Распечатать страницу

Тести з курсу Політологія - 55 тестів

« Назад

Код роботи: 3805

Вид роботи: Тести

Предмет: Політологія

Тема: 55 тестів

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Тема 1. Політика і наука про політику

1. Об’єктом політології є вивчення політичного життя суспільства:

а) так;

б) ні.

2. Наведіть приклади категорій політології запропонованих видів:

а) базових;

б) таких, що відображають історичні особливості політичних вчень;

в) таких, що стосуються окремих напрямів чи дисциплін політичної науки.

3. Виділіть загальнонаукові методи політології:

а) порівняльний;

б) історичний;

в) аналіз і синтез;

г) опитування;

ґ) аналіз статистичних даних;

д) системний;

є) структурно-функціональний;

ж) бігейвіористський.

4. Інструментальна функція політології дає відповідь на запитання: що треба зробити, які прийняти рішення, як їх впроваджувати в життя, щоб досягнути бажаного результату політичної діяльності:

а) так;

б) ні.

5. Яка із названих дефініцій найбільш точно відтворює поняття “політика”:

а) політика – це постійне змагання одних за панування над іншими і мистецтво володарювання;

б) політика – це розподіл обов’язків і повноважень у цілісному суспільному організмі за умови їх узгодження;

в) політика – це специфічний засіб взаємодії, за допомогою якого з’ясовується мета спільноти, загальні інтереси суб’єктів взаємодії, розробляються спільні і обов’язкові правила поведінки;

г) політика – це суспільна діяльність, що передбачає суперництво і співробітництво при здобутті і здійсненні влади.

6. Зазначте базові суб’єкти політики:

а) нації;

б) класи;

в) політичні лідери;

г) політичні партії;

ґ) етнічні та релігійні групи;

д) владні структури.

7. Типами політичних конфліктів є:

а) конфлікт інтересів;

б) ціннісний конфлікт;

в) конфлікт ідентифікації;

г) міжнародний конфлікт.

Тема 2. Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

8. Розробником патріархально-патерналістської концепції держави є:

а) Конфуцій;

б) Арістотель;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Н. Макіавеллі;

ґ) К. Маркс.

9. Погляд на наявні реальні форми держави як спотворене відображення ідеальної справедливої держави був властивий:

а) Конфуцію;

б) Платону;

в) Арістотелю;

г) Т. Аквінському;

ґ) Н. Макіавеллі.

10. Ідею подвійної підлеглості людини «Граду земному» й «Граду Божому» розробив:

а) Платон;

б) Арістотель;

в) св. Августин;

г) Т. Аквінський;

ґ) М. Лютер.

11. Засновником концепції «народного суверенітету», згідно якої народ є джерелом державної влади та її носієм, сувереном є:

а) Конфуцій;

б) Арістотель;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Н. Макіавеллі;

ґ) К. Маркс.

12. Який ідейно-політичний напрям вважає запорукою гармонійного суспільного устрою дотримання дисципліни, суспільної ієрархії, поваги до авторитетів, традицій, моральних норм, інститутів сім’ї, релігії, громади?

а) лібералізм;

б) консерватизм;

в) соціалізм;

г) націоналізм;

ґ) анархізм;

д) соціал-демократизм.

13. Давньоруська писемна пам’ятка, у якій вперше висунута ідея політичної самостійності Київської Русі, називається:

а) «Ізборник Святослава»;

б) «Повість минулих літ»;

в) «Повчання дітям» Володимира Мономаха;

г) «Слово о полку Ігоревім»;

ґ) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона.

14. Хто з письменників-полемістів ідеалізував устрій первісних християнських громад і окреслив суспільно-політичний ідеал в образі суспільства заснованого на принципах рівності, братерства і колективної власності?

а) Юрій Немирич;

б) Іван Вишенський;

в) С. Оріховський-Роксолан;

г) Петро Скарга;

ґ) митрополит Іларіон.

15. Яка з названих організацій, виходячи з позицій панславізму, пропонувала ввести Україну до складу федерації слов’янських народів?

а) Львівське Успенське братство;

б) «Руська трійця»;

в) Організація українських націоналістів;

г) «Братство тарасівців»;

ґ) Кирило-Мефодіївське товариство.

16. Автором концепції української держави як «вільної спілки» окремих громад є:

а) митрополит Іларіон;

б) Пилип Орлик;

в) Михайло Драгоманов;

г) Дмитро Донцов;

ґ) Іван Франко.

17. Автором концепції «класократії», як влади найкращих представників усіх суспільних класів і станів є:

а) Д. Донцов;

б) В. Липинський;

в) М. Міхновський;

г) В. Винниченко;

ґ) М. Грушевський. 

Тема 3. Політична діяльність і влада

18. Політична влада - це:

а) здатність суспільних груп та індивідів, які їх представляють, впроваджувати у суспільне життя рішення, що виражають їхню волю;

б) специфічна форма активного ставлення людей до свого суспільного середовища, що має на меті цілеспрямоване його регулювання та перетворення;

в) функціональна характеристика політичної системи.

19. Стан, коли правочинність даної влади визнають суспільство та міжнародне співробітництво - це:

а) нелегальність влади;

б) вплив влади;

в) верховенство влади;

г) легітимність влади;

ґ) значення влади.

20. Назвіть типи легітимності політичної влади (за М. Вебером):

а) національно-патріотична легітимність;

б) легальна легітимність;

в) ідеологічна легітимність;

г) традиційна легітимність;

ґ) харизматична легітимність;

е) структурна легітимність.

21. Ідею розподілу влад в історії політичної думки висловив:

а) Е. Кант;

б) Платон;

в) Ш.-Л. Монтеск'є;

г) М. Вебер.

22. Елементами структури політичної системи є:

а) політична влада;

б) політико-правові норми;

в) політичні інститути;

г) політичні відносини;

ґ) політичні культура та ідеологія;

д) держава.

Тема 4. Політичний процес та особистість у політиці

23. Процес демократизації України є прикладом парцелярного політичного процесу?

а) так;

б) ні.

24. Діяльність політичної партії є прикладом:

а) групової діяльності;

б) колективної діяльності;

в) індивідуальної діяльності;

г) загальносуспільної діяльності.

25. До прямої форми політичної участі не належить:

а) референдум;

б) плебісцит;

в) абсентеїзм;

г) нейтралітет.

26. За способом утвердження в групах та організаціях виділяють наступні типи лідера:

а) харизматичний;

б) формальний;

в) функціональний;

г) неформальний;

ґ) раціонально-легальний;

д) традиційний.

27. Яка з систем відбору політичних лідерів характерна для сучасної України?

а) антрепренерська система;

б) організаційно-консервативна (система гільдій).

Тема 5. Політичні партії, партійні та виборчі системи

28. За організаційною структурою політичні партії поділяють на ліві, праві і центристські:

а) так;

б) ні.

29. В Україні на парламентських виборах застосовується мажоритарна виборча система:

а) так;

б) ні.

30. Альтернативні партійні системи характерні для демократичних країн:

а) так;

б) ні.

31. Назвіть види політичних партій за підставою для організаційного оформлення:

а) прагматичні;

б) структурні;

в) традиційні;

г) ідеологічні;

ґ) кадрові;

д) харизматично-вождистські.

32. Принцип вільних виборів передбачає:

а) виборці можуть агітувати за кандидатів;

б) активне залучення громадян до виборів;

в) заборону агітувати в день виборів;

г) заборону примушувати виборців голосувати «за» чи «проти» певного кандидата, йти чи не йти на вибори;

ґ) однаковий доступ кандидатів до ЗМІ;

д) відсутність критики кандидатів.

Тема 6. Держава і громадянське суспільство

33. Які парадигми держави виділяє іспанський політолог Х. Карраседо?

а) парадигма демократичної держави;

б) парадигма правової держави;

в) парадигма справедливої держави;

г) парадигма несправедливої держави;

ґ) парадигма держави політичного реалізму;

д) парадигма соціальної держави.

34. Назвіть різновиди державно-територіального устрою:

а) федерація;

б) анклав;

в) автономія;

г) унітарна держава;

ґ) конфедерація;

д) альянс.

35. Які різновиди монархій ви знаєте?

а) демократична;

б) парламентська;

в) президентська;

г) абсолютна;

ґ) дуалістична;

д) змішана.

36. Вкажіть принципи правової держави:

а) контроль влади за суспільством;

б) поділ влади;

в) верховенство права;

г) презумпція вини;

ґ) повага до прав і свобод громадян;

д) легітимність влади.

37. Суб’єктами громадянського суспільства є:

а) вільні та рівні індивіди;

б) добровільні асоціації;

в) вільна преса;

г) органи державної влади;

ґ) приховані суб’єкти політики;

д) політичні партії.

Тема 7. Політичні режими

38. Назвіть ознаки демократичного політичного режиму:

а) командно-адміністративна економіка;

б) єдина офіційна ідеологія;

в) визнання народу як джерела влади;

г) активна несвобода особи;

ґ) виборність вищих органів державної влади;

д) правова захищеність особи.

39. Яка із концепцій демократії передбачає активну участь широких верств населення у процесі прийняття політичних рішень?

а) ліберальна;

б) соціальна;

в) плюралістична;

г) партисипаторна;

ґ) плебісцитарна;

д) елітарна.

40. Хто із мислителів є автором теорії поліархії?

а) М. Вебер;

б) З. Бжезінський;

в) У. Ліппман;

г) Д. Істон;

ґ) Р. Дал;

д) А. Бентлі.

41. Назвіть європейську країну, де вперше в історії було встановлено тоталітарний режим:

а) Франція;

б) Німеччина;

в) Іспанія;

г) Італія;

ґ) Португалія.

42. Які із зазначених ознак властиві тоталітаризму?

а) контроль громадянського суспільства за діяльністю органів державної влади;

б) активна несвобода особи;

в) відсутність офіційної політичної ідеології;

г) монополізація влади єдиною партією та зрощення партійного й державного апаратів;

ґ) поєднання механізмів командно-адміністративної економіки із ринковою;

д) тотальний контроль держави над усіма сферами суспільно-політичного життя.

43. Як називається політичний режим, що характеризується зосередженням необмеженої влади в руках однієї особи або групи осіб і обмеженням політичних прав і свобод громадян?

а) мажоритаризм;

б) тоталітаризм;

в) поліархія;

г) авторитаризм;

ґ) анархізм;

д) демократизм.

44. Авторитаризм – це:

а) влада натовпу;

б) влада однієї особи або групи осіб;

в) влада середнього класу;

г) влада народу;

ґ) влада багатих;

д) влада партії.

Тема 8. Система державного правління в Україні

45. Скільки років поспіль можна обіймати посаду Голови Конституційного Суду України?

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 6 років;

г) 9 років.

46. Хто може оголосити недовіру Генеральному Прокурору України і усунути його з посади?

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Міністр юстиції;

г) народ України.

47. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є:

а) народ України;

б) Президент;

в) Конституційний Суд;

г) Верховна Рада.

48. Для створення фракції у Верховній Раді України необхідно:

а) 20 депутатів;

б) 3 депутати;

в) 30 депутатів;

г) 15 депутатів.

49. Державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України забезпечує:

а) органи місцевого самоврядування;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) коаліція депутатів Верховної Ради України.

50. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади:

а) Президентом України;

б) Верховною Радою України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) органами місцевого самоврядування.

Тема 9. Україна в системі міжнародних відносин

51. Вкажіть основні принципи міжнародних відносин:

а) повага до державного суверенітету і суверенної рівності;

б) незастосування сили чи погрози силою;

в) активний обмін товарами та послугами;

г) непорушність кордонів і територіальної цілісності;

ґ) участь у міжнародних організаціях;

д) невтручання у внутрішні справи.

52. Назвіть типи зовнішньої політики:

а) консенсусна;

б) консервативна;

в) пасивна;

г) компромісна;

ґ) активна;

д) агресивна.

53. Ознаками міжнародних організацій є:

а) договірна основа;

б) організаційна структура;

в) наявність спільної цілі та мети;

г) відповідність нормам міжнародного права;

ґ) ситуативний характер розвитку.

54. Назвіть типи міжнародних конфліктів:

а) міжнародна криза;

б) зіткнення збройних сил;

в) міжнародний тероризм;

г) конфлікт малої інтенсивності;

ґ) світова війна;

д) громадянська війна і революція

55. Членом яких міжнародних урядових організацій не є Україна?

а) ООН;

б) ЮНЕСКО;

в) МАГАТЕ;

г) Ради Європи;

ґ) НАТО;

д) ОБСЄ.