Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Політологія - 63 питання

« Назад

Код роботи: 3806

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Політологія

Тема: 63 питання

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Розкрийте поняття “предмет політології”

2. Охарактеризуйте методи політології

3. Розкрийте зміст основних функцій політології

4. Розкрийте зміст і порівняйте основні теоретичні підходи до визначення змісту політики: директивний, комунікативний, функціональний

5. Порівняйте основні форми взаємодії суб’єктів політики: конфлікт і консенсус

6. Назвіть приклади первинних, вторинних і безпосередніх суб’єктів політики Які функції вони виконують у політичному житті?

7. Опишіть головні риси політичної думки Стародавнього Сходу

8. Розкрийте особливості обґрунтування Платоном та Арістотелем проектів зразкового суспільно-політичного устрою

9. Які моделі співвідношення світської та духовної влади розробили мислителі середньовічної Європи?

10. Назвіть та розкрийте зміст ранньобуржуазних ліберальних політичних теорій Нового часу

11. На яких світоглядних засадах побудована ідеологія комунізму?

12. Розкрийте особливості поглядів на співвідношення світської та церковної влади у політичній думці Київської Русі

13. Як вплинули ідеї європейського Відродження та Реформації на розвиток української політичної думки XVI – XVII ст.?

14. Охарактеризуйте основні політичні ідеї та концепції провідних діячів Козацько-гетьманської держави

15. Розкрийте зміст політичної програми Кирило-Мефодіївського братства

16. Назвіть розробників основних політичних доктрин України кін ХІХ – поч ХХ ст. Порівняйте їхні проекти суспільно-політичного розвитку України

17. Охарактеризуйте спільні та відмінні ознаки влади державної і влади політичної

18. Проаналізуйте основні джерела та ресурси політичної влади

19. Які види влади та за якими критеріями можна виділити?

20. Що таке політична легітимність влади та які її типи?

21. У чому полягає принцип розподілу влад?

22. Що таке політична система та яка її структура?

23. Охарактеризуйте основні функції політичної системи

24. Що таке політичний процес? Які різновиди політичного процесу ви знаєте?

25. Охарактеризуйте основні рівні та види політичної діяльності

26. Що таке політична соціалізація? Які чинники впливають на модель та тип політичної соціалізації?

27. Проаналізуйте взаємозалежність рівня політичної участі та політичної соціалізації

28. Хто такий політичний лідер, які функції він виконує?

29. Назвіть та охарактеризуйте відомі вам типи політичних лідерів

30. Які ознаки характерні для відкритої та закритої систем відбору політичних лідерів?

31. Які різновиди політичних партій за місцем у спектрі політичних сил ви знаєте?

32. Назвіть різновиди альтернативних і неальтернативних партійних систем

33. Які є види виборів за часом проведення?

34. Які демократичні принципи виборів ви знаєте?

35. Охарактеризуйте суть та особливості основних виборчих систем

36. Які ознаки та функції держави ви знаєте?

37. Через які структурні елементи розкривається поняття «форма держави»?

38. У чому полягає відмінність між республіканською і монархічною формою державного правління?

39. Охарактеризуйте основні принципи правової держави

40. Назвіть ознаки та функції громадянського суспільства

41. Які основні моделі взаємодії держави та громадянського суспільства ви знаєте?

42. Вкажіть на проблеми формування громадянського суспільства та правової держави в Україні

43. Дайте визначення поняття “політичний режим”

44. Які існують тлумачення терміну “демократія”?

45. Порівняйте античне та сучасне розуміння демократії

46. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи демократії

47. Розкрийте суть партисипаторної, елітарної та плюралістичної концепцій демократії

48. Охарактеризуйте демократію як політичний режим та назвіть його основні ознаки

49. Дайте характеристику різновидів тоталітаризму

50. Назвіть ознаки тоталітарного політичного режиму

51. Проаналізуйте особливості та ознаки авторитарного політичного режиму Визначте спільні та відмінні риси у функціонуванні тоталітаризму й авторитаризму

52. Охарактеризуйте різновиди авторитарних політичних режимів

53. Назвіть основні етапи становлення української незалежної держави

54. Охарактеризуйте основні функції Верховної Ради

55. Дайте характеристику повноважень Президента України

56. Проаналізуйте роль Верховної Ради України при формування Кабінету Міністрів України

57. Опишіть порядок формування Конституційного Суду України

58. Вкажіть на повноваження органів місцевого самоврядування

59. Дайте визначення поняття “міжнародні відносини”, “зовнішня політика”

60. Назвіть види зовнішньої політики держав

61. У чому зміст понять: “агресивна політика”, “активна політика”, “пасивна політика”, “консервативна політика”?

62. Назвіть суб’єктів міжнародних відносин

63. Охарактеризуйте причини та типи міжнародних конфліктів