Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Стилистика американского английского языка \ 4234. Дисертаційна робота Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти

Дисертаційна робота Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти

« Назад

Код роботи: 4234

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Стилістика американської англійської мови

Тема: Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти

Кількість сторінок: 447

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх текстів

1.1. Амеріндіанська художня проза в контексті мультинаціональної культури США

1.2. Передумови дослідження міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів

1.2.1. Етнологічний емпіризм як підґрунтя теоретичного осмислення міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів

1.2.2. Етнолінгвістичний еволюціонізм у дослідженні міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів

1.3. Міфолорний простір в етнолінгвістичному структуралізмі

1.3.1. Етнопсихолінгвістичний підхід до аналізу перед концептуальної площини міфолорного простору

1.3.2. Структурний підхід до вивчення міфолорного простору художніх текстів

1.4. Міфолорний простір в етнолінгвістичному постструктуралізмі

1.4.1. Когнітивно-дискурсні розвідки в інтерпретації етнокультурних особливостей постмодерністських художніх прозових текстів

1.4.2. Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні етнокультурної специфіки складників міфолорного простору

1.4.3. Лінгвокогнітивний підхід до визначення способів концептуальної і вербальної репрезентації складників міфолорного простору

1.4.4. Когнітивно-семіотичний підхід до виявлення знакової природи складників міфолорного простору

1.4.5. Наративний підхід до аналізу міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх текстів

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні засади дослідження міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів

2.1. Засадничі методологічні положення й термінологічний апарат дослідження

2.1.1. Постулати теорії архетипів як основа окреслення імплікативних ознак складників міфолорного простору

2.1.2. Основні положення теорії образності у визначенні міфолорних та міфолорно-авторських художніх образів

2.1.3. Принципи моделювання міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів

2.2. Інтегрований підхід в аспекті когнітивної семіотики і наратології

2.3. Методика поетапного аналізу міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Структура міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок

3.1. Складники міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок

3.1.1. Базові передконцептуальні утворення міфолорного простору

3.1.2. Концептуальні домінанти міфолорного простору

3.1.3. Етноспецифічні компоненти міфолорного простору

3.2. Жанрові особливості амеріндіанських міфів, легенд і казок

3.2.1. Міфи амеріндіанських племен

3.2.2. Амеріндіанські легенди

3.2.3. Амеріндіанські казки

3.3. Семіотична структура міфолорних образів амеріндіанських міфів, легенд і казок

3.4. Таксономія міфолорних образів амеріндіанських міфів, легенд і казок

3.4.1. Сакральні міфолорні образи

3.4.2. Профанні міфолорні образи

3.5. Узагальнена модель міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Актуалізація міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів

4.1. Лінгвостилістичний вимір складників міфолорного простору

4.1.1. Лексико-граматичні засоби формування міфолорно-авторських образів

4.1.2. Синтаксичні прийоми створення експресивності міфолорно-авторських образів

4.1.3. Способи організації синтаксичних конструкцій на відтворення етнокультурних смислів

4.1.4. Метаморфоза як художній прийом формування міфолорно-авторських образів

4.2. Міфолорний простір у наративному вимірі

4.2.1. Зворотна перспектива як наративний прийом вписування компонентів міфолорного простору в семантичний простір тексту

4.2.2. Функції міфолорних образів у творенні наративної перспективи прозового тексту

4.3. Когнітивно-семіотичний вимір міфолорного простору

4.3.1. Міфолорно-авторський образ як етнокультурний типаж

4.3.2. Предметні міфолорно-авторські образи

4.3.3. Міфолорно-авторські образи-дійства

4.4. Моделі міфолорного простору різножанрових англомовних амеріндіанських прозових текстів

4.4.1. Модель міфолорного простору роману-міфу

4.4.2. Модель міфолорного простору роману-легенди

4.4.3. Модель міфолорного простору роману-есе

Висновки до четвертого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Список джерел довідкової літератури

Список джерел ілюстративного матеріалу

Вступ

Багатонаціональна культура США другої половини ХХ та початку ХХІ століть характеризується розквітом літературно-художньої творчості представників різних етносів, зокрема американських письменників індіанського походження (далі – амеріндіанців), у творах яких відображено прагнення амеріндіанців до збереження своєї ідентичності, культурних традицій і вірувань, етичних норм і моральних цінностей [675; 685; 785; 787; 790].

В американській літературній критиці у світлі теорії міфології і фольклору Дж. Кемпбела, М. Еліаде, К. Юнга твори амеріндіанських письменників розглядаються як цілісний художній універсум, в якому світ магічного і містичного, сакрального і профанного регулюється, з одного боку, особливостями міфопоетичної художньої свідомості амеріндіанських митців слова, а з іншого, – наявністю архетипних елементів, що дозволяє аналізувати їх у контексті світової літератури, проводити аналогії з творчістю письменників інших етносів [681; 690; 693; 694; 700; 701; 703; 705; 710].

У наукових розвідках, виконаних у річищі когнітивного літературознавства, визначено індивідуально-творчий метод видатних амеріндіанських письменників Новарра Скотта Момадея і Леслі Сілко, схарактеризований як неоміфологізм – синкретичне поєднання міфопоетичного повістування з постмодерністським стилем письма [123; 124; 125; 130; 244; 647], класифіковано їх твори за жанровим критерієм [123; 124; 125; 130], з’ясовані жанрові ознаки роману-міфу, роману-легенди і роману-есе Н.С. Момадея [244], здійснено порівняльний етнокультурний аналіз творчості російських і амеріндіанських письменників, спрямований на встановлення спільних і відмінних рис у відображенні міфологічної і фольклорної картини світу в поетиці постмодерністських творів [16; 186; 191; 389].

Відсутність лінгвістичних праць, орієнтованих на виявлення міфологічних і фольклорних (далі – міфолорних) ознак як маркерів етнокультурної своєрідності сучасних амеріндіанських художніх текстів, зумовила вибір проблематики дисертаційного дослідження, присвяченого реконструкції моделей міфолорного простору в різножанрових амеріндіанських прозових текстах, визначенню засобів і способів вербальної й невербальної реалізації його складників у когнітивно-семіотичному й наративному аспектах.

Поняття простору як способу моделювання різних аспектів семантики тексту отримало широке застосування в лінгвістичній науці: досліджуються концептуальний і когнітивний простори текстів [342; 344; 345; 359; 360; 394; 397; 487; 488], орієнтаційний простір медіа дискурсу [474; 475; 476; 477], образний та паремійний простір поетичних текстів [57; 58; 60; 61; 63; 68; 70; 219] і лінгвокультурний [99; 352; 336; 337; 511] простір тексту. Простір в художньому цілому розглядається як узагальнена модель світу автора [373; 374; 375; 376; 377; 383; 614], в якій відбито індивідуально-авторське розуміння картини світу, зокрема трагедійної [435; 436] й наївної та професійної [314] картин світу.

Оповідний простір тлумачиться як частина художнього простору, де розміщуються персонажі і відбувається дія [82; 83; 312; 313; 375; 434; 438; 509]. Особливе місце займає теорія ментальних просторів і концептуальної інтеграції [728; 730; 731; 732].

У когнітивній поетиці методика реконструкції ментальних просторів у семантиці поетичного тексту використовується як інструмент аналізу формування новообразів [57; 63; 67; 69; 684], у когнітивній семіотиці – для моделювання інтерсеміотичної взаємодії номінативних одиниць поетичних текстів у конструюванні різних парадоксальних смислів [390]. У контексті нашої роботи міфолорний простір сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів слугує когнітивно-семіотичною площиною розгортання вербалізованої інформації про уявлення, вірування, судження і ціннісні орієнтації амеріндіанського етносу.

Актуальність дисертаційної роботи визначається, по-перше, тим, що відповідно до зростаючої заглибленості світової лінгвістики і поетики у когнітивних студіях у роботі висуваються і вирішуються питання аналізу етнокультурної специфіки різножанрових художніх текстів амеріндіанської лінгвокультури; по-друге, шляхом застосування методів когнітивної лінгвопоетики і наратології формулюються засади теорії художнього міфолорно-авторського образу; по-третє, актуальність обраної проблематики підсилено вибухом наукового інтересу до культури амеріндіанців у зв’язку зі світовим резонансом, викликаним розквітом творчості американських письменників індіанського походження, особливо лауреата Пулітцерівської премії Наварра Скотта Момадея.

Публікація перших антологій автохтонних текстів ("American Indian Myths and Legends", 1930–1984) і перших художніх творів амеріндіанських письменників ("Masterpieces of Amerindian Literature", 1932–2005) відбувалась майже одночасно на початку ХХ століття. Тексти амеріндіанських міфів, легенд і казок записувались англомовними лінгвістами, які знаходились у тісному контакті з носіями етнотрадицій. Спираючись на твердження американських дослідників Х. Александера, С. Бронне, Дж.Х. Брунванда про те, що поняття "міфологічного" і "фольклорного" синтезуються в амеріндіанській культурі, оскільки тексти міфів, казок і легенд різних племен побудовані на спільних сюжетах, мотивах й образах героїв, у контексті нашого дослідження автохтонних амеріндіанських текстів впроваджено поняття "міфолорний" (синтез міфологічних і фольклорних ознак у формуванні художніх образів).

Мета дисертаційної роботи полягає у конструюванні міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів у когнітивно-семіотичному і наративному аспектах.

Відповідно до поставленої мети передбачається розв’язання таких завдань:

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів;

– розробити методику поетапного аналізу міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів;

– класифікувати складники міфолорного простору англомовних амеріндіанських міфів, легенд і казок відповідно до розроблених у роботі критеріїв їх таксономії;

– змоделювати структуру міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок;

– схарактеризувати домінантні мовностилістичні засоби формування компонентів міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів;

– виявити наративні способи вписаності міфолорного простору в семантичний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів;

– з’ясувати когнітивно-семіотичні властивості міфолорно-авторських художніх образів як складових міфолорного простору сучасних англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів;

– визначити принципи моделювання міфолорного простору та вибудувати його моделі в різножанрових англомовних амеріндіанських художніх текстах.

Об’єктом нашого дослідження обрано міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів, а предметом – міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів у когнітивно-семіотичному та наративному аспектах.

У роботі висунуто гіпотезу, яка полягає у припущенні, що характер вписування компонентів міфолорного простору у семантичний простір художніх прозових текстів впливає на жанрову своєрідність амеріндіанської прози. У свою чергу, способи актуалізації міфолорного простору амеріндіанських художніх текстів детерміновані взаємодією когнітивно- семіотичних і наративних принципів текстотворення амеріндіанської прози різних літературно-стильових напрямів.

Методи дослідження. Механізми формування і способи вписаності міфолорного простору в семантичний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів досліджено із застосуванням комплексної інтеграційної методики, що включає методи лінгвостилістичного, когнітивно- семіотичного й наративного аналізу. Для кожного з методів відібрано процедури, спрямовані на розв’язання конкретних завдань. Інференційний аналіз семантики номінативних одиниць тексту застосовано для з’ясування універсальних і етноспецифічних ознак лексичних одиниць, в яких зосереджена вагома й актуальна етнокультурна інформація. Домінантні етноконцепти та етнічні цінності окреслено шляхом лінгвокультурологічного аналізу.

Лінгвокогнітивні властивості номінативних одиниць, що вербалізують міфолорні образи, виявлено у процесі концептуального аналізу. Архетипний аналіз здійснено для експлікації етнокультурних смислів, носіями яких постають міфолорні та міфолорно-авторські образи. Мотивний аналіз семантики автохтонних текстів спрямовано на вилучення мотивів, що зумовлюють сюжетні лінії розгортання змісту тексту і сприяють вилученню домінантних етнокультурних смислів, втілених у міфолорних образах.

Методом фреймового моделювання сконструйовано концептуальну структуру міфолорно-авторських образів. Дескриптивний метод використано для окреслення функційних особливостей міфолорних образів в амеріндіанських сучасних художніх прозових текстах. Методом лінгвістичного моделювання схарактеризовано способи вплетення міфолорного простору в семантичний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів.

Матеріалом дослідження слугував весь корпус амеріндіанських міфів, легенд і казок, зібраних американськими етнографами й етнологами і записаних американськими лінгвістами англійською мовою наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (560 текстів, приблизно 1200 умовних сторінок), а також амеріндіанських художніх прозових текстів періоду ХХ – ХХІ століття (48 прозових текстів, з них оповідання, літературні казки, романи, романи-міфи, романи-легенди, есе, загальним обсягом 3600 умовних сторінок). Критерієм відбору матеріалу була наявність в аналізованих художніх прозових текстах вербальних репрезентацій елементів міфолорного простору амеріндіанців.

Методологічну основу дослідження становлять концепції Ю.М. Лотмана, О.О. Потебні, В.Я. Проппа, В.М. Топорова, В. Шміда і суголосні з ними підходи в роботах Л.І. Бєлєхової, А.І. Бехти, С.А. Жаботинської, В.В. Іванова, Н.В. Слухай, Ю.С. Степанова, що є підґрунтям виділення базових параметрів міфолорних образів як компонентів міфолорного простору художніх прозових текстів. Концепція просторової організації художнього прозового тексту вибудована з опорою на праці Н.І. Андрейчук, І.А. Бехти, О.С. Колесника, С.І. Потапенка.

Лінгвосеміотичні особливості міфолорного простору, а саме, комплекси ознак і функцій мовних знаків на позначення компонентів міфолорного простору виявляються з опорою на вчення Ч.С. Пірса і Ч.У. Моріса. Елементи концепцій С.Г. Воркачева, А.М. Приходька, Г.Г. Слишкіна, Ю.С. Степанова визначаються як підґрунтя лінгвоконцептуального виміру міфолорного простору. Лінгвокультурні параметри міфолорного простору аналізуються в руслі підходів, окреслених у роботах С.Г. Воркачева, І.О. Голубовської, С.В. Іванової, В.І. Карасика, В.В. Красних.

Робота орієнтована на інтеграцію базових положень лінгвосеміотики (Н.І. Андрейчук, Ю.С. Степанов), лексичної семантики (М.В. Нікітін), концептуальної семантики (С.А. Жаботинська), дискурсології (А.П. Мартинюк, В.І. Карасик), лінгвокультурології (І.О. Голубовська), міфопоетики (Н.В. Слухай), когнітивної поетики (Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова О.М. Кагановская, В.Г. Ніконова, R. Tsur, M. Freeman, P. Stockwell), наратології (Ж. Женет, В. Шмід) і комунікативної лінгвістики (Ф.С. Бацевич, М.П. Брандес, В.В. Виноградов, В.А. Кухаренко, І.М. Колегаєва), які враховують множинність і відносність інтерпретацій текстових даних.

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі започатковано новий напрям вітчизняної лінгвістики – когнітивну етнолінгвістику, спрямовану на пояснення того, як етнокультурні уявлення, образи і цінності, втілені в амеріндіанських художніх прозових текстах, вбудовуються в сучасну американську культуру. Уперше обґрунтовано і введено в науковий обіг поняття "міфолорний простір", "міфолорний образ", "міфолорно-авторський образ"; розвинуто теорію художнього міфолорно-авторського образу як різновиду образу персонажа, образу-символу, образу-дійства; напрацьовано положення про метаморфозу і зворотну перспективу як наративних прийомів вписування міфолорних ознак образу персонажа у тканину художнього тексту; виявлено виражально-зображальні властивості синтаксичних конструкцій для створення іконічних міфолорно-авторських образів-символів та образів-дійств, схарактеризовано роль етнонімів у творенні етноспецифіки художнього тексту. Новизною відзначається авторська методика поетапного аналізу міфолорних образів, розроблена на основі ключових положень когнітивної поетики, семіотики і нараталогії.

Наукова новизна отриманих результатів узагальнена у таких положеннях, що виносяться на захист:

1. Міфолорний простір як когнітивно-семіотичний конструкт інкорпорує різнотипні міфолорні образи, в яких вербалізовано інформацію про уявлення, судження, цінності, що формують етнокультурну картину світу амеріндіанського етносу. Міфолорний простір містить ознаки сакрального й профанного світів, втілені у міфолорних та міфолорно-авторських образах, які, вбудовуючись у художній універсум тексту, зумовлюють його жанрову своєрідність і наративні особливості та відбивають неоміфологічну художню свідомість автора й етнокультурну специфіку світобачення амеріндіанців.

2. Міфолорний образ синкретично поєднує міфологічні й фольклорні уявлення, вірування та судження амеріндіанців про об’єкти, явища і події етнокультурної картини світу. Міфолорні образи міфів, легенд і казок маніфестують знаки амеріндіанської етнокультури і слугують когнітивною основою формування персонажних образів англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів.

3. Таксономія міфолорних образів амеріндіанських міфів, легенд і казок базується на комплексі критеріїв. На основі когнітивного критерію міфолорні образи розподілено на сакральні (духовні та морально-етичні) і профанні (акціональні, предметні й артефактні). Семіотичний критерій слугує подальшій класифікації профанних міфолорних образів на антропоморфні (образи героїв та їхніх помічників) і біоморфні (зооморфні, орнітальні, вегетативні).

4. Міфолорно-авторський образ персонажа визначається як кумулятивний когнітивно-семіотичний конструкт, який відображає особливий тип особистості і постає етнокультурним типажем, поведінка і вчинки якого, з одного боку, регулюються укоріненими світоглядними позиціями, притаманними представникам амеріндіанської спільноти, а з іншого, – такій особистості властиві риси людини сучасності, котра адаптується до життєвого світу всього американського суспільства.

5. Семіозис міфолорно-авторського художнього образу персонажа відбувається через метаморфозу, когнітивно-семіотична природа якої слугує втіленню ідеї перетворення образу в знак етнокультури. Метаморфоза тлумачиться як художній засіб, який в амеріндіанських прозових текстах виступає і як стилістична фігура творення міфолорних словесних образів, і як наративний прийом розгортання змісту персонажних образів. Композиційно- сюжетна структура метаморфози включає: вхідний (перетворювальний) і вихідний (перетворений) образи, критичну й кризову ситуації, втілені в композиційно-мовленнєвих формах оповіді, в яких опредметнені знання про причину і мотив дій персонажа, а також предикати перетворення – дієслова- присудки з семою перевтілення, відродження, зміни, переходу з одного стану в інший, – що слугують сигналами метаморфози.

6. Способами вписаності компонентів міфолорного простору в семантичний простір амеріндіанських прозових текстів є: 1) на лексичному рівні – іконічний, метонімічний, метафоричний; 2) на синтаксичному – рамковий, перехресний і іконічний; 3) на наративному – метаморфоза і зворотна перспектива. Прийом зворотної перспективи постає і як наративний прийом розгортання змісту міфолорно-авторських образів, і як інтерпретаційний прийом експлікації міфолорних ознак художнього образу.

7. Моделювання міфолорного простору здійснюється на основі принципів гомогенності, дискретності, ієрархічності, асиметричності, цілісності з урахуванням когерентних і когезійних зв’язків між компонентами міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх прозових текстів. Конфігурації моделей міфолорного простору залежать від жанрових ознак художніх прозових текстів, типу міфолорно-авторських образів та наративних способів вписаності міфолорного простору в семантичний простір англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів.

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що теоретичні положення і висновки дисертації поглиблюють епістемічні надбання когнітивної лінгвопоетики новим етнолінгвокультурологічним підходом до аналізу художнього тексту й слугують внеском у теорію образності, моделювання міфолорно-орієнтованої концептуалізації художнього світу, теорію іконічності. Можливості практичного застосування результатів роботи визначаються перспективами їх використання в розробці курсів з лексикології англійської мови (розділ "Словниковий склад мови"), стилістики (розділ "Функціональна стилістика"), інтерпретації тексту (розділи "Авторське мовлення", "Персонажне мовлення", "Композиційно-мовленнєві форми"), у спецкурсах з когнітивної лінгвістики, лінгвосеміотики, лінгвокультурології, міфопоетики, наратології.

Результати й висновки дисертаційної праці впроваджуються в курсах "Стилістика англійської мови", "Основи наукових досліджень", "Наративні аспекти аналізу тексту і дискурсу".

Особистий внесок дисертанта полягає: 1) у поглибленні теоретико- методологічних та лінгвістичних основ дослідження художнього образу як знаку культури; 2) у напрацюванні методики експлікації етнокультурних смислів у художніх прозових текстах; 3) у розробці положень про метаморфозу та зворотну перспективу як наративних прийомів розгортання змісту персонажних образів, знаків етнокультури; 4) у побудові моделей міфолорного простору різножанрових художніх прозових текстів; 5) у виявленні способів вписаності компонентів міфолорного простору у художній простір прозових текстів.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, висновків, списку використаних джерел (858 позицій, із них 185 – іноземною мовою), довідкової літератури (42 позиції) та джерел ілюстративного матеріалу (15 позицій). Загальний обсяг роботи – 447 с., обсяг основного тексту – 360 с.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної проблематики, розкрито новизну отриманих результатів, визначено мету і завдання роботи, її теоретичне та практичне значення, об’єкт і предмет, сформульовано робочу гіпотезу і положення, що виносяться на захист, схарактеризовано фактичний матеріал і методи дослідження.

У першому розділі "Теоретичні засади дослідження міфолорного простору амеріндіанських сучасних художніх прозових текстів" здійснено критичний огляд наукових підходів з етнолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, когнітивної семіотики та наратології до аналізу міфолорного простору модерністських і постмодерністських амеріндіанських художніх прозових текстів.

У другому розділі "Методологічні засади дослідження міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів" схарактеризовано методологічні положення й термінологічний апарат дослідження, напрацьовано принципи моделювання міфолорного простору художнього тексту, визначено методологічні засади інтегрованого підходу до дослідження міфолорного простору амеріндіанських сучасних художніх прозових текстів в когнітивно-семіотичному і наративному аспектах, запропоновано комплексну методику аналізу міфолорного простору амеріндіанських сучасних художніх прозових текстів.

Третій розділ “Структура міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок” присвячено аналізу текстів автохтонного населення США з метою виявлення складників міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок. Такими складниками постають міфолорні образи (як синтез міфологічного і фольклорного начал), в яких інкорпоровано знання про символи і знаки, цінності і концептуальні домінанти етнокультурної картини світу амеріндіанців. У розділі схарактеризовано універсальні й етнокультурні архетипи, концепти і цінності амеріндіанців, змодельовано узагальнену модель міфолорного простору амеріндіанських автохтонних текстів.

У четвертому розділі "Актуалізація міфолорного простору англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів" основою дослідження стала думка про те, що міфолорний простір постає когнітивно-семіотичним текстовим конструктом, що інкорпорує різнотипні міфолорні образи, в яких вербалізовано інформацію про уявлення, судження, цінності, що утворюють етнокультурну картину світу амеріндіанців США. У розділі окреслено коло дискусійних понять сучасної нараталогії таких, як "наратор", "оповідач", "точка зору", "перспектива", "перспективізація". З позиції когнітивно-семіотичного, лінгвостилістичного і наративного підходів виявлено засоби і способи формування компонентів міфолорного простору. З’ясовано когнітивно-семіотичні ознаки міфолорно-авторського художнього образу як етнокультурного типажу; виявлено лінгвостилістичні засоби творення міфолорно-авторських образів, серед яких виокремлено метаморфозу і схарактеризовано її можливості як художнього прийому, що постає і стилістичною фігурою, яка обіймає окремий текстовий фрагмент, і наративним прийомом, що виконує сюжетоформуючу і образотворчу функції у тексті. У когнітивно-наративному ключі визначено наративні перспективи вписаності компонентів міфолорного простору в художній простір тексту. До наративних перспектив у роботі віднесено зворотну перспективу, ретроспекцію, проспекцію. У розділі реконструйовано моделі міфолорного простору в різножанрових художніх амеріндіанських текстах.

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження й окреслюються перспективи подальших наукових розробок у галузі когнітивної семіотики і наратології.

Висновки

Інтегрований підхід до осмислення й переосмислення наукового доробку з проблеми відтворення етнічної своєрідності в сучасних американських художніх текстах і напрацювання методики аналізу міфолорного простору в прозових текстах амеріндіанських письменників уможливив виявлення когнітивно-семіотичних засобів і наративних способів вписування його компонентів у загальний семантичний простір твору.

Міфолорний простір сучасних амеріндіанських прозових текстів витлумачено як когнітивно-семіотичний конструкт, що інкорпорує різнотипні міфолорні образи, в яких вербалізовано інформацію про уявлення, судження, цінності етнокультурної картини світу амеріндіанців.

Окреслення репертуару імплікативних ознак міфолорних образів амеріндіанських міфів, легенд і казок, які надалі слугують індикаторами міфолорності художніх образів сучасних амеріндіанських прозових текстів, стало основою реконструкції узагальненої моделі структури міфолорного простору амеріндіанських міфів, легенд і казок.

Для з’ясування засобів та способів актуалізації міфолорного простору в сучасних амеріндіанських прозових текстах проведено різнорівневий лінгвостилістичний аналіз формування міфолорних і міфолорно-авторських образів у когнітивно-семіотичному й наративному аспектах.

У результаті лінгвостилістичного аналізу семантики і синтаксичної організації міфолорних та міфолорно-авторських образів доведено, що рамкове, перехресне або іконічне аранжування синтаксичних конструкцій візуалізує міфолорно-авторські образи-символи та образи-дійства. Виражальні засоби семасіологічного рівня тексту (метонімічні й оксиморонні епітети з символікою кольору, метафоричні художні порівняння, когнітивним підгрунтям яких слугують імплікативні ознаки етноархетипів і смисли міфолорних символів), сприяють творенню міфолорно-авторських образів персонажів. Домінантним засобом формування образів виявилась метаморфоза, яка в контексті дослідження постає і стилістичною фігурою, і наративним прийомом.

Характеризація стилістичних і наративних властивостей метаморфози уможливила встановлення конвергентного і дивергентного способів, за якими формуються міфолорно-авторські образи в художньому тексті. Конвергенція притаманна міфолорно-авторським образам опису природи й емоційного стану персонажа, побудованих на локалізованій метаморфозі, а дивергенція характерна для формування художнього міфолорно-авторського образу персонажа через використання дисперсної метаморфози.

До наративних способів вписаності компонентів міфолорного простору в семантичний простір художнього тексту відносяться проспекція, ретроспекція і зворотна перспектива. У роботі проілюстровано проспективні і ретроспективні функції міфолорних образів, образів-пейзажів і образів- дійств, виявлених у композиційно-мовленнєвих формах опису природи, роздумах і авторських коментарях. Зворотна перспектива як інтерпретаційний і наративний прийом формування міфолорно-авторського художнього образу персонажа полягає у вписуванні міфолорних ознак образу персонажа, які регулюють його поведінку і вчинки, описувані в ситуаціях життя у своєму світі, тобто серед представників свого етносу, в оповідь про його дії і вчинки в іншому світі, серед людей Нового Світу.

Лінгвокогнітивний механізм зворотної перспективи розкривається через операцію наративного мапування, що полягає у проектуванні міфолорних мотивів, сюжетів, змістових ознак етноархетипних словесних образів-символів, етнореалій на зміст описуваних дій персонажа в ситуаціях його життя в сучасному американському суспільстві. Під час інтерпретації зображуваних у тексті подій відбувається їх переосмислення через асоціації зі змістом і смислом дій героїв амеріндіанських міфів, легенд і казок.

Маркерами міфолорних ознак виступають лексичні одиниці прямої і вторинної номінації, повторювані в різних композиційно-мовленнєвих формах, за допомогою яких розгортається зміст художнього міфолорно-авторського образу персонажа. Тригерами зворотної перспективи постають способи композиційно-сюжетної організації повістування (еквівалентність, лейтмотивність, повторюваність) й оцінки, зафіксовані у міркуваннях аукторіального (від імені автора) й акторіального (від імені персонажа) нараторів, виявлених нами через мотивний аналіз композиційно-мовленнєвих форм оповіді й різноплановий характер втілення в них точок зору різних нараторів.

У когнітивно-семіотичному вимірі реконструйовано узагальнені семіотичні моделі міфолорно-авторського образу персонажа і предметних міфолорно-авторських образів. Когнітивно-семіотичний аналіз засвідчив, що міфолорно-авторський образ персонажа інкорпорує різні коди культури і завдяки домінуючій силі етнокультурного коду він постає знаком етнокультури. У роботі схарактеризовано етнокультурні типажі "нескорений" і "знахар", змодельовано концептуальну структуру міфолорно-авторського образу персонажа, репрезентовану в роботі у вигляді фреймової мережі його концептуальних ознак.

Залежно від типів міфолорних образів та способів їх вплетення в семантичний простір різножанрових англомовних амеріндіанських художніх прозових текстів у дисертації вибудовано моделі міфолорного простору: мозаїчну, спіралеподібну і сходинкову.

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в дослідженні міфопоетичних і етнокультурних картин світу в різних лінгвокультурах (афроамериканській, канадській, австралійській, новозеландській); вивченні етнокультурних художніх образів, виявленні етноконцептів й етноархетипів не лише у прозових, а й поетичних текстах різних літературно-стильових напрямів і жанрів. Напрацьована в роботі методика може бути застосована для інтерпретації міфопоетики сучасних художніх текстів у когнітивно- прагматичному й лінгвосинергетичному аспектах.

Список використаних джерел

1. Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. - СПб.: Алетейя, 2001. - 304 с.

2. Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе / С. С. Аверинцев // Античность и современность: сборник к 80-летию Федора Александровича Петровского) / [ред. кол.: М. Е. Грабарь-Пассек и др.]. - М.: Наука, 1972. - С. 90-102.

3. Аверьянов А. Н. Категория "система" в диалектическом материализме / Анатолий Николаевич Аверьянов. - М.: Мысль, 1974. - 70 с.

4. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы / Анатолий Николаевич Аверьянов. - М.: Политиздат, 1985. - 263 с.

5. Авраменко С. Р. Художній час у романі Джойс Керол Оутс "Ми були родиною Малвані" / С. Р. Авраменко // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія: [зб. наук. пр.]. - Черкаси: Видавництво ЧДТУ, 2007. - № 11, Т. 1. - С. 3-8.

6. Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность / Наталия Сергеевна Автономова. - М.: Наука, 1988. - 286 с.

7. Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры / Николай Федорович Алефиренко. - М.: Academia, 2002. - 394 c.

8. Алефиренко Н. Ф. Этноязыковое кодирование смысла в зеркале культуры / Н. Ф. Алефиренко // Мир русского слова. - 2002. - № 2. - С. 69-74.

9. Алефиренко Н. Ф. Вербализация концепта и смысловая синергетика языкового знака / Н. Ф. Алефиренко // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: материалы Междунар. симпозиума, (Волгоград, 22-24 мая 2003 г.): [в 2 ч.]. - Волгоград: Перемена, 2003. - Ч. 1. - С. 3-13.

10. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие / Николай Федорович Алефиренко. - М.: Флинта, 2014. - 288 с.

11. Алфьорова Н. С. Функціонування питальних речень у сучасних поетичних текстах: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Алфьорова Наталія Сергіївна. - Херсон, 2012. - 220 с.

12. Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття: [монографія] / Надія Іванівна Андрейчук. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. - 280 с.

13. Андрусів Н. О. Фреймова структура як спосіб концептуалізації світу / Н. О. Андрусів // Актуальні проблеми германської філології: [матеріали 3 Міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю від дня народження проф. д-ра філол. наук В. В. Левицького], (Чернівці, 10-12 квіт., 2008 р.). - Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - С. 38-41.

14. Аничков И. Е. Труды по языкознанию / Игорь Евгеньевич Аничков; [сост., ред. проф. В. П. Недялков]. - СПб.: Наука, 1997. - 510 с.

15. Антипов Г. А. Текст как явление культуры: [монография] / Г. А. Антипов, О. А. Донских. - Новосибирск: Наука, 1989. - 288 с.

16. Антошин К. Ф. Вечно живые истоки: о фольклоре и литературе народов и народностей Сибири: [монография] / Константин Фокич Антошин. - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1987. - 93 с.

17. Апресян Ю. Д. Избранные труды / Юрий Дереникович Апресян. - М.: Языки русской культуры, 1995. - Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. - 766 с.

18. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. - 1995. - № 1. - С. 7- 15.

19. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории / Аристотель. - М.: Литература, 1998. - 1392 с.

20. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. Стилистика декодирования / Ирина Владимировна Арнольд. - [2-е изд.]. - М.: Просвещение, 1990. - 301 с.

21. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм. - М.: Прогресс, 1974. - 391 с.

22. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие / Сергей Александрович Арутюнов. - М.: Наука, 1989. - 347 с.

23. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры: сборник / [пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюнова; общ. ред. Н. Д. Арутюнова, М. А. Журинская]. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-32.

24. Арутюнова Н. Д. Образ, метафора, символ в контексте жизни и культуры / Н. Д. Арутюнова // Res Philologica. Филологические исследования: сб. ст. памяти академика Г. В. Степанова / Редкол: Н. Д. Арутюнова, Н. А. Жирмунская, Д. С. Лихачев. - М.; Л.: Наука, 1990. - С. 70-89.

25. Арутюнова Н. Д. Национальное сознание, язык, смысл / Н. Д. Арутюнова // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы: тезисы междунар. конф. / МГУ. - М.: Наука, 1995. - Т. 1. - С. 112-123.

26. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 896 с.

27. Арутюнова Н. Д. В целом о целом. Время и пространство в концептуализации действительности / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка: Семантика начала и конца / [отв. ред. Н. Д. Арутюнова]. - М.: Индрик, 2002. - С. 3-18.

28. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов // Русская словесность: от теории словесности к теории текста: [антология] / [под общ. ред. В. П. Нерознака]. - М.: Academia, 1999. - С. 267-279.

29. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности: [монография] / Ян Ассман. - М.: Наука, 2004. - 120 с.

30. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов / Александр Николаевич Афанасьев. - М.: Современный писатель, 1995. - 418 с.

31. Афанасьев В. Г. Системность и общество / Виктор Григорьевич Афанасьев. - М.: Политиздат, 1980. - 368 с.

32. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: социокультурная динамика России / Александр Самойлович Ахиезер. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. - Т.1: От прошлого к будущему. - 804 с.

33. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / Ольга Сергеевна Ахманова. - М.: Советская энциклопедия, 1957. - 590 с.

34. Ахромеева Т. С. Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т. С. Ахромеева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, А. А. Самарский. - М.: Наука, 1992. - 544 с.

35. Бабелюк О. А. Принципи виявлення дієгетичного/недієгетичного наратора в американських постмодерністських коротких оповіданнях / О. А. Бабелюк // Наука і сучасність: [зб. наук. праць.]. - К.: Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2005. - Вип. 48. - С. 205-217.

36. Бабелюк О. А. Типологія техніки художньої оповіді з позицій когнітивного підходу / О. А. Бабелюк // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.]. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - Вип. 6. - С. 15-24.

37. Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: [монографія] / Оксана Андріївна Бабелюк. - К.: Вимір, 2009. - 295 с.

38. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / Анатолий Павлович Бабушкин. - Воронеж: ВГУ, 1996. - 103 с.

39. Бабушкин А. П. Калейдоскопическая образность концепта ВРЕМЯ / А. П. Бабушкин // Категоризация мира: пространство и время: материалы науч. конф. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - С. 148-150.

40. Бабушкин А. П. "Возможные миры" в ментальном пространстве языка / А. П. Бабушкин // Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты: материалы Всерос. науч. конф., (Пенза, 15-19 мая 2001 г.) / Ин-т психологии, И-т языкознания РАН; ПГПУ им. В. Г. Белинского; Пензенский ИПКиПРО. - М.; Пенза, 2001. - С. 11-12.

41. Бабушкин А. П. Типы языковых знаков в семиотическом аспекте / А. П. Бабушкин // Вопросы когнитивной лингвистики. - 2005. - № 2. - С. 5-13.

42. Багаутдинова Е. Л. Миф как символическая форма в культурологической концепции Эрнста Кассирера: дис. … кандидата культурол. наук: 24.00.01 / Багаутдинова Елена Людвиговна. - М., 2000. - 159 с.

43. Багратіон-Мухранська К. В. Фольклорні джерела творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті антиномії "історія-вигадка": авторф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / К. В. Багратіон-Мухранська. - К., 2005. - 20 с.

44. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А. К. Байбурин, Г. О. Левинтон. - Л.: Наука, 1983. - 188 с.

45. Балута Г. А. Онтологічні засади мови в комунікативному просторі суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" / Г. А. Балута. - Дніпропетровськ, 2001. - 20 с.

46. Барт Р. Введение в структурний анализ повествовательных текстов / Роланд Барт // Зарубежная зстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв.: трактаты, статьи / [сост. и общ. ред. Г. К. Косиков]. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - С. 387-422.

47. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Роланд Барт. - М.: Прогресс: Универс, 1989. - 616 с.

48. Бартминский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Евгений Бартминский; [пер. с пол.]. - М.: Индрик, 2005. - 528 с.

49. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Советский писатель, 1963. - 363 с.

50. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Худ. лит-ра, 1975. - 504 с.

51. Бахтин М. М. Проблема текста. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Вопросы литературы. - 1976. - № 10. - С. 122-151.

52. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин; [сост. С. Г. Бочаров]. - М.: Искусство, 1979. - 423 с.

53. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Худож. лит., 1986. - 543 с.

54. Бахтін М. М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М. М. Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / [за ред. М. Зубрицької]. - Л.: Літопис, 1996. - С. 318-323.

55. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: Вид. центр "Академія", 2004. - 318 с.

56. Белехова Л. И. Архетипические словесные образы в современной американской поэзии / Л. И. Белехова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 1999. - Т. 2, № 2. - С. 26-38.

57. Белехова Л. И. Когнитивные функции архетипических словесных поэтических образов (на материале американской поэзии) / Л. И. Белехова // Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство. - Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту. - 1999. - Вип. 4. - С. 13-18.

58. Белехова Л. И. Образное пространство поэтического текста (на материале американской поэзии) / Л. И. Белехова // Науковий вісник Волинського державного університету. Філологічні науки (романо-германська філологія). - Луцьк: Вежа, 1999. - С. 80-82.

59. Бєлєхова Л. І. Лінгвокогнітивні механізми формування словесного поетичного образу (на матеріалі американської поезії) / Л. І. Бєлєхова // Науковий Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія, педагогіка і психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2000. - Вип. 3. - С. 189-196.

60. Белехова Л. И. Типология образного пространства в американской поэзии / Л. И. Белехова // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. - 2001. - № 3. - С. 17-23.

61. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект: дис. … доктора філол. наук: 10.02.04 / Бєлєхова Лариса Іванівна. - К., 2002. - 476 с.

62. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний аспект: [монографія] / Лариса Іванівна Бєлєхова. - М.: Звездопад, 2004. - 376 с.

63. Бєлєхова Л. І. Іконічність в американських поетичних текстах / Л. І. Бєлєхова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - Т. 10, № 3. - С. 11-16.

64. Белехова Л. И. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов (на материале современной американской поэзии) / Л. И. Белехова // Вісник Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: Константа, 2005. - № 649. - С. 9-12.

65. Бєлєхова Л. І. Современная лингвистика в Украине и мире: научные парадигмы, наработки и перспективы / Л. І. Бєлєхова // Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. - Вип. № 2. - С. 3-18.

66. Бєлєхова Л. І. Концептуальний оксиморон: креативний механізм новизни словесних поетичних образів (на матеріалі американської поезії) / Л. І. Бєлєхова // Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. - Вип. 3. - С. 79-86.

67. Бєлєхова Л. І. Сучасний підхід до інтерпретації художнього тексту / Л. І. Бєлєхова // Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. - Вип. 4. - С. 248-256.

68. Белехова Л. И. Образное пространство американской поэзии / Л. И. Белехова // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.; [под. ред. А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 349-382.

69. Белехова Л. И. Прототипическое и непрототипическое прочтение поэтического текста (на материале американской поэзии) [Электронний ресурс] / Л. И. Белехова // Когниция, коммуникация, дискурс: междунар. сб. науч. тр. - 2013. - № 6. - С. 10-34. - Режим доступа к статтье: https://sites. google.com/ site/cognitiondiscourse/vypusk-no6-2013/belihova-l-i.

70. Бєлєхова Л. І. Стереотипні словесні поетичні образи в американському поетичному дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект / Л. І. Бєлєхова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. пр.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 138. - С. 3-9.

71. Беликова Е. В. Мифопоэтика романа Г. Мелвилла "Моби Дик, или Белый Кит": дис. … кандидата филол. наук: 10.01.03 / Беликова Екатерина Витальевна. - Омск: ОГПУ, 2004. - 161с.

72. Белова А. Д. Языковые картины мира в рамках когнитивно- дискурсивной парадигмы / А. Д. Белова // Культура народов Причерноморья. Филологические науки. - 2002. - № 29. - С. 17-23.

73. Бельмен-Ноэль Ж. Воссоздать рукопись, описать черновики, составить авантекст / Ж. Бельмен-Ноэль // Генетическая критика во Франции: антология / [Вступ. ст. и словарь Е. Дмитриевой]. - М.: ОГИ, 1999. - С. 93-114.

74. Белый А. Символизм как миропонимание / Андрей Белый. - М.: Республика, 1994. - 528 с. - (Серия: Мыслители ХХ века).

75. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист; [пер. с фр.] - М.: Прогресс, 2002. - 448 с.

76. Бенуас Л. Знаки, символы и мифы / Люк Бенуас; [пер. с фр. А. Калантарова]. - М.: Астрель, 2004. - 160 с.

77. Бердяев Н. Смысл истории / Николай Бердяев. - М., 1990. - 173 с.

78. Березкин Ю. Е. Мифы заселяют Америку: Ареальное распределение фольклорных мотивов и ранние миграции в Новый Свет / Юрий Евгеньевич Березкин. - М.: ОГИ, 2007. - 360 с.

79. Берестнев Г. И. К проблеме языка ментальных пространства: образ света с когнитивной точки зрения / Г. И. Берестнев // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: [сб. науч. тр. в честь Е. С. Кубряковой]. - М.: Языки славянских культур, 2009. - С. 143-160.

80. Беркнер С. С. Выражение некоторых понятий временной картины мира в английском языке / С. С. Беркнер // Категоризация мира: пространство и время: материалы науч. конф. - М.: Диалог - МГУ, 1997. - С. 147-148.

81. Бернштам Т. А. Новые перспективы в познании и изучении традиционной народной культуры: теория и практика этнографических исследований: [монография] / Татьяна Александровна Бернштам. - К.: Акцент, 1993. - 184 с.

82. Бехта І. А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі: типологія та динаміка мовленнєвих форм: дис. … доктора філол. наук: 10.02.04 / Бехта Іван Антонович. - Львів, 2007. - 390 с.

83. Бехта І. А. Інтерпретативна властивість наративної моделі експериментального письма / І. А. Бехта // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2013. - № 19 (268). - С. 133-140.

84. Бехтель Э. Е. Контекстуальное опознание / Э. Е. Бехтель, А. Э. Бехтель. - СПб.: Питер, 2005. - 336 с.

85. Блауберг И. В. Философский принцип системности и системный подход / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин // Вопросы философии. - 1978. - № 8. - С. 39-52.

86. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. - М.: Наука, 1973. - 272 с.

87. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры: сб. статей / [пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой]. - М.: Прогресс, 1990. - С. 153-172.

88. Боас Ф. Методи етнології / Франц Боас // Антологія досліджень культури / [ред. С. Я. Левіт]. - СПб.: Університетська книга, 1997. - Т. 1: Інтерпретація культури. - 230 с.

89. Богатырев П. Г. Народный театр чехов и словаков / П. Г. Богатырев // Вопросы теории народного искусства. - М.: Искусство, 1971. - С. 11-166.

90. Богданова С. Ю. Пространственная концептуализация мира в зеркале английских фразовых глаголов: [монография] / Светлана Юрьевна Богданова. - Иркутск: ИГЛУ, 2006. - 180 с.

91. Богданова С. Ю. "Вертикаль", "вмещенность" и "глубина" в английской пространственной картине мира / С. Ю. Богданова // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 83-110.

92. Богуцький В. М. Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / В. М. Богуцький. - К., 2010. - 20 с.

93. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию / Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 384 с.

94. Болдырев Н. Н. Категоризация событий и специфика национального сознания / Н. Н. Болдырев // Язык и национальное сознание: материалы науч.- теор. конф. - Воронеж:. - В.: Изд-во Воронежского ун-та, 1998. - С. 29-30.

95. Болдырев Н. Н. Значение и смысл с когнитивной точки зрения и проблема многозначности / Н. Н. Болдырев // Когнитивная семантика: материалы II Междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике: [в 2 ч.]. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. - Ч. 1. - С. 11-17.

96. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии / Николай Николаевич Болдырев. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. - 124 с.

97. Большаков В. П. Ценности культуры и время (некоторые проблемы современной теории культуры) / Валерий Павлович Большаков. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. - 112 с.

98. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: курс лекцій / Олена Іванівна Бондарчук. - К.: МАУП, 2003. - 120 с.

99. Борисова С. А. Пространство как текстообразующая категория / С. А. Борисова // Вестник Московского государственного университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2004. - № 1. - С. 196-204.

100. Борухов Б. Л. "Зеркальная" метафора в истории культуры / Б. Л. Борухов // Логический анализ языка: культурные концепты / [отв. ред. Н. Д. Арутюнова]. - М.: Индрик, 1991. - С. 109-117.

101. Бочина Т. Г. Национально-культурный архетип и фразеология / Т. Г. Бочина [Электронный ресурс] // Языковая семантика и образ мира: материалы Междунар. науч. конф., (Казань, 7-10 окт. 1997 г.). - Режим доступа: http://www.kcn.ru/tat-ru/science/news/lingv_97/n54.htm - Название с экрана.

102. Бразговская Е. Е. Текст культуры: от события к событию (логико- семиотический анализ межтекстовых взаимодействий): [монография] / Елена Евгеньевна Бразговская. - Пермь: ПГПУ, 2004. - 284 с.

103. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: [учебник] / Маргарита Петровна Брандес. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Прогресс, 2004. - 416 с.

104. Братель О. М. Словесні образи в аргентинській поезії кінця ХІХ першої половини ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. М. Братель. - К., 2009. - 20 с.

105. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография / Юлиан Владимирович Бромлей. - М.: Наука, 1973. - 283 с.

106. Бузанова Т. В. Фоносимволизм и реэтимологизации [Электронный ресурс] / Т. В. Бузанова // Языковая семантика и образ мира: материалы Междунар. науч. конф., (Казань, 7-10 окт. 1997 г.). - Режим доступа: http://www.kcn.ru/tat-ru/science/news/lingv_97/n17.htm.

107. Бургин М. С. Естественно-научные основания структурализма / М. С. Бургин // Язык и культура: материалы V Междунар. науч. конф.: [в 5 т.] / Ин-т междунар. отношений Киевского ун-та им. Т. Шевченко, Ин-т укр. языка НАН Украины, Фонд гум. развития "Collegium". - К.: Collegium, 1997. - Т. 1.: Философия языка и культуры. - С. 24-25.

108. Бурова В. Л. Когнитивный аспект мифа в составе художественного текста (на материале англоязычных художественных текстов): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. Л. Бурова. - М., 2000. - 26 с.

109. Буряк В. Д. Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції (форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / В. Д. Буряк. - К., 2003. - 38 с.

110. Буянова Л. Ю. Публицистический дискурс как аспект моделирования языковой картины мира / Л. Ю. Буянова, В. Ю. Мезенцева // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: [сб. науч. тр.] / [отв. ред., сост. Т. В. Симашко]. - Архангельск: Поморский университет, 2005. - Вып. 2. - С. 84-87.

111. Быкова Г. В. Феноменология лексической лакунарности русского языка / Гульчера Вахобовна Быкова. - Благовещенск: БГПУ, 2001. - 181 с.

112. Быкова О. И. О когнитивно-языковых механизмах актуализации этноконнотации в концептах культуры / О. И. Быкова // Когнитивная семантика: материалы II Междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике: [в 2 ч.]. - Тамбов: Изд-во Тамбовск. ун-та, 2000. - Ч. 2. - С. 50-52.

113. Бялик В. Д. Внутрішня форма слова та умотивованість англійського неологізму / В. Д. Бялик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 22, Т. 1. - С. 51-55.

114. Бялик В. Д. Лексичний квантор в англомовному публіцистичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мові" / В. Д. Бялик. - К., 2013. - 26 с.

115. Бялик В. Д. Епістемологія лексичного квантора: [монографія] / Василь Дмитрович Бялик. - Чернівці: Золоті литаври, 2014. - 420 с.

116. Вайнштейн О. Б. Мэтью Арнольд и английская критика середины 19 века: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 "Литература народов стран зарубежья"/ О. Б. Вайнштейн. - М., 1985. - 21 с.

117. Валгина Н. С. Теория текста: [учеб. пособие] / Нина Сергеевна Валгина. - М.: Логос, 2003. - 280 с.

118. Вайсбергер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Йохан Лео Вайсбергер; [пер. с нем., вступ. ст. и комент. О. А. Радченко]. - [3-е изд.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2004. - 232 с.

119. Вайц Т. Антропология первобытных народов / Теодор Вайц. - М.: Книга по требованию, 2012. - Т. 1. - 236 с.

120. Валла Л. Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Лоренцо Валла; [пер. с лат. В. А. Андрушко и др.]. - М.: Наука, 1989. - 480 с.

121. Васильева Л. А. Лингвокультурный типаж "британский премьер- министр" (на материале современного английского языка): дис.... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Васильева Людмила Анатольевна. - Нижний Новгород, 2010. - 149 с.

122. Васильков Я. В. Встреча Востока и Запада в научной деятельности Ф. И. Щербатского / Я. В. Васильков // Восток-Запад: исследования, переводы, публикации: [истор.-культ. альманах]. - М.: Наука, 1989. - Вып. 4. - С. 208.

123. Ващенко А. В. Проблемы этнических литератур / А. В. Ващенко // Литература США в 1970-е годы ХХ века. - М.: Наука, 1983. - С. 222-245.

124. Ващенко А. В. Историко-эпический фольклор североамериканских индейцев. Типология и поэтика / Александр Владимирович Ващенко. - М.: Наука, 1989. - 240 с.

125. Ващенко А. В. К типологии картины мира в аборигенных культурах: от мифа к роману / А. В. Ващенко // Вестник Московского государственного университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 1998. - № 3. - С. 100-108.

126. Введение в культурологию: [учеб. пособие для вузов] / [под ред. Е. В. Попова]. - М.: Владос, 1995. - 236 с.

127. Ведерникова Н. М. Русская народная сказка / Наталья Михайловна Ведерникова. - М.: Наука, 1975. - 256 с.

128. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая. - М.: Прогресс, 1997. - 261 с.

129. Вейхман Г. А. Лингвистика текста и проблема сложноподчиненного предложения / Г. А. Вейхман // Вопросы языкознания. - 1984. - № 5. - С. 95-107.

130. Венедиктова Т. Д. Смятенный дух под сенью Академии (к характеристике "интеллектуального героя" в американском романе 1960– 1980-х годов) / Т. Д. Венедиктова // Вестник Московского университета. - Серия 9: Филология. - 1985. - № 5. - С. 58-67.

131. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. - 248 с.

132. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Александр Николаевич Веселовский. - М.: Высшая школа, 1989. - 405 с.

133. Віват Г. І. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності: [монографія] / Ганна Іванівна Віват. - Одеса: ВМФ, 2010. - 368 с.

134. Вівчарик М. М. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: [кол. монографія] / М. М. Вівчарик, О. В. Картунов, Ю. І. Римаренко; [відп. ред. Ю. І. Римаренко]. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. - 516 с.

135. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Джамбаттиста Вико. - М.: Наука, 1994. - 489 с.

136. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: АН СССР, 1963. - 255 с.

137. Виноградов В. В. Избранные труды: [в 7 т.] / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Наука, 1975-2003. - Т. 5: О языке художественной прозы. - 1980. - 362 с.

138. Витаньи И. Общество, культура, социология / Иван Витаньи; [пер. с венгер.]. - М.: Прогресс, 1984. - 237 с.

139. Волкова С. В. Американський фольклор: історія виникнення та дослідження / С. В. Волкова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. - Вип. 838. - С. 47-52.

140. Волкова С. В. Американський фольклор: мовна картина світу, світогляд, система цінностей / С. В. Волкова // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009. - Вип. 35. - С. 184-192.

141. Волкова С. В. Особливості композиційної структури амеріндіанської казки / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Нац. ун-т "Острозька академія", 2009. - Вип. 11. - С. 588-595.

142. Волкова С. В. Архетипні образи амеріндіанських та афроамериканських казок / С. В. Волкова // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - Вип. 38. - С. 131-135.

143. Волкова С. В. Специфіка персонажних образів в амеріндіанських та афроамериканських казках: лінгвокогнітивний аспект / С. В. Волкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо- германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - Вип. 62. - № 897. - С. 26-32.

144. Волкова С. В. Реінтерпретація етноархетипів автохтонних фольклорних текстів в амеріндіанській художній прозі / С. В. Волкова // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - Вип 49. - С. 50-55.

145. Волкова С. В. Реінтерпретація міфологічних образів в амеріндіанських авторських казках / С. В. Волкова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2012. - № 6 (231). - С. 150-154.

146. Волкова С. В. Концепт ГАРМОНИЯ в прозе американских писателей индейского происхождения / С. В. Волкова // Культура. Перевод. Толерантность: материалы Междунар. заочной науч. конф., (15 марта 2013 г.). - Ставрополь: Параграф, 2013. - С. 115-124.

147. Волкова С. В. Концептуальная картина мира в америндской художественной прозе / С. В. Волкова // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 28 февр. 2013 г.). - М.: Перо, 2013. - С. 99-103.

148. Волкова С. В. Мифолорная образность америндской художественной прозы / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Нац. ун-т "Острозька академія", 2013. - Вип. 38. - С. 54-57.

149. Волкова С. В. Міфолорний простір роману Скотта Момадея "House Made of Dawn" / С. В. Волкова // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: тези доповідей Міжнар. наук. конф., (Київ, 10-12 жовт. 2013 р.) / Мін-во освіти і науки України. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 105-110.

150. Волкова С. В. Мифолорно-авторский образ в романе Скотта Момадэя "Дом, из рассвета сотворенный": когнитивно-семиотический и нарративный аспекты / С. В. Волкова // Science and education a new dimension. Philology I (3). - Budapest: www.seanewdim.com, 2013. - Issue 13. - C. 33-37.

151. Волкова С. В. Мифолорный образ-символ орлиное перо в романе Линды Хоган "Dwellings" / С. В. Волкова // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: тези доповідей І Міжнар. симпозіуму, (Київ, 17-19 квіт. 2013 р.) / Мін-во освіти і науки України. - К.: Ун-т "Україна", 2013. - Т. 1. - С. 153-157.

152. Волкова С. В. Мифопоэтика америндской художественной прозы / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Нац. ун-т "Острозька академія", 2013. - Вип. 36. - С. 114-117.

153. Волкова С. В. Образ дома в романе Скотта Момадэя "Дом, из рассвета сотворенный": когнитивно-культурологический аспект / С. В. Волкова // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: [научный журнал]. - Сочи: Сочинский гос. ун-т, 2013. - Вып. 18. - С. 41-44.

154. Волкова С. В. Образ-символ "Танец Солнца" в америндских фольклорных текстах / С. В. Волкова // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - Вип. 57. - С. 116-120.

155. Волкова С. В. Образний простір амеріндіанських фольклорних текстів / С. В. Волкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Волинь: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - № 18 (267). - С. 147-152.

156. Волкова С. В. Складові міфолорного простору в художньому тексті (на матеріалі роману Скотта Момадея "House Made of Dawn") / С. В. Волкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. - Херсон: ХДУ, 2013. - Вип. ХІХ. - С. 238-241.

157. Волкова С. В. Зворотна перспектива як наративний прийом вписаності міфолорного простору в художній простір тексту (на матеріалі роману-легенди амеріндіанського письменника Скотта Момадея "Шлях до гори дощів") / С. В. Волкова // Science and Education a New Dimension. Philology IІ(5). - Budapest: www.seanewdim.com, 2014. - Issue 28. - C. 47-51.

158. Волкова С. В. Мифолорная образность синтаксических конструкций в америндских художественных прозаических текстах / С. В. Волкова // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 28-29 берез. 2014 р.). - Львів: ГО "Наукова філологічна організація ЛОГОС", 2014. - С. 93-96.

159. Волкова С. В. Мифолорно-авторский образ как этнокультурный типаж / С. В. Волкова // Вестник Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Серия: филологическая. - Алматы: КазНУ имени Аль-Фараби, 2014. - Вып. № 6 (152). - С. 10-20.

160. Волкова С. В. Наративні прийоми вписаності міфолорного простору у художній простір роману-легенди Скотта Момадея "Шлях до гори Дощів" / С. В. Волкова // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - Вип. 64. - С. 19-24.

161. Волкова С. В. Синтаксическая образность америндских художественных прозаических текстов / С. В. Волкова // Лингвистика XXI века. Серия: Концептуальный и лингвальный миры: [сб. науч. ст.]. - М.: Флинта: Наука, 2014. - Вып. 3. - С. 603-610.

162. Волкова С. В. Структурно-семиотическая организация синтаксического пространства в америндской художественной прозе / С. В. Волкова // Проблемы лингвистики и лингводидактики: [междунар. сб. науч. ст.]. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2014. - Вып. V. - С. 11-19.

163. Волкова С. В. Лінгвосеміотичні особливості міфолорно-авторського образу як етнокультурного типажу / С. В. Волкова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2015. - Вип. 138. - С. 307-312.

164. Волкова С. В. Методика аналізу міфолорного простору сучасних амеріндіанських художніх текстів / С. В. Волкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: [зб. наук. пр.]. - Херсон: ХДУ, 2015. - Вип. 23. - С. 101-108.

165. Волкова С. В. Міфолорні образи в сучасних амеріндіанських прозових текстах: [монографія] / Світлана Володимирівна Волкова. - Херсон: Айлант, 2015. - 340 с.

166. Волкова С. В. Міфолорно-авторські образи-дійства в амеріндіанських художніх прозових текстах: когнітивно-семіотичний аспект / С. В. Волкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Волинь: Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2015. - №. 4 (305). - С. 290-295.

167. Волкова С. В. Моделювання міфолорного простору амеріндіанських художніх прозових текстів / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Нац. ун-т "Острозька академія", 2015. - Вип. 56. - С. 62-65.

168. Волкова С. В. Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі / С. В. Волкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Нац. ун-т "Острозька академія", 2015. - Вип. 51. - С. 174-177.

169. Волянська Ю. Ю. Типологія повтору в поетичному мовленні кінця ХХ - початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Російська мова"/ Ю. Ю. Волянська. - Донецьк, 2013. - 20 с.

170. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение / С. Г. Воркачев // Труды Кубанского государственного технического университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2003. - Вып. 2. - С. 268-276.

171. Воркачев С. Г. Методологические основы лингвоконцептологии [Электронный ресурс] / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика: [межвуз. сб. науч. тр.]. - Воронеж, 2002. - Вып. 3: Аспекты метакоммуникативной деятельности. - С. 79-95. - Режим доступа: http://lincon.narod.ru/method.htm

172. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт / Сергей Григорьевич Воркачев. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2004. - 236 с.

173. Воркачев С. Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных лингвоконцептов: [монография] / Сергей Григорьевич Воркачев. - Волгоград: Парадигма, 2005. - 214 с.

174. Воркачев С. Г. Любовь как лингвокультурный концепт: [монография] / Сергей Григорьевич Воркачев. - М.: Гнозис, 2007. - 285 с.

175. Воробей Н. В. Етнокультурна картина світу в афро-американській поезії: лінгвокультурологічний та лінгвокультурний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Воробей Надія Володимирівна. - Харків, 2011. - 230 с.

176. Воробьёва О. П. Реализация коммуникативных прав адресата художественного текста как показатель изменений языковой картины мира (на материале оригинала и перевода "Беовульфа") / О. П. Воробьёва // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. пр.]. - Харків: ХДПІ, 1992. - Вип. 2. - С. 132-138.

177. Воробьёва О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (одноязычная и межъязыковая коммуникация): дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Воробьёва Ольга Петровна. - М.: МГЛУ, 1993. - 384 с.

178. Воробьёва О. П. Текстовые категории и фактор адресата / Ольга Петровна Воробьёва. - К.: Вища школа, 1993. - 200 с.

179. Воробьёва О. П. Эмотивность художественного текста и читательская рефлексия / О. П. Воробьёва // Язык и эмоции: [сб. науч. тр.]. - Волгоград: ВГПУ, 1995. - С. 240-246.

180. Воробьёва О. П. Сюжетное напряжение сквозь призму конфликта ментальных пространств (опыт концептуального анализа) / О. П. Воробьёва // Когнитивная семантика: материалы второй междунар. школы-семинара. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. - Ч. 1. - С. 123-125.

181. Воробьёва О. П. Художественная семантика: когнитивный сценарий / О. П. Воробьёва // С любовью к языку / [сб. науч. трудов, посвященных Е. С. Кубряковой]. - М.: ИЯ РАН, 2002. - С. 379-384.

182. Воробьёва О. П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях / О. П. Воробьёва // Мова. Людина. Світ: [до 70-річчя професора М. П. Кочергана] / [відп. ред. О. О. Тараненко]. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. - С. 72-86.

183. Воробьёва О. П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вульф: модусы, фракталы, фузии / О. П. Воробьёва // Когниция, коммуникация, дискурс: [сб. науч. тр.]. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - № 1. - С. 47-74.

184. Ворожбитова А. А. Методы и технологии выпускного квалификационного исследования (язык, литература): [учеб.-метод. пособие] / Александра Анатольевна Ворожбитова. - Сочи: СГУ, 2014. - 138 с.

185. Воронцова Т. И. Картина мира. Национально-культурные лингвистические аспекты / Т. И. Воронцова // Studia Linguistica: [сб. науч. тр.]. - СПб.: Политехника-сервис, 2009. - Вып. XVIII: Актуальные проблемы современного языкознания. - С. 86-93.

186. Воронченко Т. В. На перекрестке миров: мексикано-американский феномен в литературе США: [монография] / Татьяна Викторовна Воронченко. - Чита: Изд-во Забайкальского гос. пед. ун-та, 1998. - 203 с.

187. Вульф К. Антропология: история, культура, философия / Кристоф Вульф. - СПб.: СПУ, 2008. - 280 с.

188. Вундт В. Миф и религия / Вильгельм Вундт; [под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского; пер. В. Базарова, П. Юшкевича]. - СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1913. - 416 с.

189. Вундт В. Введение в философию / Вильгельм Вундт. - М.: ЧеРо, Добросвет, 1998. - 354 с.

190. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский. - М.: Лабиринт, 1997. - 416 с.

191. Гаврилов Д. А. К определению трикстера и его значимости / Д. А. Гаврилов // Философия и социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы: материалы Первой Всерос. науч. конф., (15 мая 2006 г.). - Омск: СИБИТ, ИПЭК, СРШБ (колледж), 2006. - C. 359-368.

192. Гаврилова Г. Ф. О прогнозирующей роли опорного слова в главной части сложноподчиненного предложения / Г. Ф. Гаврилова // Филологические науки. - 1985. - № 2. - С. 43-49.

193. Галактионов В. А. Режимы с обострением в задачах квазилинейных параболических уравнений / В. А. Галактионов, С. П. Курдюмов, А. П. Михайлов, А. А. Самарский. - М.: Наука, 1987. - 470 с.

194. Галич М. История доколумбовых цивилизаций / Мануэль Галич. - М.: Наука, 1990. - 190 с.

195. Галич О. Теорія літератури: [підруч. для студ. філол. спец. вищ. закл. освіти] / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. - К.: Либідь, 2001. - 486 с.

196. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 144 с.

197. Гардинер А. Различие между "речью" и "языком" / А. Гардинер // История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях / В. А. Звегинцев. - М.: Просвещение, 1965. - Ч. 2. - С. 13-20.

198. Гаспаров М. Л. Статьи о лингвистике стиха / М. Л. Гаспаров, Г. В. Скулачева. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 288 с.

199. Гач Н. О. Мовна концептуалізація культурного континууму в американській поезі ХІХ-ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. О. Гач. - К., 2014. - 20 с.

200. Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. Очерки по истории образа / Георгий Дмитриевич Гачев. - М.: Искусство, 1972. - 200 с.

201. Гачев Г. Д. "Образ" в русской художественной литературе / Георгий Дмитриевич Гачев. - М.: Искусство, 1981. - 246 с.

202. Гачев Г. Д. Развитие художественного образа в литературе: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. филол. наук: спец. 10.01.08 "Теория литературы" / Г. Д. Гачев. - М.: МГУ, 1983. - 31с.

203. Гачев Г. Д. Миф. Национальный. Индивидуальный / Г. Д. Гачев // Миф в культуре: человек - нечеловек / [pед. Л. А. Софронова, Л. Н. Титова]. - М.: Индрик, 2000. - 320 с.

204. Герц Г. Р. Принципы механики, изложенные в новой связи / Генрих Рудольф Герц. - М.: АН СССР, 1959. - 386 с.

205. Глаз А. Номинация физических пространств: ориентирование и перспективизация (на материале английского, польського, руского и украинского языков) / А. Глаз // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 58-83.

206. Годес О. В. Роль художественного образа в моделировании концептуальной картины мира (когнитивно-контрастивный аспект) / О. В. Годес // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.]. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - Вип. 6. - С. 84-96.

207. Головня А. В. Лінгвокультурологічні особливості картини світу "Книга джунглів" Р. Кіплінга / А. В. Головня // Мова і культура: [наук. журнал]. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, Вид. дім Дмитра Бураго, 2004. - Вип. 7. - Т. IV, Ч. 2. - С. 264-270.

208. Головня А. В. Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. В. Головня. - Донецьк, 2008. - 20 с.

209. Голосовкер Я. Э. Логика мифа / Яков Эммануилович Голосовкер. - М.: Наука, 1987. - 218 с.

210. Голубовская И. А. Этнические особенности языковых картин мира: [монография] / Ирина Александровна Голубовская. - К.: ИПЦ "Киевский университет", 2002. - 293 с.

211. Голубовська І. О. Національно-мовна картина світу в її лексичній іпостасі / І. О. Голубовська // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.] - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. - С. 92-98.

212. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості: дис… доктора філол. наук: 10.02.15 / Голубовська Ірина Олександрівна. - К., 2004. - 346 с.

213. Горин В. М. Универсалии культуры / В. М. Горин // Культурологический энциклопедический словарь. - СПб.: Университетская книга, 1999. - С. 417-422.

214. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно-семіотичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Т. Ю. Горчак. - К., 2009. - 20 с.

215. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно-семіотичний аспект: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Горчак Тетяна Юріївна. - К., 2009. - 214 с.

216. Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики / Павел Александрович Гринцер. - М.: Наука, 1987. - 406 с.

217. Грищенко І. В. Історія української культури: [навч. посібник] / І. В. Грищенко, Т. Ф. Мельничук, О. Ю. Павлова. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 343 с.

218. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Дмитрий Борисович Гудков. - М.: Гнозис, 2003. - 288 с.

219. Гулідова І. С. Паремійний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. С. Гулідова. - К., 2008. - 20 с.

220. Гумбольдт В. фон. О влиянии различного характера языков на литературу и духовное развитие / В. фон Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 1984. - С. 324-326.

221. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт; [пер. с нем. яз. под ред. проф. Г. В. Рамишвили] // Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 1984. - С. 37-299.

222. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / Вильгельм фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 1985. - 451 с.

223. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 2000. - 400 с.

224. Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период / Лев Николаевич Гумилев. - Л.: Наука, 1990. - 278 с.

225. Гумилев Л. Н. От Руси до России: Очерки этнической истории / Лев Николаевич Гумилев. - М.: Танаис ДИ-ДИК, 1995. - 551 с.

226. Гумилев Л. Н. История народа хунну: [в 2 т.] / Лев Николаевич Гумилев. - М.: Институт Ди-Дик, 1998. - Т. 1. - 428 с.; Т. 2. - 462 с.

227. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / Арон Яковлевич Гуревич. - М.: Искусство, 1972. - 318 с.

228. Гуревич П. С. Культурология: учебник [для студ. вузов] / Павел Семёнович Гуревич. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Гардарики, 1999. - 299 с.

229. Гуссерль Э. Собрание сочинениий: [в 3 т.] / Эдмунд Гуссерль. - М.: Гнозис, 1994. - Т. 3: Логические исследования. - 2001. - 473 с.

230. Давлетшина Л. Х. Мифологизм в татарской прозе конца XX - начала XXI веков: дис.... кандидата филологических наук: 10.01.02 / Давлетшина Лейла Хасановна. - Казань, 2005. - 173 с.

231. Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Николай Яковлевич Данилевский. - М.: Наука, 1991. - 190 с.

232. Данилян О. Г. Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах: [монографія] / О. Г. Данилян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський, Н. І. Моісеєва. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", 2004. - 276 с.

233. Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Просвещение, 1988. - Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. - С. 153-211.

234. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [текст] / Тён Адреанус ван Дейк. - М.: Просвещение, 1989. - 310 с.

235. Делез Ж. Ризома: [монография] / Ж. Делез, Ф. Гваттари. - Париж, 1976. - 35 с.

236. Делез Ж. Логика смысла / Жиль Делез. - М.: Изд. центр "Академия", 1995. - 298 с.

237. Делез Ж. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип / Ж. Делез, Ф. Гваттари. - К.: КАРМЕ-СИНТО, 1996. - 284 с.

238. Демьянков В. З. "Концепт" в философии языка и в когнитивной лингвистике / В. З. Демьянков // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования: [сб. науч. тр.]. - М.: Эйдос, 2007. - С. 26-33.

239. Денисова С. Г. Взаємодія образів та символів у художньому тексті (на матеріалі новел-арабесок Е. По) / С. Г. Денисова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: [зб. наук. пр.] - К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - Вип. 7. - С. 73-78.

240. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод / Галина Валерьевна Денисова. - М.: Азбуковник, 2003. - 300 с.

241. Дзенискевич Г. И. Атапаски Аляски / Галина Ивановна Дзенискевич. - М.: Наука, 1987. - 153 с.

242. Дикарева Л. Ю. Метаморфоза как фигура превращения: лингвосемиотический аспект (на примере худоественной прозы Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова) / Л. Ю. Дикарева // Мова. - 2003. - № 8. - С. 78-82.

243. Димитренко Л. В. Когнітивні та лінгвостилістичні особливості поетичного образу (на матеріалі американської поезії ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л. В. Димитренко. - Одеса, 2000. - 19 с.

244. Дмитриева В. Н. Мифологизм художественного сознания Н. Скотта Момадэя: творчество 1960-х годов: дис. … кандидата филол. Наук: 10.01.03 / Дмитриева Вероника Николаевна. - Чита: ЗГПУ им. Н. Г. Чернышева, 2002. - 198 с.

245. Дмитриева О. А. Лингвокультурный типаж "французский буржуа" / О. А. Дмитриева // Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи. - Волгоград: Парадигма, 2005. - С. 74-88.

246. Донец П. Н. Перевод и межкультурная адаптация текста / П. Н. Донец // Социокультурные проблемы перевода. - Воронеж, 2006. - Вып. 7, Ч. 1. - С. 29-39.

247. Достал Р. Время и феноменология у Гуссерля и Хайдеггера / Р. Достал // Мартин Хайдеггер: [сб. ст.] / [сост. Д. Ю. Дорофеев]. - СПб.: ГАГИ, 2004. - С. 186-217.

248. Дрёмов А. К. Художественный образ / Анатолий Кузьмич Дрёмов. - М.: Сов. писатель, 1961. - 408 с.

249. Дукальская И. В. Семантические и прагматические характеристики английского лингвокультурного кода "артефакты": автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. В. Дукальская. - Самара, 2009. - 23 с.

250. Дьяков А. В. Жак Лакан. Фигура философа / Александр Владимирович Дьяков. - М.: Территория будущего, 2010. - 560 с.

251. Етнос і соціум: [монографія] / С. І. Здіорук, В. А. Піддубний, Б. В. Попов, Л. Є. Шкляр та ін.; [відп. ред. Б. В. Попов]. - К.: Наукова думка, 1993. - 172 с.

252. Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция / Владимир Борисович Евтух. - К.: Наукова Думка, 1991. - 267 с.

253. Єлiсова М. О. Унiверсальний символ "Свiтове Дерево" та його мовно-образнi парадигми в художнiх текстах Бориса Пастернака: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фiлол. наук: спец. 10.02.02 "Російська мова" / М. О. Єлісова. - К., 2006. - 20 с.

254. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка / Л. Ельмслев // Новое в лингвистике. - М.: Ин. лит-ра, 1960. - Вып. 1. - С. 284-389.

255. Еремеева Н. Ф. Концептуальное пространство английской народной сказки: дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Еремеева Наталия Федоровна. - Черкассы, 1997. - 193 с.

256. Еремеева Н. Ф. Концептуальное пространство английской народной сказки: фрейм положительного персонажа / Н. Ф. Еремеева // Лінгвістичні студії. - Черкаси: Сіяч, 1997. - Вип. 2. - С. 36-45.

257. Ермоленко С. С. Проблемы семиотического подхода к изучению грамматического строя языка / С. С. Ермоленко // Методологические основы новых направлений в мировом языкознании / [отв. ред. А. С. Мельничук]. - К.: Наук. думка, 1992. - С. 282-357.

258. Єрмоленко С. С. Мова в культурі народу (план-проспект) / С. С. Єрмоленко // Мовознавство. - 1998. - № 4-5. - С. 3-17.

259. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови / Світлана Яківна Єрмоленко. - К.: Довіра, 1999. - 431 с.

260. Жаботинская С. А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных (на материале современного английского языка): дис.... докторa филол. наук: 10.02.19 / Жаботинская Светлана Анатольевна. - М.: МГУ, 1992. - 336 с.

261. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ языка: фреймовые сети / С. А. Жаботинская // Мова: [наук.-теор. часопис із мовознавства]. - 2004. - № 9: Проблеми прикладної лінгвістики - С. 81-92.

262. Жаботинская С. А. Лексическое значение: принципы построения концептуальной сети / С. А. Жаботинская // Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / Pstyga A. (red.). - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 53-62.

263. Жаботинская С. А. Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход / С. А. Жаботинська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. - 2009. - Вип. 58. - С. 3-10.

264. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика / Віталій Вікторович Жайворонок. - К.: Довіра, 2007. - 262 с.

265. Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Жерар Женетт; [пер. с фр.] // Фигуры: [в 2 т.] / Ж. Женетт. - М.: Учеб.-пед. изд-во, 1998. - Т. 2. - С. 60-281.

266. Жирмунский В. М. Фольклор Запада и Востока: сравнительно- исторические очерки / Виктор Максимович Жирмунский. - М.: ОГИ, 2004. - 464 с.

267. Жоль К. К. Социология: [учеб. пособие для вузов] / Константин Константинович Жоль. - [2-е изд., испр. и доп.] - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 431 с.

268. Забияко А. П. Архетипы культурные / А. П. Забияко // Культурология. ХХ век: [энциклопедия] / [гл. ред., сост. С. Я. Левит]. - СПб.: Университетская книга, 1998. - Т. 1. - С. 38-41.

269. Залевська О. М. Фольклорно-міфічна модель художнього світу Ростислава Єндика (на матеріалі збірки оповідань "Регіт Арідника") / О. М. Залевська // Вісник Львівськогого університету. Серія: філологічна. - 2007. - Вип. 39, Ч. 1. - С. 119-124.

270. Заньковська Г. Д. Антропоцентричний аспект лінгвокультурології / Г. Д. Заньковська // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю від дня народження проф. докт. філол. наук В. В. Левицького, (Чернівці, 10-12 квіт., 2008 р.). - Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - С. 108-110.

271. Заслонкіна А. В. Концепт "ментально-етичні почуття" як ціннісний компонент британської етнолінгвокультурної спільноти / А. В. Заслонкіна // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю від дня народження проф. докт. філол. наук В. В. Левицького, (Чернівці,10-12 квіт., 2008 р.). - Чернівці: Книги ХХІ, 2008. - С. 110-112.

272. Захарян Т. Б. Сакральный символ в языке религии: дис.... кандидата филос. наук: 09.00.13 / Захарян Татьяна Борисовна. - Екатеринбург, 2006. - 164 с.

273. Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию / Владимир Андреевич Звегиенцев. - М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1962. - 384 с.

274. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи / Владимир Андреевич Звегиенцев. - М.: Наука, 1976. - 175 с.

275. Земцовский И. И. Введение в вероятностный мир фольклора / И. И. Земцовский // Методы изучения фольклора: [сб. науч. тр.]. - Ленинград: Знамя, 1983. - С. 67 - 71.

276. Зубов А. Б. История религий: [курс лекций] / Андрей Борисович Зубов. - М.: МГИМО-Университет, 2006. - 340 с.

277. Иванов В. В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: древний период / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. - М.: Наука, 1965. - 246 с.

278. Иванов В. В. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. - М.: Наука, 1974. - 342 с.

279. Иванов В. В. Птицы / В. В. Иванов, В. Н. Топоров // Мифы народов мира: [энциклопедия]. - М.: Наука, 1980. - Т. 1. - С. 389-406.

280. Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкци и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: [в 2 т.] / В. В. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе. - Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1984. - xcvi + 1328 с.

281. Иванов В. В. Античное переосмысление архаических мифов [Электронный ресурс] / В. В. Иванов // Жизнь мифа в античности: материалы науч. конф. ["Випперовские чтения - 1985"]: [в 2 ч.] / [под общ. ред. И. Е. Даниловой]. - М.: Сов. Художник, 1988. - Вып. XVIII, Ч. 1. - С. 9-26. - Режим доступа: http://ec-dejavu.net/p/Publ_V_Vs_Ivanov.html.

282. Иванов В. В. Маска как элемент культуры / В. В. Иванов // Избранные труды по семиотике и истории культуры: [в 7 т.] / В. В. Иванов. - М.: Языки славянских культур, 1998. - Т. 4: Знаковые системы культуры, искусства и науки - 2007. - С. 333-344.

283. Івановська О. П. Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / О. П. Івановська. - К., 2007. - 39 с.

284. Ізотова Н. П. Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. П. Ізотова. - К., 2009. - 20 с.

285. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа / Илья Петрович Ильин. - М.: Интрада, 1998. - 186 с.

286. Иная ментальность / [Я. В. Зубкова, Э. В. Грабарова, В. И. Карасик, О. Г. Прохвачева]. - М.: Гнозис, 2005. - 352 с.

287. Индивидуально-художественный стиль и его исследование / [под общ. ред. В. А. Кухаренко]. - К.; Одесса: Вища школа, 1980. - 169 с.

288. Історія української філософії: [навч. посібник] / [під ред. М. Ю. Русина, І. В. Огородника та ін.]. - К.: Київський ун-т, 2008. - 591 c.

289. Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози: [монографія] / Олена Марківна Кагановська. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - 292 с.

290. Кайда Л. Г. Стилистика текста: от теории композиции - к декодированию: [учеб. пособие] / Людмила Григорьевна Кайда. - [2-е изд., испр.]. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 208 с.

291. Кант И. Сочинения: [в 6 т.] / Иммануил Кант. - М.: Мысль, 1963.

- Т. 3: Критика чистого разума. - 1964. - 540 с.

292. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием / Сергей Георгиевич Кара-Мурза. - М.: Алгоритм, 2000. - 464 с.

293. Карасик В. И. Концепт как категория лингвокультурологии / В. И. Карасик // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологические науки. - 2002. - № 1. - С. 14-23.

294. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с.

295. Карасик В. И. Этноспецифические концепты / В. И. Карасик // Введение в когнитивную лингвистику / [отв. ред. М. В. Пименова]. - К.: Кузбассвузиздат, 2005. - С. 61-105.

296. Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла: [монография] / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2010. - 351 с.

297. Карасик В. И. Языковая матрица культуры / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2013. - 320 с.

298. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. - М.: Наука, 1987. - 260 с.

299. Кармин А. С. Культурология / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. - СПб.: Питер, 2007. - 464 с.

300. Катаока Х. Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Катаока Хіроші. - К., 2006. - 18 с.

301. Кафтанджиев Х. Семиотика абсолюта / Христо Кафтанджиев. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 354 с.

302. Качмар М. Метаморфоза в українських чарівних казках (за матеріалами "Галицьких народних казок" в упорядкуванні Івана Франка та "Народных южнорусских сказок" Івана Рудченка) / М. Качмар // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. - 2011. - Вип. 55. - С. 136-150.

303. Квадратура смысла: французская школа анализа дискурса / [пер. с фр. и португ.; общ. ред. и вступ. сл. П. Серио; предисл. Ю. С. Степанова]. - М.: Прогресс, 2002. - 416 с.

304. Квинтилиан М. Ф. Антология текстов / М. Ф. Квинтилиан // Античные теории языка и стиля: антология текстов / [общ. ред. О. М. Фрейденберг]. - СПб.: Алетейя. - 1996. - С. 232-240.

305. Кефели И. Ф. Культурология: основы теории и истории культуры / Игорь Фёдорович Кефели. - Спб.: Специальная литература, 1996. - 560 с.

306. Кибрик А. Е. О "невыполненных обещаниях" лингвистики 50-60-х годов / А. Е. Кибрик // Московский лингвистический альманах. - М.: МГУ, 1996. - Вып. 1: Спорное в лингвистике. - С. 230-233.

307. Киченко А. С. Введение в теорию фольклора: [учеб. пособие по спецкурсу] / Александр Семенович Киченко. - Черкассы: Изд-во Черк. гос. ун-та, 1998. - 176 с.

308. Клакхон Ф. Теория ценностных ориентаций: [монография] / Ф. Клакхон, Ф. Стродбек. - Н.-Й.: Давер Пабликейшн, 1961. - 312 с.

309. Князева Е. Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе / Е. Н. Князева // Вопросы философии. - 1998. - № 4. - С. 138-143.

310. Князєва О. М. Підстави синергетики: людина конструює себе і своє майбутнє / О. М. Князєва, С. П. Курдюмов. - [2-е вид., стер.]. - М.: КомКнига, 2007. - 231 с.

311. Кожевникова Н. А. Эволюция тропов в языке русской поэзии ХХ века / Н. А. Кожевникова // Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Образные средства поэтического языка и их трансформация. - М.: Наука, 1995. - С. 6-79.

312. Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция / В. В. Кожинов // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: [в 3 кн.] / [АН СССР, Ин-т мировой литературы]. - М.: Наука, 1964. - Кн. 2: Роды и жанры литературы - С. 408-485.

313. Колегаєва І. М. Зображення персонажного дискурсу як жанрово детермінований вияв комунікативної вторинності в художньому тексті / І. М. Колегаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - № 896. - Вип. 61. - С. 102-107.

314. Колегаева І. М. Принцип ономасиологической релевантности в формировании наивной и профессиональной картины мира / І. М. Колегаева, Н. В. Загребельная // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: Філологія. - 2012. - Т. 17, Вип. 4. - С. 98-109.

315. Колегаєва І. М. Мегатекстова структурованість прози Оксани Забужко / І. М. Колегаєва // Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків: [колект. моногр.] / [за заг. ред. Т. Ю. Ковалевської]. - Одеса: Вид. Букаєв Вадим Вікторович, 2014. - С. 248-259.

316. Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічного простору: дис. … доктора філол. наук: 10.02.15 / Колесник Олександр Сергійович. - К., 2011. - 421 с.

317. Колесник О. С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури / Олександр Сергійович Колесник. - Чернігів: РВВ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. - 312 с.

318. Колесова А. О. Художній образ Коханої/Коханого в англомовних поетичних текстах ХІХ - ХХ століть: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Колесова Алла Олексіївна. - Херсон, 2012. - 210 с.

319. Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения / Т. А. Колосова, М. И. Черемисина. - Н.: Наука, 1987. - 197 с.

320. Колшанский Г. В. Контекстная семантика / Геннадий Владимирович Колшанский. - М.: Наука, 1980. - 190 с.

321. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Геннадий Владимирович Колшанский. - М.: Наука, 1990. - 108 с.

322. Комлев Н. Г. Слово в речи. Денотативные аспекты / Николай Георгиевич Комлев. - М.: Изд-во МГУ, 1992. - 216 с.

323. Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова / Николай Георгиевич Комлев. - М.: КомКнига, 2006. - 192 с.

324. Конобородська В. І. Етнолінгвістичний і лінгвістичний аспекти дослідження діалектної лексики / В. І. Конобородська // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство: [зб. наук. ст.]. - Чернівці: Рута, 2003. - С. 406-410.

325. Кононенко П. П. Українознавство: [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Петро Петрович Кононенко. - К.: Райдуга, 2005. - 680 с.

326. Конт О. Дух позитивной философии. Слово о положительном мышлении / Огюст Конт; [пер. с фр. И. А. Шапиро]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 256 с.

327. Корнилов О. А. Языковая картина мира как отражение национальных менталитетов / Олег Александрович Корнилов. - М.: ЧеРо, 2003. - 349 с.

328. Корнилова Т. В. Введение в психологический експеримент / Татьяна Васильевна Корнилова. - М.: МГУ, 1997. - 254 с.

329. Корольова А. В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті: [монографія] / Алла Валер’янівна Корольова. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - 267 с.

330. Косарев А. Ф. Философия мифа: Мифология и её эвристическая значимость / Александр Федорович Косарев. - СПб.: Университетская книга, 2000. - 304 с.

331. Котляр Е. С. Мир и сказка Африки / Елена Семёновна Котляр. - М.: Наука, 1975. - 224 с.

332. Кравченко А. В. Знак, значение, знание: очерки когнитивной философии языка / Александр Владимирович Кравченко. - Иркутск: ОГУП "Иркутская областная типография № 1", 2001. - 261 с.

333. Красавский Н. А. Эмотивные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / Николай Алексеевич Красавский. - Волгоград: Перемена, 2001. - 495 с.

334. Красильников Р. Л. Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа: [монография] / Роман Леонидович Красильников. - Вологда: ГУК ИАЦК, 2007. - 140 с.

335. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация) / Виктория Владимировна Красных. - М.: Диалог - МГУ, 1998. - 352 с.

336. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: [курс лекций] / Виктория Владимировна Красных. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. - 284 с.

337. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных - М.: Гнозис, 2003. - 375 с.

338. Кремльова О. І. До питання про особливості функціонування мовних одиниць з національно-культурним компонентом у художньому тексті / О. І. Кремльова // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. пр.]. - Харків: ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1992. - Вип. 2. - С. 83-86.

339. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Юлия Кристева; [пер. с фр.]. - М.: Российская политическа энциклопедия, 2004. - 656 с.

340. Крохмальний Р. О. Метаморфоза і текст (семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу): [монографія] / Роман Олексійович Крохмальний. - Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 420 c.

341. Крымский С. П. Контуры духовности. Новые контексты идентификации / С. П. Крымский // Вопросы философии. - 1992. - № 12. - С. 23.

342. Кубрякова Е. С. Виды пространства текста и дискурса / Е. С. Кубрякова, О. В. Александрова // Категоризация мира: пространство и время: материалы науч. конф. / [отв. ред. Е. С. Кубрякова]. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - С. 15-26.

343. Кубрякова Е. С. Язык и знание / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Языки словянской культуры, 2004. - 560 с.

344. Кубрякова Е. С. Образы мира в сознании человека и словообразовательные категории как их составляющие / Е. С. Кубрякова // Известия РАН. Серия литературы и языка. - 2006. - Т. 65. - № 2. - С. 3- 13.

345. Кубрякова Е. С. К проблеме ментальных репрезентацій / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков // Вопросы когнитивной лингвистики. - 2007. - № 4. - С. 8-16.

346. Куделин А. Б. Автор и традиционалистский канон / А. Б. Куделин // Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания: [сб. ст.] / [ред. Гринцеп П. А.]. - М.: Наследие, 1994. - С. 222- 261.

347. Культурология: учеб. для студ. техн. вузов / [под ред. Н. Г. Багдарьянс]. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М.: Высш. школа, 2001. - 198 с.

348. Кун Т. С. Структура научных революций / Томас Сэмюэль Кун; [пер. с англ]. - М.: Прогресс, 1977. - 300 с.

349. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / Валерия Андреевна Кухаренко. - [3-е изд, испр.]. - Одесcа: Латстар, 2002. - 292 с.

350. Кухаренко В. А. О Функциональном расслоении художественного времени / В. А. Кухаренко // Записки з романо-германської філології: [зб. наук. пр.]. - Одеса: Латстар, 2003. - Вип. 14. - С. 87-98.

351. Кухаренко В. А. Кумулятивный образ и связность текста / В. А. Кухаренко // Вісник Київського національного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - Т. 14, № 1. - С. 59-69.

352. Лебедева Л. Б. Бессознательное в языковом стиле / Л. Б. Лебедева // Логический анализ языка: образ человека в культуре и языке / [отв. ред. Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина]. - М.: ИНДРИК, 1999. - С. 135-145.

353. Леви-Брюль Л. Первобытная мифология: мифический мир австралийцев и папуасов / Люсьен Леви-Брюль; [пер. с фр.]. - [2-е изд.]. - М.: КРАСАНД, 2012. - 256 с.

354. Левинтон Г. А. Интертекст в фольклоре / Г. А. Левинтон // Folklore in 2000. Voces amicorum Guilhelmo Voigt sexagenario. - Budapest, 2000. - P. 21-28.

355. Леви-Стросс К. Структура мифов / К. Леви-Стросс // Структурная антропология / К. Леви-Стросс. - М.: Наука, 1985. - С. 183-208.

356. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль / К. Леви-Стросс // Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. - М.: Республика, 1994. - С. 113-134.

357. Леві-Строс К. Структурна антропологія: монографія / Клод Леві-Строс. - К.: Основи, 2000. - 388 с.

358. Левицький А. Е. Функціональні зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. Е. Левицький. - К., 1999. - 36 с.

359. Левицький А. Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур / А. Е. Левицький // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - 2010. - Вип. 32. - С. 377-381.

360. Левицкий А. Э. Глобализация как основа формирования топонимического пространства США / А. Э. Левицкий // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.; [под ред. А. Э. Левицкого, С. И. Потапенко]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 111-129.

361. Лейбниц Г. В. Сочинение: [в 4 т.] / Готфрид Вильгельм Лейбниц. - М.: Мысль, 1982-1989. - Т. 1: Метафизика. "Монадология". - 1982. - 636 с. - (Серия: Философское наследие).

362. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. вид. / [за ред. А. В. Яртися, В. М. Фендрика, С. О. Черепанової]. - Л.: Світ, 1994. - 240 с.

363. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Дмитрий Алексеевич Леонтьев. - М.: Смысл, 1999. - 487 с.

364. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: [кол. монографія] / С. О. Швачко, Т. О. Анохіна, С. В. Баранова та ін. - С.: СумДУ, 2008. - 178 с.

365. Липгарт А. А. Основы лингвопоэтики: [учеб. пособие] / Андрей Александрович Липгарт. - [2-е изд.]. - М.: КомКнига, 2007. - 168 с.

366. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство: [наук.-теорет. журн.]. - К.: Вид. дім "Академперіодика" НАН України, 2004. - № 5/6. - С. 36-41.

367. Литвин Л. В. Ономастичний простір художнього тексту і типи власних імен / Л. В. Литвин // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2001. - Вип. 5. - С. 124-128.

368. Литературные манифесты западноевропейских классицистов / [под ред. Н. П. Козлова]. - М.: МГУ, 1980. - 617 с.

369. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по язкознанию / А. Ф. Лосев. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 479 с.

370. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Из ранних произведений / А. Ф. Лосев. - М.: Правда, 1990. - С. 393-599.

371. Лосев А. Ф. Философия имени / Алексей Фёдорович Лосев. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 269 с.

372. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / Алексей Фёдорович Лосев. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 479 с.

373. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике / Ю. М. Лотман // Ю. М. Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1964. - 194 с.

374. Лотман Ю. М. Избранные статьи: [в 3 т.] / Юрий Михайлович Лотман. - Таллин: Александра, 1992. - Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. - 1992. - 480 с.

375. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история / Юрий Михайлович Лотман. - М.: Языки русской культуры, 1996. - 464 с.

376. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста / Ю. М. Лотман, М. Л. Гаспаров. - СПб.: Искусство-СПб, 1996. - 846 c.

377. Лотман Ю. М. Семиосфера / Юрий Михайлович Лотман. - СПб.: Искусство, 2000. - 704 с.

378. Лунева Т. В. Лексикализованный концепт гармония в современном английском языке: структура и комбинаторика: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Т. В. Лунева. - К.: КНЛУ, 2006. - 23 с.

379. Лурье С. В. Историческая этнология: учебное пособие [для вузов] / Светлана Владимировна Лурье. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 448 с.

380. Лутовинова О. В. Лингвокультурный типаж "хакер" / О. В. Лутовинова // Политическая лингвистика. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2006. - Вып. 20. - С. 215-229.

381. Любимова С. А. Семантико-когнітивні та прагматичні аспекти репрезентації лінгвокультурного типажу "дівчина-flapper" в американському дискурсі: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Любимова Світлана Анатоліївна. - К.: КНЛУ, 2013. - 190 с.

382. Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода / С. Х. Ляпин // Научные труды центроконцепта. - Архангельск: ПГУ, 1997. - Вып. 1. - С. 5-71.

383. Мазанова Е. Ю. Когнитивные механизмы и языковые средства репрезентации пространства в англоязычном тексте художественной прозы: автореф. дис. на сосискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Е. Ю. Мазанова. - М., 2004. - 24 с.

384. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / Михаил Львович Макаров. - Тверь: Веста, 1998. - С. 68-70.

385. Макарова Л. И. Англоязычный лингвокультурный типаж "денді" / Л. И. Макарова // Антропологическая лингвистика: [сб. науч. тр.] / [под. ред. Н. А. Красавского, В. П. Москвина]. - Волгоград: Колледж, 2006. - Вып. 5. - С. 135-141.

386. Малиновский Б. К. Магия, наука и религия / Б. К. Малиновский // Психология религиозности и мистицизма: [хрестоматия] / [сост. К. В. Сельченко]. - М.: Рефлбук, 2001. - 320 с.

387. Маляренко І. О. Етнореалії в австралійських поетичних текстах: лінгвокультурний і лінгвокогнітивний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. О. Маляренко. - Херсон, 2012. - 22 с.

388. Мамардашвили М. К. Стрела познания / Мераб Константинович Мамардашвили. - М.: Языки русской культуры, 1996. - 396 с.

389. Маранда П. Структурные модели в фольклоре / П. Маранда, Э. Кенгас-Маранда // Зарубежные исследования по семиотике фольклора: [сб. науч. ст.] / [сост. Е. М. Мелетинского, С. Ю. Неклюдова; пер. Т. В. Цивьяна]. - М.: Наука, 1985. - С. 194-261.

390. Маріна О. С. Семіотика парадоксальності у когнітивно- комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу): [монографія] / Олена Сергіївна Маріна. - Харків: Айлант, 2015. - 298 с.

391. Марков Б. В. Разум и сердце: история и теория менталитета / Борис Васильевич Марков. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1993. - 80 с.

392. Мароши В. В. Архетип Арахны: мифологема и проблемы текстообразования: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.08 "Иранские языки" / В. В. Мароши. - Екатеринбург, 1996. - 22 с.

393. Мартинюк А. П. Когнітивне підґрунтя лінгвальної регуляції гендерно специфічної поведінки індивіда / А. П. Мартинюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Харків: Константа, 2006. - № 741. - С. 13-18.

394. Мартинюк А. П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук.: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. П. Мартинюк. - К., 2006. - 40 с.

395. Мартынюк А. П. Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе) [Электронный ресурс] / А. П. Мартинюк // Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. / [под. ред. И. С. Шевченко, В. И. Карасика]. - Направление "Филология". - № 1. - 2010. - С. 93-100. - Режим доступа: http://sites.google.com/site/ cognitiondiscourse/home

396. Мартинюк А. П. Лінгвістична концептологія: методологічні платформи, методики аналізу, перспективи розвитку / А. П. Мартинюк // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - № 23 (248). - С. 81-88.

397. Мартынюк А. П. Когнитивно-дискурсивный инструментарий анализа сложноподчиненного синтаксиса [Электронный ресурс] / А. П. Мартинюк // Когниция. Коммуникация. Дискурс: междунар. сб. науч. тр. / [под. ред. И. С. Шевченко, В. И. Карасика]. - Направление "Филология". - № 7. - 2013. - С. 68-80. - Режим доступа: http://sites.google.com/site/ cognitiondiscourse/home.

398. Маруневич О. В. Концепт "иностранец": лингвокогнитивный и аксиологический аспекты (на материале русского и английского языков): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / О. В. Маруневич. - Пятигорск, 2009. - 28 с.

399. Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Наследие, 1997. - 208 с.

400. Маслова В. А. Филологический анализ поэтического текста: [монография] / Валентина Авраамовна Маслова. - Минск: Белорус. республик. фонд фундамент. исследований,1999. - 207 с.

401. Маслова В. А. Лингвокультурология / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Академия, 2001. - 208 с.

402. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 256 с.

403. Маслова В. А. Синергетика и лингвистика: мода или новая парадигма знания? / В. А. Маслова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. - Симферополь, 2007. - Т. 20 (59). - № 1.- С. 85-90.

404. Межуев В. М. Культура и история / Вадим Михайлович Межуев. - М.: Политиздат, 1977. - 170 с.

405. Мелетинский Е. М. Структурно-типологическое изучение сказки / Е. М. Мелетинский // Морфология сказки / В. Я. Пропп. - М.: Наука, 1969. - С. 134-167.

406. Мелетинский Е. М. Структурная типология и фольклор / Е. М. Мелетинский // Контекст - 1973: Литературно-теоретические исследования. - М.: Наука, 1974. - С. 329-347.

407. Мелетинский Е. М. Мифология и фольклор в трудах К. Леви-Стросса / Елеазар Моисеевич Мелетинский. - М.: Наука, 1985. - С. 467-523.

408. Мелетинский Е. М. Аналитическая психология и происхождение архетипических сюжетов / Е. М. Мелетинский // Бессознательное. Многообразие видения: [сб. ст.]. - Новочеркасск: Сагуна, 1994. - С. 159-167.

409. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. - М.: Академический проект, 2012. - 331 с.

410. Мигович І. В. Етнолінгвістичні закономірності функціонування концепту ІНТИМНІСТЬ у різносистемних мовах (на матеріалі української, англійської, італійської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / І. В. Мигович. - Донецьк: ДНУ, 2011. - 20 с.

411. Можейко М. А. Ризома / М. А. Можейко // Постмодернизм: энциклопедия / [под ред. А. А. Грицанова, М. А. Можейко]. - М.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. - 657 с.

412. Моисеев Н. Н. Размышления о современной политологии (политические науки: новые проблемы) / Никита Николаевич Моисеев. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 216 с.

413. Молчанова Г. Г. Имя собственное и слияние концептов (К основаниям когнитивной лингвистики) / Г. Г. Молчанова // Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания: материалы круглого стола. - М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. - С. 75-81.

414. Молчанова Г. Г. Английский как неродной: текст, стиль, культура, коммуникация: учебное пособие / Галина Георгиевна Молчанова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 384 с.

415. Молчанова Н. А. Мифопоэтическая картина мира в книге К. Д. Бальмонта "Ясень. Видение Древа" / Н. А. Молчанова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2004. - № 1. - С. 71-86.

416. Моль А. Социодинамика культуры / Абраам Антуан Моль; [пер. с фр., предисл. Б. В. Бирюкова]. - [3-е изд.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 416 с.

417. Мордвинова Е. В. Лингвокультурологические аспекты бытия [Электронный ресурс] / Е. В. Мордвинова // Мультиязыковой форум. - Режим доступа: http://www/multiculti.ru/Strategy/info/Strategy_info_721.html.

418. Москвичова О. А. Метаморфоза у віршованих текстах англійської поезії ХІХ-ХХ століть: лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Оксана Анатоліївна Москвичова. - Херсон, 2014. - 200 с.

419. Мунье Э. Надежда отчаявшихся / Эмманюэль Мунье; [пер. с фр. и примечания И. С. Вдовина]. - М.: Искусство, 1995. - 237 с.

420. Мурзинова И. А. Лингвокультурный типаж "британская королева": дис.... кандидата филол. наук: 10.02.19 / Мурзинова Ирина Александровна. - Волгоград, 2009. - 194 с.

421. Нагорна О. О. Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. О. Нагорна. - Одеса, 2008. - 21 с.

422. Нахратова С. Ю. Проблема понимания: психолингвистический аспект / С. Ю. Нахратова // Структура языкового сознания. - М.: Наука, 1990. - С. 5-17.

423. Национально-культурная специфика речевого поведения: [кол. монография] / [под. ред. А. А. Леонтьева, Е. Ф. Тарасова, Ю. С. Сорокина и др.]. - М.: Наука, 1977. - 352 с.

424. Негодяєва С. Проблеми дослідження інтертекстуальних параметрів у сучасному літературознавстві / С. Негодяєва // Література. Фольклор. Проблеми поетики: [зб. наук. пр.]. - К.: Акцент, 2005. - Вип. 22., Ч.1. - С. 377-387.

425. Недайнова И. В. Номинативное пространство "игровой вид спорта" / И. В. Недайнова // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [монография] / А. Э. Левицкий, С.И. Потапенко, Л.И. Белехова и др.; [под ред. А.Э. Левицкого, С. И. Потапенко]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 207-246.

426. Неклюдов С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных отношений с сюжетной структурой в былине / С. Ю. Неклюдов // II Летняя школа по вторичным моделирующим системам: тезисы докл., (16-22 августа 1966 г.). - Тарту, 1966. - С. 41-45.

427. Неклюдов С. Ю. О кривом оборотне (к исследованию мифологической семантики фольклорного мотива) / С. Ю. Неклюдов // Проблемы славянской этнографии. - Л.: Наука, 1979. - С. 162-168.

428. Неклюдов С. Ю. Фольклор и фольклористика третього тысячелетия / С. Ю. Неклюдов // Первый всероссийский конгресс фольклористов: сборник докладов. - М.: Гос. республиканский центр русского фольклора, 2005. - Т. 1. - 448 с.

429. Нерознак В. П. От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма / В. П. Нерознак // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. - Омск: ОМГПУ, 1998. - С. 80-85.

430. Нерознак В. П. Языковая личность / В. П. Нерознак, И. И. Халеева // Эффективная коммуникация: история, теория, практика: [словарь-справочник] / [отв. ред. М. И. Панов; сост. М. И. Панов, Л. Е. Тумина]. - М.: Агентство КРПА Олимп, 2005. - 960 с.

431. Нестеренко Г. О. Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення: [монографія] / Галина Олегівна Нестеренко. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - 360 с.

432. Никитин М. В. Лексическое значение в слове и словосочетании: спецкурс по общей и английской лексикологии / Михаил Васильевич Никитин. - Владимир: Изд-во ВГПИ, 1974. - 216 с.

433. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / Михаил Васильевич Никитин. - СПб.: Научный центр проблем диалога, 1996. - 758 с.

434. Николаев А. И. Художественный образ как преображенная модель мира / А. И. Николаев // Основы литературоведения: [учеб. пособие для студ. філол. спец.] / А. И. Николаев. - Иваново: ЛИСТОС, 2011. - С. 34-38.

435. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: [монографія] / Віра Григорівна Ніконова. - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007. - 364 с.

436. Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагедійного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови"/ В. Г. Ніконова. - К., 2008. - 32 с.

437. Никульшина Т. Н. Функционально-семантическое пространство "ирреальное неживое" (на материале английского и украинского языков) / Т. Н. Никульшина // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.; [под ред. А.Э. Левицкого, С.И. Потапенко]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 247-280.

438. Новик Е. С. Структура сказочного трюка / Е. С. Новик // От мифа к литературе: сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. - М.: Российский университет, 1993. - С. 145-160.

439. Новикова М. А. Символика в художественном тексте. Символика пространства (на материале "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Н. В. Гоголя и их английских переводов) / М. А. Новикова, И. Н. Шама. - Запорожье: Верже, 1996. - 172 с.

440. Носов В. А. Основи теорії алгоритмів і аналізу їх складності / Валентин Александрович Носов. - М.: Наука, 1992. - 210 с.

441. Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Иссак Ньютон; [пер. с латин. А. Н. Крылова]. - М.: Наука, 1989. - 690 с.

442. Нямцу А. Е. Традиционные сюжеты и образы в литературе XX века / Анатолий Евгеньевич Нямцу. - К.: УМК ВО, 1988. - 84 с

443. Нямцу А. Е. Миф и легенда в мировой литературе: теоретические и историко-литературные аспекты традиционализации / Анатолий Евгеньевич Нямцу. - Черновцы: ЧГУ, 1992. - Ч. 1. - 214 с.

444. Обелець Ю. А. Проспекция как разновидность темпорального аспекта воображаемых миров художественной прозы / Ю. А. Обелець // Записки з романо- германської філології: [зб. наук. пр.]. - Одеса: Латстар, 2003. - Вип. 13. - С. 142-150.

445. Обелець Ю. А. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту (на матеріалі англомовної прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. А. Обелець. - Одеса, 2006. - 21 с.

446. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу 1918 [1991]: [монографія] / Іван Огієнко. - К.: Абрис, 1991. - 275 с.

447. Ожеван М. А. Людський вимір науки та наукові "виміри" людини / Микола Андрійович Ожеван. - К.: Либідь, 1992. - 175 с.

448. Окладникова Е. А. Миф как символ власти (на материале индейцев Северной Америки) / Е. А. Окладнікова // Символы и атрибуты власти: генезис, семантика, функции / [ред. В. А. Попов]. - СПб.: Просвещение, 1996. - С. 46-63.

449. Окладникова Е. А. История культуры коренного населения Северной Америки / Елена Алексеевна Окладникова. - СПб.: Просвещение, 2002. - 289 с.

450. Омельченко Л. Ф. Фольклор як символічна взаємодія комунікантів / Л. Ф. Омельченко, В. О. Самохіна // Вісник Сумського Державного университету. Серія: Філологія. - № 1. - 2008. - С. 72-76.

451. Охріменко М. А. Ідіоетнічні особливості одиниць фразеосемантичного поля "Емоції людини" в перській і українській мовах: автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / М. А. Охріменко. - Київ, 2012. - 20 с.

452. Павлович Н. В. Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке / Наталья Витольдовна Павлович. - М.: Россельхозакадемия, 1995. - 491 с.

453. Панасенко Н. И. Некоторые аспекты художественного пространства и времени / Н. И. Панасенко // С любовью к языку: [сб. науч. трудов, посвящ. Е. С. Кубряковой]. - М.: Воронеж: ИЯ РАН, Воронеж. Гос. ун-т, 2002. - С. 151-162.

454. Панасенко Н. И. Особенности сюжетной структуры английской народной и литературной сказки / Н. И. Панасенко // Типологія мовних значень у діахронічному аспектах: [зб. наук. пр.]. - Донецк: ДонНУ, 2003. - Вип. 8. - С. 89-98.

455. Панасенко Н. И. Семантическое пространство художественного текста / Н. И. Панасенко // Семантика мови і тексту: матеріали ІХ міжнар. наук.- практ. конф., (Іванов-Франківськ, 26-28 верес., 2006 р.). - Івано-Франківськ: Видавничо-дізайнерський відділ ЦІТ, 2006. - С. 394-396.

456. Панасенко Н. И. Система народной медицины в фольклоре британских островов / Н. И. Панасенко // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: [сб. трудов, посвящ. Е. С. Кубряковой]. - М.: Языки славянских культур, 2009. - С. 820-835.

457. Панфілов В. А. Сравнительный анализ осмысления духовности С. Франком и И. Ильиным / В. А. Панфилов // Філософія, культура, життя: [міжвуз. зб. наук. пр.]. - Дніпропетровськ, 2003. - Вип. № 23. - С. 142-158.

458. Пасинок В. Г. Мовна і концептуальна модель світу / В. Г. Пасинок // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2003. - № 586. - С. 101-104.

459. Передерій Г. М. Концептуальний простір англомовної поетичної драми ХХ століття: жанрово-стилістичний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Г. М. Передерій. - Херсон, 2010. - 20 с.

460. Перцов Н. В. О точности в филологии / Н. В. Перцов // Вопросы яызкознания. - 2009. - № 3. - С. 100-124.

461. Петриченко О. А. Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М. Гумільова та В. Хлєбнікова: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фiлол. наук: спец. 10.02.02 "Російська мова" / О. А. Петриченко. - К., 2004. - 20 c.

462. Пещак М. М. Комунікативний синтаксис / Марія Михайлівна Пещак. - К.: Довіра, 2000. - 150 с.

463. Пилипенко Р. Є. Методологічні основи когнітивного моделювання фреймів у німецькому інституційному економічному тексті / Р. Є. Пилипенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.]. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - Вип. 6. - С. 201-205.

464. Пименова М. В. Душа и Дух: особенности концептуализации / Марина Владимирова Пименова. - Кемерово: Графика, 2004. - 386 с.

465. Пирогова М. Н. Концепт “Звезда” в русском фольклоре и литературе: на материале текстов заговорно-заклинательной поэзии и произведений И. А. Бунина: дис.... кандидата филол. наук: 10.01.09 / Пирогова Мария Николаевна. - Йошкар-Ола, 2010. - 204 с.

466. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Чарльз Сандерс Пирс; [пер. с англ. В. В. Кирющенко]. - М.: Логос, 2000. - 448 с.

467. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков / Чарльз Сандерс Пирс; [пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотина]. - СПб.: Алетейя, 2000. - 352 c.

468. Пирс Ч. С. Что такое знак? / Ч. С. Пирс // Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Политология. - 2009. - № 3 (7). - С. 88-95.

469. Плеснер Х. Ступени органического и человек / Х. Плеснер; [пер. А. Ф. Филипова] // Проблема человека в западной философии: переводы [сост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. Попова]. - М.: Прогресс, 1988. - С. 96-151.

470. Поздеев В. А. Фольклор и литература в контексте "третьей культуры": дис.... доктора филол. наук: 10.01.09, 10.01.01 / Поздеев Вячеслав Алексеевич. - М., 2003. - 424 c.

471. Покидько Г. С. Наративні стратегії в романістиці Енн Тайлер (на матеріалі роману "Бляшанкове дерево") / Г. С. Покидько // Гуманітарний вісник: [зб. наук. пр.]. Серія: Іноземна філологія. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. - № 9. - С. 82-85.

472. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории: проблемы палеопсихологии / Борис Фёдорович Поршнев. - М.: Мысль, 1974. - 487 с.

473. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В. И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / [под ред. Б. А. Серебрянникова и др.]. - М.: Наука, 1988. - С. 8-69.

474. Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу): [монографія] / Сергій Іванович Потапенко. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. - 360 с.

475. Потапенко С. И. Ориентационное пространство современного англоязычного медиа-дискурса (опыт лингвокогнитивного анализа): автореф. дис. на сосискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / С. И. Потапенко. - К., 2008. - 32 с.

476. Потапенко С. И. Вербализация действительности в ракурсе ориентационного пространства / С. И. Потапенко // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 13-58.

477. Потапенко С. І. Орієнтаційна семантика: дискурсивне втілення / С. І. Потапенко // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. - Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - Вип. 52. - С. 253-261.

478. Потапенко С. І. Вступ до когнітивної лінгвістики: [навч. посібник] / Сергій Іванович Потапенко. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - 136 с.

479. Потапова О. С. Лингвопоэтика "Сильмариллиона" Дж. Р. Р. Толкина / О. С. Потапова // 7-я нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки): тезисы, (20-24 окт., 2002 г.). - Нижний Новгород, 2002. - С. 191-192.

480. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Наука, 1976. - 315 с.

481. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Слово и его свойства / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Высшая шк., 1990. - 342 с.

482. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Лабиринт, 2000. - 480 с.

483. Потебня О. О. Думка і мова / О. О. Потебня // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / ред. М. Зубрицька. - [2-е вид., доповн.]. - Л.: Літопис, 2001. - С. 34-54.

484. Почепцов О. Г. Языковая ментальность: способ представления мира / О. Г. Почепцов // Вопросы языкознания. - 1990. - № 6. - С. 110-122.

485. Пригодій С. М. Американський романтизм. Полікритика / С. М. Пригодій, О. П. Горенко. - К.: Либідь, 2006. - 437 с.

486. Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с.

487. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно- дискурсивній парадигмі лінгвістики / Анатолій Миколайович Приходько. - Запоріжжя: Прем’єр, 2008. - 332 с.

488. Приходько А. Н. Концепт в дискурсах vs концепты в дискурсе / А. Н. Приходько // Дискурс, концепт, жанр: [кол. моногр.] / [отв. ред. М. Ю. Олешков]. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2009. - С. 125-139.

489. Пропп В. Я. Морфология сказки / Владимир Яковлевич Пропп. - М.: Наука, 1969. - 168 с.

490. Пропп В. Я. В свете фольклора / Владимир Яковлевич Пропп. - М.: Лабиринт, 2007. - 168 с.

491. Проскурин С. Г. Смена "культурных парадигм" и её внутренние механизмы / С. Г. Проскурин, Ю. С. Степанов // Философия языка: в границах и вне границ. - Харьков: Око, 1993. - Т. 1. - С. 13-36.

492. Прохоров Ю. Е. В поисках концепта / Юрий Евгеньевич Прохоров. - М.: Флинта, 2009. - 176 с.

493. Путіліна О. Л. Семантичний об’єкт і типи його вияву в сучасних українській та англійській мовах: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.17 / Путіліна Оксана Леонідівна. - Донецьк, 2008. - 318 с.

494. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. In memoriam / Борис Николаевич Путилов. - Спб.: Петербургское востоковедение, 2003. - 464 с.

495. Рабокоровка А. В. Методологические возможности категории "внутренняя форма" в описании национального образа мира / А. В. Рабокоровка // Мова: наук.-теорет. часоп. з мовознав. - 2003. - № 8. - С. 209-214.

496. Раденкович Л. В. Символика цвета в славянских заговорах / Л. В. Раденкович // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и методы / [отв. ред. Н. И. Толстой]. - М.: Наука, 1989. - С. 122-148.

497. Радзієвська С. О. Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. О. Радзієвська. - К., 2008. - 20 с.

498. Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість: [монографія] / Тетяна Вадимівна Радзієвська. - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2010. - 491 с.

499. Радин П. Трикстер. Исследование мифов североамериканских индейцев с комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи / Пол Радин. - СПб.: Евразия, 1999. - C. 265-286.

500. Радионова С. А. Символ / С. А. Радионова // Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2002. - С. 674-675.

501. Редька І. А. Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ - початку ХХІ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. А. Редька. - К., 2009. - 20 с.

502. Редюхин В. И. Трансформации и метаморфоза сознания, статус и модальность коммуникации (информационно-коммуникационные модели рефлексирующего субъекта с различным количеством альтернатив выбора) / В. И. Редюхин // Путь в будущее - наука, глобальные проблемы, мечты и надежды: материалы Междунар. конф. - М.: Ин-т прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, 2007. - С. 17-22.

503. Режабек Е. Я. Мифомышление (когнитивный анализ) / Евгений Ярославович Режабек. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 304 с.

504. Религиозные традиции мира: [в 2 т.] / ред. Иэрхарт Байрон. - М.: Крон-Пресс, 1996. - Т. 1. - 576 с.

505. Розанова Е. А. Композиционно-речевые формы в англоязычной художественной и публицистической прозе (сопоставительное исследование на материале произведений XIX-XX вв.): дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Розанова Елена Абрамовна. - Одесса, 1996. - 167 с.

506. Рудакова Н. І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Н. І. Рудакова. - К., 2008. - 20 с.

507. Рудько А. О. Лингвокультурологический анализ пространственных представлений в русской и белорусской поэтических картинах мира ХХ века (языковые средства и причины структурирования) / А. О. Рудько, С. Б. Кураш // НИРС 2002: сб. науч. работ студ. высш. уч. завед. Республики Беларусь. - Минск: МОРБ, 2003. - С. 99-103.

508. Руткевич А. М. Архетип / А. М. Руткевич // Культурология ХХ век. Энциклопедия: [в 2 т.] / гл. ред. С. Я. Левит. - СПб.: Университетская книга; "Альтейя", 1998. - Т. 1. - С. 37-38.

509. Савчук Б. Українська етнологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Борис Савчук. - І.-Ф.: Лілея, 2004. - 558 с.

510. Самусенко О. М. Міфопоетичні джерела сугестії в російських телевізійних текстах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фiлол. наук: спец. 10.02.02 "Російська мова" / О. М. Самусенко. - К., 2004. - 20 с.

511. Свирида И. И. Пространство культуры. Аспекты изучения / И. И. Свирида // Категории и концепты славянской культуры. Труды Отдела истории и культуры. - М.: Институт славяноведения РАН, 2008. - С. 274-290.

512. Семенова С. А. Устная традиция в творчестве индейских писателей США (на материале творчества Л. М. Силко и Н. Скотта Момадея 1960 – 1980-х гг.): дис. … кандидата филол. наук: 10.01.03 / Семенова Софья Анатольевна. - М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005. - 156 с.

513. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдуард Сепир; [общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика]. - М.: Прогресс, 1993. - 656 с.

514. Серебрянников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. К Постовалова. - М.: Наука,. 1988. - 215 с.

515. Серякова И. И. Типология невербальных знаков коммуникации / И. И. Серякова // Science and Education a new Dimension. Philology II (5). - Budapest: www.seanewdim.com, 2014. - Issue 28. - C. 47-51.

516. Синтаксические фигуры как система: [кол. моногравия] / [под ред. Э. М. Береговской]. - Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2007. - 416 с.

517. Ситенька О. В. Міфологічна інтертекстуальність в англомовній постмодерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Ситенька. - К., 2012. - 20 с.

518. Скачко Е. Ю. Лингвокультурный типаж "английский рыцарь" / Е. Ю. Скачко // Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи: [сб. науч. тр.] / [под ред. В. И. Карасика]. - Волгоград: Парадигма, 2005. - С. 88-104.

519. Слобода Н. В. Синтаксис поетичної метафори: [монографія] / Наталя Володимирівна Слобода. - Донецьк: Нац. гірничий університет, 2011. - 136 с.

520. Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М. Зубрицька]. - Львів: Літопис, 2002. - 832 с.

521. Слухай Н. В. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко: [монография] / Наталья Витальевна Слухай. - К., 1995. - 486 с.

522. Слухай Н. В. Роль міфу в організації сучасного масмедійного простору / Н. В. Слухай // Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л. І. Шевченко. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. - С. 107-115.

523. Слухай Н. В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології / Наталія Віталіївна Слухай. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. - 167 с.

524. Слухай Н. В. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса Шевченко / Н. В. Слухай, Ю. Л. Мосенкіс. - К.: Вид. дім А + С, 2006. - 165 с.

525. Слухай А. С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. С. Слухай. - К.: КНЛУ, 2011. - 20 с.

526. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Геннадий Геннадьевич Слышкин. - М.: Academia, 2000. - 128 c.

527. Солодова О. С. Композиционно-смысловая структура текста сказки Дж. К. Ролинг "Гарри Поттер и тайная комната": когнитивный аспект / О. С. Солодова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: [наук. журн.]. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. - Вип. 1. - С. 211-218.

528. Солодова Е. С. Лингвокогнитивные характеристики композиции текста английских сказок Дж. К. Роулинг: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Солодова Елена Станиславовна. - Харьков: ХНУ імени В. Н. Каразіна, 2008. - 205 с.

529. Соломоник А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической деятельности) / Абрам Соломоник; [под ред. Г. Крейдлина]. - Минск: МЕТ, 2004. - 191 с.

530. Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология (Теоретические и экспериментальные фрагменты): [монография] / Юрий Александрович Сорокин. - Самара: Наука, 1994. - 177 с.

531. Сосюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Фердинанд де Сосюр. - К.: Основи, 1998. - 324 с.

532. Спенсер Г. Недостаточность естественнаго подбора / Герберт Спенсер. - Спб.: Типо-литография Ю. Я. Римана, 1894. - 57 с.

533. Співак С. М. Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих текстів американської поезії ХХ століття: комунікативно-когнітивний підхід: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Співак Світлана Миколаївна. - К., 2003. - 197 с.

534. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Наука, 1985. - 335 с.

535. Степанов Ю. С. Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы / Ю. С. Степанов // Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм: материалы межведомст. науч-теор. конф., (Харьков- Сочи, 1991) / [под ред. Д.И. Руденко С. Н. Лахно, Н. Г. Сергиенко]. - Харьков: ХИМЭСК, 1991. - Вып. 1. - Ч. 1. - С. 9-10.

536. Степанов Ю. С. Изменчивый "образ языка" в науке ХХ века / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20 века: [сб. ст.] / [ред. Ю. С. Степанов]. - М., 1995. - С. 7-34.

537. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 784 с.

538. Степанов Ю. С. Характеры народов в зеркале их собственных языков / Ю. С. Степанов // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2000. - № 471. - С. 250-254.

539. Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / Михайло Тимофійович Степико. - К.: Знання, 1998. - 250 с.

540. Стернин И. А. Коммуникативное и когнитивное сознание / И. А. Стернин // С любовью к языку: [сб. науч. тр.]. - М.; Воронеж: Наука, 2002. - С. 44-51.

541. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: [учебник для студ. вузов] / Татьяна Гавриловна Стефаненко. - СПб.: Академ. проект, 2000. - 320 с.

542. Стеценко Е. А. Концепты хаоса и порядка в литературе США: от дихотомической к синергетической картине мира / Екатерина Александровна Стеценко. - М.: ИМЛИ РАН, 2009. - 259 с.

543. Стрільчук А. В. Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Стрільчук Антоніна Вікторівна. - К.: КНЛУ, 2008. - 175 с.

544. Тайлор Э. Б. Первобытная культура / Эдуард Бернетт Тайлор; [пер. с англ.]. - М.: Политиздат, 1989. - 196 с.

545. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц: [монография] / Вероника Николаевна Телия. - М.: Наука, 1986. - 143 с.

546. Телия В. Н. Русская фразеология: cемантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты: [монография] / Вероника Николаевна. - М.: Языки рус. культуры, 1996. - 288 с.

547. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Люсьен Теньер; [пер. с фр.; вступ. ст. и общ. ред. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1966. - 656 с.

548. Теория метафоры: сборник / [пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз.; вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой]. - М.: Прогресс, 1990. - 512 с.

549. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / [Н. Я. Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін.]. - Львів: Каменяр, 1992. - 166 с.

550. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / Светлана Григорьевна Тер-Минасова. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 352 с.

551. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы: [учеб. пособие] / Леонид Иванович Тимофеев. - [5-е изд., испр. и доп.]. - М.: Советский писатель, 1976. - 324 с.

552. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’яноському мовному просторі: [монографія] / Олег Володимирович Тищенко. - К.: КНЛУ, 2008. - 236 с.

553. Токарев С. А. Андре Леруа-Гуран и его труды по этнографии и археологии / С. А. Токарев // Этнологические исследования за рубежом: критические очерки / [отв. ред. Ю. В. Бромлей]. - М.: Наука, 1973. - С. 183-230.

554. Толстая С. М. Этнолингвистика / С. М. Толстая // Институт славяноведения - 50 лет. - М.: Просвещение, 1996. - С. 235-248.

555. Толстая С. М. Постулаты московской этнолингвистики / С. М. Толстая // Etnolingwistyka. - 18. - Lublin, 2006. - S. 7-27.

556. Толстая С. М. Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской этнолингвистике / С. М. Толстая. - М.: Либроком, 2010. - 368 с.

557. Толстой Н. И. О вторичной функции обрядового символа (на материале славянской народной традиции) / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Историко-этнографические исследования по фольклору. - М.: Наука, 1994. - С. 238-255.

558. Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по словянской мифологии и этнолингвистике / Никита Ильич Толстой. - М.: Индрик, 1995. - 262 с.

559. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: [учебник] / Борис Викторович Томашевский. - М.: Аспект-Прогресс, 1996. - 334 с.

560. Топоров В. Н. К анализу структуры литовской народной баллады / В. Н. Топоров // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: тезисы докладов. - М.: АН СССР, 1962. - С. 155-157.

561. Топоров В. Н. МОДЕЛЬ МИРА (мифопоэтическая) / В. Н. Топоров // Мифы народов мира: энциклопедия: [в 2 т.] / [ред. С. А. Токарев]. - М.: Наука, 1980. - Т. 2. - С. 161-166.

562. Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура: [сб. ст.] / [отв. ред. Т. В. Цивьян]. - М.: Наука, 1983. - С. 227-284.

563. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического / Владимир Николаевич Топоров. - М.: Прогресс, 1995. - 623 с.

564. Топорова Т. В. Отражение архетипов начала и конца в древнегерманской лингвокультурной традиции / Т. В. Топорова // Литературный язык и культурная традиция / [отв. ред. Н. И. Семенюк, В. Я. Порхомовский]. - М.: Стела, 1994. - С. 200-216.

565. Топорова Т. В. Об архетипе "воды" в древнегерманской космогонии / Т. В. Топорова // Вопросы языкознания. - 1996. - №6. - С. 39-48.

566. Тороп П. Х. Тотальный перевод / Пеэтер Хербертович Тороп. - Тарту: Тартусский университет, 1995. - 220 с.

567. Трубенко І. А. Концептуальна метафора і концептуальна метонімія: зіставний аспект / І. А. Трубенко // Проблеми зіставної сематики: [зб. наук. ст.]. - К.: Видав. центр КНЛУ, 2007. - Вип. 7. - С. 43-48.

568. Трубецкой С. Н. О природе человеческого сознания / С. Н. Трубецкой // Сочинения / С. Н. Трубецкой. - М.: Мысль, 1994. - С. 483-594.

569. Тураева З. Я. Лингвистика текста. Текст. Структура и семантика / Зинаида Яковлевна Тураева. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 144 с.

570. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация / И. В. Тхорик, Н. Ю. Фанян. - [2-е изд.] - М.: ГИС, 2006. - 260 с.

571. Уайт Л. Избранное: эволюция культуры / Лесли Уайт. - М.: РОССПЭН, 2004. - 1063 с.

572. Ужченко В. Д. Мікрофразеологізми в контексті загальномовної фразеології та етнокультури / В. Д. Ужченко // Мовознавство: [наук.-теорет. Журн.] - К.: Пульсари, 2002. - С. 189-193.

573. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: [навч. посіб.] / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К.: Знання, 2007. - 494 с.

574. Урысон Е. В. Языковая картина мира VS Обиходные представления / Е. В.Урысон // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1998. - № 2. - С. 5-18.

575. Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике / Елена Владимировна Урысон. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 224 с.

576. Усатенко Г. О. Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Г. О. Усатенко. - К., 1994. - 18 с.

577. Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типы композиционной формы / Борис Андреевич Успенский. - М.: Искусство, 1970. - 225 с.

578. Успенский Б. А. Семиотика искусства / Борис Андреевич Успенский. - М.: Языки русской культуры, 1995. - 360 с.

579. Федер Е. Фракталы / Енс Федер. - М.: Мир, 1991. - 175 с.

580. Фесенко Т. А. Концептуальное моделирование как метод изучения ментальной реальности человека / Т. А. Фесенко // Когнитивная семантика: материалы второй междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике. - Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. - Ч. 2. - С. 149-151.

581. Фесенко Т. А. Этнокультурная среда и языковое сознание в контексте межкультурных контактов / Т. А. Фесенко // Функционирование русского и украинского языков в епоху глобализации: сб. науч. докл. Х междунар. конф. по функциональной лингвистике. - Ялта, 2003. - С. 340-342.

582. Філіпчик О. Й. Синтаксичні засоби створення образу (на матеріалі сучасної американської поезії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. Й. Філіпчик. - Одеса: ОДУ, 2000. - 17 с.

583. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1988. - Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. - С. 52-92.

584. Флоренский П. А. Обратная перспектива / П. А. Флоренский //: Сочинения: [в 4 т.] / П. А. Флоренский. - М.: Мысль, 1999. - Т. 3. - C. 46-98

585. Фрай Н. Архетипний аналіз / Н. Фрай // Слово. Знак. Дискурс: антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. М.Зубрицької]. - Л.: Літопис. - 1996. - С. 109-136.

586. Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості / І. Я. Франко // Зібрання творів: [у 50 т.] / І. Я. Франко. - К.: Наук. думка,1981. - Т. 31. - С. 45-120.

587. Фреге Г. Избранные работы / Фридрих Людвиг Готлоб Фреге. - М.: Наука, 1997. - 330 с.

588. Фрейд З. Введение в психоанализ: [курс лекций] / Зигмунд Фрейд. - М.: Наука, 1989. - 456 с.

589. Фрейд З. Художник и фантазирование / Зигмунд Фрейд; [пер. с нем.]. - М.: Республика, 1995. - 400 с.

590. Фрейд З. Тотем и табу / Зигмунд Фрейд. - М.: Академ. проект, 2007. - 159 с.

591. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности / Ольга Михайловна Фрейденберг. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Вост. лит-ра, 1998. - 800 с.

592. Фрис Я. Размышления о сказках, прежде всего, в их взаимосвязи со сказаниями о героях и с мифами / Ян де Фрис. - Хельсинки, 1954. - 189 с.

593. Фром Э. Душа человека / Эрих Фром. - М.: Наука, 2004. - 312 с.

594. Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство: аспекты психолингвистического анализа / Ревека Марковна Фрумкина. - М.: Наука, 1984. - 175 с.

595. Фрумкина Р. М. Лингвист как познающая личность / Р. М. Фрумкина // Язык и когнитивная деятельность: [сб. ст.]. - М.: Наука, 1989. - С. 38-46.

596. Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики эпистемология? / Р. М. Фрумкина // Язык и наука конца ХХ века: [сб. ст.] / [ред. Ю. С. Степанов]. - М., 1995. - С. 74-117.

597. Фрумкина Р. М. Куда же нам плыть? / Р. М. Фрумкина // Московский лингвистический альманах. - М.: Наука, 1996. - Вып. 1: Спорное в лингвистике. - С. 67-81.

598. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии / Джеймс Джордж Фрэзер; [пер. М. К. Рыклина]. - М.: Политиздат, 1980. - 831 с.

599. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко; [пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой]. - СПб.: A-cad, 1994. - 406 с.

600. Фуко М. Археология знания / Мишель Фуко; [пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой]. - К.: Ника-Центр, 1996. - 208 с.

601. Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Новая технократическая волна на Западе: [сб. ст.] / [сост. С. П. Гуревич]. - М.: Наука, 1986. - С. 93-119.

602. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / М. Хайдеггер; [пер. с нем.] // Проблема человека в западной философии: [сб. переводов] / [cост. и послесл. П. С. Гуревича; общ. ред. Ю. Н. Попова]. - М.: Прогресс, 1988. - С. 314-356.

603. Хамитов Н. В. Освобождение от обыденности: искусство как разрешение противоречий жизни / Назип Виленович Хамитов. - К.: Наукова думка, 1995. - 118 с.

604. Хинтикка Я. Ситуация, возможные миры и установки / Я. Хинтикка // Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах: [сб. науч. ст.] / [отв. ред. И. В. Поляков]. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 3-11.

605. Холодович А. А. О типологии речи / А. А. Холодович // Историко- филологические исследования: [сб. ст. к 75-летию академика Н. И. Конрада]. - М.: Наука, 1967. - С. 15-24.

606. Хомякова Е. Г. Антропоцентризм пространственно-временных параметров / Е. Г. Хомякова // Категоризация мира: пространство и время: материалы науч. конф. - М.: Диалог-МГУ, 1997. - С. 74-75.

607. Хречко И. В. Человек и картина мира / И. В. Хречко // Язык. Этнос. Сознание: материалы междунар. науч. конф., (Майкоп, 24-25 апр. 2003 г.). - Майкоп: Адыгейский гос. ун-т, 2003. - Т. 1. - С. 41-47.

608. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии / Александр Тимофеевич Хроленко. - [3-е изд., испр.]. - М.: Флинта, 2006. - 181 с.

609. Хроленко А. Т. Язык фольклора: [хрестоматия] / Александр Тимофеевич Хроленко. - [2-е изд.]. - М.: Флинта: Наука, 2006. - 224 с.

610. Хук С. Г. Мифология ближнего востока / Самуель Г. Хук. - М.: Наука, 1991. - 184 с.

611. Царева Г. И. Америка. Северная и Центральная / Г. И. Царева. - М.: Полиграфист, 2004. - 568 с.

612. Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира / Татьяна Владимировна Цивьян. - М.: Наука, 1990. - 207 с.

613. Цивьян Т. В. Современная русская языковая ситуация в проекции на модель мира / Т. В. Цивьян // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением / ред. Т. М. Николаева. - М.: Языки славянской культуры, 2002. - С. 465-475. - (Язык. Семиотика. Культура.).

614. Цивьян Т. В. Модель мира и ее роль в создании (аван)текста [Электронный ресурс] / Татьяна Владимировна Цивьян. - Режим доступа: http: www.ruthenia.ru/folklore/levinton1.htm.

615. Цицерон. Антология текстов / Цицерон // Античные теории языка и стиля: антология текстов: [сб.] / [ред. О. М. Фрейденберг]. - СПб.: Алетейя. - 1996. - С. 200-203, 228, 260-273.

616. Черниговская Т. В. Семиотика запахов: вербализация, синестезия, память [Электронний ресурс] / Т. В. Черниговская // Научные чтения Петербургского лингвистического общества-2003. - СПб.: СПбГУ, 2004. - С. 171-176. - Режим доступа: http://www.genlingnw.ru/Staff/Chernigo/publicat/ PLO.pdf.

617. Чернов И. О структуре русских любовных заговоров / И. Чернов // Труды по знаковым системам: [уч. зап. Тартусского ун-та]. - Тарту, 1965. - Вып. 181. - С. 159-172.

618. Чертов Л. Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи / Леонид Файбышевич Чертов. - СПб.: Издво СпбГУ, 1993. - 388 с.

619. Чижевський Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму / Дмитро Іванович Чижевський. - Тернопіль: Джерело, 1994. - 480 с.

620. Чистов К. В., В. Я. Пропп - исследователь сказки / К. В. Чистов // Русская сказка / В. Я. Пропп; [ред. К. В. Чистов]. - Л.: Наука, 1984. - С. 3-23.

621. Чуб Т. В. Вплив поетонімогенезу на образні можливості пропріальної лексики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Т. В. Чуб. - Донецьк, 2005. - 21 с.

622. Шанский Н. М. Филологический анализ художественного текста: пособие [для студ. филол. фак. пед. вузов] / Н. М. Шанский, Ш. А. Махмудов. - СПб.: Специальная Литература, 1999. - 319 с.

623. Шаповал М. О. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб’єктні реляції української драми: монографія / Мар’яна Олександрівна Шаповал. - К.: Автограф, 2009. - 352 с.

624. Шаповал Ю. Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Юрій Іванович Шаповал. - К.: Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1997. - 212 с.

625. Шаховский В. И. Эмотивная валентность единиц языка и речи / В. И. Шаховский // Вопросы языкознания. - 1986. - № 6. - С. 97-103.

626. Шаховский В. И. Эмотиология в свете когнитивной парадигмы языкознания/ В. И. Шаховский // К юбилею ученого / [сб. науч. трудов, посвященных юбилею Е. С. Кубряковой]. - М.: Наука, 1997. - С. 130-135.

627. Шаховский В. И. Эмоции в коммуникативной лингвистике / В. И. Шаховский // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство / [сб. в честь Е. С. Кубряковой]. - М.: Наука, 2009. - С. 671-683.

628. Шаховский В. И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / Виктор Иванович Шаховский. - М.: Книжный дом "ЛИБРИКОМ", 2010. - 128 с.

629. Швачко С. О. Екстеріоризація пізнавального процесу / С. О. Швачко // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: [кол. монографія] / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова та ін. - Суми: СумДУ, 2007. - С. 14-21.

630. Швачко С. О. Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань / С. О. Швачко // Філософія мови: текст, образ, реальність: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., (Суми, 30-31 берез. 2009 р.). - Суми: СумДУ, 2009. - С. 11-14.

631. Швачко С. О. Лінгвокогнітивні аспекти загадок / С. О. Швачко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - К.: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. - Вип. 81(4). - С. 117-121.

632. Шевченко Л. О. Метаболи як форми реалізації поетичної функції та засоби формування етосу (на матеріалі іспанської мови) / Л. О. Шевченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.]. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. - Вип. 6. - С. 304-307.

633. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Елена Иосифовна Шейгал. - М.: Гнозис, 2004. - 326 с.

634. Шейкин А. Г. Символ / А. Г. Шейкин // Культурология: [энциклопедия]: [в 2 т.]. - М.: РОССПЭН, 2007. - Т. 2. - С. 457-458.

635. Шелер М. Положение человека в Космосе / М. Шелер; [пер. А. Ф. Филиппова] // Проблема человека в западной философии / [сост. П. С. Гуревич; общ. ред. Ю. Н. Попова]. - М.: Прогресс, 1988. - С. 31-95.

636. Шендельс Е. И. Связь языкознания с другими науками / Евгения Иосифовна Шендельс. - М.: Высшая школа, 1962. - 63 с.

637. Шенкао Г. Х. Мифопоэтическое сознание и современная псевдомифология / Гашемида Хаджимуратовна Шенкао. - М.: Наука, 1977. - 320 с.

638. Шершньова А. В. Образотворення в англомовних орієнтальних поетичних мініатюрах: когнітивно-семіотичний аспект: дис.... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Шершньова Анна Василівна. - К: КНЛУ, 2013. - 247 с.

639. Шильникова И. С. Когнитивное моделирование лингвокультурного типажа THE MAN OF PROPERTY на материале произведений Джона Голсуорси: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. С. Щильникова. - Иркутск, 2010. - 22 с.

640. Шимко Е. А. Этнолингвистическая направленность исследования фактов культуры в языке / Е. А. Шимко // Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: материалы I междунар. науч.- практ. конф. / НИЦ "АПРОБАЦИЯ". - М.: Изд-во Перо, 2012. - С. 37-39.

641. Шкловский В. Б. Искусство как прием / В. Б. Шкловский // О теории прозы / В. Б. Шкловский. - М.: Круг, 1925. - С. 7-20.

642. Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе / Виктор Борисович Шкловский. - М.: Советский писатель, 1990. - 544 с.

643. Шмелев А. Д. Дух, душа и тело в свете данных русского языка / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев // Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. - М.: Языки русской культуры, 1997. - С. 523-530.

644. Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 312 с.

645. Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: єтюды и вариации на темы Гумбольдта / Густав Густавович Шпет. - [2-е изд.]. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 230 с.

646. Шульга Н. В. Мифологема в структуре массового политического сознания: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филос. наук: спец. 09.00.11 / Н. В. Шульга. - Омск: ОГТУ, 2006. - 16 с.

647. Шурма С. Г. Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. Г. Шурма. - Київ, 2008. - 20 с.

648. Шутенко Ю. М. Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Ю. М. Шутенко. - К., 2005. - 20 с.

649. Щеглова И. В. Лингвокультурный типаж "чиновник" (на материале русского языка): дис.... кандидата филологических наук: 10.02.19 / Щеглова Инна Владимировна. - Волгоград, 2010. - 170 с.

650. Щербин В. К. Типология интеграционных пространств в аспекте контент-анализа // Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.; [под ред. А. Э. Левицкого, С. И. Потапенко]. - Нежин: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - С. 130-174.

651. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / Шмуэль Эйзенштадт; [пер. с англ. А. В. Гордона]. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 416 с.

652. Эйхенбаум Б. М. Как сделана "Шинель" Гоголя / Б. М. Эйхенбаум // Сквозь литературу: [сб. статей] / Б. М. Эйхенбаум. - Л.: Прогресс, 1924. - С. 171-195.

653. Эйхенбаум Б. М. Лесков и современная проза / Б. М. Эйхенбаум // Литература: Теория, критика, полемика / Б. М. Эйхенбаум. - Л.: Прогресс, 1927. - С. 210-225.

654. Элиаде М. Космос и история / Мирча Элиаде. - М.: Прогресс, 1987. - 312 с.

655. Элиаде М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде. - М.: Академический проспект, 2010. - 251с.

656. Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе: [учеб. пособие для студ. вузов] / Михаил Наумович Эпштейн. - М.: Высшая школа, 2005. - 495 с.

657. Юнг К. Г. О перерождении [Электронний ресурс] / Карл Гюстав Юнг. - Режим доступа: http://www.jungland.ru/node/1591.

658. Юнг К. Г. Архетипы и символы / Карл Гюстав Юнг. - М.: Renaissance, 1991. - 306 с.

659. Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть архетипов / Карл Гюстав Юнг; [пер. с англ.]. - К.: Гос. библиотека Украины для юношества, 1996. - 324 с.

660. Юнг К. Г. Человек и его символы / Карл Гюстав Юнг; [пер. с англ.]. - СПб.: Б.С.К., 1996. - 646 с.

661. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное / Карл Гюстав Юнг; [пер. с англ.]. - СПб.: Университетская книга, 1997. - 544 с.

662. Юнг К. Г. Психологія та поезія / К. Г. Юнг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [за ред. Марії Зубрицької]. - [2-е вид., доповн.]. - Львів: Літопис, 2001. - С. 117-138.

663. Юнг К. Г. Структура психики и архетипы / Карл Гюстав Юнг. - М.: Академический проект, 2009. - 303 с.

664. Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии: [кол. монография] / А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, Л. И. Белехова и др.; [под ред. А. Э. Левицкого, С. И. Потапенко]. - Н.: Изд-во НГУ имени Николая Гоголя, 2011. - 483 с.

665. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: "за" и "против": [сб. ст.] / [под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Полякова]. - М.: Прогресс, 1975. - С. 193-231.

666. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии / Р. Якобсон // Семиотика: [сб. переводов] / [сост., ред. Ю. С. Степанов]. - М.: Радуга, 1983. - С. 462-482.

667. Якобсон Роман. Работы по поэтике: переводы / Роман Якобсон; [сост. и общ. ред. М. Л. Гаспарова]. - М.: Прогресс, 1987. - 464 с.

668. Якобсон Р. Из воспоминаний / Роман Якобсон // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 - 1998) / [cост. В. В. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис]. - М.: Языки русской культуры, 2000. - С. 83-89.

669. Якобсон Р. В поисках сущности языка / Р Якобсон // Семиотика: Антология / [сост. Ю. С. Степанов]. - М.: Академический проект; Е.: Деловая книга, 2001. - С. 111-126.

670. Якубинский Л. П. Избранные работы: Язык и его функционирование / Лев Петрович Якубинский. - М.: Наука, 1986. - 206 с.

671. Ярова Н. В. Компаративні блоки у сучасній американській поезії: лінгвокогнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.04 "Германські мови" / Н. В. Ярова. - К.: КНЛУ, 2003. - 19 с.

672. Ящик Н. Р. Лінгвокультурний аспект німецьких етносимволів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. Р. Ящик. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. - 20 с.

673. Ackerman R. The Myth and Ritual School / Robert Ackerman. - Cambridge: Cambridge University Press, 1991. - 234 p.

674. Allen P. G. Off the reservation: reflections on boundary-busting, border- crossing loose canons / Paula Gunn Allen. - N. Y.: Beacon press, 1998. - 254 p.

675. Alexander H. B. Native American Mythology / Hartley Burr Alexander. - N. Y.: Dover Publications, 2005. - 312 p.

676. Austin J. L. How to Do Things with Words / John Langshaw Austin. - Oxford: Oxford University Press, 1962. - 310 p.

677. Barthes R. An Introduction to the Structural Analysis of Narrative / Roland Barthes // New Literary History. - № 6. - 1975. - P. 237-272.

678. Barthes R. The Pleasure of the Text / Roland Barthes. - N. Y.: Hill and Wang, 1975. - 40 p.

679. Barthes R. Elements of Semiology / Roland Barthes. - N. Y.: Hill and Wang, 1977. - 111 p.

680. Barthes R. Mythologies [selected and translated from the French by Annette Lawers] / Roland Barthes. - N. Y.: Hill and Wang, 2001. - 110 p.

681. Barton P. The Woe Shirt. Carribean Folk Tales / Paule Barton. - N. Y.: Penmaen, 1980. - 189 p.

682. Bastian A. Beitrage zur vergleichenden / A. Bastian // Psychologic. - Berlin, 1868. - Р. 14-24.

683. Bear S. Dreaming with the wheel: How to interpret and work with your dreams using the medicine wheel / Sun Bear. - N. Y.: Simon & Schuster, 1994. - non-fiction. - 134 p.

684. Belekhova L. I. Conceptual Oxymoron: Cognitive Mechanisms of New Verbal Poetic Images Formation / L. I. Belekhova // Search of (Non) Sense: Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines: Forth International Conference of IALS, (12-14 October 2006). - Krakow: Institute of English Philology, the Jagielonian University of Krakow, Poland. - P. 14.

685. Ben-Amos D. "The Historical Folklore of Richard M. Dorson" / D. Ben-Amos // Journal of Folklore Research. 26.1. - 1989. - Р. 51-60.

686. Benedict R. Configuration of Culture in North America / R. Benedict // American Anthropologist. - Menasha, 1932. - Vol. 34. - P. 80-103.

687. Benedict R. Patterns of Culture / R. Benedict. - L.: Routledge, 1934. - 189 p.

688. Bhatia V. Worlds of Written Discourse. A Genre-Based View / Vijay Bhatia. - Bloomsbury: Bloomsbury Publishing Plc, 2014. - 257 p.

689. Bierhorst J. The Mythology of North America / John Bierhorst. - New York: Anchor Books, 1985. - 135 p.

690. Block H. M. Cultural Anthropology and Contemporary Literary Criticism / H. M. Block. - Cambridge: Cambridge University Press, 1952. - 304 p.

691. Boas F. The Kwakiutl Indians / F. Boas // Report of the United States National Museum. - New York: Dover Publications, 1895. - 290 p.

692. Boas F. The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians / Franz Boas. - Washington: Government Printing Office, 1897. - 264 p.

693. Bodkin M. Archetypal Patterns in Poetry / Maud Bodkin. - Stanford: Stanford University Press, 1934. - 324 p.

694. Bodkin M. Studies in Type-Images in Poetry, Religion and Philosophy / Maud Воdkin. - Stanford: Stanford University Press, 1951. - 356 p.

695. Bopp J. The Sacred Tree / Judie Bopp. - USA: Lotus Press, 2004. - 82 p.

696. Bordewich F. M. Killing the White Man’s Indian: Reinventing Native Americans at the End of the Twentieth Century / Fergus M. Bordewich. - N. Y.: Anchor Books, 1997. - 230 p.

697. Botkin B. A. American Folklore / B. A. Botkin // Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend / [ed. Maria Leach]. - New York: Funk and Wagnalls, 1949. - Vol.1. - P. 43-48.

698. Bouissac P. Circus as Multimodal Discourse: Performance, Meaning, and Ritual / Paul Bouissac. - Bloomsbury: Bloomsbury Publishing Plc, 2014. - 213 p.

699. Boyer R. Archetypes / R. Boyer // Companion to Literary Myths, Heroes and Archetypes / ed. Pierre Bruner. - N. Y.: Routledge, 1996. - P. 110-117.

700. Bronner S. J. Folk Nation: folklore in the creation of American tradition / Simon J. Bronner. - Washington: American visions, 2002. - 283 p.

701. Brooks C. Understanding Fiction / C. Brooks, R. P. Warren. - N. Y.: Viking Press, 1943. - 189 p.

702. Brunvand J. H. The Study of American Folklore. An Introduction / Jan Harold Brunvand. - N. Y.: W. W. Norton and Company, Inc., 1968. - 301 p.

703. Burke M. Iconicity and literary emotion / M. Burke // European Journal of English Studies. - 2001. - Vol. 5. –– No. 1. - P. 31-46.

704. Campbell J. The Flight of the Wild Gander. Explorations in the Mythological Dimension / Joseph Campbell. - N. Y.: Viking Press, 1969. - 226 p.

705. Campbell J. The Inner Reaches of Outer Space: Metaphor as Myth and as Religion / Joseph Campbell. - N. Y.: Harper and Row Publishers, 1988. - 286 p.

706. Catlin G. Illustrations of the Manners and Customs of the North American Indians / George Catlin - N. Y.: American Museum of Natural History, 1886. - 178 p.

707. Chandler D. Semiotics: The Basics / Daniel Chandler. - [2-nd ed.]. - L. - N. Y.: Library of Congress, 2007. - 293 p.

708. Curtin J. Creation Myths of Primitive America / Jeremiah Curtin. - Boston: Boston Press, 1912. - 198 p.

709. Curtis E. S. The North American Indian. The Indians of the United States and Alaska / Edward S. Curtis. - New York: Johnson, 1970. - Vol. 3. - 270 p.

710. Daneš F. Cognition and emotion in discourse interaction: A preliminary survey of the field / F. Daneš // Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists / [ed. by W. Barner, J. Schmidt, D. Viehweger]. - Berlin, 1987. - P. 168-179.

711. Deleuze G. Rhizome: [monography] / G. Deleuze, F. Guattari. - Paris: Ibdem, 1976. - 86 p.

712. Derrida J. The supplement of copula: philosophy before linguistics / J. Derida; [ed. By J.H.Harari] // Textual Strategies: Perspectives in Post-Structural Criticism. - New York: Cornell University Press, 1979. - S. 82-120.

713. Dijk T. A. van. Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse / Teun Adrianusvan Dijk. - L., N. Y.: Longman, 1977. - 261 p.

714. Dixon-Kennedy M. Native American Myth and Legend / Mike Dixon- Kennedy. - L.: Blandford, 1996. - 287 p.

715. Dorsey G. A. Indians of the Southwest / George A. Dorsey. - New York: Atchison, Topeka and Santa Fe Railroad, 1903. - 188 p.

716. Dorson R. M. American Folklore / Richard Mercer Dorson. - Chicago: The University of Chicago Press, 1959. - 300 p.

717. Dreese D. N. The Terrestrial and Aqautic Intelligence of Linda Hogan / Donelle N. Dreese. - San Francisco: Sierra Club Books, 1999. - P. 11-23.

718. Dunbar L. W. Minority Report: What Has Happened to Blacks, Hispanics, American Indians, and Other Minorities in the Eighties / Leslie W. Dunbar. - New York: Pantheon Books, 1984. - 197 p.

719. Dundes A. Brown Country Superstitions / A. Dundes // Midwest Folklore. - 1961. -Vol. 11, № 1. - P. 25-56.

720. Dundes A. From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales / A. Dundes // Journal of the American Folklore. - 1962. - P. 95-102.

721. Dundes A. Interpreting Folklore / Alan Dundes. - Bloomington: Indiana University Press, 1980. - 266 p.

722. Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language (Advances in Semiotics) / Umberto Eco. - Bloomington: Indiana University Press, 1984. - 242 p.

723. Eliade M. Images and Symbols / Mircea Eliade. - New York: Harcourt, Brace & Co, 1969. - 414 p.

724. Eliade M. Myth and reality / Mircea Eliade. - New York: Harper and Row, 1975. - 251p.

725. Farnell B. Spartial Orientation and the Notion of Constant Opposition / B. Farnell // JASHM. - New York, 1981. - Vol. 1(4). - P. 226-245.

726. Farrand L. American History / Livingston Farrand. - N. Y., 1904. - P. 89-272.

727. Farrand L. Traditions of Quinault Indians / Livingston Farrand. - New York: American Museum of Natural History, 1909. - 134 p.

728. Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language / Gilles Fauconnier. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 190 p.

729. Fauconnier G. Mappings in Thought and Language / Gilles Fauconnier. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 205 p.

730. Fauconnier G. Principles of conceptual integration / G. Fauconnier, M. Turner // Discourse and Cognition: Bridging the Gap / [ed. By J. R. Koenig]. - Stanford: CSLI Publications, 1998. - P. 269-283.

731. Fauconnier G. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities / G. Fauconnier, M. Turner. - New York: Basic Books, 2002. - 440 p.

732. Fauconnier G. The dark matters of semantics / G. Fauconnier // 4-th Cognitive Linguistics Conference (London, King’s College, 10-12th July, 2012): Book of Abstracts. - London, 2012. - P. 1-9.

733. Fillmore Ch. J. The Cae for Case / Ch. J. Fillmore // Bach and Harms: Universals in Linguistic Theory. - New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968. - P. 1-88.

734. Fillmore Ch. J. Case for case reopened / Ch. J. Fillmore // Syntax and Semantics: Grammatical relations. - N. Y.: Academic Press, 1977. - P. 76-138.

735. Foster G. What is Folk Culture? / G. Foster // American Anthropologist. - 1953. - Vol. 55. - P. 159-173.

736. Foucault M. The Archeology of Knowledge and the Discourse of Language / Michel Foucault; [transl. from the French by A. M. Sheridan Smith]. - New York: Vintage Books, 1971. - 239 p.

737. Freeman M. Grounded spaces: deictic - self anaphors in the poetry of Emily Dickinson / M. Freeman // Language and Literature. -1997. - Vol. 6, № 1. - P. 7-28.

738. Freeman M. Metaphor and metonymy as conceptual mappings / M. Freeman // 6-th International Cognitive Linguistics Conference, (Sweeden, 10- 16 July, 1999): Abstracts. - Stockholm: Stockholm University Press, 1999. - P. 58-59.

739. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature / M. Freeman // Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. - Berlin, N.Y., 2000. - P. 253-283.

740. Frye N. The Great Code: The Bible and Literature / Northrop Frye. - Toronto: Academic Press Canada, Cop, 1982. - 261 p.

741. Gardiner A. The mind’s new science: the history of cognitive revolution / A. Gardiner. - N. Y.: Express Publishing Cetre, 1985. - 290 p.

742. Garrett M. Walking on the Wind: Cherokee Teachings for Healing Through Harmony and Balance / Michael Garrett. - N. Y.: Bear and company publishing, 1998. - 190 p.

743. Garrett J. T. Medicine of The Cherokee: the Way of Right Relationship / J. T. Garrett, M. Garrett. - Vermont: Bear and company publishing, 1996. - 220 p.

744. Garrett J. T. The Cherokee Full Circle: a Practical Guide to Ceremonies and Traditions / J. T. Garrett, M. Garrett. - Vermont: Bear and company publishing, 2002. - 190 p.

745. Gatschet A. S. Some Mythic Stories of the Yuchi Indians / Albert Samuel Gatschet. - Philadelphia: American Anthropologist, 1893. - 182 p.

746. Gatschet A. S. A Migration Legend of the Creek Indians / Albert Samuel Gatschet. - Philadelphia: Library of Aboriginal American Literature, 1894. - 290 p.

747. Geertz C. Interpretation of Cultures / Clifford Geertz. - New York: Basic Books, Inc., Publishers. - 1973. - 457 p.

748. Gehlen A. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt / Arnold Gehlen. - Berlin, 1940. - 190 p.

749. Gibbs R. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding / Raymond Gibbs. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 527 p.

750. Glaz A. Visual Aspects of Meaning: Sky vs Earth in English, Polish, Russian and Ukrainian / A. Glaz, S. Potapenko // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. ст.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. - Вип. 8. - 2007. - С. 153-158.

751. Goldenweiser A. Diffusionism and the American School of Historical Ethnology / A. Goldenweiser // Amererican Journal of Sociology. - 1925. - V. 31., № 1. - P. 123-127.

752. Griffin M. Mythic Spacetime / M. Griffin // Journal of Literary Semantics. - 2000. - №1. - Vol. 29. - P. 61-74.

753. Griffin M. An Expanded, Narrative Algebra for Mythic Spacetime / M. Griffin // Journal of Literary Semantics. - 2001. - № 2. - Vol. 30. - P. 71-82. 754. Hartz P. R. Native American Religions / Paula R. Hartz. - N. Y.: Okla, 2009. - 144 p.

755. Hetwitt J. N. Iroquoian Cosmology / J. N. Hewitt // Annual Report, Bureau of American Ethnology. - Philadelphia, 1903. - P. 3-11.

756. Hofstede G. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context / G. Hofstede // Language, Communication and Social Environment. - Issue 12. - Voronezh, 2014. - P. 9-49.

757. Humboldt W. von. On Language: on the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species / Wilhelm von Humboldt; [ed. By Michael Losonsky; translated by Petter Heath]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 299 p.

758. Huneven M. A Conversation with Anne Tyler / Anne Tyler: The Amateur Marriage / Michelle Huneven. - N. Y.: Ballantine Books, 2004. - P. 309-313.

759. Hymes Dell. Two Types of Linguistic Relativity (with examples from Amerindian ethnography) / Dell Hymes. - Paris: The Hague, 1966. - P. 114-167.

760. Jackobson R. The Statue in Pushkin’s Poetic Mythology [Electronic Resource] / R. Jacobson // Language in Literature. - Cambridge: Harvard University Press, 1987. - Access Mode: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/pl10.html.

761. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason / Mark Johnson. - Chicago: Chicago University Press, 1987. - 234 p.

762. Jones L. F. A Study of the Tlingits of Alaska / L. F. Jones. - New York, 1914. - 290 p.

763. Jones J. M. Jungian Psychology and Literary Analysis / Joyce Meeks Jones. - Stanford: Stanford University Press, 1979. - 234 p.

764. Kable J. W. Conceptual Representations of Action in the Lateral Temporal Cortex / J. W. Kable // Journal of Cognitive Neuroscience. - 2005. - № 17. - P. 70-75.

765. Kallen H. Democracy versus the Melting Pot: A study in American nationality / Horace Kallen // The Nation. - Vol. 100. - Feb. 18 and 25, 1915. - P. 190-194, 217-220

766. Kay F. Stone. Folktale / F. Kay // American Folklore: An Encyclopedia. - New York - London, 1996. - P. 294-295.

767. Kluckholn F. R. Dominant and Variant Value Orientations / Florence Rockwood Kluckholn. - N. Y.: Alfred A. Knopf, 1953. - 349 p.

768. Kövecses Z. Metonymy: Developing a Cognitive Linguistic View /Z. Kövecses, G Radden // Cognitive Linguistics. - 1998. - № 9 (1). - P. 37-77.

769. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction / Zoltan Köveces. - Oxford: Oxford University Press, 2002. - 304 p.

770. Kövecses Z. Language, Mind, and Culture: a Practical Introduction / Zoltan Kövecses, Bálint Koller et al. - N. Y.: Oxford, 2006. - 406 p.

771. Krappe A. H. American Folklore / A. H. Krappe // Folk-Say: A Regional Miscellany / ed. B. Botkin. - Norman, Okla, 1930. - P. 291-297.

772. Kroeber A. L. Preliminary Sketch of the Mohave Indians / Alfred Louis Kroeber. - Washington: National Museum of America History, 1902. - 76 p.

773. Kroeber A. L. Culture: a Critical Review of Concepts and Difinitions / A. L. Kroeber and F. R. Kluckhohn. - Cambridge, Mass.: The Museum, 1952. - 223 р.

774. Krupat A. For Those Who Come After / Arnold Krupat. - Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1985. - 290 p.

775. Lacan J. L’Homme aux Loups. Séminaire 1951-1952 / J. Lacan // Écrits techniques. - Paris: A.L.I., 1999. - P. 481-496.

776. Lacan J. Les Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse (Le Séminaire, livre XI: 1964) / Jacques Lacan. - Paris: A.L.I., 2007. - 318 р.

777. LaFrance M. Moving Bodies Nonverbal Communication / M. LaFrance. - Monterey, CA.: Brooks / Cole, 1978. - 210 p.

778. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. - Chicago: University of Chicago Press, 1980. - 242 p.

779. Lakoff G. The metaphorical structure of the human conceptual system [Electronic resource] / G. Lakoff, M. Johnson // Cognitive Science. - Vol. 4 (2). - 1980 Access Mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1207/s15516709cog0402_4/pdf.

780. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind / George Lakoff. - Chicago: The University of Chicago Press, 1987. - 614 p.

781. Lakoff G. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor / G. Lakoff, M.Turner. - Chicago: The University of Chicago Press, 1989. - 230 p.

782. Lakoff G. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. - N. Y.: Basic Books, 1999. - 624 p.

783. Langacker R. Concept, Image and Symbol / Ronald Langacker. - Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 1990. - 546 p.

784. Leroi-Gourhan A. Prehistoric Man / André Leroi-Gourhan. - N. Y.: Philosophical Library, 1957. - 390 p.

785. Levi-Strauss C. Myth and Meaning. Cracking the Code of Culture / Claude Levi-Strauss. - N. Y.: Schocken Books, 1978. - 54 p.

786. Lincoln K. Native American Renaissance / Kenneth Lincoln. - California: University of California Press, 1985. - 320 p.

787. Linton R. Acculturation in Seven American Indian Tribes / Ralph Linton. - N. Y.: Appleton-Century, 1940. - 526 p.

788. Lowie R. H. The Test-Theme in North American Mythology / Robert H. Lowie. - Philadelhia, 1908. - 215 p.

789. Lowie R. H. The History of Ethnological Theory / Robert H. Lowie. - N. Y.: Farrer and Rinehart, 1959. - 133 p.

790. Lowie R. H. The Assiniboine / Robert H. Lowie. - N. Y.: Express Publishing Centre, 1999. - 100 р.

791. Lundquist S. Native American Literatures: an introduction / Suzanne Lundquist. - New York - London: Continuum International Publishing Group, 2004. - 309 p.

792. Mac-Lennon J. Studies in Ancient History comprising a Reprint of "Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies" / J. Mac-Lennon. - London and New York, 1886. - P. 124-125.

793. Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific / Bronislaw Malinowski. - N. Y.: E. P., 1922. - 611 p.

794. Mann A. The melting pot / A. Mann // Children of the Uprooted / Ed. O. Handlin. - N. Y., 1966. - P. 290-317.

795. Marshall J. The Lakota Way: Stories and Lessons for Living / Joseph Marshall. - USA: Penguin Compass, 2002. - 229 p.

796. Martinyuk A. P. Social Relations and Sex Stereotyping in Language / A. P. Martinyuk // Papers and Studies in Contrastive Linguistics - Poznań: Adam Mickiewicz University, 1990. - P. 93-103.

797. Matthews W. Navaho Legends / Washington Matthews. - Boston and N. Y., 1897. - 320 p.

798. Merriam C. H. The Dawn of the World: Myths and Tales / Clinton Hart Merriam. - California: Cleveland, 1910. - 180 p.

799. Mooney J. Calendar History of the Kiowa Indians / J. Mooney // Annual Report, Bureau of American Ethnology. - Philadelphia, 1898. - P. 54-72.

800. Morris Ch. W. Writings on the General Theory of Signs. Approaches to Semiotics / Charles William Morris. - The Hague: Mouton & Co, 1971. - 486 p.

801. Murdoch J. Ethnological Results of the Point Barrow Expidition / John Murdoch. - Ottawa: ARBE, 1896. - 278 p.

802. Murdock G. P. Settlement Patterns and Community Organization: Cross- Cultural Codes / G. P. Murdock, S. F. Wilson // Ethnology. - 1972. - Vol. 11. - P. 254-295.

803. Murdock G. P. World Distributions of Theories of Illness / G. P. Murdock, S. F. Wilson, V. Frederick // Ethnology. - 1978. - Vol. 17. - P. 449-470.

804. Nerburn K. The Wisdom of the Native Americans / Kent Nerburn. - N. Y.: New World Library, 1946. - 216 p.

805. Oates J. C. We Were the Mulvaneys / Joyce Carol Oates. - N. Y.: Plume, 1997. - 454 p.

806. O’Bryan A. Dene: Origin Myths of the Navaho Indians / Aileen O’Bryan. - N. Y.: Putnam-Capricorn Books, 1974. - 131 p.

807. Panasenko N. I. Category of Literary Time in Prosaic, Poetic and Musical Texts (in Russian) / N. I. Panasenko // A scientific paper "Language and culture". - K.: Dmytro Burago Publishing House, 2002. - Iss.5. - Vol. I. - Part 2. - P. 120-130.

808. Panasenko N. I. "Magic" plants from cognitive and cultural point of view / N. I. Panasenko // Interdisciplinary aspects of language study / Daniel Lančarič (ed.). - 1 vyd. - Praha: Kernberg Publishing, 2012. - P. 48-57.

809. Pearson C. S. The Hero Within / Carol S. Pearson. - N. Y.: Harper Collins Publishers, 1944. - 209 p.

810. Pike K. Language in Relation to United Theory of the Structure of Human Behaviour / Kenneth Pike. - California: University of California Press, 1960. - 199 p.

811. Propp V. Morphology of the Folktale / Vladimir Propp. - Austin: University of Texas Press, 2011. - 148 p.

812. Radin P. Literary Aspects of North American Mythology / Paul Radin. - Ottawa: Canadian Department of Miners, 1915. - 234 p.

813. Radin P. The Method and Theory of Ethnology: an Essay in Criticism / Paul Radin. - New York-London, 1933. - 278 p.

814. Redfield R. Primitive World View and Civilization. In the Primitive World and its Transformations / Robert Redfield. - Ithaca: Cornell University Press, 1959. - 110 p.

815. Riffaterre M. Intertextuality: A Special Issue with Articles on Literature, Art, Music, Anthropology, and Film / M. Riffaterre // American Journal on Semiotics. - Vol. 3/4. - 1985. - 127 p.

816. Riffaterre M. Fictional Truth (Parallax: Revisions of Culture and Society) / Michael Riffaterre. - USA: Johns Hopkins University Press, 1990. - 137 p.

817. Rink H. Tales and Traditions of the Eskimo / Henry Rink. - London: Publishing House, 1875. - 340 p.

818. Rosch E. Natural Categories / E. Rosch // Cognitive psychology. - 1973. - Vol. 4. - № 3. - P. 328-350.

819. Rosch E. Primciples of Categorization / E. Rosch // Cognition and Categorization / E. Rosch & B. B. Lloyd. - Hillsdale, (N.J.): Lawrence Erlbaum Associates, 1977. - P. 27-48.

820. Rothacker E. Logik und Systematik der Geisteswissenschaft / Erich Rothacker. - Munch., 1947. - 188 p.

821. Sandner D. Navajo Symbols of Healing / Donald Sandner. - Rochester, VT: Healing Arts Press, 1991. - 186 p.

822. Sapir E. Time Perspective in Aboriginal American Culture. A Study in Method / Edward Sapir. - Ottawa: Government Printing Bureau, 1916. - 300 p.

823. Sapir E. Cultural Anthropology and Psychiatry / E. Sapir // Selected Writings of Edward Sapir / [ed. by David G. Mandelbaum]. - Berkeley: University of California Press, 1932. - P. 509-521.

824. Scholes R. Semiotics and Interpretation / Robert Scholes. - New Haven, CT: Yale University Press, 1982. - 161 p.

825. Schoolcraft H. R. Algic Reseraches / Henry Rowe Schoolcraft. - N. Y.: George Publishing House, 1857. - 249 p.

826. Sebeok T. A. Semiotics in the United States / Thomas A. Sebeok. - Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991. - 173 p.

827. Semino E. Language and World Creation in Poems and Other Texts / Elena Semino. - London: Longman, 1997. - 274 p.

828. Silverman K. The Subject of Semiotics / Kaja Silverman. - N. Y.: Oxford University Press, 1983. - 301 p.

829. Sioui G. E. For an Amerindian Autohistory. An Essay on the Foundations of a Social Ethic / G. E. Sioui. - London: Mc Gill-Queen’s University Press, 1992. - 113 p.

830. Sternberg Meir. How Narrativity Makes Difference / M. Sternberg // Narrative. - 2001. - Vol. 9.2. - P. 115-122.

831. Talmy L. How language structures space / L. Talmy // Spatial Orientation: Theory, Research, and Application / [ed. by H. L. Pick, Jr. and L. P. Acredolo]. - N. Y.: Plenum Press, 1983. - P. 225-282.

832. Tedlock D. Teachings from the American Earth. Indian Religion and Philosophy / D. Tedlock, B. Tedlock. - N. Y.: Liveright, 1975. - 290 p.

833. Thompson S. The Folktale / Stith Thompson. - Berkely: University of California Press, 1977. - 461 p.

834. Tiller V. Discover Indian Reservations USA: A Visitors’ Welcome Guide / Veronica E. Velarde Tiller. - Denver: Council Publications, 1992. - 127 p.

835. Tillich P. The Decline and the Validity of the Idea of Progress / P. Tillich // The Future of Religions. - N. Y.: Harper and Row, 1966. - P. 64-79.

836. Treuer D. Native American Fiction. A User’s Manual / David Treuer. - Minnesota: Graywolf Press, 2006. - 212 p.

837. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics / Reuven Tsur. - Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1992. - 549 p.

838. Turner F. J. The Significance of the Frontier in American History / Frederick Jackson Turner. - N. Y.: Doubleday, 1920. - 180 p.

839. Turner M. Reading Minds: The Study of English in the Age of Cognitive Science / Mark Turner. - Princeton: Princeton University Press, 1991. - 298 p.

840. Turner M. Conceptual Integration and Formal Expression / M. Turner and G. Fauconnier // Metaphor and Symbolic Activity. - 1995. - Vol. 10 (3). - P. 183-204.

841. Turner M. The Literary Mind: The Origin of Thought and Language / Mark Turner. - N. Y.: Oxford University Press, 1998. - 187 p.

842. Turner M. A Mechanism of Creativity / M. Turner and G. Fauconnier // Poetics Today. - Vol. 20, № 3. - 1999. - P. 397-418.

843. Turner V. Dramas, Fields, and Metaphors. Symbolic Action in Human Society / Victor Turner. - Ithaca and London: Cornell University Press, 1974. - 300 p.

844. Vogt E. Z. Modern Homesteaders: The Life of a Twentieth-century Frontier Community / Evon Zartman Vogt. - Cambridge: Harvard University Press, 1955. - 244 p.

845. Vorobyova O. P. Linguistic Signals of Addressee-Orientation in the Source and Target Literary Text: A Comparative Study / O. P. Vorobyova // CLS 32: Papers from the Parasession on "Theory and Data in Linguistics", (April 11-13, 1996, University of Chicago). - Chicago: Chicago Linguistic Society, 1996. - P. 165-175.

846. Vorobyova O. Conceptual Blending in Narrative Suspense: Making the pain of anxiety sweet / Olga Vorobyova // 7th International Cognitive Linguistics Conference: abstracts (University of California, Santa Barbara, July 22-27, 2001). - Santa Barbara: University of California, 2001. - P. 188-189.

847. Vorobyova O. "The Mark on the Wall" and Literary Fancy / O. Vorobyova // Cognition and Interpretation in Practice / [ed. by H. Veivo, B. Petterson and M. Polvinen]. - Helsinki: Helsinki University Press, 2005. - P. 201-217.

848. Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / Max Weber. - Taylor and Francis Group, 2005. - 314 p.

849. Weston J. L. From Ritual to Romance / Jessie L. Weston. - Cambridge: Cambridge University Press, 1920. - 94 p.

850. White L. A. The Concept of Culture / L. A. White // American anthropologist. - Washington, 1959. - Vol. 61 - P. 227-251.

851. Wierzbicka A. Semantics, Culture and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations / Anna Wierzbicka. - N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1992. - 485 p.

852. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese / Anna Wierzbicka. - N. Y.: Oxford University Press, 1997. - 328 p.

853. Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction / Anna Wierzbicka. - N. Y.: Mouton de Gruyer, 2003. - 502 p.

854. Williams C. Deep Structures of the Dance / D. Williams // Human Movement Studies. - P. 1., Vol. 2 (2). - London, 1976. - P. 123-144.

855. Witherspoon G. Emergence in Southwestern History / G. Witherspoon. - N. Y.: Doubleday, 1996. - 230 p.

856. Yearsley M. The Folklore: Fairy-Tale / Macleod Yearsley. - London: Watts and Co., 1924. - 230 p.

857. Zuni Mythology: [2 Vol.] / [author/creator Benedict Ruth]. - N. Y., 1935. - 342 p. - (Series: Columbia University contributions to anthropology. V. 21.)

858. Zunshine L. Introduction to Cognitive Cultural Studies / Lisa Zunshine. - Baltimore: John Hopkins University Press, 2010. - 310 p.