Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная работа \ 4045. Самостійна робота з курсу Соціальна робота - 15 тем

Самостійна робота з курсу Соціальна робота - 15 тем

« Назад

Код роботи: 4045

Вид роботи: Самостійна робота

Предмет: Соціальна робота

Тема: 15 тем

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: по 150 грн

Оформлення: Методичка

Тема 1. Розвиток соціальної роботи як сфери практичної фахової діяльності, галузі науки та навчальної дисципліни. Тезаурус соціальної роботи

1. Яку роль, на Вашу думку, відіграють соціальні працівники в суспільному житті?

2. Чи є зміст соціальної роботи однаковим у різних країнах? Що, на Вашу думку, перешкоджає уніфікації соціальної роботи?

3. Спробуйте визначити відмінність між соціальною роботою і медициною, соціальною роботою і педагогікою, соціальною роботою і юриспруденцією.

4. Яке з визначень соціальної роботи Вам подобається найбільше? Чому?

5. Які існують підходи до визначення соціальної роботи як науки?

6. У чому, на Вашу думку, полягає призначення соціальної роботи як навчальної дисципліни?

7. Чим обумовлюється наявність рівнів соціальної роботи? Дайте характеристику цих рівнів.

 

Тема 2. Об’єкти та суб’єкти, закономірності й принципи соціальної роботи

1. Які критерії та пріоритети можна застосовувати при визначенні клієнтів соціальних служб?

2. Яким чином можна запобігати стигматизації у роботі з різними категоріями клієнтів соціальної роботи?

3. Як, на вашу думку, впливає знання суті закономірностей і принципів на характер роботи соціального працівника (педагога).

4. Які принципи відносяться до специфічних (інструментальних)? Чому соціальний працівник(педагог) має керуватися ними в своїй професійній діяльності?

5. Чи можете пригадати приклади реалізації принципу опори на власні сили, який спирається на позитивний потенціал особистості та її прагнення сприйняти соціальний вплив, з літературних джерел, власного життєвого досвіду чи зі своєї практики роботи в певній соціальній службі?

 

Тема 3. Філософсько-етичні засади соціальної роботи. Цінності та етичні принципи соціальної роботи

1. Дайте своє трактування двом типам альтруїстичних мотивів: особистісно-нормативному (мотив морального обов’язку) і емоційного (мотив співчуття).

2. Чому, на Вашу думку, для соціальної роботи важливими є етичні принципи та професійні цінності? Які цінності найбільш імпонують вам?

3. Як Ви розумієте «конфіденційність» у соціальній роботі? Як, на Вашу думку, має вестися та зберігатися інформація про клієнтів?

4. Яка модель прийняття професійних рішень є, на Вашу думку, найтиповішою для соціальних працівників в Україні?

5. Що може допомогти вирішити складні ситуації професійного вибору?

 

Тема 4. Політико-правові засади соціальної роботи

1. Як, на вашу думку, соціальна робота пов’язана з ідеєю прав людини?

2. Чому соціальну роботу називають інститутом громадянського суспільства?

3. Чи можете ви навести конкретні приклади впливу рівня правової свідомості на соціальну роботу?

4. Який досвід правового регулювання соціальної роботи за кордоном, на вашу думку, корисно було б використати в Україні.

 

Тема 5. Передумови виникнення теорії соціальної роботи в зарубіжних країнах та Україні. Парадигми та теорії соціальної роботи

1. Що дає практичним соціальним працівникам застосування теорії?

2. Чи всі теорії соціальної роботи пов'язані з певними техніками втручання?

3. Чим, на Вашу думку, викликана багатоманітність теоретичних моделей соціальної роботи?

4. Чим можна пояснити еволюцію підходів у соціальній роботі?

5. Які теорії об'єднує група психологічно орієнтованих моделей соціальної роботи?

6. Які соціологічно орієнтовані моделі застосовують у практиці соціальної роботи?

7. Яка класифікація теорій і теоретичних моделей соціальної роботи Вам подобається більше? Обґрунтуйте свою думку.

 

Тема 6. Психодинамічна модель соціальної роботи

1. У чому полягають основні засади психодинамічного підходу? Як можна застосовувати психодинамічний підхід у сучасній соціальній роботі?

2. Розкрийте зміст структурної концепції психічної діяльності З. Фрейда.

3. Визначіть суть та основні напрямки сучасного психоаналізу.

4. Які психоаналітичні техніки роботи з клієнтами Вам відомі?

 

Тема 7. Когнітивно-біхевіористські (поведінкові) теорії й моделі соціальної роботи

1. Яким чином використовуються основні техніки когнітивізму в практичній соціальній роботі?

2. Чому когнітивна теорія відноситься до психологічно-орієнтованих теорій?

3. У чому проявляються недоліки когнітивної теорії?

4. Яким чином використовуються основні техніки біхевіоризму в практичній соціальній роботі?

5. Чому біхевіоризм відноситься до психологічно-орієнтованих теорій?

6. У чому проявляються недоліки біхевіористської теорії?

7. Які приклади когнітивно-біхевіористського підходу в соціальній роботі Ви можете навести?

 

Тема 8. Гуманістично-екзистенційні підходи (моделі) в соціальній роботі

1. Чому гуманістична теорія відноситься до психологічно-орієнтованих?

2. Чи є використання гуманістичної теорії поширеним і значущим у соціальній роботі?

3. У чому проявляються недоліки гуманістичної теорії?

4. Розкрийте суть принципу „Буття-у-світі” з точки зору екзистенціоналізму?

5. Чому екзистенційна теорія відноситься до психологічно-орієнтованих?

6. Чи є використання екзистенційної теорії поширеним і значущим у соціальній роботі? Яким видам соціальної роботи надають перевагу екзистенціалісти (індивідуальна, групова, робота з сім’єю)?

7. У чому проявляються недоліки екзистенційної теорії?

 

Тема 9. Системна модель соціальної роботи. Соціально-екологічний підхід та практики в соціальній роботі (т.зв. зелена соціальна робота)

1. Чому теорію систем відносять до соціологічних умовно?

2. Наведіть приклад прояву синергії в будь-якій групі осіб.

3. Що може стримувати соціальних працівників, які хотіли б застосовувати у своїй практиці системний підхід?

4. Чому ідея створення підтримуючих мереж є центральною у теорії систем?

5. Поясніть, чому екологічний підхід у соціальній роботі спирається на теорію систем?

6. Які техніки можуть використовуватись в рамках концепцій життєвого стресу, протистояння, життєвої ніші та ареалу, родинності, навичок?

7. Які питання необхідно з’ясувати для оцінки відповідності ресурсів довкілля потребам сім’ї?

8. У чому ви бачите переваги і недоліки соціально-екологічної моделі соціальної роботи?

 

Тема 10. Соціально-радикальна модель. Використання у соціальній роботі феміністичних підходів і практик

1. Чому марксизм і фемінізм вважаються радикальними теоріями?

2. Які марксистські підходи поширені в соціальній роботі?

3. Розкрийте значення освітніх заходів у межах радикального підходу в соціальній роботі.

4. Поясніть значення основних ідей фемінізму.

5. У чому відмінності між радикальними і нерадикальними підходами в соціальній роботі?

6. Виділіть сильні сторони та недоліки соціально-радикальної моделі.

7. Які підходи до практики соціальної роботи пропонує радикальний фемінізм?

 

Тема 11. Теорія кризового втручання в соціальній роботі

1. Що дає теорія кризового втручання соціальним працівникам?

2. У яких випадках доцільним є кризове втручання?

3. Наведіть приклади використання технік, характерних для кризового консультування.

4. У яких випадках використовується метод інтенсивного догляду (опіки)?

5. У випадках гострої чи хронічної кризи є ефективнішим кризове втручання?

6. У яких випадках найбільш часто використовується кризове консультування?

7. У чому полягає головна мета кризового втручання?

 

Тема 12. Зосереджена на завданні модель соціальної роботи

1. У чому, на Вашу думку, полягають переваги зосередженої на завданні моделі?

2. У яких випадках робота в межах цієї моделі вважається завершеною?

3. Який етап роботи за цією моделлю Вам видається найскладнішим? Поясніть свою думку?

4. Яким чином відбувається визначення пріоритетів, наведіть приклади.

5. У яких випадках застосовуються елементи зосередженої на завданні моделі?

6. Із чим пов’язані обмеження використання зосередженої на завданні моделі?

 

Тема 13. Імпаурмент/наснаження й активізація як базові моделі й практики в сучасній соціальній роботі. Парадигма сталого розвитку – інноваційний підхід у соціальній роботі

1. У чому полягають основні ідеї Паоло Фрейра?

2. Які дії/прийоми/техніки соціального працівника більш доціальні при наснаженні індивідуального клієнта, а які – при активізації певної спільноти чи громади?

 

Тема 14. Сімейна терапія та психосоціальна терапія як ефективні моделі соціальної роботи в сучасних умовах

1. Яка відмінність між тим, щоб працювати з сім’єю як із системою, і тим, щоб працювати з окремими індивідами, котрі є членами сім’ї?

2. Спробуйте скласти соціальну історію своєї сім’ї, відобразивши її функціонування та структуру. Побудуйте графічну схему стосунків у сім’ї (скажімо генограму трьох поколінь).

3. У чому полягає відмінність між психодинамічною та психосоціальною моделями соціальної роботи?

 

Тема 15. Адаптивно-соціалізаційна концепція соціальної роботи

1. Яка ідея є головною в соціально-педагогічній моделі?

2. Наведіть приклади відносно спрямованої соціалізації та відносно соціально контрольованої соціалізації (виховання) соціалізації.

3. У чому полягає завдання соціальної роботи з позиції адаптивно-розвивальної концепції?

4. Які завдання соціальної роботи є характерними на кожному із періодів розвитку людини?

5. Які форми і методи роботи використовуються в межах соціально-педагогічної моделі?

6. Наведіть приклади організацій, які використовують соціально-педагогічну модель.