Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3797. Семінар №2, Основні етапи розвитку науки про політику, Політична і правова думка в Україні

Семінар №2, Основні етапи розвитку науки про політику, Політична і правова думка в Україні

« Назад

Код роботи: 3797

Вид роботи: Семінар

Предмет: Політологія

Тема: №2, Основні етапи розвитку науки про політику, Політична і правова думка в Україні

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Політичні думки Стародавнього Світу, Середньовіччя та Відродження

1.1. Політична думка Стародавнього Світу

1.2. Політична думка в епоху Середньовіччя

1.3. Політична думка в епоху Відродження

2. Політична думка Нового та Новітнього часу

2.1. Політична думка в епоху Нового часу

2.2. Німецька класична філософія

2.3. Політична думка Новітнього часу

3. Розвиток політичної думки в Україні

3.1. Політична думка Київської Русі

3.2. Політична думка XVІ – першої половини XVII століття

3.3. Політичні ідеї періоду Козацько-гетьманської держави

3.4. Політична думка України ХІХ – початку ХХ століття

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Курс лекц. / Т.А. Алексеева. – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 464 с.

2. История политических и правовых учений: Учебн. / Воротилин Е.А., Лейст О.Э., Мачин И.Ф. [и др.]; под ред. О.Э. Лейста. – М.: Зерцало, 1999. – 688 с.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби: Посібн. / Ф.М. Кирилюк. – К.: Академія, 2003. – 304 с. – (Альма-матер).

4. Політологія / [А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко]; за наук. ред. А. Колодій. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

5. Політологія: Підручн. / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна [та ін.]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2006. – 568 с. – (Альма-матер).

6. Рассел Б. Історія західної філософії / Бертран Рассел; [пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука]. – К.: Основи, 1995. – 759 с.

7. Себайн Д. Історія політичної думки / Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон; [пер. з англ.]. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

8. Хейвуд Э. Политология: Учебн. [для студентов вузов] / Эндрю Хейвуд; [пер. с англ. под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. – (Серия «Зарубежный учебник»).

9. Шварцмантель Д. Идеология и политика / Джон Шварцмантель; [пер. с англ.]. – Х.: Гуманитарный Центр, 2009. – 312 с.

10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручн. / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

11. Дашутін Г.П. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна / Григорій Дашутін. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с.

12. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: [Текст лекц.: Навч. посібн.] / Борис Кухта. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

13. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Ю. Левенець. – К.: Стилос, 2001. – 584 с.

14. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії ХV – початку ХVІІ століття [Електронний ресурс] / Володимир Литвинов. – К.: Основи, 2000. – 472 с. – Режим доступу до джерела: http://izbornyk.org.ua/lytv/lyt.htm.

15. Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекц. / Степан Макарчук. – Львів, Світ, 1999. – 353 с.

16. Політологія: Підручн. [для студ. ун-тів] / О.І. Семків, А.І. Пашук, Г.М. Світа [та ін.]: За ред. О.І. Семківа. – Львів: Світ, 1994. – 592 с.

17. Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття / С.В. Полтавець. – К.: Світогляд, 2009. – 170 с.

18. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекц. / В.А. Потульницький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

19. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя) [Електронний ресурс] / О.І. Салтовський. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 396 с. – Режим доступу до джерела: http://litopys.org.ua/salto/salt.htm.