Распечатать страницу

Семінар з курсу Соціальна робота - 15 тем

« Назад

Код роботи: 4046

Вид роботи: Семінар

Предмет: Соціальна робота

Тема: 15 тем

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 150 грн

ОформленняМетодичка

Тема 1. Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи

1. Сутність поняття «соціальна робота»

2. Предмет, мета та завдання соціальної роботи

3. Змістова характеристика соціальної роботи

4. Соціальна робота в системі наук. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями суспільної практики

5. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни

6. Поняття тезаурусу соціальної роботи

7. Групи понять і категорій соціальної роботи

а) запозичені поняття та категорії соціальної роботи

б) зміст загальних понять і категорій соціальної роботи

в) характеристика специфічних понять і категорій соціальної роботи

 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи

1. Об’єкти та суб’єкти соціальної роботи. Поняття «клієнта» соціальної роботи

2. Система закономірностей та принципів в соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності

2.1. Закономірності діяльності органів соціального захисту державного, регіонального та локального рівня

2.2. Роль принципів у реалізації соціально-педагогічної діяльності/соціальної роботи

2.3. Методологічні, організаційно-розпорядчі, соціально-політичні, психолого-педагогічні принципи соціальної роботи

 

Тема 3. Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи

1. Філософія і соціальна робота. Парадигми філософії соціальної роботи

2. Філософські цінності соціальної роботи

3. Людина в концепціях соціальної роботи: динаміка пізнання «людини – нужденної» в соціальній роботі. Людина-допомагаюча – філософські підстави альтруїстської поведінки

4. Значення етики для соціальної роботи

5. Фахові цінності (морально-етичні орієнтири діяльності) та принципи в соціальній роботі

6. Моделі прийняття рішень в соціальній роботі: патерналістська, інструментальна, контрактна, персональна

7. Професійні межі соціальної роботи та специфіка їх встановлення між фахівцем та клієнтом

8. Етичні стандарти соціальної роботи: міжнародний та вітчизняний контекст

 

Тема 4. Політико-правові засади соціальної роботи

1. Соціальна робота та її соціально-політичний контекст

2. Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи

3. Соціальна робота як один із інструментів реалізації соціальної політики. Вплив соціальної роботи та соціальних працівників на соціальну політику в державі

4. Соціальна робота як інститут громадянського суспільства

5. Правове регулювання соціальної роботи за кордоном

6. Короткий огляд вітчизняного законодавства, що регулює питання соціальної роботи

 

Тема 5. Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи

1. Сутність поняття «теорія соціальної роботи»

2. Взаємозв’язок теорії і практики соціальної роботи

3. Еволюція теорій і моделей соціальної роботи

4. Сучасні класифікації теорій і моделей соціальної роботи

5. Психологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи (психодинамічна, когнітивно-біхевіористська та гуманістично-екзистенційна моделі)

6. Соціологічно орієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи (системна теорія, соціально-екологічна теорія, соціально-радикальна модель, фемініські підходи)

7. Специфіка використання на практиці комплексних (власних) теорій і моделей соціальної роботи (кризово-інтервентна концепція, зосереджена на завданні модель соціальної роботи, імнауермент та активізація, адаптивно-соціалізаційна концепція)

 

Тема 6. Психодинамічна модель соціальної роботи

1. Структурна концепція психічної діяльності З. Фрейда. Компоненти психіки людини (Воно, Я, Над-Я)

2. Історія становлення та напрями сучасного психоаналізу (его-психологія, психологія об’єктних стосунків, психологія самості (Я-психологія), структурний психоаналіз)

3. Психоаналітична концепція соціалізації особистості. Значення здобутого у ранньому дитинстві психічного досвіду для розвитку особистості.

4. Концепція психосоціального розвитку людини у суспільстві Е. Еріксона. Форми психологічного захисту (витіснення, проекція, раціоналізація, формування реакцій, сублімація)

5. Ключові техніки психодинамічної моделі: перенесення, контрперенесення, інтерпретації в індивідуальній та груповій роботі з клієнтами

 

Тема 7. Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи

1. Характеристика когнітивних підходів у психології та соціальній роботі: раціонально-емотивна терапія А. Елліс, когнітивна терапія А. Бека, реальнісна терапія В. Глассера

2. Характеристика найпоширеніших технік у рамках когнітивного підходу: обговорення і спростування ірраціональних переконань, когнітивне домашнє завдання, раціонально-емотивна уява, рольова гра, «атака на страх»; усвідомлення і реєстрація, щоденний запис, узагальнення, аналіз автоматичних хворобливих думок; семикрокова модель реальнісної терапії

3. Характеристика основних підходів біхевіоризму: класичне обумовлення (Д. Уотсон), оперантне обумовлення (Б. Скіннер), соціальне научіння (А. Бандура)

4. Характеристика найпоширеніших технік у межах біхевіористського підходу: принцип реципроктного (поступового) гальмування; поведінковий контракт; соціальне моделювання; тренінги вмінь; символічна економіка. Використання технік у практичній соціальній роботі

5. Особливості когнітивно-біхевіористської моделі соціальної роботи

 

Тема 8. Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі

1. Основні теоретичні засади гуманістично-екзистенційної моделі соціальної роботи

2. Характеристика основних підходів гуманістичної теорії: теоретичні розробки К.-Р. Роджерса, А. Маслоу

3. Концепція гештальттерапії Ф. Перлза. Основні техніки гештальттерапії.

4. Особливості уявлення гуманістичної психології про людину. Соціальна спрямованість гуманістичних підходів

5. Позиції основних засновників екзистенціалізму: ірраціоналізм Ф. Ніцше, феноменологія Е. Гуссерля

6. Виникнення, розвиток та основні позиції екзистенційної теорії. «Буття-у-світі» як основний принцип з позицій екзистенціоналізму

7. Основні складові особистості з позицій екзистенціоналізму (Р. Мей, В.-Е. Франкл, Ж.-П. Сартр)

8. Логотерапія та бібліотерпія як методи втручання в екзистенціоналізмі

9. Принципи діяльності соціального працівника в роботі з клієнтом з точки зору гуманістичної теорії

 

Тема 9. Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. «зелена соціальна робота»)

1. Історія розвитку теорії систем

2. Базисні системи, що функціонують у соціальній роботі. Види систем залежно від взаємозв’язків із зовнішнім середовищем

3. Характеристика соціальних систем (еквіфінальність, мультифінальність, диференціація). Синергія та гомеостаз соціальних систем

4. Вплив системної моделі на практику соціальної роботи

5. Основна ідея екологічної моделі соціальної роботи

6. Концепції, на яких ґрунтується практичне здійснення роботи в рамках соціально-екологічної моделі (концепція життєвого стресу, концепція протистояння, концепція життєвої ніші та ареалу, концепція родинності, концепція навичок)

7. Характеристика методів (підходів) в рамках соціально-екологічної моделі (метод сімейного центру, метод навичок, метод життєвої моделі, модель екосистем)

8. Функції соціальних працівників, які діють у рамках соціально-екологічної моделі

 

Тема 10. Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик

1. Основні складові радикальної моделі соціальної роботи

2. Розвиток свідомості клієнта як провідна ідея радикального підходу в соціальній роботі

3. Переваги й недоліки соціально-радикальної моделі

4. Сутність феміністських підходів в практиці соціальної роботи

5. Проблема дискримінації різних клієнтів при наданні соціальних послуг

6. Шляхи досягнення більш повної рівності за ознакою статі в організаціях, що займаються соціальною роботою

 

Тема 11. Теорія кризового втручання в соціальній роботі

1. Відмінність понять «криза», «конфлікт», «стресс» та «фрустрація»

2. Причини та різновиди кризи

3. Загальна характеристика кризового втручання як методу професійної практики в соціальній роботі. Виникнення і розвиток методу кризового втручання в діяльності соціальних служб країн Заходу

4. Техніки, характерні для кризового консультування (методика вербалізації емоційних станів, програвання взаємних ролей, інструкція (порада), методика опосередкованого спілкування, сімейне обговорення, техніка формування навичок і вмінь)

5. Інтенсивний догляд (опіка) як метод кризового втручання

6. Вимоги до соціальних працівників, що працюють з кризовими випадками

 

Тема 12. Зосереджена на завданні модель соціальної роботи

1. Зосереджена на завданні робота: загальна характеристика цієї моделі практики соціальної роботи

2. Характеристика складових етапу вивчення проблеми: сканування проблеми, дослідження подробиць, визначення пріоритетів

3. Характеристика етапу узгодження мети і часових меж роботи

4. Характеристика етапу виконання завдання

5. Використання елементів зосередженої на завданні моделі в практичній соціальної роботи

 

Тема 13. Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі

1. Імпауермент як багатовимірний соціальний процес

2. Імпаурмент як теоретичне підґрунтя сучасної соціальної роботи

3. Зародження імпауерменту як теоретичної концепції у працях Фрейре

4. Розгляд концепції «імпаурмент» в працях Д. Джонсона, Е. Джонсон- Холубек, Д. Колба, Д. Латишина, К. Мелландера, Д. Гершона і Г. Страуба

5. Основні принципи технології імпауерменту

6. Наснаження й активізація особистості, родини

7. Теорія сталого розвитку як альтернатива парадигмі економічного зростання. Основні поняття, етапи формування, принципи та складові сталого розвитку та стратегії сталого розвитку

8. Компонети соціальної складової сталого розвитку

9. Особливості використання положень парадигми сталого розвитку в соціальній роботі

Тема 14. Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах

1. Історія становлення і мета сімейної терапії

2. Напрями сімейної терапії (структурний, стратегічний, когнітивно-біхевіористський, екзистенційний). Теоретичні положення, характерні для сімейної терапії

3. Етапи сімейної терапії

4. Техніки сімейної терапії: інсценування, фокусування, посилення напруги

5. Виділення соціальних та психологічних проблем клієнта як основа психосоціальної терапії

6. Ключові процеси психосоціальної терапії. Відмінність психосоціальної терапії та психотерапії

7. Бесіда як центральний метод психосоціальної терапії. Модифікація індивідуального сприйняття як мета психосоціальної терапії

 

Тема 15. Адаптивно-соціалізаційна концепція та соціально-педагогічна модель соціальної роботи

1. Сучасні концепції соціалізації особистості

2. Поняття, види та основні механізми соціалізації (імпритінг, наслідування, ідентифікація, рефлексія, інтеріоризація, екстеріоризація)

3. Взаємозв’язок процесу адаптації і соціалізації. Подібності й відмінності процесів: наукова полеміка

4. Адаптивно-розвивальна концепція соціалізації: а) розгляд соціалізації як взаємодії людей; б) адаптивно-розвиваюча модель соціалізації, в) адаптивно-соціалізаційна теорія

5. Особливості соціально-педагогічної роботи на різних етапах життєдіяльності особистості, соціальне виховання, ресоціалізація