Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Английская филология \ 3996. Дисертаційна робота Еволюція концепту краса в англомовному дискурсі XIV-XXI ст.

Дисертаційна робота Еволюція концепту краса в англомовному дискурсі XIV-XXI ст.

« Назад

Код роботи: 3996

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Англійська філологія

Тема: Еволюція концепту краса в англомовному дискурсі XIV-XXI ст.

Кількість сторінок: 259

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ КОНЦЕПТУ КРАСА В ДІАХРОНІЇ

1.1. Поняття КРАСА в гуманітарних науках

1.1.1. КРАСА в теології, мистецтвознавстві, філософії, естетиці, етиці

1.1.2. КРАСА в лінгвістичних студіях

1.1.3. КРАСА в англомовній картині світу

1.2. Принципи моделювання концептів у діахронії

1.2.1. Лінгвокультурний вектор концептуальних студій у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики

1.2.2. Когнітивно-дискурсивний підхід до аналізу концепту КРАСА

1.2.3. Засоби і способи номінації концепту КРАСА

1.3. Концепт КРАСА у категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ

1.4. Методи та алгоритм дослідження концепту КРАСА в діахронії

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОЗНАКИ КРАСИ: ІСТОРИЧНИЙ ІНВАРІАНТ

2.1. Передконцептуальні ознаки концепту КРАСА в англомовній картині світу

2.1.1. Етимологічний шар концепту КРАСА

2.1.2. Архетипні засади концепту КРАСА

2.2. Поняттєво-ціннісний складник концепту КРАСА в англомовній картині світу

2.2 1. Ім’я концепту

2.2.2. Лексико-семантичне поле «Вeautiful»

2.3. Аксіологічні ознаки концепту КРАСА

2.4. Образно-ціннісний складник концепту КРАСА

2.5. Фреймова структура концепту КРАСА

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПТУ КРАСА В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТА ДИСКУРСІ XIV – XXI століть

3.1. Концепт КРАСА в дискурсі епохи Відродження

3.1.1. КРАСА в картині світу Відродження

3.1.2. Фреймова структура концепту КРАСА

3.1.3. Образно-ціннісний складник концепту КРАСА

3.2. Концепт КРАСА в дискурсі епохи класицизму

3.2.1. КРАСА в картині світу класицизму

3.2.2. Фреймова структура концепту КРАСА

3.2.3. Образно-ціннісний складник концепту КРАСА

3.3. Концепт КРАСА в сучасному дискурсі

3.3.1. КРАСА в сучасній картині світу

3.3.2. Фреймова структура концепту КРАСА

3.3.3. Образно-ціннісний складник концепту КРАСА

3.4. Еволюційний тип історичних трансформацій концепту КРАСА

Висновки до третього розділу

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОДАТКИ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ЛСП – лексико-семантичне поле

КС – картина світу

ККС– концептуальна картина світу

МКС – мовна картина світу

 

ВСТУП

Дисертацію присвячено лінгвокогнітивному дослідженню концепту КРАСА: його реалізації в англійській мові, актуалізації в художньому дискурсі Великої Британії та еволюції протягом XIV – XXI століть.

Когнітивна лінгвістика вивчає способи отримання, оброблення, зберігання й використання вербалізованих знань [89, с. 61; 252; 265; 340]. Це знання про мову як таку, а також вербалізовані за її допомогою знання про світ [115; 117]. Знання носіїв мови про красу людини концентрує в собі лінгвокультурний концепт КРАСА – один з базових концептів англомовної картини світу, що належить до світоглядних універсалій. Поняття краси людини (далі – КРАСА) як соціально-культурна цінність, що вивчалась із давніх часів (Арістотель, Платон та ін.), перебуває у полі зору сучасної філософії, психології, соціології [225; 190; 191; 230; 240; 243; 249; 251; 259; 300; 308; 311; 318]. КРАСУ витлумачують через калокагатію у комплексі зовнішньої і внутрішньої досконалості [8; 9], як вищу універсальну цінність поряд з ДОБРОМ та ІСТИНОЮ [10]. Сучасна криза і знецінення культурної традиції стимулюють нагальне переосмислення змісту КРАСИ, ступеню варіативности та напрямів її історичних трансформацій.

У лінгвістиці виявлено окремі концептуальні ознаки КРАСИ в сучасній англійській [136; 171], українській [205], німецькій [124; 166], російській [1; 13; 109; 201; 204], китайській [154] та інших мовах [63]; метафоричні засоби актуалізації концепту [175], деякі його гендерні особливості [104]. Однак проблеми змісту, структури, способів номінації концепту ще вимагають детального виопрацювання, тоді як цівілізаційно важливі питання еволюції концепту КРАСА в англійській мові й дискурсі піднімаються вперше.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що новітню когнітивно-дискурсивну парадигму в її діахронічному аспекті вперше залучено до встановлення лінгвокогнітивних характеристик концепту КРАСА – однієї з аксіологічних універсалій у складі вищих цінностей людства. Встановлення синкретичної природи, засобів номінації та дискурсивної актуалізації, структури концепту як історичного інваріанту, з одного боку, та виявлення їх історичних варіантів, з іншого, а також окреслення еволюційного типу їх варіювання в англійській мовній картині світу є нагальною потребою сучасної лінгвістики. Увиразнення проблематики історичного варіювання концепту сприяє розробці засад історичної когнітивної семантики як нового напряму лінгвокогнітивних студій.

Як гіпотезу висуваємо припущення про те, що концепт КРАСА (людини) є універсальним лінгвокультурним концептом, членом таксономічної категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ, його синкретична природа полягає у нерозривності поняттєвого–ціннісного–образного складників. Історичне варіювання концепту КРАСА відповідає еволюційному типу кладогенезу: розгалуженню більшості лінгвоконцептуальних параметрів як наслідку історичних трансформацій свідомості носіїв мови та змін аксіологічних установ у картині світу англійців, розвитку англійської мови.

Мета дослідження полягає у визначенні змісту, структури та історичних трансформацій концепту КРАСА, вербалізованого засобами англійської мови й актуалізованого в художньому дискурсі протягом XIV – XXI століть.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

– розкрити передконцептуальну основу (етимологічний шар і архетип) і визначити місце концепту КРАСА в англомовній картині світу;

– установити ім’я концепту КРАСА та структурувати його номінативний простір у вигляді відповідного ЛСП;

– змоделювати фреймову структуру концепту КРАСА з урахуванням типу звʼязків між слотами;

– виявити образно-ціннісні характеристики концепту КРАСА в дискурсі, встановивши діапазон концептуальних метафор і типи метонімічних перенесень;

– визначити категоріальні ознаки КРАСИ як члена таксономічної категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ;

– виокремити інваріантні та діахронічно варіативні концептуальні ознаки КРАСИ в окремі періоди протягом XIV – XXI століть; окреслити напрями їх еволюції.

Об’єктом аналізу є концепт КРАСА (людини), вербалізований засобами англійської мови у дискурсі ХIV – ХХI століть.

Предмет нашого дослідження – концептуальні ознаки КРАСИ, репрезентованої лексичними засобами мови, та іх діахронічне варіювання в англомовному дискурсі ХIV – ХХI століть.

Методи дослідження, зумовлені його метою й матеріалом, включають лексикографічний аналіз корпусів даних (для збору матеріалу дослідження та його кількісної обробки), дефініційний та поняттєвий аналіз (для встановлення поняттєвого змісту КРАСИ), етимологічний аналіз (для виявлення етимологічного шару концепту), метод компонентного аналізу (для з’ясування семного складу лексичних номінацій концепту КРАСА), побудова поля (для структурування номінативного простору концепту у вигляді ЛСП «Beautiful»), метод семантики лінгвальних мереж [92] і фреймове моделювання (для схемного подання структури концепту), моделювання таксономічної категорії (для локалізації місця КРАСИ у категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ), концептуальне перехресне мапування (для визначення метафоричних засобів номінації концепту), діахронічне зіставлення характеристик концепту КРАСА в різні історичні періоди, елементи кількісних підрахунків (для верифікації даних).

Матеріалом дослідження слугують 65 лексем – прямих номінацій концепту КРАСА в англійській мові та дискурсі XIV – XXI століть, відібраних зі словників, тезаурусів англійської мови (OED, OALED та ін.), та його переносні найменування з електронних корпусів даних художнього дискурсу Великої Британії (Corpus of Middle English Prose and Verse, Google Books Corpora, British National Corpus). Усього проаналізовано більше 5500 дискурсивних фрагментів функціонування номінацій концепту у дискурсі XIV – XXI століть.

Методологічною основою дослідження є положення когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики, доведені в науці, зокрема: когнітивної лінгвістики (Л.І. Бєлєхова [16], С.А. Жаботинська [87-92], О.С. Кубрякова [115-118], Р. Ленекер [306; 307], А.П. Мартинюк [353], О.І. Морозова [142; 323], А.М. Приходько [170], Ю.С. Степанов [186; 187], З.Д. Попова, Й.А. Стернін [165]); теорії концептуальної метафори та її рівнів (З. Кьовечеш [301; 302], Дж. Лакофф [122; 303-305]), історичної когнітивної семантики (Є.В. Бондаренко [26-28], О.В. Ваховська [40], Д. Герертс [278-280], Г.В. Поліна [163], І.С. Шевченко [213-217]), теорії номінації (Н.Д. Арутюнова [10], С.М. Єнікєєва [84], М.В. Нікітін [144; 145], О.О. Потебня [168; 169]).

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше виопрацьовано когнітивні характеристики концепту КРАСА та тенденції його діахронічного варіювання в англійському дискурсі ХIV – ХХI століть. Зокрема: розкрито архетипні засади уявлень про КРАСУ, визначено місце концепту КРАСА в англомовній картині світу та таксономічній категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ, відстежено динаміку засобів номінації концепту КРАСА в окремі історичні періоди та структуровано його номінативне поле, змодельовано фрейм концепту КРАСА з урахуванням типу зв’язків між слотами, виявлено синкретичні поняттєво-образно-ціннісні характеристики концепту КРАСА в дискурсі, виокремлено інваріантні та діахронічно варіативні концептуальні ознаки КРАСИ в окремі періоди протягом XIV – XXI століть та загальний напрям і тип еволюції концепту.

У роботі також уточнено набір засобів номінації концепту КРАСА в сучасній англійській мові та алгоритм аналізу когнітивних властивостей лінгвокультурного концепту в діахронії.

Наукова новизна роботи може бути узагальнена в таких положеннях, винесених на захист:

1. Концепт КРАСА є лінгвокультурним телеономним універсальним концептом, що репрезентує одну з вищих універсальних цінностей. За своїми природою, змістом і функцією КРАСА – ознаковий концепт естетики, синкретичне поєднання поняттєвого-образного-ціннісного складників, які умовно виокремлюються лише з евристичними цілями.

2. У таксономічній категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ концепт КРАСА належить до базового рівня субкатегорії ЕСТЕТИЧНЕ / ПРЕКРАСНЕ, де він профілюється у субдоменах ЗОВНІШНЄ / ВНУТРІШНЄ домену ЛЮДИНА і має часткові перетини з членами інших субкатегорій СВІТОГЛЯДНЕ та ЕТИЧНЕ, зокрема з концептами ІСТИНА, ДОБРО.

3. До концепту КРАСА апелюють номінації, структуровані ЛСП «Beautiful» з мікрополями «Pleasant», «Attractive», «Perfect», заданими іменем концепту beautiful (adj.), його дериватами та синонімами. Кожне з мікрополів побудовано за принципом центр – периферія, мотивовано центральним членом, відрізняється ступенем складності за критерієм наявності / відсутності подальших субкомпонентів. Елементи мікрополів «Pleasant», «Attractive», чиї значення профільовані у субдоменах ЗОВНІШНЄ / ВНУТРІШНЄ домену ЛЮДИНА, прямо номінують концепт, а значення «Perfect», профільовані поза доменом ЛЮДИНА, слугують корелятивною сферою для концептуальних метафор КРАСИ.

4. Концепт КРАСА синкретично поєднує позитивні ознаки людини, що належать естетичній, моральній, інтелектуальній, соціальній та іншим сферам буття людини. Як оператор і водночас результат естетичної оцінки, концепт не є скалярним і на аксіологічній шкалі КРАСИВЕ ↔ НЕКРАСИВЕ належить позитивному полюсу.

5. Історичний інваріант фреймової структури концепту КРАСА упорядкований у вигляді двох слотів ПРИЄМНИЙ / PLEASANT та ПРИВАБЛИВИЙ / ATTRACTIVE з розширеннями, деталізованими за схемами специфікації і каузації.

Історичне варіювання фрейму концепта КРАСА полягає в тому, що в епоху Відродження суттєво зростає кількість розширень його двох сталих слотів; в епоху класицизму він збагачується новим слотом ДОСКОНАЛИЙ / PERFECT та розширеннями відповідно до концептуальних ознак раціональності й гармонійності як трансформованого еталону КРАСИ; а в наш час за умов домінування матеріальних цінностей слот ДОСКОНАЛИЙ / PERFECT отримує найбільшу розгалуженість та найвищу номінативну щільність.

6. Історичний інваріант образно-ціннісного складника концепту КРАСА в художньому дискурсі актуалізують концептуальні метафори структурного й онтологічного типів – результат перехресного мапування референту КРАСА і концептів-корелятів, що належать доменам ЛЮДИНА, ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ, образ-схемі КОНТЕЙНЕР. Орієнтаційні метафори представлені КРАСА є ЗВЕРХУ / ВСЕРЕДИНІ. Метонімічний перенос здійснюється за схемами: ЯКІСТЬ замість НОСІЯ ЯКОСТІ, ЧАСТИНА замість ЦІЛЕ.

Історичні трансформації образно-ціннісного складника концепту КРАСА полягають у тому, що у дискурсі класицизму діапазон концептуальних метафор КРАСИ досягає найбільшої розгалуженості й частотності порівняно з іншими періодами; а в сучасному дискурсі корелятивна сфера метафор КРАСИ поповнюється фреймами ЗДОРОВ’Я, ГЛАМУР, СЕКС, що проектуються на референт КРАСА і утворюють метафори КРАСА Є ЗДОРОВ’Я; КРАСА Є ГЛАМУРНІСТЬ; КРАСА Є СЕКСУАЛЬНІСТЬ.

7. Історичне варіювання концепту КРАСА в англомовній картині світу XIV – XXI ст. відповідає еволюційному типу кладогенезу: поступовому розгалуженню і збагаченню за параметрами набору засобів вербалізації концепту, його фреймової структури, діапазону концептуальних метафор, що зумовлено розвитком мислення, мови та культури членів британської лінгвокультурної спільноти.

Теоретична значущість роботи визначається тим, що її результати роблять внесок в історичну когнітивну семантику (виявлення значень лексеми – імені концепту і його ЛСП, профільованих у різних доменах), лінгвокогнітивістику (визначення змісту й структури концепту КРАСА), теорію когнітивної метафори (встановлення метафоричних і метонімічних / метафтонімічних моделей ментальної репрезентації знань), історичну лінгвокогнітивістику (визначення діахронічного інваріанта і тенденцій варіювання концепту).

Практична значущість дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані в лекційних курсах з лексикології англійської мови (розділи «Лексична семантика», «Синонімія», «Полісемія»), загального мовознавства (розділ «Мова і мислення»), у спецкурсах із когнітивної лінгвістики, у теорії й практиці лексикографії, у подальших наукових дослідженнях студентів і аспірантів.

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками, загальних висновків, списку літератури і додатків.

У вступі визначено предмет, мету й завдання дослідження, обґрунтовано актуальність і наукову новизну дисертації, її теоретичну й практичну значущість, схарактеризовано матеріал і методи дослідження, сформульовано положення, винесені на захист.

У першому розділі «Принципи аналізу концепту КРАСА в діахронії» критично узагальнено підходи до вивчення концепту КРАСА в лінгвістиці та в суміжних науках, принципи когнітивно-дискурсивного вивчення концептів у діахронії, розроблено методику і алгоритм аналізу концепту КРАСА.

У другому розділі «Концептуальні ознаки концепту КРАСА: історичний інваріант» виявлено етимологічні й передконцептуальні характеристики концепту КРАСА, його аксіологічні й категоріальні ознаки. Здійснено семантичний і концептуальний аналіз первинних номінацій КРАСИ і встановлено ім’я концепту – beautiful (adj.), змодельовано ЛСП «Beautiful», яке структурує семантичний простір номінацій концепту на рівні слів і паремій; описано концептуальні метафори й метонімії як способи актуалізації концепту в дискурсі, що уможливлює встановлення історично сталих поняттєво-образно-ціннісних характеристик концепту за даними мови й мовлення XIV – XXI століть.

У третьому розділі «Історичні трансформації концепту КРАСА в мовній картині світу та дискурсі XIV – XXI століть» описано послідовні трансформації концепту КРАСА у мовних картинах світу трьох періодів у межах XIV – XXI ст., зокрема, варіювання поняттєво-ціннісного й образно-ціннісного складників концепту, та визначено вектор і тип еволюції уявлень про КРАСУ в картині світу англійців XIV – XXI століть.

У загальних висновках підсумовано результати й визначено перспективи майбутніх досліджень.

Бібліографія включає 348 позицій (з них іноземними мовами – 118, довідкової літератури – 44). Список джерел ілюстративного матеріалу включає 23 найменування. У додатках уміщено таблиці й результати кількісної обробки даних. Загальний обсяг дисертації – 259 сторінок / 10,69 др. арк. (обсяг основного тексту 7,63 др. арк.). Робота містить 11 таблиць і 12 рисунків.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведене дослідження концепту КРАСА, вербально втіленого засобами англійської мови та актуалізованого в художньому дискурсі XIV – XXI століть, дозволило дійти висновку, що це лінгвокультурний телеономний універсальний концепт, який репрезентує одну з вищих універсальних цінностей людства.

Важлива роль КРАСИ для англійської лінгвокультурної спільноти, з одного боку, та використання для аналізу концепту апарату новітньої когнітивно-дискурсивної парадигми в її діахронічному аспекті, з іншого, засвідчують актуальність і своєчасність такої розвідки.

Дослідження спирається на еколінгвістичний принцип взаємодії суспільства і його культури – мислення – мови. Воно проведене за розробленим алгоритмом аналізу, що залучає шість послідовних етапів: від установлення історично інваріантних концептуальних ознак концепту КРАСА (виявлення передконцептуальних ознак КРАСИ – етимологічного шару концепту, внутрішньої форми його імені, архетипного підґрунтя; поняттєво-ціннісних ознак, зокрема, з’ясування імені концепту, його номінативного поля та структурування ЛСП; аксіологічних ознак та місця у категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ; образно-ціннісних ознак за даними концептуальних метафор і метонімій КРАСИ; фреймової структури концепту) до їх історичних варіантів відповідно окремих історичних періодів протягом XIV – XXI століть.

У результаті доведена висунута у роботі гіпотеза щодо синкретичної природи КРАСИ як нерозривної єдності поняттєвого–ціннісного–образного складників концепту та його історичного варіювання в художньому дискурсі Великої Британії протягом останніх восьми століть за еволюційним типом кладогенезу: розгалуження більшості концептуальних ознак КРАСИ під впливом історичних трансформацій суспільства, його культури, мислення, системи мови, зокрема, змін аксіологічних настанов, утілених у мовній картині світу.

Етимологічний шар концепту КРАСА включає значення: «чемність», «принадність», «зовнішність», «привабливість» і мотивовані ним «спокусливість», «фізична привабливість». Внутрішня форма найменувань КРАСИ – «естетична позитивна оцінка» передбачає синкретичність етичної і естетичної оцінки КРАСИ. В англійській лінгвокультурі уявлення про КРАСУ закорінені переважно в архетипах Великої Матері, Аніми, Діви.

Концепт КРАСА акумулює знання лінгвокультурної спільноти про переважно естетичні властивості світу, він є оператором та результатом оцінки, має неградуйований характер, тобто належить виключно до полюсу позитивної оцінки «КРАСИВЕ». Виконуючи функції означення, концепт КРАСА належить до концептів ознакового типу.

Ім’ям концепту є лексема beautiful (adj.), яка серед однокорінних лексем інших частин мови має найбільшу повноту значень і домінує за частотністю у дискурсі. Семантичний простір номінацій концепту, за даними компонентного аналізу, структурований ЛСП «Beautіful» з домінантою beautiful (adj.) і трьома радіально-ланцюжковими мікрополями – «Pleasant», «Attractive», «Perfect» з розширеннями до кожного, що охоплюють відповідні синонімічні ряди. Серед них у прямий спосіб до КРАСИ апелюють лише значення, профільовані у домені ЛЮДИНА, субдоменах ВНУТРІШНЄ / ЗОВНІШНЄ (ЛЮДИНИ).

Концептуальні ознаки КРАСИ закорінені у таксономічній категорії ВИЩІ УНІВЕРСАЛЬНІ ЦІННОСТІ. Концепт КРАСА належить до базового рівня категоризації однієї з її субкатегорії – ЕСТЕТИЧНЕ / ПРЕКРАСНЕ.

КРАСА частково перетинається з іншими розширеннями цієї субкатегорії та з двома іншими субкатегоріями – СВІТОГЛЯДНЕ, ЕТИЧНЕ, зокрема, з концептами ІСТИНА, ДОБРО, що цілком відповідає ідеям калокагатії в основі цього синкретичного концепту.

Історичний інваріант фреймової структури концепту КРАСА – це єдність двох слотів відповідно мікрополям «Pleasant» і «Attractive» у складі ЛСП «Beautiful» та їх розширенням, поєднаним за схемами специфікації і каузації.

Образно-ціннісний складник концепту КРАСА, актуалізованого в художньому дискурсі здебільш шляхом концептуальної метафори, є результатом перехресного мапування референта і корелятів. Інваріантний набір корелятивних концептів, мапованих на референтний концепт КРАСА, охоплює фрейми з доменів ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ та ЛЮДИНА, що утворюють метафори структурного та онтологічного типів. Орієнтаційний тип метафор представлений КРАСА є ЗВЕРХУ / ВСЕРЕДИНІ. Сукупно вони утворюють метафоричний діапазон референтного концепту КРАСА.

Історично сталим і найбільш поширеним типом метонімічного перенесення в наших прикладах є схеми ЧАСТИНА замість ЦІЛЕ, ЯКІСТЬ замість НОСІЯ ЯКОСТІ.

Історичне варіювання концепту КРАСА як наслідок трансформацій у свідомості носіїв мови та змін аксіологічних установ у картині світу англійців охоплює всі провідні параметри концепту: поняттєвий, ціннісний, образний.

У XIV – XXI століттях простежується поступовий зсув домінування моральної КРАСИ на користь чуттєвої, тілесної. У структурі концепту домінують семантичні ознаки, профільовані у субдомені ВНУТРІШНЄ домену ЛЮДИНА, а його номінативна щільність є низькою порівняно з іншими епохами.

В епоху класицизму концепт КРАСА набуває нових концептуальних ознак, які стають еталоном КРАСИ: раціональність, природність, гармонійність, індивідуальність. Домінують семантичні ознаки, профільовані у субдомені ЗОВНІШНЄ домену ЛЮДИНА; зростає номінативна щільність концепту; збільшується набір семантичних розширень вербалізацій концепту і серед них вперше з’являються негативно оцінні значення.

Варіативні характеристики концепту КРАСА в сучасній англійській лінгвокультурі профільовані переважно у субдомені ЗОВНІШНЄ домену ЛЮДИНА. Відповідно до домінування матеріальних цінностей над традиційними етичними у сучасній МКС ознаки КРАСИ витлумачуються через секс і гламур, розширюється набір лексем мікрополя «Perfect».

Історичне варіювання діапазону концептуальних корелятів концепту КРАСА (домен ЛЮДИНА), засвідчують значення, специфічні для кожної епохи: так, періоду Відродження притаманні діахронічно змінні кореляти СКРОМНІСТЬ, ВІРА і ДИВО; у дискурсі класицизму спостерігається найбільш розгалужена система концептуальних метафор і найвища частотність вторинних номінацій КРАСИ порівняно з усіма іншими аналізованими періодами, з’являються структурні метафори з негативною оцінністю. У наш час до корелятивних концептів у діапазоні концептуальних метафор КРАСИ додаються ЗДОРОВ’Я та ГЛАМУР і СЕКС, що проектуються на референтний концепт КРАСА, утворюючи метафори КРАСА Є ЗДОРОВ’Я; КРАСА Є СЕКСУАЛЬНІСТЬ.

До загальних тенденцій історичного розвитку ознакового концепту КРАСА належать діахронічні трансформації від переважно релігійно-духовного сприйняття КРАСИ як блага в епоху Відродження до його мішано-світського моралізаторського витлумачення за часів класицизму і до переважно раціоналістичного і почасти цинічно утилітарного у наш час.

У цілому результати проведеного дослідження є внеском у діахронічну когнітивну семантику (виявлення значень лексеми – імені концепту і його ЛСП, профільованих у різних доменах), лінгвокогнітивістику (визначення змісту й структури концепту КРАСА), теорію когнітивної метафори (встановлення наповнення метафоричних і метонімічних / метафтонімічних моделей ментальної репрезентації знань), історичну лінгвокогнітивістику (визначення діахронічного інваріанта і варіантів концепту).

Застосований підхід, запропонована й опробована методика аналізу зумовлюють перспективність їх застосування для виопрацювання типології концептів (як синкретичних, так і інших типів); а також для дослідження варіювання концептів за різними параметрами – діахронічним і міжкультурним, що сприятиме розбудові історико-когнітивного та компаративного напрямів лінгвокогнітивних студій на матеріалі англійської, української та інших мов.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аверина М.А. Вербализация концепта «Красота» в лексеме «Прекрасный» как составляющая языковой картины мира / М.А. Аверина // Universum: филология и искусствоведение. – 2014. – №10(12). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/verbalizatsiya-kontsepta-krasota-v-lekseme-prekrasnyy-kak-sostavlyayuschaya-yazykovoy-kartiny-mira (дата обращения: 22.05.2016).

2. Агавелян О.К. Вербально-визуальные характеристики архетипов в современных представлениях личности / О.К. Агавелян, С.Б. Перевозкин, Ю.М. Перевозкина // II Сибирский вестник специального образования. – 2011. – № 3. – С. 7–14.

3. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.Ф. Алефиренко. – Режим доступа. – http://www.nnre.ru/kulturologija/lingvokulturologija_cennostno_smyslovoe_prostranstvo_jazyka_uchebnoe_posobie/index.php (дата обращения: 13.01.2013).

4. Алимурадов О.А. Структурная и признаковая модели концепта BEAUTY (КРАСОТА), объективируемого в современном англоязычном женском дискурсе / О.А. Алимурадов, М.А. Гусева // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2010. – № 3. – С. 12–19.

5. Альберти Л.Б. Десять книг про зодчество / Л.Б. Альберти. – М.: Изд-во всесоюзной академии архитектуры, 1935. – Т. 1. – 392 с.

6. Антология мировой философии. Возрождение. – Минск: Харвей, М.: Аст, 2001. – 927 с.

7. Анурина І.С. Філософське, психологічне, естетичне, етичне та лінгвокультурологічне підґрунтя відображення концепту КРАСА в британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурних спільнота / І.С. Анурина // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 108–118.

8. Аристотель: [сочинения в четырех томах]. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – 550 с.

9. Аристотель Риторика. Поэтика. – М.: Лабиринт, 2000. – 224 с.

10. Арутюнова Н.Д. Истина. Добро. Красота: взаимодействие концептов / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / [Отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М., 2004. – С. 5–29.

11. Афонин А.А. Механизмы макроэволюции [Электронный ресурс] / А.А. Афонин. – Режим доступа: http://afonin-59-bio.narod.ru/4_evolution/4_evolution_lec/ evol_lec_13.htm.

12. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.

13. Балалыкина Э.А. Концептосфера лексико-семантического поля красоты в современном русском языке / Э.А. Балалыкина // Избранные вопросы русского языка и лингводидактики. – Познань, 2002. – С. 23–30.

14. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди / Л.М. Баткин. – М.: Российский Государственный гуманитарный университет, 1995. – 448 с.

15. Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 362 с.

16. Белехова Л.И. Методика экспликации архетипов, воплощенных в американских поэтических текстах / Л.И. Белехова // Когниция, коммуникация, дискурс. – Харьков, 2014. – № 9. – С. 8–32. – Режим доступа: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/ISSN 2218-2926

17. Белякова И.Е. Концепт «красоты» в американском языковом и культурном пространствах / И.Е. Белякова // Вестник ТюмГУ. – 2006. – № 8. – С. 18–22.

18. Биктагирова З.А. Концепт «Семья» в паремиологии английского, турецкого и татарского языков: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Биктагирова Зубайда Альбертовна. – Казань, 2007. – 228 с.

19. Биркхойзер-Оэри С. Мать. Архетипический образ в волшебной сказке / С. Биркхойзер-Оэри. – М.: Когито-Центр, 2006. – 256 с.

20. Бокова Ю.С. Вербализация концепта «красота» в русском и англоязычном лингвокультурном сознании (на материале произведений русских, английских и американских писателей): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Ю.С. Бокова. – М., 2012. – 22 с.

21. Болдырев Н.Н. Оценочные категории как формат знания / Н.Н. Болдырев // Исследование типов знаний и проблема их классификации: сб. науч. тр. – М.–Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 25–37.

22. Болдырев Н.Н. Интерпретационный потенциал концептуальной метафоры / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка: сборник научных трудов / отв. ред. В.З. Демьянков. – Тамбов, 2013. – Вып. XV: Механизмы языковой когниции. – С. 12–21.

23. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии: учебное пособие / Н.Н. Болдырев. – [Изд. 4-е, стер.]. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 163 с.

24. Болотова Е.Н. Роль лексикона в когнитивно-дискурсивных исследованиях / Е.Н. Болотова // Lingua Mobiiis. – 2007. – № 3. – С. 106–111.

25. Большаков В.П. История культуры повседневности: учебное пособие / В.П. Большаков, С.Н. Иконникова. – М.: изд-во Проспект, 2015. – 648 с.

26. Бондаренко Є.В. Еволюція поняття часу в англійській мові та у дискурсі: дис. … доктора філол. наук: 10.02.04 / Бондаренко Євгенія Валеріївна. – Харків, 2012. – 555 с.

27. Бондаренко Е.В. Матричное моделирование базовых понятий картины мира / Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. – 2013. – № 1051. – С. 6–11.

28. Бондаренко Е.В. Матричное моделирование. Дуальность времени в англоязычной картине мира: [монография] / Є.В. Бондаренко. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 304 с.

29. Борисенкова Л.М. Когнитивные аспекты словообразования: автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора філол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Л.М. Борисенкова. – Тверь, 2005. – 40 с.

30. Босова Л.М. Соотношение семантических и смысловых полей качественных прилагательных: психолингвистический аспект: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» / Л.М. Босова. – Барнаул, 1998. – 45 с.

31. Бровченко І.В. Концептуальна метафора у кліше англомовного наукового тексту: дис.... канд. філол. наук: 10.02.04 / Бровченко Ірина Володимирівна. – Харків, 2011. – 250 с.

32. Брославская Б.Я. Концепт ВІЙНА в англомовній картині світу: доконцептуальні основи / Б.Я. Брославская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1051. – С. 46–51.

33. Брутян Г.А. Язык и картина мира / Г.А. Брутян // Научные труды высшей школы. Философские науки. – М., 1973. – № 1. – С. 108–109.

34. Буало Н. Поэтическое искусство / Н. Буало. – М.: Азбука-классика, 2012. – 176 с.

35. Будаев Э.В. Становление когнитивной теории метафоры / Э.В. Будаев // Лингвокультурология. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 1. – С. 16–32.

36. Бурмакина Н.А. Красота природы в художественных и публицистических сочинениях первого Енисейского губернатора А.П. Степанова: (Лингвистический аспект) / Н.А. Бурмакина. // Сибирский субэтнос: культура, традиции, ментальность: IV Всеросс. научно-практическая Интернет-конференция – Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2008. – С. 26–34.

37. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркхардт. – М.: Интрада, 2001. – 544 с.

38. Бычков В.В. Эстетика / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2004. – 556 с.

39. Бычков В.В. Эстетика / В.В. Бычков, О.В. Бычков // Новая Философская Энциклопедия. – М.: Мысль, 2001. – Т. 4. – С. 456–466.

40. Ваховская О.В. Вербализация концепта ГРЕХ в англоязычном дискурсе XIV – XXI веков: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Ваховская Ольга Владимировна. – Харьков, 2011. – 287 с.

41. Вардзелашвили Ж.А. К вопросу о толковании термина «номинация» в лингвистических исследованиях / Ж.А. Вардзелашвили // Славистика в Грузии. – Тб.: ТГУ, 2000. – Вып. 1. – С. 62–68.

42. Виндельбанд В. Платон / В. Виндельбанд. – СПб., 1909. – 176 c.

43. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический анализ / Е.К. Войшвилло. – М.: МГУ, 1989. – 239 с.

44. Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков «хорошо/плохо» / Е.М. Вольф // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5. – С. 98–106.

45. Вольф Е.М. Метафора и оценка / Е.М. Вольф // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 52–65.

46. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 280 с.

47. Воркачев С.Г. Концепт СЧАСТЬЯ: значимостная составляющая Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж, 2002. – Вып. 2. – С. 4–18.

48. Воркачев C.Г. Счастье как лингвокультурный концепт / C.Г. Воркачев. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 236 с.

49. Воркачев С.Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных линвоконцептов: [монография] / С.Г. Воркачев. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 214 с.

50. Гайдукова В.П. Символизм цветообозначений в культуре и немецком языке / В.П. Гайдукова // Новая Наука: Проблемы и перспективы: [в 2 ч.]: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции, 04 марта 2016 г.: тезисы докл. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – Ч. 1. – С. 2227.

51. Гак В.Г. К проблеме общих семантических законов / В.Г. Гак // Общее и романское языкознание. – М., 1972. – С. 144–157.

52. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики / В.Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. – М.: АН СССР Институт русского языка, 1972. – С. 367–395.

53. Галуцьких І.А. Тілесність у художній прозі англомовного модернізму і постмодернізму (когнітивно-меміотичні студії): монографія / І.А. Галуцьких. – Запоріжжя: Кругозір, 2016. – 628 с.

54. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б.М. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с.

55. Гегель Г.В.Ф. Наука логика: [в 3-х т.] / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1970. – Т. 1. – 501 с.

56. Гильберт К.Э. История эстетики / К.Э. Гильберт, Г. Кун. – СПб: Алетейя, 2000. – 653 с.

57. Головина М.А. Концептуализация пути в современном русском и английском языках / М.А. Головина. – М.: Московский городской педагогический университет, 2010. – 75 с.

58. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: [монографія] / І.О. Голубовська. – [2-е вид., випр. і доп.]. – К.: Логос, 2004. – 284 с.

59. Гончарова Н.Н. Языковая картина мира как объект лингвистического описания / Н.Н. Гончарова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2012. – № 2. – С. 396–405.

60. Грибіник Ю.І. Явища полісемії та омонімії в англійській геодезичній термінології / Ю.І. Грибіник // Молодий вчений. – 2015. – № 2(1). – С. 191–194.

61. Губанова Э.С. Сопоставительный анализ концепта «красота» в английском, русском и башкирском языках / Э.С. Губанова [и др.] // Юный ученый. – 2015. – № 3. – С. 24–28.

62. Гудкова Н.М. Становлення концепту "Ексклюзивність" у російському друкованому рекламному тексті XIX-XXI ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / Н.М. Гудкова. – К., 2012. – 23 с.

63. Гукетлова Н.Ф. Метафорическая номинация концепта "красота" в разных лингвокультурах / Ф.Н. Гукетлова, Ф.А. Бербекова // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. – 2010. – Вып. 3(63). – С. 161–164.

64. Гумбольдт В. фон. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М.: Либроком, 2013. – 376 с.

65. Гурочкина А.Г. Типы знаний как концептуальное основание значения координативных словосочетаний / А.Г. Гурочкина // Когнитивные исследования языка: сб. науч. трудов / [Ред. Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев]. – М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – Вып. Ш. Типы знаний и проблемы их классификации. – С. 169–175.

66. Давыдов А. Нетрадиционный психоанализ: Избранные научные статьи и выступления на конференциях / А. Давыдов, О. Скорбатюк. – Сан-Диего, Калифорния: HPA Press, 2015. – 159 с.

67. Дедюлина М.А. Конспект лекций по культурологии: [учебное пособие] / М.А. Дедюлина, Е.В. Папченко, Е.А. Помигуева. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. – 127 с.

68. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: [авторский сборник] / Тён Адрианус ван Дейк; [пер. с нидерл. М. Дмитровская, С. Сухомлинова, С. Ромашко и др.]. – М.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 310 с.

69. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – С. 17–33.

70. Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры / В.З. Демьянков // Язык как материя смысла: сборник статей в честь академика Н.Ю. Шведовой / [Отв. ред. М.В. Ляпон]. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. – С. 606–622.

71. Демьянков В.З. Пленительная красота / В.З. Демьянков // Логический анализ языка: Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / [Сост. и отв. редактор Н.Д. Арутюнова]. – М.: Индрик, 2004. – С. 169–208.

72. Девдюк І.В. Курс лекцій з історії англійської літератури (від початків до кінця XVIII ст.) / І.В. Девдюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 84 с.

73. Довганюк Е.В. Специфіка вербалізації концепту ВРОДА в англійській мові: педагогічний аспект / Е.В. Довганюк // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: IV Міжнар. наук.-метод. конф., 23 листопада 2011 р.: тези доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – C. 55–56.

74. Довганюк Е.В. Метафоризація естетичного концепту ВРОДА: лінгводидактичний аспект / Е.В. Довганюк // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: VІ міжнар. наук.-метод. конф., 21 листопада 2013 р.: тези доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 52–54.

75. Довганюк Э.В. Концепт BEAUTY в англоязычной лингвокультуре: ценностная составляющая / Э.В. Довганюк // Актуальные проблемы современной лингвистики: III Межвуз. конф., 15-16 апреля 2014 г.: сборник тезисов. – Санкт-Петербург, 2014 – С. 85–87.

76. Довганюк Е.В. Етнокультурна специфіка метафоричної об’єктивації концепту ВРОДА (на матеріалі англійської та української/російської мов) / Е.В. Довганюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. – № 1103 – С. 35–40.

77. Довганюк Э.В. Концепт BEAUTY/КРАСОТА в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая / Э.В. Довганюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одесса, 2015. – Вип.14. – С. 139–142.

78. Довганюк Э.В. Концепт КРАСОТА в лингвистических студиях / Э.В. Довганюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 81 – С. 236–243.

79. Довганюк Э.В. Метафора как инструмент формирования лексических навыков студентов при обучении английскому языку (на примере метафорической объективации концепта BEAUTY) / Э.В. Довганюк // І Таврійські філологічні читання: Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 лютого 2015 р.: тези доп. – Херсон, 2015. – С. 195–196.

80. Довганюк Э.В. Предконцептуальные характеристики концепта КРАСОТА в английской картине мира / Э.В. Довганюк // Science and Education a New Dimension. Philology. – 2017. – V(33), Issue: 123. – С. 24–27.

81. Довганюк Е.В. Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови / Е.В. Довганюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2017. – Вип. 85. – С. 81–87.

82. Дорога А.Є. Тематичні акценти естетичних досліджень доби Відродження та епохи Просвітництва / А.Є. Дорога // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури:[зб. наук. праць; вип. ХХVІІ]. – К.: Міленіум, 2011. – С. 3–9.

83. Дудченко О.В. Реконструкция концептосферы КРАСОТА в англосаксонской поэтической картине мира: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / О.В. Дудченко. – Владивосток, 2007. – 23 c.

84. Єнікєєва С.М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови: [монографія] / С.М. Єнікєєва. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 320 с.

85. Евин И.А. Искусство и синергетика: [учебное пособие] / И.А. Евин. – [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 208 с.

86. Ерофеева И.В. Архетип как средство репрезентации национальных ценностей в журналистике / И.В. Ерофеева // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Филология и искусствоведение. – Киров, 2009. – № 2 (2). – C. 111–115.

87. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: ракурсы анализа языковой картины мира / С.А. Жаботинская // Актуальні проблеми металінгвістики: науковий збірник. – К.: Брама, 1999. – С. 3–8.

88. Жаботинська С.А. Посесивна конструкція і концептуальні трансформи / С.А. Жаботинська // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя проф. М.П. Кочерга на. Зб. Наукових статей / [Під ред. Тараненка О.О.]. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – С. 178–192.

89. Жаботинская С.А. Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход / С.А. Жаботинська // Когнитивные исследования языка.: сб. науч. трудов / [Ред. Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев]. – М.-Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – Вып. Ш. Типы знаний и проблемы их классификации. – С. 61–74.

90. Жаботинская С.А. Концепт / домен: матричная и сетевая модели / С.А. Жаботинська // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 168. – Т. 1. – С. 254–259.

91. Жаботинская С.А. Ономасиологические модели и событийные схемы / С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 837. – С. 3–14.

92. Жаботинская С.А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ имени эмоции) / С.А. Жаботинская // Когниция, коммуникация, дискурс: Междунар. электронный сб. науч. трудов. – 2013. – № 6. – С. 47–76.

93. Живицька І.А. Концепт «BEAUTY / КРАСА» в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) / І.А. Живицька // Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. Філологічні студії. Структура і семантика мовних одиниць. – 2013. – Вип. 9, Ч. 2. – С. 50–58.

94. Жмуров В.А. Психиатрия. Энциклопедия. [Электронный ресурс] / В.А. Жмуров. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=wwwqDQAAQBAJ&dq=%D0%B6%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%B0.+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF&hl=ru&source=gbs_navlinks_s.

95. Змиева И.В. Лингвокогнитивные характеристики средств вербализации концепта ДОБРО в английском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Змиева Ирина Владимировна. – Харьков, 2006. – 223 с.

96. Иванова Е.В. Архетипический концепт в языке и тексте / Е.В. Иванова // Вестник ЧГПУ. – 2013. – № 6. – C. 181–190.

97. Исаев И.Ф. Проблема методологических оснований формирования личности школьника в поликультурной образовательной среде [Электронный ресурс] / И.Ф. Исаев, И.П. Ильинская // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Гуманитарные науки. – 2009. – №14 (69). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-metodologicheskih-osnovaniy-formirovaniya-lichnosti-shkolnika-v-polikulturnoy-obrazovatelnoy-srede (дата обращения: 11.03.2017).

98. Кабанова И.В. Зарубежная литература. Литература XVII века [Электронный ресурс] / И.В. Кабанова. – Режим доступа: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/literatura-xvii-veka.htm.

99. Карасик В.И. Оценочные доминанты в языковой картине мира / В.И. Карасик // Единство системного и функционального анализа языковых единиц. – Белгород, 1999. – С. 39–40.

100. Карасик В.И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: Ворон. гос. ун-т, 2001. – С. 75–80.

101. Карасик В.И. О типах дискурса / В.И Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс. – Волгоград. – 2000. – С. 5–20.

102. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.

103. Карасик В.И. Лингвокультурная концептология: [учеб. пособие] / В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин. – Волгоград: Парадигма, 2009. – 114 с.

104. Каратышова М.А. Гендерные и прагмалингвистические закономерности реализации концепта в комплиментарном речевом поведении: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки», спец. 10.02.19 «Теория языка» / М.А. Каратышова. – Армавир, 2010. – 26 с.

105. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 261 с.

106. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление / С.Д. Кацнельсон. – Л.: Наука, 1972. – 215 c.

107. Клименко Т.А. Лексические концепты «СВЕТ» и «ТЬМА» как фреймовые структуры / Т.А. Клименко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика. – 2013. – № 18. – С. 102–105.

108. Клименко Е.О. Концепт менеджмент в американской и русской лингвокультурах: дисс. … канд филол наук: 10.02.20 / Клименко Елена Олеговна. – Волгоград, 2004. – 204 с.

109. Клинцова Ю.В. Лексико-семантические и когнитивно-деривационные аспекты гиперконцепта «Красота»: на материале английского и русского языков: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Ю.В. Клинцова. – Краснодар, 2007. – 23 c.

110. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Г.В. Колшанский. – М.: Наука, 1990. – 108 с.

111. Кондратьева О.Н. Основные направления в области концептуальных исследований / О.Н. Кондратьева // Филол. сб. – Кемерово, 2002. – Вып. 2. – С. 83–88.

112. Коч Н.В. Исследование концептов в диахронии как теоретическая и методическая проблема / Н.В. Коч // Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (1). – С. 316–320.

113. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.

114. Круглова Л.К. Культура эпохи Возрождения: учеб. пособие [по курсу Культурологии] / Л.К. Круглова. – СПб.: СПбГУВК, 2002. – 82 с.

115. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: МГУ, 1996. – 248 с.

116. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Е.С. Кубрякова. – M.: Знак, 2012. – 208 с.

117. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.

118. Кубрякова Е.С. О соотношении языка и действительности и связи это проблемы с трактовкой понятия знания / Е.С. Кубрякова // Когнитивные исследования языка. – Тамбов: Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». – 2008. –№ 3. – С. 11–24.

119. Кузнецов В.Г. Предмет и задачи диахронической сопоставительной концептологии / В.Г. Кузнецов // Вопросы когнитивной лингвистики. – М., 2007. – № 2. – С. 26–34.

120. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка / А.В. Кунин. – М.: Высш.шк., 1986. – 396 с.

121. Кушниренко А.А. Семантика компонентов архетипического комплекса литературного произведения / А.А. Кушниренко // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя / [под ред. Г.Г. Исаева; сост. Г.Г. Исаев, Т.Ю. Громова, Д.М. Бычков]. – Астрахань: Изд. дом «Астрахан. ун-т», 2010. – С. 30–32.

122. Лакофф Дж. Джонсон Марк Метафоры, которыми мы живем / Дж Лакофф, М. Джонсон: Пер. с англ. / [Под ред. и с предисл. А.Н. Баранова]. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

123. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации / Т.В. Ларина. – М.: Litres, 2017. – 1191 с.

124. Летуновская Н.В. Лексико-семантическая репрезентация концепта КРАСОТА в немецком и русском языках: автореф. дисc. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Н.В. Летуновская. – М., 2005. – 20 с.

125. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Евсюкова, Е.Ю. Бутенко. – [2-е изд., стер.]. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 480 с.

126. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1978. – 624 с.

127. Лосев А.Ф. История античной эстетики: ранняя классика / А.Ф. Лосев. – М.: ООО «Изд-во “АСТ”», 2000. – 624 с.

128. Лошаков А.Г. Сверхтекст: семантика, прагматика, типология: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01«Русский язык» / А.Г. Лошаков. – Киров, 2008. – 48 с.

129. Лызлова С.А. Метонимия и способы перевода метонимических единиц с английского языка на русский / С.А. Лызлова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція, 7–8 червня 2013 р.: тези доп.: [У двох томах]. Том 1. Лінгвістика та методика викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – C. 63–65.

130. Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода / С.Х. Ляпин // Концепты. – Архангельск. – 1997. – Вып. I. – С.11–35.

131. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика / В.А. Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 256 с.

132. Маслова В.А. Теория концептуальной метафоры и её роль в современных лингвистических исследованиях [Электронный ресурс] / В.А. Маслова. – Режим доступа: http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2012/ (дата обращения 25.10.2016).

133. Маслова В.А. Лингвокультурология как наука о наиболее культуроносных языковых сущностях / В.А. Маслова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – Белоруссия, Витебск: Витебский государственный университет, 2014. – № 16. – С. 78–90.

134. Махмутова А.Н. Аксиологические характеристики концептов женщина и мужчина в русском, английском и татарском языках / А.Н. Махмутова // Ученые записки казанского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. – 2008. – Т. 150, Кн. 2. – С. 205–212.

135. Мещерякова Ю.В. Концепт КРАСОТА в английской и русской лингвокультурах: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно–историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Ю.В. Мещерякова. – Волгоград, 2004. – 24 c.

136. Мещерякова Ю.В. Концепт «красота» в английской и русской лингвокультурах [Электронный ресурс]: дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / Мещерякова Юлия Витальевна. – М., 2004. – 232 с. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss.

137. Милевская Т.В. О понятии «дискурс» в русле коммуникативного подхода / Т.В. Милевская // Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах «Коммуникация – 2002» (“Communication Across Differences”): междунар. науч.-практ. конф., 2002 г.: тезисы докл. – Пятигорск: ПГЛУ, 2002. – Ч. 1. – С. 188–190.

138. Мирзоева Л.Ю. Диахроническая детерминированность восприятия средств выражения оценки / Л.Ю. Мирзоева // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2013. – № 4. – С. 123–128.

139. Михайлова Т.А. Цвета красоты / Т.А. Михайлова // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного / [Отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М., 2004. – С. 436–445.

140. Михаленко А.О. Интересная лингвистика [Электронный ресурс] / А.О. Михаленко. – Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Внутренняя_форма_слова.pdf.

141. Михальская Н.П. История английской литературы [Электронный ресурс] / Н.П. Михальская, Г.В. Аникин. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm.

142. Морозова Е.И. Дискурс как мыслекоммуникативное образование / Е.И. Морозова, И.С. Шевченко // Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Х.: Константа, 2003. – № 586. – С. 33–38.

143. Москвин В.П. Н.Ф. Алефиренко. Спорные проблемы семантики. Рецензия / В.П. Москвин // ВЯ. – 2000. – № 6. – С. 137–140.

144. Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 53–64.

145. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: учеб. пособие / М.В. Никитин. – М.: Высш. шк., 1988. – 168 c.

146. Новиков Л.А. Избранные труды. Эстетические аспекты языка / Л.А. Новиков. – М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2001. – Т. 2. – 842 с.

147. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойманн; [пер. с англ. А.П. Хомик]. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1998. – 464 с.

148. Одоевский В.Ф. Русские ночи / В.Ф. Одоевский. – Л.: Наука, 1975 – 320 с.

149. Окунева И.О. Концепт «красота» в русском и английском языках: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / И.О. Окунева. – M., 2009. – 25 с.

150. Олейник Н.А. Концепт ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС в англоязычном экономическом дискурсе 1930-х и 2000-х годов: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Олейник Наталья Анатольевна. – Харьков, 2016. – 245 с.

151. Осинцева Н.В. Танец в аспекте антропологической онтологии: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Осинцева Надежда Владимировна. – Тюмень, 2006. – 167 с.

152. Павиленис Р.И. Проблема смысла: Современный логико-функциональный анализ языка / Р.И. Павиленис. – М.: Мысль, 1983. – 286 с.

153. Павлова А. Концепція краси і духовний універсум людини в українській народній казці / А. Павлова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – Вип. 38. – С. 177–181.

154. Пак А.О. Сопоставительное исследование концепта "красота" в китайском и русском языках: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / А.О. Пак. – Душанбе, 2009. – 25 с.

155. Паскаль Б. Мысли / Б. Паскаль // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. – М., 1974. – Т. 42. – С. 109–186.

156. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів: навчальний посібник / В І. Перебийніс. – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 168 с.

157. Перевезенцева А.Ю. Развитие исторической прозы в английской литературе ХХ века / А.Ю. Перевезенцева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2011. – № 6 (2). – С. 500–503.

158. Петрушенко В.Л. Этика и эстетика: учебное пособие / В.Л. Петрушенко и др. – Львов: Издательство Национального университета "Львовская политехника", 2008. – 180 c.

159. Пименова М.В. Концептуальные исследования и национальная ментальность / М.В. Пименова // Гуманитарный вектор. Сер.: Педагогика, психология. – 2011. – № 4. – С. 126–132.

160. Платон. Собрание сочинений: [в 4 т.]; [под общ. ред. А.Ф. Лосева и др.]. –– М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – 860 с.

161. Погонцева Д.В. Культурно-историческая динамика представлений о женской красоте / Д.В. Погонцева // Человек и культура. – 2014. – № 5. – С. 67–85.

162. Позднякова Е.М. Категория знания в современной лингвистике / Е.М. Позднякова, Г.Ф. Саблина // Когнитивные исследования языка. – Тамбов: Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация лингвистов-когнитологов", 2008. – № 3. – С. 55–60.

163. Полина А.В. Языковая объективация концепта БОГ в английском дискурсе XIV–XX вв.: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Полина Анна Владимировна. – Харьков, 2004. – 205 с.

164. Пономарева О.Б. Субстандартная семантическая деривация: когнитивно-коммуникативный аспект: [учебное пособие] / О.Б. Пономарева, Н.Ю. Шабалина. –Тюмень: Вектор Бук, 2011. – 265 с.

165. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ, Восток-Запад, 2007. – 315 c. – (Серия. Лингвистика и межкультурная коммуникация).

166. Попова Н.В. Лексико-семантическая репрезентация концепта «КРАСОТА» в немецком и русском языках / Н.В. Попова. – Мичуринск: Наукоград РФ, 2009. – 168 с.

167. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В.И. Постовалова // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 8–69.

168. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. – М.: Искусство, 1976. – 613 с.

169. Потебня А.А. Мысль и язык [Электронный ресурс] / А.А. Потебня. – [3-е издание]. – Харьков: Тип. Мирный труд, 1913. – 186 с. – Режим доступа: http://crecleco.seriot.ch/textes/POTEBNJA-MiJaz/10.html.

170. Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы / А.Н. Приходько. – Днепропетровск: Белая Е.А., 2013. – 307 с.

171. Садовская Н.Д. Концепт “Beautiful” в семантико-когнитивном пространстве английской литературной сказки: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Н.Д. Садовская. – М., 2010 – 22 c.

172. Садриева Г.А. Устойчивые образные средства, репрезентирующие концепт «красота», в английском, русском и татарском языках: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» / Г.А. Садриева. – Казань, 2007. – 26 с.

173. Самарская Т.Б. Художественный дискурс: специфика составляющих и особенности организации художественного текста [Электронный ресурс] / Т.Б. Самарская, Е.Г. Мартиросьян // Сфера услуг: инновации и качество. – 2012. – №10. – Режим доступа: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2012.10.20.pdf (15.10.15).

174. Самохина В.О. Оцінка у фокусі функціонально-комунікативної парадигми / В.О. Самохіна, В.П. Кривенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2013. – № 1071. – С. 6–13.

175. Сборошенко К.В. Метафорическая репрезентация концепта "красота" в современной поэзии: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Сборошенко Кирилл Валерьевич. – Челябинск, 2009. – 167 с.

176. Северинова М.Ю. Значення та роль архетипів у вітчизняній гуманітаристиці / М.Ю. Северинова // Мистецтвознавчі записки. – 2015. – С. 159–170.

177. Селиверстова О.Н. Некоторые типы семантических гипотез и их верификация / О.Н. Селиверстова // В кн.: Гипотеза в современной лингвистике. – М.: Наука, 1980. – C. 262–318.

178. Серебренников Б.А. Картина мира в жизнедеятельности человека / Б.А. Серебренников // Роль человеческого фактора в языке. – М.: Наука, 1988. – С. 8-69.

179. Серова И.Г. Гендер как область-источник формирования смыслов в процессе оценочной категоризации / И.Г. Серова // Принципы и методы когнитивных исследований языка. – Тамбов, 2008. – С. 189–199.

180. Селиванова Е.А. Когнитивно-ономасиологический фактор полисемии производной лексики / Е.А. Селиванова // Вісник Черкаського ун-ту. Сер.: філол. науки. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 3–10.

181. Слепцова А.О. Культура повседневности в эпоху Возрождения / А.О. Слепцова // Аналитика культурологии. – Тамбов: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, – 2010. – №17. – С. 142–151.

182. Слінчук В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / В.В. Слінчук. – К., 2006. – 15 с.

183. Слышкин Г.Г. Лингвовокультурные концепты и метаконцепты / Г.Г. Слышкин. – Волгоград: Перемена, 2004. – 340 с.

184. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г.Г.Слышкин. – М.: Academia, 2000. – 139 с.

185. Снитко Т.Н. Предельные понятия в Западной и Восточной лингвокультурах / Т.Н. Снитко. – Пятигорск: Пятиг. гос. лингвист. ун-т, 1999. – 156 с.

186. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности / Ю.С. Степанов // Язык и наука конца XX века: сб. статей. – М.: РГГУ, 1995. – 432 с.

187. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – М.: Академический проект, 2001. – 990 с.

188. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова / И.А. Стернин. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1979. – 156 с.

189. Стернин И.А. Методологические проблемы когнитивной лингвистики / И.А. Стернин / [под редакцией И.А. Стернина]. – Воронеж: Воронежский государственній университет, 2001 – 182 с.

190. Столович Л.Н. Природа эстетической ценности / Л.Н. Столович. – М.: Политиздат, 1972. – 271 с.

191. Столович Л.Н. Философия красоты / Л.Н. Столович. – М.: Изд-во пол. лит., 1978. – 118 с.

192. Субиркина Н.Ю. Дискурс в аспекте диахронической концептологии (на материале исследования концепта «честь») / Н.Ю. Субиркина // Вестник МГЛУ. – 2011. – Вып. 8 (614). – С. 43–52.

193. Сулейманова О.А. Гипотетико-дедуктивный метод в современной семантике / О.А. Сулейманова // Лингвистика на рубеже эпох: доминанты и маргиналии: сб. статей. – М.: МГПУ, 2004. – С. 3–17.

194. Тарасенко О.Н. К семантическому представлению концепта красота в лексической системе анлийского языка / О.Н. Тарасенко // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2011. – № 1. – С. 105–114.

195. Тарасенко О.Н. Концепт «КРАСОТА» в паремиологическом представлении / О.Н. Тарасенко // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. – № 6(1). – С. 350–353.

196. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция / В.Н. Телия // Метафора в языке и тексте; [под ред. В.Н. Телия]. – М.: Наука, 1988. – С. 26–52.

197. Томчаковская Ю.О. Концепт CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах: монография / Ю.О. Томчаковская; [под ред. Н.В. Петлюченко]. – Одесса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 204 с.

198. Труфанова Н.В. Особенности лингвокультурного и лингвопсихологического анализа концептов на материале текстов литературы постмодернизма / Н.В. Труфанова // Русская филология. Украинский вестник: Республиканский научно-методический журнал. – Харьков, 2009. – № 3(40). – С. 41–43.

199. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры / В.П. Тугаринов. – Ленинград: Типография ЛОЛГУ, 1960. – 155 с.

200. Турченко В.О. Когнітивно-комунікативні характеристики концепту СКРОМНІСТЬ в англо-мовному дискурсі XIV–XXI століть: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Турченко Віра Олександрівна. – Харків, 2014. – 241 с.

201. Федотова Т.Н. Лексико-семантическое поле красоты в современном русском языке: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Федотова Татьяна Николаевна. – Казань, 1999. – 234 с.

202. Хахалова С.А. Личность и мораль: между метафорой и метонимией / С.А. Хахалова // Личность и модусы ее реализации в языке: кол. монография. – М.: Иркутск, 2008. – С. 319–359.

203. Хованова С.Ю. Метафтонимия среди механизмов формирования отглагольных имен типа PIN-UP в современном английском языке / С.Ю. Хованова // Вестник ВГУ Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 1. – С. 85–87.

204. Хуа Ли. Положительная эстетическая оценка в русском языке (КРАСОТА с позиции носителя китайского языка и культуры): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Ли Хуа. – М., 2006. – 20 с.

205. Цапок О.М. Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в поезії українських шістдесятників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Українська мова» / О.М. Цапок. – Одеса, 2004. – 20 с.

206. Чернявская В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса: [учебное пособие] / В.Е. Чернявская. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 208 с.

207. Черняк Н.А. Логика: [учебное пособие] / Н.А. Черняк. – Омск: Омск. Гос. ун-т, 2004. – 61 с.

208. Четвертакова Ж.В. Ценностные ориентации, укорененные в культурных архетипах / Ж.В. Четвертакова // Аналитика культурологии. – 2007. – №7. – С. 184–188.

209. Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: [монография] / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2003. – 248 c.

210. Шаховский В.И. Эмоциональные культурные концепты: параллели и контрасты / В.И. Шаховский // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. – С. 80–96.

211. Шаховский В.И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / В.И. Шаховский. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 128 с.

212. Шарданова М.А. Вербализация концепта "КРАСОТА" в английской и адыгской языковых картинах мира / М.А. Шарданова, Л.Х. Дзасежева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 5, Ч. 2. – С. 161–164.

213. Шевченко И.С. Концепты коммуникативного поведения и дискурс / И.С. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – № 1072. – С. 15–20.

214. Шевченко І.С. Лексично втілені концепти: історичний вимір / І.С. Шевченко // Нова філологія. – 2014. – №. 64. – С. 121–126.

215. Шевченко І.С. Лінгвокультурні концепти: проблеми типології / І.С. Шевченко // Каразінські читання читання: Людина. Мова. Комунікація: XIV наук. конф. з міжнар. участю, 27 березня 2015 р.: тези доп. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 250–251.

216. Шевченко І.С. Принципи історичного розвитку концептів / І.С. Шевченко // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика: міжнарод. наук. конф. УАКЛіП, 8–10 жовтня 2016 р.: тези доп. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С. 83–84.

217. Шевченко И.С. Эволюционные механизмы когнитивной семантики / И.С. Шевченко // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2016. – № 13. – С. 83–93.

218. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – М.: Прогресс, 1969. – 534 с.

219. Шиллер Ф. Собрание починений: [в 8 т.] / Ф. Шиллер. – М.: изд-во «Государственное издательство художественной литературы», 1957. Т. 6. Статьи по эстетике. – 793 с.

220. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д.Н. Шмелев. – М.: Просвещение 1964. – 243 с.

221. Шмелев А.Д. Новомосковская школа концептуального анализа / А.Д. Шмелев // Научное наследие академика Ф.Ф. Фортунатова и современное языкознание. – Петрозаводск, 2004. – С. 16–23.

222. Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность [Електронний ресурс] / О. Шпенглер. – Режим доступу: http://royallib.ru/read/osvald_shpengler/zakat_evropi_obraz_i_deystvitelnost. html#0.

223. Эберт Т.В. Семантика и валентность глаголов лексико-семантического поля lieben: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Эберт Татьяна Викторовна. – Тамбов, 2003. – 184 c.

224. Эванс В. Концептуальная и межсловная полисемия: анализ в терминах теории лексических концептов и когнитивных моделей (ЛККМ) / В. Эванс // Язык и Мысль Современная когнитивная лингвистика. – М., 2015. – С. 350–387.

225. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике / У. Эко. – СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. – (Серия «Библиотекасредних веков»).

226. Эко У. История красоты / У. Эко / [под редакцией Умберто Эко; перевод с итал. А.А. Сабашниковой]. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2005. – 440 с

227. Юнг К.Г. Человек и его символы / К.Г. Юнг и др. – М.: Медков, 2016. – 352 с.

228. Юрина Е.А. Комплексное исследование образной лексики русского языка: автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Е.А. Юрина. – Томск, 2005. – 47 с.

229. Якимова Е.Г. Марксистская аксиология В.П. Тугаринова как криптосистема советской этики / Е.Г. Якимова, Е.Ю. Мартьянов // Новые идеи в философии: Междунар. науч. конф., апрель 2015 г.: тезисы докл. – Пермь: Зебра, 2015. – С. 51–62.

230. Aronson E. The Social Animal / E. Aronson. – New York: Worth Publishers, 1999. – 431 p.

231. Baker P. Introduction to Old English / P. Baker. – [3rd edn.]. – Wiley-Blackwell, 2012. – 414 p.

232. Barcelona A. Introduction: The Cognitive Theory of Metaphor and Metonymy / A. Barcelona // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: a Cognitive Perspective / [ed. by A. Barcelona]. – Berlin – N. Y.: Mouton de Gruyter, 2000. Р. 1–28.

233. Barcelona A. Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An update / A. Barcelona // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / [ed. By Rene Dirven and Ralf Porings]. – Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 2002. – P. 207–274.

234. Barnden J.A. Metaphor and Metonymy: Making Their Connections More Slippery / John A. Barnden // Cognitive Linguistics. – 2010. – Vol. 21. – Issue 1. – Р. 1–34.

235. Barsalou L.W. Frames, Concepts and Conceptual Fields / L.W. Barsalou // Frames, Fields and Concepts – New Essays in Semantic and Lexical Organization / [ed. A. Lehrer, E.F. Kittеy]. – Hillsdale: Laurence Erlbaum, 1992. – P. 21–74.

236. Bartsch R. Metaphor and Metonymy / R. Bartsch // R. Dirven, R. Porings. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. – Berlin. – New York: Mouton de Gruyer, 2003. – P. 49–75.

237. Basile P. Analysing word meaning over time by exploiting temporal random indexing // P. Basile, A. Caputo, and G. Semeraro // Proceedings of the First Italian Conference on Computational Linguistics CLiC-it 2014 & the Fourth International Workshop EVALITA 2014, 9-11 December 2014, Pisa. 2014. – P. 38–42.

238. Bateson G. Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences) / Gregory Bateson. – New York: Hampton Press (NJ) – 2003. – 220 p.

239. Biggam C. The Semantics of Colour: A Historical Approach / C. Biggam. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 257 p.

240. Biktagirova Z. Comparative study of concepts "beauty"/"schȍnheit" (based on multiple-response free assossiations of Americans and Germans) / Z. Biktagirova, N. Deputatova // Journal of Language and Literature 2014. – 5(3). – P. 121–125.

241. Brown G. Discourse analysis / G. Brown, G. Yule. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 288 p.

242. Brugman C. Cognitive topology and lexical networks / C. Brugman, G. Lakoff // Cognitive Linguistics: Basic Readings / [Ed. D. Geeraerts]. – New York: Mouton de Gruyter, 2006. – P. 109–140.

243. Burlew D.L. Men and Body Image: Current Issues and Counseling Implications / D.L. Burlew, W.M. Shurts // Journal of Counseling & Developmen. – October, 2013. – Volume 91, Issue 4. – P. 428–435.

244. Carpenter M.J. Semantic Change and Cognition: How the Present Illuminates the Past and the Future / M.J. Carpenter // Selected Proceedings of the 15th Hispanic Linguistics Symposium, ed. Chad Howe et al. – Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. 2013. – P.1–16.

245. Chilton P. Language, space and mind: the conceptual geometry of linguistic meaning / Paul Chilton. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 356 p.

246. Chui K. Conceptual metaphors in gesture / K. Chui // Cognitive Linguistics. – 2011. – 22–3. – P. 437–458.

247. Cienki A. Metaphor and Gesture / A. Cienki, C. Muller (eds.) – Amsterdam: John Benjamins, 2008. – 307 p.

248. Clausner T.C. Domains and image schemas / T.C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. – 1999. – № 10–1. – С. 1–31.

249. Colabianchi N. Weight preoccupation as a function of observed physical attractiveness: ethnic differences among normal-weight adolescent females / N. Colabianchi, C.E. Ievers-Landis, E.A. Borawski // Journal of Pediatric Psychology. – 2006. – Sep. 31(8). – P. 803–812.

250. Coulson S. Blending and Coded meaning: Literal and Figurative Meaning in Cognitive Semantics / S. Coulson, T. Oakley / Journal of Pragmatics. – 2005. – Vol. 37–10. – P. 1510–1536.

251. Cowley G. The biology of beauty / G. Cowley // Newsweek. – 1996. – (127). – Р. 60–67.

252. Croft W. Cognitive Linguistics / W. Croft, A.D. Cruse. – New York: Cambridge University Press, 2004. – 374 p.

253. Croft W. The Role of Domains in the Interpretation of Metaphors and Metonymies / W. Croft // Cognitive Linguistics: Basic Readings; [ed. D. Geeraerts]. – New York: Mouton de Gruyter, 2006. – P. 269–303.

254. Cruse A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics / A. Cruse. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 510 p.

255. Deignan А. Metaphorical expressions and culture: an indirect link / Alice Deignan // Metaphor and Symbol. – 2003. – Vol. 18. – P. 255–272.

256. Deo A. Diachronic Semantics / A. Deo // The Annual Review of Linguistics. – 2015. – Vol. 1. – P. 79–97.

257. Dijk T.A. van. Strategies of discourse comprehension / T.A. van Dijk, W. Kintch. – N.Y.: Academic Press, 1983. – 389 р.

258. Dijk T.A. van. Society and discourse. How context controls text and talk / T.A. van Dijk. – Cambridge: CUP, 2009. – 287 p.

259. Dion K.K. Cultural perspectives on facial attractiveness. Facial Attractiveness: Evolutionary, Cognitive, and Social Perspectives. Eds. Rhodes, Gillian, Zebrowitz, Leslie. Westport, CT: Ablex Publishing, 2002. pp. 239-259.

260. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / R. Dirven, M. Verspoor. – [2nd edition]. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998. – 300 p.

261. Dodd F. Englishness and the national culture / F. Dodd // Representing the Nation: A Reader. Histories, heritage and museums; [ed. by David Boswell and Jessica Evans]. – N. Y., 1999. – P. 87–103.

262. Dronova L.A Concept as a Diachronic Phenomenon: Heuristic Comparative Historical Analysis (Based on the "Purity" Lexical-semantic Field in the German and English Languages / L. Dronova //Procedia - Social and Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 200. – P. 423–428.

263. Durkin Ph. Borrowed Words: A History of Loanwords in English / Ph. Durkin // Oxford-New York: Oxford University Press, 2014. – 491 p.

264. Edwards J. Sociolinguistics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2013. – 133 p.

265. Evans V.A Glossary of Cognitive Linguistics / V. Evans. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. – 256 p.

266. Evans V. How words mean: Lexical concepts, cognitive models and meaning construction / V. Evans. – Oxford: Oxford University Press, 2009. –400 p.

267. Evans V. New directions in cognitive linguistics / V. Evans // Human Cognitive Processing / [V. Evans, S. Pourcel (ed.)]. – John Benjamins Publishing Company, 2009. – Vol. 24. – 519 p.

268. Evans V. From the spatial to the non-spatial: The ‘state’ lexical concepts of in, on and at // Language, cognition & space / [Evans V., Chilton P. (eds).]. – London: Equinox, 2010. – P. 215–248.

269. Fauconnier G. Conceptual integration networks / G Fauconnier, M Turner // Cognitive science. – 1998. – 22 (2). – Р. 133–187.

270. Fauconnier G. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities / G. Fauconnier, M. Turner. – New York: New York Basic Books, 2002. – 440 p.

271. Fauconnier G. The dark matter of semantics / G. Fauconnier // 4 th UK Cognitive Linguistics Conference (London, King’s College, 10-12 th July, 2012): Book of Abstracts. – London, 2012. – P. 114.

272. Fillmore C. Frame Semantics / C. Fillmore // Linguistics in the morning calm, [ed. by The Linguistic Society of Korea] – Seoul: Hanshin, 1982. – P. 111–137.

273. Fischer R. Congruence and Functions of Personal and Cultural Values: Do My Values Reflect My Culture’s Values? / R. Fischer // Personality And Social Psychology Bulletin. – 2006. –Vol. 32, No 11. – P. 1419–1431.

274. Freeman M.H. Metaphor making meaning: Dickinson’s conceptual Universe / M.H. Freeman // Journal of Pragmatics. – 1995. – Vol. 24. – P. 643–665.

275. Frondizi R. What is Value? An Introduction to Axiology / R. Frondizi // An Introduction to axiology by Risiery Frondizi; [2nd ed.]. – La Salle, Illinois: Open Court Publishing Company, 1971. – 160 р.

276. Fusaroli, R. Conceptual Metaphor Theory: Thirty Years After / R. Fusaroli, S. Morgagni // Journal of Cognitive Semiotics 5 (1-2.). Conceptual Metaphor Theory. – 2013. – P. 1–13.

277. Geary J. I Is an Other: The Secret Life of Metaphor and How It Shapes the Way We See the World / J. Geary. – NY: Harper Collins. 2011. – 304 p.

278. Geeraerts D. Diachronic Protoype Semantics: A Contribution to Historical Lexicology / D. Geeraerts. – Oxford: Clarendon Press, 1997. – 207 p.

279. Geeraerts D. Cognitive Linguistics: basic readings / Dirk Geeraerts. – Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2006. – 485 p.

280. Geeraerts D. The Oxford Handbook Of Cognitive Linguistics / Geeraerts Dirk, Cuyckens Hubert (Eds.). – Oxford: Oxford University Press, 2007. – 1334 p.

281. Givon T. On Understanding Grammar / T. Givon. – NY: Academic Press, 1979. – 325 p.

282. Goaty A. The Language of Metaphors / A. Goaty. – L.: Routledge, 1997. – 360 p.

283. Gomila T. Directions for an embodied cognitive science: toward an integrated approach // Handbook of cognitive science: An embodied / [P. Calvo, T. Gomila, (eds)]. – San Diego: Elsevier, 2008. – P. 1–25.

284. Grady J. Cognitive Mechanisms of Conceptual Integration / J.Grady // Cognitive Science. – 2000. – № 11 (3/4). – P. 335–347.

285. Goddard C. Discourse in Culturу / C. Goddard, A. Wierzbicka / Discourse as Social Interaction / [ed. Teun A. Van Dijk]. – 1997. – P. 231–257.

286. Goossens L. Metaphtonymy: The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action / L. Goossens // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / [ed. by Rene Dirven, Ralf Porings]. – Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyer, 2002. – P. 349–377.

287. Hamilton W.L. Diachronic word embeddings reveal historical laws of semantic change / W.L. Hamilton, J. Leskovec, and D. Jurafsky // Proceedings of the 54 th ACL. 2016. – P.1489–1501.

288. Hewitt K. Understanding Britain Today / K. Hewitt. – L.: Perspective Publications Ltd., 1997. – 307 p.

289. Hillman J. Archetypal Psychology: Uniform Edition / J. Hillman / Spring Publications. – 2013 –Vol. 1. – 160 p.

290. Huemer W. Brentano on Beauty and Aesthetics / W. Huemer // The Routledge Companion to Brentano and the Brentano School / [Uriah Kriegel (ed.)]. – London & New York: Routledge, 2017. – P. 202–209.

291. Jatowt A. A framework for analyzing semantic change of words across time // A. Jatowt, K. Duh / In Proc. ACM/IEEE-CS Conf. on Digital Libraries, IEEE Press, 2014. – P. 229–238.

292. Jefferson J.A. Multilingualism in Medieval England (c. 1066-1520): Sources and analysis / J.A. Jefferson, A. Putter (eds.). – Turnhout, 2013. – 292 p.

293. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basic of Meaning, Imagination, and Reason / M. Johnson. – Chicago, IL.: University of Chicago Press, 1987. – 233 p.

294. Jung C.G. Psychological Types / C.G. Jung // Collected Works. – N.J., Princeton: Princeton University Press, 1976. – Vol. 6. – 640 p.

295. Kast V. Anima / Animus / V. Kast // The Handbook of Jungian Psychology: Theory, Practice and Applications / [ed. by Renos K. Papadopoulos]. – New York: Routledge, 2006. – P. 113–129.

296. Kay Ch. English Historical Semantics. (Edinburgh Textbooks on the English Language – Advanced) / Christian Kay, Allan Kathryn. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. – 224 p.

297. Kemmler F. Medieval English: Literature and Language / Fritz Kemmler, Iryna Rieker. – Tübingen: Narr., 2012. – 408 p.

298. Kittay E. Metaphor: Its Cognitive Force and Linguistic Structure / E. Kittаy. – Oxford: Clarendon Press, 1987. – 345 p.

299. Koselleck R. Futures Past: on the semantics of historical time / R. Koselleck. – New York: Columbia University Press, 2004. – 348 p.

300. Kostov B. On beauty and the beautiful in aesthetic education / B. Kostov // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. – 2013. – 1(1). – P. 71–75.

301. Kovecses Z. Metaphor: A Practical Introduction / Z. Kovecses. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 375 p.

302. Kövecses Z. Levels of metaphor // Cognitive Linguistics. – 2017.– V.28, No 2. – P.321-347.

303. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind / G. Lakoff. – Chicago: University of Chicago Press, 1987. – 614 p.

304. Lakoff G. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. – London: University of Chicago Press, 2003. – 276 p.

305. Lakoff, G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – P. 202–252.

306. Langacker R.W. Foundations of cognitive grammar / R.W. Langacker. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1987. – V. 1: Theoretical prerequisites. – 516 p.

307. Langacker R.W. Cognitive grammar. A basic introduction / R.W. Langacker. – New York: Oxford University Press, 2008. – 562 p.

308. Langlois J.H. et al. Maxims or myths of beauty? A meta-analytic and theoretical review. Psychological Bulletin. 2000 (126): 390-423.

309. Leezenberg M. From Cognitive Linguistics to Social Science: Thirty Years after Metaphors We Live By / M. Leezenberg // Journal of Cognitive Semiotics 5 (1-2.) Conceptual Metaphor Theory. – 2013. – P. 140-153.

310. Lier van L. An ecological and semiotic perspective of language and linguistics / van Lier L. // S. Kramsch (ed.) Language acquisition and language socialization: Ecological perspectives. – London: Continuum, 2002. – P. 140–164.

311. Little A. and D. Perrett. Putting beauty back in the eye of the beholder. Psychologist. 2002 (15): 28-32.

312. Manning J.T., R.L. Trivers, D Singh, R Thornhill.The mystery of female beauty. Nature. 1999 (399): 214-215.

313. Markus H. Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation / H. Markus, S. Kitayama // Psychological Review. – 1991. – No. 98. – P. 224–253.

314. Marsden R. The Cambridge Old English Reader / R. Marsden. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – 566 p.

315. Maslow A. H. Notes on Being-psychology// Readings in Humanistic Psy - chology/A. J. Sutich, M. A. Vich (Eds.). New York: Free Press, 1969 a. P. 51-80.

316. Matsumoto D. Cultural Similiarities and Differences in Display Rules / D. Matsumoto // Motivation and Emotion. –1990. – № 3. –P. 195–214.

317. Metaphor // International Encyclopedia of Linguistics / [ed. By W. Bright]. – N.Y.: Oxford University Press, 1992. – Vol. 2. – P. 417–423.

318. Metzner M. J. Perceptions of Beauty / Michael John Metzner // A Thesis Submitted to the Faculty of The Harriet L. Wilkes Honors College in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Arts in Liberal Arts and Sciences with a Concentration in Interdisciplinary Visual Art / Florida Atlantic University, Honors College: Jupiter, Florida 2012. – 226 p.

319. Mieder W. Origin of Proverbs / W. Mieder // Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies; [Hrisztalina HrisztovaGotthardt & Melita Aleksa Varga (eds.)]. – Berlin: De Gruyter Open, 2015. – P. 28–48.

320. Minsky M. A framework for representing knowledge / M. Minsky // The Psychology of Computer Vision / [Ed. by P. Winston]. – McGraw-Hill, 1975. – Р. 211–277.

321. Moller A.P. and R. Thornhill. Bilateral symmetry and sexual selection: a meta-analysis. American Naturalist. 1998(151): 174-192. 322. Morris Ch. Varieties of Human Values / Ch. Morris. – Chicago: University of Chicago Press, 1956. – 236 p.

323. Morozova O. Transparency Across Semiotic Modes: An Ecological Stance / O. Morozova // Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface. Series: Text – meaning – context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture; [Chrzanowska-Kluczewska E., Vorobyova O. (eds.)]. – Frankfurt am Main, Bern: Peter Lang, 2016. – Vol. 14.– P. 49–68.

324. Ning Yu. The relationship between metaphor, body and culture / Yu Ning // Body, language, and mind; [ed by T. Ziemke, J. Zlatev, M. Frank]. – Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2008. – Vol. 1. – P. 389–408.

325. Perrett D. Symmetry and human facial attractiveness. Evolution & Human Behavior. 1999 (20): 295-307.

326. Petrasian H. lexical-semantic aspect of concept «beauty» in english lingual culture / H. Petrasian // Язык. Коммуникация. Культура: IX Всеросс. научно-практ. электронная конференция с международным участием, посвящённой 80-летию КГМУ, 22-28 апреля 2015 г.: тезисы докл. – Курск: КМГУ, 2015. – С. 58–61.

327. Radden G. How metonymic are metaphors? / G. Radden // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / [ed. by Antonio Barcelona]. – B., N.Y.: Mouton de Gruyer, 2003. – P. 93–108.

328. Radden G. Cognitive English Grammar / G. Radden, R. Dirven. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 2007. – 374 p.

329. Research Methods in Linguistics / [Edited by Robert J. Podesva]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013. – 546 p.

330. Rogers P. The Oxford Illustrated History of English Literature / P. Rogers. – Oxford: OUP, 2001. – 544 p.

331. Ruiz de Mendoza F. The role of mapping and domains in understanding metonymy / F. Ruiz de Mendoza // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / [ed. by Antonio Barcelona]. – B., N.Y.: Mouton de Gruyer, 2003. – P. 109–132.

332. Sanders M. Is better beautiful or is beautiful better? Exploring the relationship between beauty and category structure / M. Sanders, T. Davis, B.C. Love // Psychonomic Bulletin & Review 2013. – Volume 20, Issue 3. – PP. 566–573.

333. Schendl H. Multilingualism, Code-Switching, and Language Contact in Historical Sociolinguistics / H. Schendl // The Handbook of Historical Sociolinguistics / [Juan Manuel Hernández-Campoy & Juan Camilo Conde-Silvestre (eds.)]. – Malden: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 520–533.

334. Shiffrin D. Approaches to Discourse / D. Shiffrin. – Cambridge: Blackwell, 1994. – 470 p.

335. Slavianova L. Metonymic Representation of the Concept of Beauty PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2016, volume 55, book 6.3 Научни трудове на русенския университет - 2016, том 55, серия 6.3. P.34-38.

336. Taylor J.R. Category extension by metonymy and metaphor / J.R. Taylor // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / [ed. by Rene Dirven, Ralf Prings]. – B., N.Y.: Mouton de Gruyer, 2002. – P. 323–347.

337. Tieken-Boon van Ostade I. In Search of Jane Austen: The Language of the Letters. – New York: Oxford University Press, 2014. – 282 p.

338. Tovee M.J. and P.L. Cornelissen. Is beauty in the eye of the beholder? Nature. 1998 (396): 321-322.

339. Turner M. Metaphor, Metonymy and Binding / M. Turner, G. Fauconnier // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / [A. Barcelona (ed.)]. – Berlin & New York, 2000. – P. 133–145.

340. Ungerer F. An Introduction to Cognitive Linguistics / F. Ungerer, H.J. Schmid. – New York: Language Arts & Disciplines, 2006. – 384 p.

341. Vennemann Th. Concerning myself / Th. Vennemann // Robert Mailhammer (ed.), Lexical and structural etymology: Beyond word histories (Studies in Language Change, 11), Berlin: De Gruyter Mouton, 2013. – P. 121-146.

342. Wierzbicka A. Semantics: primes and universals / A. Wierzbicka. – Oxford [England]; New York: Oxford University Press, 1996. – 500 p.

343. Wierzbicka A. Lingua Mentalis: The Semantics of Natural Language / A. Wierzbicka. – Sydney: Academic Press, 1980. – 367 p.

344. Wierzbicka А. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations / А. Wierzbicka. – USA: Oxford University Press, 1992. – 496 p.

345. Wierzbicka A. Words and meanings: lexical semantics across domains, languages, and cultures / Anna Wierzbicka, Cliff Goddard. – Oxford: Oxford University Press, 2014. – 323 p.

346. Wilensky R. Discourse, probability, and inference / R. Wilensky // Beliefs, Reasoning, and Decision Making. – Hillsdale, 1994. – P. 363–388.

347. Zebrowitz L. Reading Faces: Window to the Soul? / L. Zebrowitz. – Boulder, Colorado: Westview Press, 1997. – 288 p.

348. Zinken J. Metaphors, Stereotypes, and the Linguistic Picture of the World: Impulses from the Ethnolinguistic School of Lublin [Electronic resource] / J. Zinken // Metaphorik.de. – 2004. – № 7. – Access: http://www.metaphoricde/07.

 

СПИСОК ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ

349. Брокгауз Красота [Электронный ресурс] // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/index.html.

350. Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів’я та приказки: навчальний посібник для ВНЗ / О.Ю. Дубенко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 416 с.

351. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный [Электронный ресурс] / Т.Ф. Ефремова. – Режим доступа: http://www.efremova.info/word/ponjatie.html#.VMlQBGisUhs (дата обращения: 16.04.2015).

352. ЛЭС 340.ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. – [2-е изд., доп.]. – М.: Большая рос. энциклопедия, 2002. – 709 с.

353. Мартинюк А.П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 196 с.

354. Можейко М.А. Красота / М.А. Можейко // Новейший философский словарь. – Минск, 1999. – С. 336–338.

355. Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2000. – Т. 1–4. – 2659 с.

356. Философский энциклопедический словарь / [Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов]. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

357. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И.И. Дедю, 1989. – 406 с.

358. Этнопсихологический словарь / В.Г. Крысько. – М.: МПСИ, 1999. – 343 c.

359. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. – [Second Edition]. – Cambridge: СUP, 2005. – 1572 p.

360. CCALED – Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary. – [Electronic resource]. – Access: http://slovar-vocab.com/english/collins-cobuild-dictionary.

361. CDO – Cambridge Dictionary Online: Free English Dictionary and Thesaurus. – [Electronic resource]. – Access: http://dictionary.cambridge.org/.

362. CED – Collins English Dictionary and Thesaurus. – Complete and Unabridged. – Harper Collins Publishers, 1991. [Electronic resource]. – Access: http://www.collinsdictionary.com.

363. Collins English Dictionary. – [Fifth Edition]. – L.: Harper Collins Publishers Ltd., 2000. – 1785 p.

364. Dictionary of Old English Corpus [Electronic resource]. – Access: http://tapor.library.utoronto. ca/doecorpus/.

365. DC – Dictionary.com. – LLC, 2014. – [Electronic resource]. – Access: http://dictionary.reference.com/browse/beauty.

366. EPDEL – Etymological and Pronouncing Dictionary of the English language by James Stormonth. Edinburgh: W. Blackwood, 1881. – 820 p.

367. Funk and Wagnalls Standard Dictionary. – New York: New American Library, 1980. – 1013 p.

368. Harold V. Cordry The Multicultural Dictionary of Proverbs / New York: Jefferson, N.C McFarland, 1997. – 406 p.

369. HTOED – Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary: with additional material from “A Thesaurus of Old English”. – Oxford University Press, 2009. – 4448 p.

370. Longman Dictionary of Contemporary English. – Bath: Pitman Press. – 1978. – 1303 p.

371. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. – Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1994. – 1557 p.

372. MCMD – MACMILLAN Dictionary. – Macmillan Publishers Limited, 2009–2013. – [Electronic resource]. – Access: http://www.macmillandictionary.com.

373. Mo' Urban Dictionary: Ridonkulous Street Slang Defined. Andrews McMeel Publishing, 352 p.

374. MWD – Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. Encyclopedia Britannica Company. Merriam-Webster’s Incorporated. – 2015. – Access: http://www.merriam-webster.com.

375. NEDHP – A New English Dictionary on Historical Principles: founded mainly on the materials collected by the Philological Society by James A.H. Murray and Henry Bradley. Oxford: Clarendon Press. – 1900. – 1180 p. – [Electronic resource]. – Access: https://archive.org/details/oed04arch.

376. New Concise Webster’s Dictionary. – NY: Modern Publishing, 1984. – 370 p.

377. NTS's English idioms Dictionary / [ed. by R. Spears, B. Kirkpatrick]. – Illinois: National Textbook Company, 1993. – 470 p.

378. OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – 7th edition, OUP. – 2005. – 1780 c.

379. ODTH – Online Dictionary/Thesaurus [Electronic resource]. – Access: http://www.memidex.com/beauty.

380. ODTH – Oxford Dictionary and Thesaurus / [ed. by Sara Tulloch]. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 1892 p.

381. ODWO – Oxford Dictionary of Word Origins, Julia Cresswell; Oxford University Press. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2010. – 512 p.

382. OED – Online Etymology Dictionary [Electronic resource]. 2001–2015. Douglas Harper. – Access: http://www.etymonline.com.

383. OOCD – Online Oxford Collocation Dictionary [Electronic resource]. – Access: http://oxforddictionary.so8848.com/search1?word=beauty.

384. Oxford Dictionary of English Idioms / A. Cowie, R. Mackin, I. McCaig. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 685 p.

385. Phrase Thesaurus by Phrasefinder [Electronic resource]. – Access: http://www.phrases.org.uk.

386. RCTH – Roget’s 21st Century Thesaurus [Electronic resource] // Thesaurus.com website. – Access: http://www.thesaurus.com/browse/beautiful.

387. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс] // https://plato.stanford.edu/.

388. The American Century Dictionary/ [ed. L. Urdang ]. – NY: Grand Central Publishing, 1985. – 691 p.

389. The Free Dictionary by Farlex [Electronic resource]. – Access: http://www.thefreedictionary.com/beautiful.

390. Thesaurus of Old English [Electronic resource]. – Access: http://oldenglishthesaurus.arts.gla.ac.uk/.

391. Urban dictionary [Electronic resource]. – Access: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Beautevil.

392. Webster’s New Ideal Dictionary. – Philippines: G. and C. Merriam Co, 1978. – 663 p.

393. WNIDEL – Webster’s New International Dictionary of the English Language. Second Edition Unabridged. – London: Bell & Sons, Ltd. – 1934.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

394. Bible Verses [Electronic resource]. – Access: http://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-beauty/.

395. British English Idioms [Electronic resource]. – Access: http://www.usingenglish.com/reference/idioms/country/british+english.html.

396. British National Corpus (BYU-BNC) [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/bnc/.

397. CMEPV = Corpus of Middle English Prose and Verse. (1997-) Developed by the Humanities Text Initiative. [Electronic resource]. – Access: http://quod.lib.umich.edu/c/cme/.

398. CORE: Corpus of Online Registers of English [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/core/.

399. Corpus of American Soap Operas [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/soap/.

400. Corpus of Canadian English (Strathy) [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/can/.

401. Corpus of Contemporary American English [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/coca/.

402. Corpus of Global Web-Based English (GloWbE) [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/glowbe/.

403. Corpus of Historical American English [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/coha/.

404. DOEC Dictionary of Old English Corpus. Toronto, University of Toronto, [Electronic resource]. – Access: http://www.doe.utoronto.ca/.

405. GADEL.info [Electronic resource]. – Access: http://www.gadel.info.

406. Google Books: British English [Electronic resource]. – Access: http://googlebooks.byu.edu/.

407. NOW Corpus (News on the Web) [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/now/.

408. Penn-Helsinki Parsed Corpus of Modern British English. 2010. [Electronic resource]. – Access: https://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/PPCMBE-RELEASE-1/index.html (13 Dec 2015).

409. Phrasefinder [Electronic resource]. – Access: http://phrasefinder.io/.

410. Proverbs Online [Electronic resource]. – Access: http://www.special-dictionary.com/proverbs/keywords/beauty/.

411. Quotations Online [Electronic resource]. – Access: http://www.thinkexist.

412. Quotes about beauty [Electronic resource]. – Access: http://www.wiseoldsayings.com/beauty-quotes/.

413. Quotes Online [Electronic resource]. – Access: http://www.goodreads.com/quotes/tag/attractiveness.

414. The Historical Thesaurus of English, version 4.2. 2015. Glasgow: University of Glasgow. [Electronic resource]. – Access: http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk.

415. The Holy Bible. King James Version [Electronic resource]. – Access: http://kingjbible.com/genesis/1.htm.

416. TIME Magazine Corpus [Electronic resource]. – Access: http://corpus.byu.edu/time/.

417. World Proverbs [Electronic resource]. – Access: http://www.specialdictionary.com/proverbs.