Распечатать страницу

Семінар №7, Політичні режими

« Назад

Код роботи: 3802

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №7, Політичні режими

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Теоретичні засади демократії

1.1. Витоки, зміст та організаційні форми демократії

1.2. Античне й сучасне розуміння демократії та історична еволюція уявлень про демократію

1.3. Політичні принципи демократії

1.4. Сучасні концепції демократії

2. Демократія як політичний режим та його головні ознаки

3. Тоталітаризм – політичний феномен ХХ ст

3.1. Фашизм і комунізм як різновиди тоталітаризму

3.2. Ознаки тоталітарного режиму

4. Авторитаризм як недемократичний спосіб правління

4.1. Сутність, особливості та ознаки авторитарного режиму

4.2. Різновиди авторитаризму

1. Бебик В.М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: Підручн. / В.М. Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

2. Гелей С.Д. Політологія: Навч посіб. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

3. Основи демократії: Навч. посібн. [для студентів ВНЗ] / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук [та ін.].; за заг. ред. А. Колодій. – К.: Ай-Бі, 2002. – 684с.

4. Піча В.М. Політологія / В.М. Піча, Н.М. Хома – Львів: Новий світ-2000, 2002. – 344 с.

5. Політичні режими сучасності і перехід до демократії / Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів, 1999. — 168 с.

6. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка–Центр, 2003.– 664 с.

7. Політологія: лекційний курс і практикум: Навч. посібн. / За ред. докт. філос. наук, доцента Т.В. Гончарук. – Тернопіль: Астон, 2009. – 376 с.

8. Політологія: Навч. посібн. / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С.І. Дорошенко [та ін.]. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2005. – 360 с. — (Серія "Дистанційне навчання"). – № 28.

9. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред. проф. Ф.М. Кирилюка – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.

10. Політологія: Підручн. [для студентів ВНЗ] / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К.: Академія, 2001. – 528 с.

11. Політологія: Підручн. / За ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 384с.

12. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

13. Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. посібн. / М.Ф. Юрій – К.: Кондор, 2005. – 336 с.