Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3804. Семінар №9, Україна в системі міжнародних відносин

Семінар №9, Україна в системі міжнародних відносин

« Назад

Код роботи: 3804

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №9, Україна в системі міжнародних відносин

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Поняття міжнародних відносин і зовнішньої політики. Перелік міжнародних організацій. ООН

1.1. Сутність та типологія міжнародних відносин

1.2. Формування та види зовнішньої політики держави

2. Міжнародні конфлікти: суть, причини та способи врегулювання

2.1. Причини виникнення міжнародних конфліктів та їх суб’єкти

2.2. Типологія міжнародних конфліктів та способи їх врегулювання

3. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин

3.1. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

3.2. Основні сфери зовнішньої політики та геополітичні пріоритети України

1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали регіон. наук.-практ. конф. (17 трав. 2004 р., м. Дніпропетровськ) / Редкол.: Л.Л. Прокопенко (голов. ред.) [та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. − Дніпропетровськ, 2004. – 146 с.

2. Барановський Ф. Євроатлантична інтеграція України – крок у майбутнє / Ф. Барановський // Економічний часопис. − 2005. − №11-12. − С. 22-23.

3. Геополітика: Військово-політичні аспекти: Навч. посібн. / О. Бойко, Ю. Бураков, С. Власюк. – Львів: ЛІСВ, 2008. – 343 с.

4. Гелей С.Д. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид., переробл. і доп. / С. Гелей, С. Рутар – К.: Знання. 2008. – 415 с.

5. Голуб Н.В. Україна та міжнародні організації / Н. Голуб, П. Клімкін. – К., 2003.

6. Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. − К.: “Стилос”, 2007. − 272 с.

7. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекц. / А. Камінський. – Львів: Світ,1995.

8. Маддісон В.В. Політологія міжнародних відносин / В. Меддісон, В. Шахов. – К., 1997.

9. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручн. – 2-ге вид., доп. та випр. / М. Мальський, М. Мацях. – К.: Кобза, 2003.

10. Марущак В., Степанюк Є. Особливості національної конкурентоспроможності / В. Марущак, Є. Степанюк // Політика і час (ПіЧ). − 2006. − №10. – С. 43-48.

11. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підручник [для ВНЗ] / Ред. Голопатюк Л.С.; Нац. акад. оборони України. – К.: Освіта України, 2005. – 403 c.

12. Міжнародні організації: Навч. посібн. / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003.

13. Обушний М.І. Політологія: Довідн. / М. Обушний. – К.: Довіра, 2004. – 599 с.

14. Політологія: Навч. посібн. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. – (Серія “Дистанційне навчання”). – № 28.

15. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко]. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

16. Політологія: Підручн. / За ред. Бабкіної О.В. – К.: Академія, 2006. – 567 с.

17. Рудич Ф.М. Політологія: Підручн. / Ф. Рудич. – К.: Либідь, 2005. – 478 с.

18. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 402 с.

19. Ткачов В. Європейська та євроатлантична інтеграція в контексті національної безпеки України: Розширення відносин з НАТО для України ї запорукою її успішного наближення до ЄС / В. Ткачов // Військо України. − 2005. − №11. − С. 6-9.

20. Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібн. / С. Троян. — К: НМЦВО, 2000.

21. Храбан І. Концепції колективної та кооперативної міжнародної безпеки / І. Храбан // Політика і час (ПіЧ). − 2006. − №1. − С. 24-30.

22. Цыганков П.А. Теория международных отношений / П. Цыганков. – М., 2003.

23. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручн. / М. Шепелєв. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.

24. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ ст. / Ю. Щербак. − К.: Дух і Літера, 2003. – 578 с.

25. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібн. / М. Юрій – К.: Кондор, 2005. – 336 с.