Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4233. Дисертаційна робота Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності

Дисертаційна робота Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності

« Назад

Код роботи: 4233

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності

Кількість сторінок: 322

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності

1.1. Зміст англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у говорінні і письмі

1.2. Сутність методики занурення в контексті історії її дослідження та розвитку

1.3. Психолого-педагогічні та методичні засади впровадження методики англомовного занурення для формування компетентності економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності

1.4. Психологічні передумови впровадження методики попереднього підготовчого занурення та принципи побудови відповідного курсу для формування англомовної компетентності у говорінні та письмі студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка”

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Методика формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності засобами попереднього підготовчого занурення

2.1. Добір змісту навчання майбутніх економістів-міжнародників говоріння та письма за методикою попереднього підготовчого англомовного занурення

2.2. Система завдань та вправ для формування англомовної компетентності майбутніх фахівців в галузі міжнародної економіки у продуктивних видах мовленнєвої діяльності за методикою попереднього підготовчого занурення

2.3. Модель організації процесу формування англомовної компетентності студентів третього курсу напряму підготовки “Міжнародна економіка” у говорінні та письмі за методикою попереднього підготовчого занурення

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка методики формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності засобами попереднього підготовчого занурення

3.1. Організація і методика проведення експериментального дослідження ефективності попереднього підготовчого англомовного занурення

3.2. Результати експериментальних зрізів та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо впровадження методики попереднього підготовчого занурення в курс англійської мови для професійних цілей на третьому році навчання в економічному ВНЗ

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Підготовка висококваліфікованих фахівців в різних галузях освіти є пріоритетним напрямом розвитку кожної країни. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов указують на те, що підготовка такого фахівця неможлива без опанування мови для професійного спілкування, що має здійснюватись послідовно на всіх ступенях навчання у ВНЗ. Це стосується й англомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі міжнародної економіки, оскільки їм найчастіше доводиться брати участь у міжнародних ділових контактах, які здійснюються засобами англійської мови. Зокрема, майбутні економісти-міжнародники повинні володіти професійно спрямованими монологічним та діалогічним мовленням і письмом, оскільки в майбутній професійній діяльності вони беруть участь у фахових дискусіях, готують презентації, доповіді, обговорюють питання професійного характеру під час нарад, стажування за кордоном, заповнюють анкетні форми, пишуть автобіографії, резюме.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з міжнародної економіки [115, с. 18–19] передбачає здатність фахівця здійснювати ефективне ділове спілкування. Згідно з вимогами Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки “Міжнародна економіка” метою навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова”, яка входить до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки, є формування навичок та вмінь ділового спілкування іноземною мовою на рівні автономного досвідченого користувача (С1), який забезпечує необхідну комунікативну спроможність у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій формах. Серед завдань цієї навчальної дисципліни є формування спроможності вільно користуватися усним монологічним і діалогічним мовленням, писати листи, твори, анотації, доповіді, укладати контракти, обираючи відповідний стиль.

До рівня володіння майбутніми економістами-міжнародниками продуктивними видами мовленнєвої діяльності (МД) висуваються високі вимоги. Проте вивчення методичної літератури та спостереження за навчальним процесом свідчать, що інтегрованому навчанню майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого говоріння та письма приділяється недостатньо уваги, у результаті чого має місце невідповідність рівня сформованості умінь у продуктивних видах МД програмним вимогам, що підтверджує необхідність удосконалення методики навчання говоріння і письма майбутніх фахівців з міжнародної економіки.

Проведений аналіз спеціальної літератури показав, що систему вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення обґрунтовано в роботах І.В. Самойлюкевич [140], І.А. Федорової [169], С.С. Коломієць [82] та інших. Проблемами навчання професійно спрямованого діалогу займалися дослідники І.Б. Каменська [77], Л.Я. Личко [93], Л.О. Максименко [96] та ін.

Проблема навчання професійно спрямованого письма також знайшла своє відображення в багатьох дослідженнях, зокрема, систему вправ для навчання професійно спрямованого писемного мовлення розроблено в роботах О.В. Пінської [128], Н.Є. Бєрєзіної [16] та ін.

Значна кількість наукових досліджень останнього десятиріччя присвячена підвищенню якості професійної англомовної підготовки майбутніх фахівців у галузі економіки та бізнесу (Ю.С. Авсюкевич [1], В.В. Бебих [15], Н.Л. Драб [64], Н.С. Жданова [67], І.Б. Каменська [77], О.І. Каменський [78], С.С. Коломієць [82] та ін.) Тим не менш ці дослідження обходять стороною такий напрям педагогічної науки та практики як іншомовне занурення, яке передбачає викладання різних немовних дисциплін університетської програми засобами іноземної мови, якою мають оволодіти студенти. Застосування саме такої методики може суттєво сприяти формуванню англомовної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки насамперед в продуктивних видах МД.

Іншомовне занурення вже декілька десятиріч широко використовується в Канаді та США і набуває все більшої популярності у Західній Європі.

Цій проблемі присвячено значну кількість закордонних наукових публікацій (N. Holobow, F. Genesee, W. Lambert [206]; P. Calvé [192], J. Cummins [200], A. Safty [253]), у Європі з кінця 90-х років щорічно проводяться наукові конференції з впровадження програм іншомовного занурення (дві лише у 2013 р. – у Білефельді, Німеччина і в Устроні, Польща). В той же час, в Україні з проблем занурення в системі вищої професійної освіти захищені лише дві дисертації [84; 166] й опубліковано одну монографію [100].

Таке становище в Україні з розробкою та дослідженням програм англомовного занурення для їх використання у вищій школі як одного з найефективніших засобів навчання англійської мови для професійного спілкування (АМПС) не відповідає вимогам часу – особливо в зв’язку з тим, що в розвинутих країнах уже з’явилися публікації, в яких досить обґрунтовано доведено необхідність повної заміни стандартно прийнятого навчання мови для спеціальних цілей у тому вигляді, у якому відповідна методика була запропонована P. Robinson [250], навчанням за методиками англомовного занурення.

Але, щоб зробити відповідні дослідження та впровадження методики англомовного занурення в навчальний процес української вищої школи ефективними з точки зору педагогічної практики, у дослідженнях мають бути чітко врахованими реальні умови вітчизняних вищих навчальних закладів та реальний рівень англомовної підготовки студентів.

На відміну від студентів західноєвропейських ВНЗ неангломовних країн, українські студенти ані за вихідним рівнем своєї мовної підготовки, ані психологічно здебільшого не готові до вивчення фахових дисциплін англійською мовою не тільки після шкільного курсу іноземної мови, але, як свідчить дослідження З.М. Корнєвої [84], навіть після обов’язкового дворічного курсу вивчення англійської мови для професійного спілкування у ВНЗ. Зважаючи на це, потрібна розробка спеціальної методики занурення, яка б впроваджувалась на заняттях з англійської мови у ВНЗ і слугувала для мовної та психологічної підготовки студентів до роботи за методикою англомовного занурення в курсах фахових дисциплін за рахунок формування їхньої компетентності в говорінні та письмі. Саме така методика англомовного попереднього підготовчого занурення (ППЗ) та технологія її впровадження розроблялися в нашому дослідженні, що й обумовлює його актуальність. Таким чином, актуальність проведеного дослідження обумовлена:

1. Відсутністю в українській вищій школі методик формування англомовної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки в говорінні та письмі, які базуються на засадах інтеграції навчання спеціальності та мови;

2. Необхідністю розробки методики підготовчого (попереднього) англомовного занурення, яка б в умовах вивчення англійської мови майбутніми економістами-міжнародниками на третьому курсі сприяла формуванню в них англомовної компетентності у мовленнєвій продукції, і тим самим цілеспрямовано готувала їх до наступного англомовного занурення в курсах фахових дисциплін.

Об’єктом дослідження є процес формування у майбутніх фахівців в галузі міжнародної економіки англомовної компетентності в продуктивних видах МД рівня С1 (за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти) через їх навчання за методикою ППЗ.

Предметом дослідження є методика ППЗ у курсі “Ділова англійська мова” (третій рік навчання у ВНЗ) для удосконалення навичок та формування і розвитку вмінь студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” у мовленнєвій продукції.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка методики англомовного ППЗ у курсі “Ділова англійська мова” для студентів III курсу напряму підготовки “Міжнародна економіка” і доведення ефективності даної методики у підвищенні англомовної компетентності студентів у продуктивних видах МД до рівня С1, який є достатнім для подальшого викладання їм курсів фахових дисциплін англійською мовою.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

1) визначити зміст англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності;

2) конкретизувати поняття занурення та з’ясувати місце ППЗ у формуванні англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у мовленнєвій продукції;

3) розробити теоретичні основи та принципи впровадження методики ППЗ у курсі “Ділова англійська мова”;

4) створити методику ППЗ в рамках дисципліни “Ділова англійська мова” для формування у студентів III курсу напряму підготовки “Міжнародна економіка” компетентності у говорінні та письмі, у рамках чого здійснити добір змісту навчання та розробити відповідну систему вправ і модель організації навчального процесу;

5) експериментально перевірити ефективність розробленої методики ППЗ з точки зору досягнення майбутніми економістами-міжнародниками рівня С1 у володінні англомовною мовленнєвою продукцією;

6) укласти методичні рекомендації щодо впровадження методики ППЗ у курсі “Ділова англійська мова” для формування компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах МД.

Завдання дослідження зумовили його методи:

– критичний (теоретичний) аналіз наукової педагогічної, психологічної і методичної літератури, а також нормативних документів;

– проведення анкетування з метою встановлення суб’єктивної мотиваційної готовності студентів до роботи за методикою занурення;

– моделювання навчального процесу за методикою ППЗ;

– підготовку та проведення методичного експерименту з метою перевірки ефективності методики ППЗ;

– математично-статистичну обробку даних, отриманих у ході експериментального дослідження для перевірки прогресу рівня сформованості у студентів умінь у говорінні та письмі.

Наукові положення, які виносяться на захист:

1. Підвищення ефективності формування англомовної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки в продуктивних видах МД досягається завдяки використанню методики занурення, що може впроваджуватися як безпосередньо в курсах навчання англійської мови для професійних цілей (НАМПЦ), так і за їх межами.

2. Застосування розробленої методики ППЗ, яке є спрощеною моделлю повного занурення, на III курсі напряму підготовки “Міжнародна економіка” у рамках вивчення дисципліни “Ділова англійська мова” дозволяє забезпечити психологічну, мовну та змістовну підготовку студентів до роботи за методикою повного занурення на заняттях з фахових дисциплін.

3. Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у продуктивних видах мовленнєвої діяльності на рівні С1 за методикою ППЗ забезпечується використанням системи завдань та вправ, реалізованої в аудиторній та позааудиторній роботі, і досягається шляхом вправляння студентів у навчальних ситуаціях, що моделюють реальні ситуації, пов’язані з отриманням знань на заняттях з фахових дисциплін.

4. На всіх етапах розробки та впровадження методики ППЗ для формування англомовної компетентності у продуктивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців з міжнародної економіки необхідно враховувати запропоновані принципи та критерії перевірки її ефективності.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається тим, що в ньому:

– вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику попереднього підготовчого англомовного занурення шляхом визначення змісту навчання, розробки відповідної системи завдань та вправ і побудови моделі організації навчального процесу за даною методикою;

– удосконалено визначення поняття “занурення”, класифікацію його типів і видів та поетапність їх впровадження при навчанні АМПС у ВНЗ;

– набуло подальшого розвитку дослідження проблеми формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у говорінні та письмі.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробці англомовних мікрокурсів восьми фахових дисциплін за методикою ППЗ для впровадження в курс “Ділова англійська мова” для студентів III курсу напряму підготовки “Міжнародна економіка” та укладанні тематичного словника для кожного мікрокурсу; формулюванні методичних рекомендацій щодо реалізації навчання майбутніх економістів-міжнародників за даною методикою ППЗ.

Структура та обсяг дисертації зумовлюються її цілями та завданнями. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, 14 додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 322 сторінки. Текст дисертації викладено на 204-х сторінках, список використаних джерел – на 29-ти сторінках і додатки – на 89-ти сторінках. Робота містить 36 таблиць, 7 рисунків.

Бібліографія нараховує 278 найменувань, у тому числі 99 – англійською та французькою мовами.

Висновки

У результаті проведеного наукового дослідження теоретично обґрунтовано, практично розроблено та експериментально перевірено методику формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності засобами попереднього підготовчого занурення.

1. З метою доведення необхідності формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності здійснено аналіз її змісту, в рамках чого виокремлено вимоги нормативних документів щодо вмінь у говорінні та письмі, які мають бути сформованими у студентів 3 курсу напряму підготовки “Міжнародна економіка”. В результаті встановлена необхідність наявності у них таких мовленнєвих умінь: виступати з підготовленими презентаціями, робити доповіді про результати виконання завдань, чітко формулювати пропозиції під час обговорення проблем (монологічне мовлення); реагувати та аргументувати під час дискусій на професійну тематику, адекватно реагувати на точку зору співрозмовника (діалогічне мовлення); конспектувати, реферувати та анотувати фахові тексти, робити письмові звіти про виконання завдань та проектів (письмо). Для визначення практичних цілей формування англомовної компетентності у говорінні та письмі здійснено аналіз, який показав, що вміння у монологічному мовленні реалізовуються на рівні мінімонологу та власне монологу таких функціональних типів: монолог-опис, монолог-розповідь, монолог-міркування; вміння у діалогічному мовленні реалізуються на рівні мінідіалогу та діалогу таких функціональних типів: діалог-розпитування, діалог-бесіда, діалог-дискусія. Вміння у письмі реалізовуються у відповідних жанрах письма: анотації, реферати, конспекти лекцій або доповідей, академічні есе, тексти доповідей та презентацій, короткі звіти.

2. В якості засобу формування англомовної компетентності в говорінні та письмі майбутніх економістів-міжнародників запропоновано методику занурення. Сутність методики занурення розглянуто в контексті історії її дослідження та розвитку, в результаті чого доведено, що у розробці та впровадженні курсів за методикою англомовного занурення необхідна їх обов’язкова градація з точки зору мовної та змістовної складності. Показано, що впровадження методики англомовного занурення на немовних спеціальностях стає можливим лише на базі попередньої роботи студентів за методикою навчання через фаховий зміст у курсі іноземної мови. Методика занурення впроваджується після навчання через фаховий зміст і дозволяє, завдяки останньому, яке готує студентів до занурення, вивчати фахові дисципліни мовою, яка не є рідною для тих, хто навчається, зосереджуючись при цьому майже виключно на предметному змісті, а не на мовних явищах. У дисертації обґрунтована оптимальна послідовність впровадження трьох основних форм навчання АМПС на напрямі підготовки “Міжнародна економіка”: професійно орієнтоване навчання (1 курс – заняття з англійської мови), навчання через фаховий зміст (2 курс – заняття з англійської мови) та іншомовне занурення 3, 4, 5 курси – заняття як з англійської мови, так і з фахових дисциплін).

3. У дослідженні запропоновано новий тип англомовного занурення – ППЗ, яке впроваджується не в курсах фахових дисциплін, а в курсі англійської мови протягом третього року навчання на напрямі підготовки “Міжнародна економіка”. Обґрунтовано, що головною функцією методики ППЗ є спрощене, але якомога точніше моделювання повного занурення. Таке моделювання здійснюється у звичних і тим самим комфортних для студентів умовах занять з іноземної мови, полегшуючи їх перехід до роботи за методикою повного занурення в курсах фахових дисциплін. Практичними цілями навчання студентів за методикою ППЗ на 3 курсі є:

1) паралельне удосконалення навичок і вмінь у говорінні та письмі (до рівня С1 або близького до нього) та опанування предметним змістом фахових дисциплін, які вивчаються засобами цієї мови таким чином, щоб у процесі цього вивчення мовленнєві навички та вміння студентів розвивалися здебільшого імпліцитно;

2) мовна, змістовна та психологічна підготовка студентів до роботи за методикою повного англомовного занурення в курсах та на заняттях з фахових дисциплін.

У дисертації показано, що курс за методикою ППЗ на заняттях з англійської мови має будуватися як серія англомовних мікрокурсів, кожний з яких є спрощеною моделлю курсу однієї з фахових дисциплін.

Сформульовано та обґрунтовано сім принципів організації навчання за методикою ППЗ, які створюють основу для її практичного впровадження:

1) принцип апроксимованого моделювання курсів фахових дисциплін;

2) принцип широкого охоплення фахових дисциплін;

3) принцип оптимального покриття базових понять та основних спеціальних англомовних термінів курсу фахової дисципліни;

4) принцип здебільше імпліцитного оволодіння студентами мовними та мовленнєвими явищами;

5) принцип надання студентам експліцитної мовної підтримки;

6) принцип обмеженої навчальної автономії студентів;

7) принцип відповідної підготовки викладача.

4. Здійснено добір змісту навчання, до якого увійшли: тематика, що вивчається у мікрокурсах фахових дисциплін та відповідні знання; навчальні тексти, що дібрані для навчального процесу; навчальні задачі та завдання; лексичний матеріал; мовленнєві навички та вміння професійного іншомовного спілкування; уміння та навички з дисципліни, які формуються в мікрокурсі. Укладено систему завдань та вправ, яка включає підсистеми завдань для розвитку навичок і вмінь професійного монологічного мовлення, діалогічного мовлення та письма, до яких входять відповідні групи завдань, та група допоміжних вправ та завдань. На цій основі розроблено часову модель організації навчального процесу за методикою ППЗ, яка передбачає 8 кредитів ЄКТС на навчальний рік, тобто по 4 кредити на кожний семестр, або по 1 кредиту (36 годин) на кожний з чотирьох мікрокурсів, в рамках якого години розподіляються наступним чином: 4 лекції по 2 години (8 аудиторних годин), 4 семінари по 2 години (8 аудиторних годин), 1 підсумкове (контрольне) заняття у мікрокурсі (2 аудиторні години) і 18 годин – на самостійну роботу студентів (по 2 години для підготовки до кожного аудиторного заняття). Методична модель організації навчального процесу представляє собою номенклатуру послідовних ланок, кожна з яких відображає певний вид навчальної діяльності, що послідовно виконуються як на аудиторних заняттях, так і у поза аудиторній роботі студентів протягом того чи іншого мікрокурсу, і моделює/імітує аналогічні ланки в курсах фахових дисциплін (лекції, семінари, практичні заняття тощо).

5. В експерименті, що проводився в декілька етапів у ході дисертаційного дослідження, повністю підтверджена ефективність запропонованої методики формування англомовної компетентності майбутніх фахівців в галузі міжнародної економіки у говорінні та письмі протягом третього року навчання студентів АМПС. Доведено, що у студентів експериментальних груп, які працювали за методикою ППЗ, сформованість англомовних навичок та вмінь у говорінні та письмі об’єктивно досягла рівня С1. Математичний аналіз підтвердив висновки, зроблені на основі результатів експериментальних зрізів. Загальний коефіцієнт навченості за результатами експериментальних зрізів в усіх групах перевищує показник достатнього значення (0,7), тобто, спостерігається значне зростання рівня навченості за методикою ППЗ.

6. За підсумками проведеного дослідження були сформульовані методичні рекомендації щодо застосування в межах дисципліни “Ділова англійська мова” методики ППЗ для формування компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у продуктивних видах МД.

Таким чином, мета дослідження була повністю досягнутою, а всі його завдання виконаними. Запропонована методика виявилася адаптованою до конкретних академічних та професійних умов ВНЗ, які здійснюють підготовку фахівців з міжнародної економіки.

Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є розробка англомовних мікрокурсів для програми ППЗ для інших напрямів підготовки економічного профілю, а також дослідження можливостей застосування створеної методики для студентів напрямів підготовки інших галузей знань.

Список використаних джерел

1. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Ю. С. Авсюкевич. - Севастополь, 2009. - 24 с.

2. Амосов Н. М. Мое мировоззрение / Николай Михайлович Амосов. - К.: Полифаст, 2000. - 371 с.

3. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Н. П. Андронік. - К., 2009. - 24 с.

4. Аргустанянц Е. С. Обучение диалогической речи в ситуации ролевого поведения: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / Е. С. Аргустанянц. - М., 1983. - 12 с.

5. Ариян М. А. Ситуативная роль как ориентир повышения эффективности обучения устной речи на иностранном языке в средней школе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / М. А. Ариян. - М., 1982. - 18 с.

6. Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам / Владимир Алексеевич Артемов. - М.: Просвещение, 1969. - 279 с.

7. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / [под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР]. - М.: Большая Советская энциклопедия, 1990. - С. 136-139.

8. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. - М.: Высш. шк., 1980. - 367 с.

9. Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса / Татьяна Васильевна Ахутина. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - С. 36-61.

10. Багиев Г. Л. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода / Г. Л. Багиев, В. Н. Наумов. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 196 c.

11. Барабанова Г. В. Когнитивно-коммуникативные аспекты обучения профессионально-ориентированному чтению в неязыковом вузе: [монография] / Галина Васильевна Барабанова. - Симферополь: Таврия, 2003. - 256 с.

12. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання у немовному вузі / Галина Василівна Барабанова. - К.: ІНКОС, 2005. - 315 с.

13. Баранник Д. Х. Характерні риси монологічного мовлення / Д. Х. Баранник // Закономірності розвитку українського усного мовлення / [відп. ред. І. К. Білодід; АН Української РСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні]. - К.: Наук. думка, 1965. - С. 46-57.

14. Баранник Д. Х. Устная монологическая речь (особенности языковой структуры и функционально-стилевая типология устной формы современной украинской монологической речи): автореф. дис. на соискание учен. Степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01 “Украинский язык” / Д. Х. Баранник. - К., 1970. - 46 с.

15. Бебих В. В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистіву процесі самостійного навчання англомовного ділового писемного спілкування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / В. В. Бебих. - К., 2009. - 24 с.

16. Березина Н. Е. Обучение письменным формам делового общения в ситуациях вхождения в сферу профессиональной деятельности (на материале английского языка, ІІІ курс, социально-экономический факультет, неязыковой вуз): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Березина Наталия Евгеньевна. - Н. Новгород, 1998. - 224 с.

17. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / Иосиф Моисеевич Берман. - М.: Высш. шк., 1970. - 232 с.

18. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев усвоения качества знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. - 1968. - № 4. - С. 52-69.

19. Богданова Г. В. Взаимосвязанное обучение рецептивным видам речевой деятельности в неязыковом вузе (английский язык): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика преподавания иностранных языков” / Г. В. Богданова. - М., 1989. - 18 с.

20. Брунер Дж. С. Психология познания. За пределами непосредственной информации / Джером Сеймур Брунер. - М.: Прогресс, 1977. - 392 с.

21. Брыкова О. В. Рекомендации по оформлению и представлению презентации [Электронный ресурс] / О. В. Брыкова, З. Ю. Смирнова, Ю. В. Эльма. - Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=32847&p_page=4

22. Будагов Р. А. Что такое общественная природа языка / Р. А. Будагов // Вопросы языкознания. - 1975. - № 3. - С. 3-26.

23. Бухбиндер В. А. О структуре гипотезы и ее роли в методическом исследовании / В. А. Бухбиндер // Материалы 2-й республиканской научной конференции по проблеме эксперимента в методике обучения иностранным языкам. - К.: КГПИИЯ, 1971. - С. 38-39.

24. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / Аполон Анатольевич Вейзе. - М.: Высш. шк., 1985. - 127 с.

25. Виселко А. Д. Деякі аспекти використання методики “занурення” у навчанні англійській мові студентів економічних спеціальностей / А. Д. Виселко // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: [зб. наук. пр.]. - Донецьк: ДонНУ, 2005. - Вип. 7 - С. 20-21.

26. Виселко А. Д. До проблеми визначення поняття іншомовного занурення / А. Д. Виселко // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. пр. III Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 12-14 лист. 2012 р.). - Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2012. - С. 40-43.

27. Виселко А. Д. Експериментальне дослідження ефективності попередньої англомовної підготовки / А. Д. Виселко // Вісник Прикарпатського університету. - Педагогіка. - Вип. L. - Івано-Франківськ, 2013. - С. 54-61.

28. Виселко А. Д. З досвіду впровадження програм французького “занурення”: сутність та проблеми / А. Д. Виселко // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: [зб. наук. пр.]. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. - Ч. 2. - 2007. - С. 64-66.

29. Виселко А. Д. Методика “занурення” у навчанні англійської мови студентів економічних спеціальностей: для чого, хто, як? / А. Д. Виселко // Наукові записки Ніжинського Державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки: [зб. наук. пр.]. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. - № 1. - С. 35-37.

30. Виселко А. Д. Методична модель організації навчального процесу за програмою попереднього підготовчого занурення / А. Д. Виселко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: [наук. журн.]. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. - № 1 (27). - С. 199-209.

31. Виселко А. Д. Модель організації навчального процесу в програмі попереднього підготовчого англомовного занурення на ІІІ курсі в економічному ВНЗ / А. Д. Виселко // Бъдещетовъпроси от света на науката: материализа 8-а межд. науч. практ. конф., (17-25 дек., 2012). - София: “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2012. - Т. 24: Педагогически науки. - С. 44-48.

32. Виселко А. Д. Мотиваційні основи для впровадження англомовного попереднього підготовчого занурення / А. Д. Виселко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. - Дніпропетровськ: Вид-во ДуАН, 2012. - № 2 (4). - С. 88-92.

33. Виселко А. Д. Особливості навчання професійно орієнтованої лексики при повному англомовному зануренні в економічному ВНЗ / А. Д. Виселко // Наукові записки Ніжинського Державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки: [зб. наук. пр.]. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - № 8. - С. 42-45.

34. Виселко А. Д. Особливості навчання термінології при повному англомовному зануренні в економічному ВНЗ / А. Д. Виселко // Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі: матеріали міжвузівської наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 14 квіт. 2011 р.) / Мін-во освіти і науки України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 76–81.

35. Виселко А. Д. Особливості оцінювання продуктивної мовленнєвої діяльності студентів-економістів при повному англомовному зануренні / А. Д. Виселко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: реалії та перспективи: [зб. наук. пр.] / ред. В. П. Сергієнко. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 28. - С. 23-27.

36. Виселко А. Д. Про впровадження попереднього підготовчого занурення у курсі ділової англійської мови / А. Д. Виселко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. - Чернігів, 2014. - С. 42-45.

37. Виселко А. Д. Про добір змісту навчання для програми попереднього підготовчого англомовного занурення / А. Д. Виселко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького, 2013. - № 8 (261). - С. 30-40.

38. Виселко А. Д. Про експериментальне дослідження методики “занурення” в економіку при навчанні англійської мови студентів ІІІ курсу економічних факультетів / А. Д. Виселко // Навчання ділової англійської мови “у Східній Європі: для чого та як?: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., (Ялта, 19-21 трав. 2006 р.). - Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2006. - С. 65-67.

39. Виселко А. Д. Про методичні засади побудови курсу попереднього підготовчого занурення у навчанні англійської мови / А. Д. Виселко // Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XII міжнар. наук. конф., (Харків, 1 лют. 2013 р.) / Мін-во освіти і науки, ХНУ імені В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - С. 43-45.

40. Виселко А. Д. Про переваги впровадження англомовного занурення у немовних вищих навчальних закладах / А. Д. Виселко // Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., (Київ, 22 листоп. 2012 р.) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. тех. ун-т України “КПІ”. - К.: ТОВ “ДельтаКорп”, 2012. -С. 9-12.

41. Виселко А. Д. Про принципи побудови курсу навчання англійської мови для професійного спілкування через попереднє підготовче занурення / А. Д. Виселко // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 6-7 груд. 2012 р.) / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський нац. ун-т імені О. Гончара. - Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. - С. 28-30.

42. Виселко А. Д. Система навчальних завдань та вправ у програмі попереднього підготовчого англомовного занурення / А. Д. Виселко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. пр.] / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 125. - С. 55-60.

43. Виселко А. Д. Типи і види іншомовного занурення, функція і місце попереднього підготовчого занурення / А. Д. Виселко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - Луганськ: Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. - Вип. 3 (262). - С. 65-74.

44. Виселко А. Д. Шляхи впровадження іншомовного занурення у навчання англійської мови для професійних цілей / А. Д. Виселко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія. Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2012. - Вип. 30. - С. 267-270.

45. Виселко A. Д. Overview of Immersion Program Outcomes / А. Д. Виселко // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 березня 2007 р.): [в 2 т.] / Мін-во освіти і наки України, НАУ / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. В. Петренка. - К.: НАУ, 2007. - Т. 1. - С. 352-353.

46. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. - М.: Изд. АН СССР, 1963. - 255с.

47. Вишнякова Л. Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного / Лариса Георгиевна Вишнякова. - М.: МГУ, 1987. - 110 с.

48. Волкова Н. П. Педагогіка: [навч. посібник] / Наталія Павлівна Волкова. - К.: Академвидав, 2007. - 616 с.

49. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский // Избранные психологические произведения / Л. С. Выготский. - М.: Изд. АПН РСФСР, 1956. - С. 37-386.

50. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Лев Семёнович Выготский. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 500 с.

51. Выселко А. Д. Подготовка преподавателя как один из принципов внедрения курса английского языка для профессионального общения через предварительное подготовительное погружение / А. Д. Выселко // Педагогика и современность: [науч.-пед. журнал]. - М.: Изд-во “Перо”, 2012. - № 2. - С. 109-113.

52. Выселко А. Д. Система учебных заданий при организации самостоятельной работы студентов-экономистов по программе предварительного подговительного англоязычного погружения / А. Д. Выселко // Инновационные методики преподавания иностранных языков: материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 22 янв. 2013 г.). - М.: ФГБОУ ВПО “РЭУ им. Г. В. Плеханова”, 2013.- С. 31-38.

53. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы) / Марк Николаевич Вятютнев. - М.: Рус. яз., 1984. - 144 с.

54. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. - К.: Вища шк., 1995. - 237 с.

55. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: Наука, 1981. - 139 с.

56. Гапон Ю. А. Методика обучения чтению на английском языке с использованием деловых игр на завершающем этапе в неязыковом вузе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / Ю. А. Гапон. - К., 1980. - 22 с.

57. Гапонова С. В. З досвіду створення посібника з позааудиторного читання англійською мовою з використанням рольової гри / С. В. Гапонова, О. М. Ханіна // Методика викладання іноземних мов. - К., 1992. - Вип. 21. - С. 38-42.

58. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. - 1985. - № 2. - С. 17-24.

59. Григорьева В. П. Взаимосвязанное обучение разным видам речевой деятельности / В. П. Григорьева, И. А. Зимняя, В. А. Мерзлякова. - М.: Рус. яз., 1985. - 116 с.

60. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков: спецкурс / Перси Борисович Гурвич. - Владимир: ВГПИ, 1980. - 104 с.

61. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность / А. Н. Дахин // Педагогика. - 2003. - № 4. - С. 21-26.

62. Ділові проекти (Business Projects): [підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та робочий зошит] / [О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, Р. О. Безугла та ін.]. - К.: ІНКОС, 2002. - 280 с.

63. Додонов Б. И. Эмоция как ценность / Борис Игнатьевич Додонов. - М.: Политиздат, 1978. - 272 с.

64. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Драб Наталя Леонідівна. - К., 2005. - 316 с.

65. Європейський мовний портфель для економістів (проект) / уклад. Н. В. Ягельська. - К.: Ленвіт, 2004. - 56 с.

66. Ермакова Л. А. Обучение чтению на английском языке (первый этап неязыкового вуза): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Любовь Алексеевна Ермакова. - М., 1988. - 308 с.

67. Жданова Н. С. Зміст і структура навчально-методичного комплексу з німецької мови для менеджерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Н. С. Жданова. - К., 2008. - 26 с.

68. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Николай Иванович Жинкин. - М.: Наука, 1982. - 157 с.

69. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова / Михайло Андрійович Жовтобрюх. - К.: Наук. думка, 1984. - 255 с.

70. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва]. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.

71. Зайцева Л. А. Основные пути и формы реализации взаимосвязанного профессионально-ориентированного обучения в неязыковом вузе / Л. А. Зайцева // Профессионально-ориентированное взаимосвязанное обучение всем видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе. - Пермь, 1986. - С. 189-203.

72. Зимняя И. А. Психологические основы обучения говорению на иностранном языке / Ирина Алексеевна Зимняя. - М.: Просвещение, 1985. - 160 с.

73. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку (на материале русского языка как иностранного) / Ирина Алексеевна Зимняя. - М.: Рус. яз., 1989. - 219 с.

74. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание / Пётр Иванович Зинченко. - М.: АПН РСФСР, 1961. - 563 с.

75. Изаренков Д. И. Обучение диалогической речи / Дмитрий Иванович Изаренков. - М.: Русский язык, 1981. - 136 с.

76. Інформаційно-комунікативні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: [кол. монографія] / [Т. І. Коваль, П. Г. Асоянц, Т. М. Каменєва та ін.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - 280 с.

77. Каменська І. Б. Формування англомовної лінгвістичної компетенції в усному мовленні майбутніх менеджерів: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / І. Б. Каменська. - Одеса, 2010. - 22 с.

78. Каменський О. І. Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп’ютерних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / О. І. Каменський. - Одеса, 2009. - 22 с.

79. Караєва Т. В. Методика навчання ділової англійської мови з урахуванням рівня автономії студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Т. В. Караєва. - Одеса, 2010. - 22 с.

80. Ковалик І. І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / Ковалик І. І., Мацько Л. І., Плющ М. Я. - К.: Вища школа, 1984. - 112 с.

81. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / Алла Петрівна Коваль. - [3-е вид., доп. і перероб.].- К.: Вища шк., 1987. - 351 с.

82. Коломієць С. С. Навчання спеціалістів професійно-орієнтованого спілкування з зарубіжними партнерами (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / С. С. Коломієць. - К., 1993. - 17 с.

83. Корнева З. М. Альтернативная методика обучения английскому языку специальности студентов экономического профиля (“погружение”) / З. М. Корнева // Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. - К.: Ленвит, 2004. - С. 161-182.

84. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / З. М. Корнєва. - К., 2006. - 21 с.

85. Котлярова Л. Б. Методика обучения устному профессиональному общению на основе имитационно-деловых игр в неязыковом вузе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / Л. Б. Котлярова. - К., 1990. - 16 с.

86. Кочетурова Н. Метод проектов в обучении языку: теория и практика [Электронний ресурс] / Наталья Кочетурова. - Режим доступа: http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php.

87. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / Алексей Алексеевич Леонтьев. - М.: Наука, 1969. - 308 с.

88. Леонтьев А. А. Психология общения / Алексей Алексеевич Леонтьев. - Тарту, 1974. - 219 с.

89. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. - М.: Изд-во полит. лит-ры, 1975. - 304 с.

90. Леонтьев А. Н. Некоторые вопросы психологии обучения речи на иностранном языке / А. Н. Леонтьев // Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. - М.: Рус. яз., 1977. - С. 5-12.

91. Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Сов. энцикл., 1990. - 687 с.

92. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / Мая Ивановна Лисина. - М.: Педагогика, 1986. - 144 с.

93. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Л. Я. Личко. - К., 2009. - 24 с.

94. Лурия А. Р. Курс общей психологи: мышление и речь / Александр Романович Лурия. - М.: Изд-во МГУ, 1970. - 240 с.

95. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: [учеб. пособие для филол. фак. вузов] / Михаил Васильевич Ляховицкий. - М.: Высш. шк., 1981. - 159 с.

96. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Л. О. Максименко. - К., 2012. - 22 с.

97. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / Алексей Михайлович Матюшкин. - М.: Педагогика, 1972. - 208 с.

98. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения / Мирза Исмаилович Махмутов. - Казань: Татарское книжное изд-во, 1972. - 552 с.

99. Машбиц Е. И. Диалог в обучающей системе / Машбиц Е. И., Андриевская В. В., Комиссарова Е. Ю. - К.: Вища школа, 1989. - 184 с.

100. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: [монография] / [О. Б. Тарнопольский, В. Е. Момот, С. П. Кожушко, и др.]; под общ. и науч. ред. О. Б. Тарнопольского, В. Е. Момота, С. П. Кожушко]. - Днепропетровск: ДУЕП, 2008. - 236 с.

101. Методика навчання англійської мови студентів-психологів: [монографія] / [Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Дегтярьова Ю. В. та ін.]; за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольського. - Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2011. - 264 с.

102. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Панова Л. С., Андрійко І. Ф., Тезікова С. Ф. та ін.] - К.: Вид. центр “Академія”, 2010. - 328 с.

103. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: [підручник для студ. вищ. закл. освіти] / С. Ю. Ніколаєва [та ін.]; керівник авт. колективу С. Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 1999. - 220 с.

104. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / [Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др.]. - М.: Высш. шк., 1982. - 374 с.

105. Мижериков В. А. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений / В. А. Мижериков; [ред. П. И. Пидкасистый]. - Ростов н/Д.: Изд-во “Феникс”, 1998. - 544 с.

106. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. - М.: Просвещение, 1990. - 224 с.

107. Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов / Екатерина Ивановна Мотина. - М.: Рус. яз. - 1983. - 170 с.

108. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. вузов: [в 3 кн.] / Роберт Семенович Немов. – М.: Владос, 1999. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 687 с.

109. Носонович Е. В. Методическая аутентичность в обучении иностранным языкам / Е. В. Носонович // Иностранные языки в школе. - 2000. - № 1. - С. 11-15.

110. Обучение английскому языку для профессиональных целей через полное англоязычное погружение в экономическом вузе / [О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко, В. Е. Момот, А. Д. Виселко] // Культура народов Причерноморья: [науч. журнал]. - Симферополь: Крым, 2008. - № 142, Т. 1. - С. 143-147.

111. Общая методика обучения иностранным языкам в средней школе / [под ред. А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова, В. С. Цетлин]. - М.: Просвещение, 1967. - 504 с.

112. Огренич М. А. Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів в англомовному діловому спілкуванні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / М. А. Огренич. - Одеса, 2011. - 20 с.

113. Огурцова О. Л. Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з використанням Інтернет-ресурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / О. Л. Огурцова. - Одеса, 2011. - 22 с.

114. Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6–8 класах: [посіб. для вчителів] / Тетяна Іванівна Олійник. - К.: Освіта, 1992. - 128 с.

115. Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності “Міжнародна економіка” напряму підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво” / [кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка]. - К.: МОНУ, 2004. - 62 с.

116. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра. Галузь знань 0305 - “Економіка і підприємництво” / [кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка]. - К.: МОНУ, 2010. - 12 с.

117. Основы методики преподавания иностранных языков / [под ред. В. А. Бухбиндера, В. Штрауса]. - К.: Вища шк., 1986. - 335 с.

118. Очерки методики обучения устной речи на иностранных язиках / под ред В. А. Бухбиндера. - К.: КГУ, 2001. - 568 с.

119. Павлова В. П. Обучение конспектированию / Валентина Петровна Павлова. - М.: Рус. яз., 1983. - 97 с.

120. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Ефим Израилевич Пассов. - М.: Просвещение, 1985. - 203 с.

121. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Ефим Израилевич Пассов. - М.: Русский язык, 1989. - 276 с.

122. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Ефим Израилевич Пассов. - М.: Рус. яз., 1977. - 216 с.

123. Педагогика / [Ю. К. Бабанский и др.]; под ред. Ю. К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1983. - 608 с.

124. Педагогическое речеведение: [словарь-справочник] / Под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской; сост. А. А. Князьков. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Флинта, Наука, 1998. - 312 с.

125. Пентилюк М. І. Аналіз тексту на уроках мови / М. І. Пентилюк // Дивослово. - 1999. - № 3. - С. 30-32.

126. Пиаже Ж. Логика и психология / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды / Жан Пиаже. - М.: Просвещение, 1969. - С. 567-612.

127. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды / Жан Пиаже. - М.: Просвещение, 1969. - С. 55-231.

128. Пинская Е. В. Обучение профессионально-направленной иноязычной письменной речи (на материале английского языка как второго иностранного, IV курс языкового вуза): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Пинская Елена Валерьевна. - К.: КДЛУ, 2001. - 205 с.

129. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: [підручник] / Олександр Данилович Пономарів. - К.: Либідь, 1992. - 248 с.

130. Попова О. Ю. Методика обучения иноязычным презентационным умениям студентов неязыковых вузов (на материале английского языка): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / О. Ю. Попова. - Пятигорск, 2005. - 19 с.

131. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І. та ін.]. - К.: Ленвіт, 2005 - 119 с.

132. Програми для середньої загальноосвітньої школи: Рідна мова. 5–11 класи / [підгот. В. Новосьолова [та ін.]; АПН України]. - К.: Шкільний світ, 2001. - 81 с.

133. Проектирование систем внутришкольного контроля / [под ред. А. М. Моисеева]. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 305 с.

134. Профессиональное образование: словарь / [сост. С. М. Вишнякова]. - М.: НМЦ СПО, 1999. - 538 с.

135. Психологічні справи (Psychological Matters): [підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки “Психологія”. Книжка для викладача] / [Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Дегтярьова Ю. В. та ін.]. - К.: Фірма “ІНКОС”, 2011. - 176 c.

136. Розенбаум Е. М. Основы обучения диалогической речи на языковом факультете педагогических вузов / Ежи Максимилианович Розенбаум. - М.: Высш. шк., 1975. - 126 с.

137. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2001. - 720 с.

138. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: [підруч. для студ. пед. фак-тів] / Олександра Яківна Савченко. - К.: Генеза, 1999. - 368 с.

139. Салистра И. Д. Очерки методов обучения иностранным языкам: Система упражнений и система занятий / Исаак Давидович Салистра. - М.: Высш. шк., 1966. - 252 с.

140. Самойлюкевич И. В. Методика обучения профессионально направленному говорению на английском языке (3 курс языкового педагогического вуза): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Самойлюкевич Инна Владимировна. - К., 1991. - 247 с.

141. Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Ю. О. Семенчук. - К., 2007. - 24 с.

142. Серова Т. С. Психологические и лингво-дидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе / Тамара Сергеевна Серова. - Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. - 232 с.

143. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале английского языка) / Владимир Львович Скалкин. - К.: Рад. школа, 1983. - 118 с.

144. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / Владимир Львович Скалкин. - М.: Рус. яз., 1981. - 248 с.

145. Скалкин В. Л. Плюрализм мнений и проблема выработки единой концепции учебного предмета “Иностранный язык” / В. Л. Скалкин // Иностранные языки в школе. - 1989. - № 4. - С. 45-50.

146. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 3-7.

147. Содержание обучения иностранным языкам в средней школе: организация речевой деятельности / [под ред. А. Д. Климентенко]. - М.: Педагогика, 1984. - 144 с.

148. Соколов Р. В. В поисках “настоящей социальной педагогики” [Электронний ресурс] / Ричард Валентинович Соколов. - Режим доступа: http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/17/12.

149. Сухих С. А. Методология и методы исследования диалога / С. А. Сухих // Диалог глазами лингвиста: [межвуз. сб. науч. тр.]. - Краснодар: Изд-во КубГУ, 1994. - С. 39-47.

150. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. - К.: Ленвит, 2004. - 192 с.

151. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза / Олег Борисович Тарнопольский. - К.: Вища шк., 1989. - 160 с.

152. Тарнопольский О. Б. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным языкам / О. Б. Тарнопольский // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - 2011. - № 8. - С. 24-27.

153. Тарнопольский О. Б. Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе: дис. … доктора пед. наук: спец. 13.00.02 / Тарнопольский Олег Борисович. - Одесса, 1991. - 524 с.

154. Тарнопольський О. Б. Ділові проекти = Business Projects: Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю: книга для студента та робочий зошит / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - Вінниця: Нова Книга, 2007. - 328 с.

155. Тарнопольський О. Б. Експерієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови у немовному ВНЗ: сутність підходу / О. Б. Тарнопольський // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: [зб. наук. праць]. - Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. - Вип. 17. - С. 125-133.

156. Тарнопольський О. Б. Концепція підручника для навчання ділової англійської мови / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Іноземні мови. - 2002. - № 1. - С. 3-7.

157. Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу / Олег Борисович Тарнопольський. - К.: Вища школа, 1993. - 167 с.

158. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - Вінниця: Нова книга, 2008. - 288 с.

159. Тарнопольський О. Б. Підготовка викладачів до проведення програм англомовного занурення при навчанні спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: [зб. наук. праць]. - Донецьк: ДонНУ, 2008. - Вип. 10. - С. 249-254.

160. Тарнопольський О. Б. Попереднє занурення при навчанні англійської мови на старших курсах економічного ВНЗу / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко, А. Д. Виселко // Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Україна в євроінтеграційних процесах”]. - К., 2008. - Вип. № 15. - С. 284 - 290.

161. Тарнопольський О. Б. Project English для повышения эффективности обучения английскому языку во взрослой аудитории / О. Б. Тарнопольський // Інноваційні підходи до викладання іноземних мов: [зб. статей]. - Дніпропетровськ, 1998. - С. 193-196.

162. Тарнопольський О. Б. Successful Presentations = Успішні презентації: посіб. для навч. ділових презентацій англ. мовою студ. екон. спец. / О. Б. Тарнопольський, Ю. С. Авсюкевич. - К.: Ленвіт, 2007. - 135 с.

163. Тарнопольський О. Б. Writing Academically=Писати академічно: посіб. для навч. академічного письма англ. мовою студ. вищих мовних навч. закл. / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко, М. В. Рудакова. - К.: Фірма “ІНКОС”, 2006. - 228 с.

164. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе / [под ред. А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбова]. - М.: Педагогика, 1981. - 456 с.

165. Тітова В. А. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / В. А. Тітова. - К., 2001. - 19 с.

166. Турчинова Г. В. Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Г. В. Турчинова. - К., 2006. - 22 с.

167. Турчинова Г. В. Навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів педагогічних професійно-лінгвістичних спеціальностей / Г. В. Турчинова // Іноземні мови. - 2005. - № 2. - С. 43-47.

168. Українська мова: [енциклопедія] / [ред. кол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. - К.: Укр. енцикл., 2000.- 752 с.

169. Федорова І. А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Федорова Інеса Анатоліївна. - К., 2006. - 247 с.

170. Федорова Л. Л. К понятию коммуникативной компетенции: дис.... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Федорова Л. Л.; Моск. гос. ун-т. - М., 1980. - 230 с.

171. Филатов В. М. Обучение инициативной речи с использованием ситуативно-ролевых игр на первом курсе языкового педагогического вуза (немецкий язык): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика обучения иностранным языкам” / В. М. Филатов. - М., 1989. - 16 с.

172. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: [учеб.-метод. пособие] / Софья Кирилловна Фоломкина. - М.: Высш. шк., 1987. - 207 с.

173. Франк С. Л. Реальность и человек / Семен Людвигович Франк. - М.: Республика, 1997. - С. 136-154.

174. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: [в 2 т.] / Хайнц Хекхаузен. - М.: Педагогика, 1986-. -Т. 1. - 1986. - 408 с.; Т. 2. - 1986. - 392 с.

175. Шевніна Л. Є. Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / Л. Є. Шевніна. - Одеса, 2012. - 22 с.

176. Штоф В. А. Моделирование и философия / Виктор Александрович Штофф. - М.: Высш. шк., 1966. - 301с.

177. Штульман Э. А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. пед. наук: спец. 13.00.02 “Методика преподавания иностранных языков” / Э. А. Штульман. - М.: 1982. - 52 с.

178. Штульман Э. А. Теоретические основы научно-экспериментального методического исследования / Э. А. Штульман // Иностранные языки в школе. - 1980. - № 1. - С. 42-47.

179. Юдіна О. В. Методика навчання майбутніх менеджерів міжкультурного спілкування німецькою мовою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання: германські мови” / О. В. Юдіна. - К., 2012. - 24 с.

180. Alderson J. C. Reviews of English language proficiency tests / J. C. Alderson, K. J. Krahnke, C. W. Stansfield (Eds.). - Washington, D.C.: TESOL, 1987. - 88 p.

181. Arnau J. Immersion programmes: A European perspective / J. Arnau, J. M. Artigal (editors). - Barcelona: Publications. Universitat de Barcelona, 1998. - 738 p.

182. Autonomy and independence in language learning / Ed. by Phil Benson, Peter Voller. - London and New York: Longman, 1997. - 279 p.

183. Bachman F. The construct validation of some components of communicative proficiency / F. Bachman, A. Palmer // TESOL Quarterly. - 1982. - Vol. 16, No. 3. - P. 449 - 464.

184. Barrett B. The Internet and Business English / B. Barrett, P. Sharma. - Oxford: Summertown Publishing, 2003. - 198 p.

185. Bicknell H. Will CLIL kill BE? / H. Bicknell // Business Issues. - 2009. - Issue 72. - P. 7-8.

186. Blanco G. Competences needed by bilingual education / G. Blanco // Educational leadership. - 1977. - No 35. - P. 123-127.

187. Brieger N. Teaching Business English handbook / Nick Brieger. - York: York Associates, 1997. - 192 p.

188. Brinton D. M. Content-based second language instruction / D. M. Brinton, M. A. Snow, M. B. Wesche. - New York: Newbury House Publishers, 1989. - 241 p.

189. Brinton D. M. New ways in content-based instruction / D. M. Brinton, P. Master (Eds.). - Alexandria, VA: TESOL, 1997. - 302 p.

190. Burger S. “Late, late immersion”: discipline-based second language teaching at the University of Ottawa / S. Burger, M. Wesche, M. Migneron // Immersion education: International perspectives / Johnson K., Swain M. (Eds.). - Cambridge: Cambridge University Press. - 1997. - Р. 85-102.

191. Certificate in Advanced English. Handbook for teachers for examinations from December 2008. - Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate, 2007. - 97 p.

192. Calvé P. L’immersion au Canada / P. Calvé. - Paris: Didier Erudition, 1991. - 138 p.

193. Caré J-M. Jeux de rôles / J-M.Caré // Le Français dans le Monde. - 1976. - P. 34 - 35.

194. Churchman E. C. Developing a public speaking course for non-native speakers of English: problems and approaches / E. C. Churchman. - Bowling Green, OH: Bowling Green State University, Department of Interpersonal and Public Communication, 1986. - 17 p.

195. Clark K. The design and implementation of an English immersion program / K. Clark // The ABC’s of English immersion: A teacher guide. - Washington, DC: Center for Equal Opportunity, 2000. - 44 p.

196. Coffey B. ESP - English for specific purposes / D. Coffey // Language Teaching. - 1984. - Vol. 17, No 1. - P. 2-16.

197. Cohen A. D. Assessing language ability in the classroom / Andrew D. Cohen. - Boston (MA): Heinle & Heinle Publishers, 1994. - 394 p.

198. Cooperative language learning: A teacher’s resource book / Carolyn Kessler (Editor). - Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall Regents, 1992. - 257 p.

199. Coyle D. CLIL - a pedagogical approach from the European perspective / D. Coyle // Encyclopedia of language and education / Ed. By Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. - New York: Springer, 2007. - Vol. 4: Second and foreign language education. - P. 97-111.

200. Cummins J. Immersion education for the millennium: what we have learned from 30 years of research on second language immersion [Electronic Resource] / Jim Cummins. - 2000. - Access Mode: http://www.itechilearn.com/cummins/immersion2000.html.

201. Cummins J. Instructional conditions for trilingual development / Jim Cummins // International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. - 2001. - No. 4, 1. - P. 61-75.

202. Dam L. Plenary: Developing learner autonomy - preparing learners for lifelong learning / L. Dam // IATEFL 2002. York Conference Selections / Ed. By A. Pulverness. - Whitstable, Kent: IATEFL, 2002. - P. 41-52.

203. Davison A. Games and simulations in action / A. Davison, P. Gordon. - London: The Woburn Press, 1978. - 200 p.

204. Debyser F. Dramatisation, simulation, jeux de rôles: changer d’estrade / F. Debyser // Le Français dans le Monde. - 1976. - P. 24-27.

205. Dewey J. Experience and education / John Dewey. - New York: Collier, 1938. - 345 p.

206. Effectiveness of partial French immersion for children of different social class and ethnic backgrounds / N. Holobow, F. Genesee, W. Lambert, et al. // Applied Psycholinguistics. - 1983. - No. 8. - P. 137-152.

207. Egbert J. L. Conducting research on CALL / J. L. Egbert // CALL research perspectives / J. L. Egbert & G. M. Petrie (Eds.). - Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005. - P. 3-8.

208. Freeman D. Sheltered English instruction [Electronic Resource] / D. Freeman // ERIC Digest, ED 301070, 2000. - Access Mode: http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed301070.htm.

209. Freeman Y. Using sheltered English to teach second language learners / Y. Freeman, D. Freeman // California English. - 1991. - 27. - P. 6-26.

210. Freeman Y. S. ESL/EFL teaching: Principles for success / Y. S. Freeman, D. E. Freeman. - Portsmouth, NH: Heinemann, 1998. - 292 p.

211. Freire P. Education for Critical Consciousness / Paulo Freire. - New York: The Seabury Press, 1973. - 186 p.

212. French immersion: Process, product and perspectives / Compiled by S. Rehorick and V. Edwards. - The Canadian Modern Language Review, 1994. - 428 p.

213. Frendo E. How to teach Business English / Evan Frendo. - Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2005. - 162 p.

214. Fried-Booth D. L. Project work / Diana L. Fried-Booth. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - 89 p.

215. Goddard R. J. Teaching English for international business / Robert John Goddard. - Sandy, Bedfordshire: Authors On Line, 2007. - 510 p.

216. Graddol D. English Next. Why Global English May Mean the End of English as a Foreign Language / David Graddol. - British Council, 2006. - 128 р.

217. Gunnarsson B-L. Professional communication / B-L. Gunnarsson // Encyclopedia of language and education. Vol.4: Second and foreign language education / Ed. By Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. - New York, NY: Springer, 2007. - P. 83-95.

218. Harmer J. The practice of English language teaching / Jeremy Harmer. - Harlow, Essex: Longman, 2001. - 371 p.

219. Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. - 183 p.

220. Hutchinson T. Project English. Student’s Book / Tom Hutchinson. - Oxford: Oxford University Press, 1994. - 112 p.

221. Hymes D. Competence and performance in linguistic theory / D. Hymes // Language Acquisition: Models and Methods / Ed. by B. Huxley and E. Ingram. - London: Academic Press, 1971. - P. 3-24.

222. Hymes D. Models of interaction of the language and social life / D. Hymes // Direcions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication / Ed. by J. J. Gumperz and D. Hymes. - Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1986. - P. 35-71.

223. Hymes D. H. On communicative competence / Dell Hathaway Hymes. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971. - 213 p.

224. Jay A. Effective presentations: how to be a top class presenter / A. Jay, R. Jay. - London: Pitman Publishing. - 1996. - 184 p.

225. Jerald M. Experiential language teaching techniques. Out-of-class language acquisition and cultural awareness activities. Resource handbook number / M. Jerald, R. C. Clark. - Bratleboro, Vermont: Prolingua Associates, 1994. - 148 p.

226. Johnson R. K. Immersion education: International perspectives / R. K. Johnson, M. Swain (Eds). - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 315 p.

227. Johnstone R. Immersion in a second or additional language at school: A review of the international research [Electronic Resource] / Richard Johnstone. - 2002. - Access Mode: http://www.scilt.stir.ac.uk.

228. Jones K. Simulations in language teaching / K. Jones. - Cambridge: Cambridge University Press. - 1982. - 122 p.

229. Kennedy C. English for specific purposes / C. Kennedy, R. Bolitho. - London: MacMillan Publishers Ltd, 1984. - 149 p.

230. King J. Preparing EFL learners for oral presentations [Electronic Resource] / J. King // The Internet TESL Journal. - 2002. - Vol. 8, № 3. - Access Mode: http://iteslj.org/Lessons/King-PublicSpeaking.html.

231. Kolb D. Experiential learning: Experience as the source of learning and development / David Kolb. - Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. - 248 p.

232. Krashen S. D. Principles and practice in second language acquisition / Stephen D. Krashen. - London: Prentice-Hall International (UK) Ltd., 1981. - 202 p.

233. Krashen S. D. The natural approach: language acquisition in classroom / S. D. Krashen, T. D. Terrell. - New York: Pergamon Press, 1983. - 191 p.

234. Lehmann D. Une approche communicative de la lecture / D. Lehmann, S. Moirand. // Le Francais dans le Monde. - 1980. - No. 153. - P. 72-79.

235. Livingstone C. Role play in language learning / Carol Livingstone. - М.: Высш. шк., 1987. - 127 с.

236. MacDonald A. Mastering writing essentials / A. MacDonald, G. MacDonald. - Upper River, NJ: Prentice Hall Regents, 1996. - 446 p.

237. Maley A. Drama techniques in language learning / A. Maley, A.Duff / Reprinted by permission of the Cambridge University Press. - M.: Prosvescheniye, 1981. - 96 p.

238. Maingueneau D. Analyser des textes de communication / Dominique Maingueneau. - Paris: Armand Colin, 2007. - 209 p.

239. Maingueneau D. L’énonciation en linguistique française / Dominique Maingueneau. - Paris: Hachette, 2007. - 155 p.

240. Martin J.-R. Comment prendre la parole en public / Jacques-René Martin. - Paris: Demos, 2000. - 202 p.

241. Moirand S. Enseigner à communiquer en langue étrangère / Sophie Moirand. - Paris: Hachette, 1982. - 188 p.

242. Morrison B. R. Learning lessons: implementing the Autonomy Approach / B. R. Morrison // T. Pattison (Ed.). IATEFL 2012. Brighton Conference Selections. - Whitstable, Kent: IATEFL, 2012. - P. 73-75.

243. Nuttal C. Teaching reading skills in a foreign language / Christine Nuttal. - Oxford: Macmillan Heinemann, 1996. - 282 p.

244. O’Donnell T. D. Independent writing / T. D. O’Donnell, J. L. Paine. - Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers, 1993. - 215 p.

245. Oxford R. Integrated skills in the ESL/EFL classroom [Electronic Resource] / R. Oxford. // ERIC Digest, EDO-FL-01-05. - 2001. - Access Mode: http://www/cal.org/ericcll/0105oxford.html.

246. Paltridge B. EAP placement testing: An integrated approach / B. Paltridge // English for Specific Purposes. - 1992. - 11. - P. 243 - 268.

247. Paulston C. B. Linguistic and communicative competence: Topics in ESL / Christina Bratt Paulston. - Clevedon: Multilingual Matters, 1992. - 145 p.

248. Pica T. Task-based instruction / T. Pica // Encyclopedia of language and education / Ed. By Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. - New York, NY: Springer, 2007. - Vol. 4: Second and foreign language education. - P. 71-82.

249. Prabhu N. S. Second language pedagogy / N. S. Prabhu - Oxford: Oxford University Press, 1987. - 53 p.

250. Robinson P. C. ESP today: A practitioner’s guide / Pauline C. Robinson. - Hamel, Hempstead: Prentice Hall, 1991. - 146 p.

251. Pyramid of Learning [Electronic Resource]. - Access Mode: http://images.yandex.ua/yandexsearch?ed=1&text=Pyramid of Learning.

252. Rodrigues D. Bilingual special teacher preparation: A conceptual framework / D. Rodrigues, A. Carrasquillo // NYSABE Journal. - 1997. - No. 12. - P. 98-109.

253. Safty A. Some reflections on a decade in the French immersion classroom / A. Safty // French immersion: Process, product and perspectives / Compiled by S. Rehorick and V. Edwards. - Welland, Ontario: The Canadian Modern Language Review, 1992. - P. 1-12.

254. Sharma P. Integrating the World Wide Web into language courses / P. Sharma // Business Issues. - 2003. - Issue 3. - P. 5-6.

255. Snow M. A. A conceptual framework for the integration of languages andcontent in second/foreign language instruction / M. A. Snow, M. Met, F. Genesee // TESOL Quarterly. - 1989. - 23. - P. 201-217.

256. Spanos G. On the integration of language and content instruction / G. Spanos // Annual review of applied linguistics. - 1990. - No.10. - P. 227-240.

257. Stoller F. L. Content-based instruction / F. L. Stoller // Encyclopedia of language and education / Ed. by Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. - New York, NY: Springer, 2007. - Vol. 4: Second and foreign language education. - P. 59-70.

258. Tarnopolsky O. Acquiring Business English in a quasi-natural business environment: A method of teaching Business English to students of Business and Economics / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko // Working Papers in Educational Linguistics. - Philadelphia: University of Pennsylvania, 2003. - 18, No. 2. - P. 55-88.

259. Tarnopolsky O. Business English teaching: Imaginative continuous simulations and critical analysis tasks / O. Tarnopolsky // Business Issues. - 2000. - 2. - Р. 2-5.

260. Tarnopolsky O. Experiential Learning of EFL for Professional Communication at Tertiary Educational Institutions / O. Tarnopolsky // Journal of Research in Innovative Teaching. - 2012. - Vol. 5, Issue 1. - P. 125-138.

261. Tarnopolsky O. Let’s play business: A Business English coursebook concept / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko // Business Issues. - 2002. - Part 1, Issue 2. - P. 2-5; Part 2, Issue 3. - P. 4-5.

262. Tarnopolsky O. Mini-courses on economic disiplines in an advanced ESP course for university students of economics / O. Tarnopolsky, A. Vyselko // The journal of teaching English for specific and academic purposes. - Vol. 2. - No 1, 2014. - Р. 45-59.

263. Tarnopolsky O. Teaching / Learning Business English by doing business in English: Self-assessment and emotional aspects. Part 1 / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko, V. Zhevaga // Business Issues. - 2006. - Issue 1. - P. 11-16.

264. Tarnopolsky O. Teaching / Learning Business English by doing business in English: Self-assessment and emotional aspects. Part 2 / O. Tarnopolsky, S. Kozhushko, V. Zhevaga // Business Issues. - 2006. - Issue 2. - P. 8-11.

265. Tarnopolsky O. The scale of learner autonomy: Three levels in an intensive English program / O. Tarnopolsky // Independence. - 2001. - Issue 29. - Р. 2-5.

266. Thar R. G. Culturally compatible education: A formula for designing effective classrooms / R. G. Tharp // In H. T. Trueba, G. Spindler & L. Spindler (Eds.), What do anthropologists have to say about dropouts? - New York: The Falmer Press, 1989. - P. 51-66.

267. Trimble L. English for science and technology. A discourse approach / L. Trimble. - New York: Cambridge University Press, 1992. - 180 p.

268. Underhill N. Testing spoken language: A handbook of oral testing techniques / Nic Underhill. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. - 115 p.

269. Ur P. Discussions that work. Task-centred fluency practice / Penny Ur. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - 121 p.

270. Vyselko A. Objectives of preliminary preparatory English immersion / A. Vyselko // Nauka i studia: Pedagogiczne nauki, psychologia i socjologia. - Przemysl: Nauka i studia, 2012. - Issue 19(64). - P. 55-60.

271. Walker C. L. The complexity of immersion education: Teachers, addresses and issues / C. L. Walker, D. J. Tedick // Modern Language Journal. - 2000. - Vol. 1, No. 84. - P. 93-940.

272. Warschauer M. A developmental perspective on technology in language education / M. Warschauer // TESOL Quarterly. - 2002. - Vol. 36, No 3. - P. 458-474.

273. Warschauer M. Internet for English teaching / M. Warschauer, H. Shetzer, C. Meloni. - Alexandria, VA: TESOL, 2000. - 176 р.

274. Warschauer M. Researching technology in TESOL: Determinist, instrumental, and critical approaches / M. Warschauer // TESOL Quarterly - 1998. - 32 - P. 757 -761.

275. Warschauer M. The Internet for English teaching: Guidelines for teachers / M. Warschauer, P. F. Whittaker // TESL Reporter. - 1997. - 30(1). - Р. 27-33.

276. Watcym-Jones P. Act English. A book on role-plays / Peter Watcym- Jones. - Harmondsworth: Penguin, 1978. - 116 p.

277. Wilds C. P. The oral interview test / C. P. Wilds // Testing language proficiency / R. L. Jones, В. Spolsky (Eds.). - Arlington (VA): Center for Applied Linguistics, 1975. - P. 29-44.