Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Политология \ 3785. Дипломна робота Політична культура середнього класу європейського зразка та його особливості в Україні та Росії

Дипломна робота Політична культура середнього класу європейського зразка та його особливості в Україні та Росії

« Назад

Код роботи: 3785

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Політологія

Тема: Політична культура середнього класу європейського зразка та його особливості в Україні та Росії

Кількість сторінок: 68

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження середнього класу та його політичної культури

1.1. Поняття середнього класу у соціальній структурі суспільства

1.2. Характерні ознаки політичної субкультури середнього класу

Розділ 2. Теоретико-науковий рівень політичної культури середнього класу європейського зразка та його особливості в Україні та Росії

2.1. Ідеологія та політичні цінності середнього класу

2.2. Політичні знання як складова політичної субкультури середнього класу

Розділ 3. Прояви політичної культури середнього класу на побутово-емоційному рівні та в політичній поведінці європейського взірця та Україні і Росії

3.1. Ментальність та політичні орієнтації середнього класу

3.2. Міфи та стереотипи середнього класу

3.3. Прояви політичної культури середнього класу в політичній поведінці

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Традиційно з часів Аристотеля стабільність і благополуччя суспільства пов'язують із середнім класом. Особливо помітна його роль в періоди криз і перехідних процесів. Багато вчених вважають, що одна з головних проблем української та російської трансформації саме у відсутності розвиненого середнього класу або недоліків його політичної культури. Тому аналіз політичної культури середнього класу європейського зразка та його специфічні особливості в Україні та Росії є актуальною дослідницькою задачею.

Роботи з проблематики середнього класу, на думку автора, можна умовно розділити на три групи.

До першої групи належать вчені, які займались переважно розробкою теоретичної основи дослідження середнього класу та його місця і ролі в суспільстві. Так, Д. Джоніс у роботі «XIX століття європейського середнього класу» аналізує зростання середнього класу, яке було результатом промислової революції. Поняття «середній клас», на його думку, вперше з'являється в Європі, в період пізнього Середньовіччя, з відродженням торгівлі та розвитку структур (буржуазія, армія), які можуть конвертувати гроші у владу [23].

Робота «Відлуння «Марсельєзи»» Е. Хобсбаума також висвітлює походження поняття «середній клас». Таким чином, автор вважає, що термін «середній клас» з’являється після Французької буржуазної революції 1789 року, коли третій стан, або буржуазія, у якої були гроші, але не було влади, проголосив себе «нацією», хоча за своїми соціальними характеристиками був не нацією, а скоріше «згуртованою, об'єднаною групою професіоналів», які стали її представниками [85].

У статті «Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції» В. Козьма аналізує становлення поняття «середній клас» та висвітлює його вплив на соціально - політичні процеси лише на пострадянському просторі [42].

Значення середнього класу країн цивілізаційного центру добре проаналізував А. Гальчинський. На його думку, середній клас забезпечує еволюцію суспільства за траєкторією постформаційного розвитку, що він відіграє важливу роль у формуванні світоглядних, у тому числі моральних стандартів [16].

«Тема середнього класу відноситься до числа фундаментальних проблем як складовий елемент соціальних процесів у трансформаційних економіках», вважає науковець Ю. Узлов. Факт формування середнього класу він розглядає в якості важливого критерію ефективності реформ, що свідчить про міцність всієї системи економічних, соціальних і політичних інститутів російської держави. Історично середній клас є унікальним явищем світової історії, виконує функцію стабілізації суспільства, охороняє від революцій, міжнаціональних конфліктів і соціальних катаклізмів [77].

Середній клас відображає різноманітні інтереси різних верств населення вважає В. Кузьменко, а Т. Ковальчук стверджує, що він є надійною опорою саме ринково-демократичних перетворень.

Науковець І. Кальной дотримується думки про те, що головною рушійною силою змін виступає середній клас як елемент громадянського суспільства, що формує його структуру [36].

Суттєвим недоліком більшості робіт науковців першої групи є певна ідеалізація середнього класу та вони навіть не припускають думки, що середній клас може бути основою революції або фашистських рухів, тобто, в кризових ситуаціях виявляє схильність до підтримки ідей, висунутих фашизмом, може складати масову базу революції і бути резервуаром, з якого поповнюється еліта, або інакше кажучи сприяє дестабілізації суспільства та не розглядали політичну культуру у політологічному аспекті.

До другої групи належать дослідники, які у своїх роботах вивчали політичну культуру середнього класу, або окремі її елементи, як наприклад,

В. Баррет розглядає цінності середнього класу, аналізуючи статистичні данні за останні 20 років в США. На його думку, середній клас – це група людей, які мають колективну свідомість, яка завжди призводить до системного пригнічення тих, хто має інші цінності та вподобання. «Якщо те, що я вважаю, це нормально, і якщо ви вважаєте щось інше, то ви не нормальні», як вважає В. Баррет, - це основна ідея більшості представників середнього класу США.

Д. Ріголіні та Ф. Торхе у спільній праці «Класові відмінності політичних цінностей в Латинській Америці» дослідили значення середнього класу як основи соціальної стабільності та акцентували увагу на тому, що середній клас надає більше значення демократичним інститутам і свободі особистості і має переважно ліберальні політичні цінності [69].

У статті «Політичні цінності і поведінка середнього класу» В. Петухов висвітлює думку про те, що більшість представників середнього класу виступають з позицій безумовного пріоритету цінностей демократії та вільної ринкової економіки, цінностей індивідуальної свободи. З іншого боку, у відношенні прихильності тим чи іншим ідеологічним течіям і доктринам, в чому, власне, переломлюються світоглядні і ціннісні установки, спостерігається значна різноманітність думок [64].

Проблему становлення середнього класу через призму формування його духовної складової описує А. Горбань. Він виділяє роль інтелігенції як інтелектуального меншини, яка здатна здійснити роль ідеолога, «інтелектуального поводиря», вихователя середнього класу за допомогою гуманітарної освіти. Підкреслює необхідність формування ідеї Спільної Справи як відношення до становлення і розвитку громадянського суспільства, коли середній клас - не просто абстракція, а реальність, коли всі учасники виступають з мірою відповідальності за громадянське суспільство, заявляючи про себе в статусі консолідованого суб'єкта соціальної активності в системі координат суспільного розвитку [19].

В основі роботи А. Андрєєва «Світогляд і цінності середнього класу» є аналіз, на основі статистичних даних, вподобань середнього класу, його політичних орієнтацій та формування його світоглядних принципів.

Недоліком другої групи робіт науковців є те, що вони аналізують політичну культуру середнього класу переважно на теоретико-науковому рівні, не беручи до уваги її прояви на побутово-емоційному рівні.

До третьої групи дослідників можна віднести науковців, роботи яких висвітлюють специфічні проблеми та перспективи розвитку середнього класу в Україні та Росії.

Приділяє достатню увагу ознакам середнього класу в Україні Є. Глібовицький. На його думку, український середній клас особливий тим, що, коли досягає критичної маси (яка необов'язково означає більшість), стандарти і норми, які він встановив, стають універсальними для всього суспільства. Так, ознаками середнього класу в Україні є гідність, раціональність, відповідальність [18].

Дослідниця В. Святненко вважає, що в Україні відсутні достатні умови для форму­вання середнього класу, який, у класичному розумін­ні, має складати найчисельнішу верству населення. Тому важливим і актуальним є перехід від декларування і популістських закликів до створення дієвої державної політики формування і підтримки середнього класу [74].

У статті «Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві» О. Александрова висвітлює думку, що за умов відсутності державної підтримки, відбувається становлення досить специфічного українського середнього класу, що суперечливо поєднує в собі риси як носія традиційного товарного виробництва і власника матеріальних ресурсів, так і має потужні паростки інтелектуального походження [3].

Деякі аспекти становлення середнього класу в Україні та особливості елементів його політичної культури: політичних цінностей й орієнтацій досліджує у роботі «Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу» В. Козьма. На його думку, в період соціально-політичних та економічних трансформацій проблема становлення, консолідації, онтологічне укорінення середнього класу можна вважати однією з цілей української модернізації [43].

Український соціолог В. Грицанюк у роботі «Політичні уподобання та цінності середнього класу» встановила рівень зацікавленості проблемами політичного життя України серед представників різних соціальних прошарків та визначила причину політичної активності, на прикладі електоральної активності та проаналізувала рівень довіри середнього класу до низки соціально-політичних інститутів [20].

Н. Височина аналізує рівень політичної активності середнього класу на Хмельниччині. За допомогою соціологічного методу анкетування та аналізу статистичних даних автор дослідила рівень зацікавленості політичними подіями на Хмельниччині, політичні настрої громадян, їхнє ставлення до влади. Отримані результати свідчать про те, що представники середнього класу на Хмельниччині не проявляють високий рівень політичної активності, а лише беруть участь у діях, пов’язаних з делегуванням своїх повноважень та виконують окремі ситуаційні доручення [13].

У роботі Н. Тихонової «Російський середній клас: особливості світогляду і фактори соціальної мобільності» відзначається, що факторами успіху, що забезпечують прийнятний соціальний статус, російський середній клас вважає здібності; освіту; наполеглива праця; знайомства і зв'язки ("соціальний капітал"). При цьому під здібностями мається на увазі, перш за все, готовність жити в умовах ринку та зростаючої конкуренції, орієнтація на індивідуальну свободу, нонконформізм, а також деякі професійні навички та вміння. Вважається, що майже всіма своїми досягненнями в житті вони зобов'язані самим собі, представники середнього класу помиляються. Належність до міської культури і високі статусні позиції батьків значно сприяють заняттю більш високих ступенів на соціальній драбині [76].

Дослідники І. Мейжис та О. Дроздов у статті «Середній клас в Росії» розглядають стан середнього класу в російському суспільстві, фактори, що перешкоджають його становленню та зазначають необхідні умови його розвитку, який буде базисом нового російського суспільства. На їх думку міцний середній клас може стати гарантом економічної стабільності, підвищення рівня життя, він може стати базисом нової ідеології російського суспільства перехідного періоду [53].

Недоліком третьої групи робіт фахівців є те, що вони аналізуючи проблеми становлення та перспективи розвитку середнього класу, не дають практичних рекомендацій, тобто не пропонують конкретного плану дій: як саме сформувати середній клас та створити умови для його розвитку і позитивного впливу на політичний процес.

Узагальнюючи аналіз ступеня розробки проблеми політичної культури середнього класу можна констатувати, що більшість загальних аспектів цієї проблематики розглянуто, але спеціального політологічного дослідження, яке б порівнювало політичну культуру середнього класу європейського зразка та Україні і Росії поки що бракує.

Метою даної роботи є визначення особливостей та порівняння політичної культури середнього класу європейського взірця та України і Росії за для кращого врахування їх політичного потенціалу та ролі у політичному процесі.

Об’єктом даного дослідження виступає політична культура суспільства.

Предметом виступає особливості політичної культури середнього класу європейського зразка та України і Росії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати наукову літературу стосовно обраної теми;

- визначити теоретико-методологічні підходи до вивчення середнього класу у соціальній структурі суспільства;

- охарактеризувати теоретико-науковий рівень політичної культури середнього класу;

- визначити прояви політичної культури середнього класу на побутово-емоційному рівні;

- простежити відмінності та особливості політичної культури середнього класу європейського зразка та України і Росії;

- підсумувати отримані результати та сформулювати рекомендації стосовно обраної теми.

У якості гіпотези дослідження висувається припущення, що поширені уявлення щодо політичної культури середнього класу багато у чому є ідеалізованими стереотипами.

В ході написання роботи використовувалися такі методи дослідження: історичний метод використовувався при розгляді еволюції середнього класу; метод аналізу (задля опрацювання наукової літератури стосовно обраної теми); системний метод (задля узагальнення найважливіших знань з проблеми у єдину цілісну систему); метод аналогії (задля уподібнення процесів, які відбувалися в минулому, з процесами, які відбуваються на сучасному рівні розвитку, або можуть відбуватися в майбутньому).

Новизна роботи полягає у тому, що вона є спробою суто політологічного аналізу на рівні студентського дослідження проблеми політичної культури середнього класу та використаний ряд джерел, які раніше не відображалися у вітчизняній літературі.

Автором була здійснена апробація розробок до теми дослідження у статті «Історія становлення поняття «середній клас»» [], а також зроблена доповідь з цієї теми на «Могилянських читаннях – 2012».

Структура роботи обумовлена її метою та завданнями і складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Практичне застосування роботи полягає у можливості її використання при вивченні дисциплін: «Політична культура», «Політичне прогнозування», «Політична соціологія», у практичній діяльності політичних партій і громадянських організацій та масово-роз’яснювальній роботі серед населення.

Висновки

Дослідивши основні підходи до розуміння середнього класу сутності його політичної культури та її специфіки в Україні та Росії можна зробити наступні висновки.

За результатами дослідження, гіпотеза, висунута на початку, підтвердилася: поширені уявлення щодо політичної культури середнього класу багато у чому є ідеалізованими стереотипами.

Наявність різноманітних визначень середнього класу свідчить про те, що це поняття в наукових колах поки що не сформульовано в остаточному вигляді, що на сучасному етапі йде інтенсивний процес дослідження та визначення цього складного соціально-економічного явища.

У якості робочого варіанту для дослідження визначаємо середній клас як категорію населення, для якої характерно: наявність середнього, для певного суспільства, рівня матеріальної забезпеченості, рівня освіти, професійно-кваліфікаційної позиції, посадової позиції.

Аналізуючи політичну субкультуру середнього класу як європейського зразка так і в Україні і Росії можна сказати, що основною вона має як спільні так і відмінні риси. Щодо спільних особливостей: неоднорідність елементів, постійна історична модифікація складу середнього класу, має «ідеологію достатку», або її метаморфози, які обумовлюються змінами політичних цінностей, орієнтацій та установок середнього класу, частина середнього класу схильні до агресивних дія, які проявляються не тільки в участі в політичних та протестних акціях але й кровопролиттям, збройними повстаннями тощо.

Особливостями політичної субкультури середнього класу європейського зразка є: переважно «партисипативна» модель політичної участі, стійкі традиції політичної демократії, а з ними політичні цінності яка несе з собою демократія: свобода індивіда у всіх формах, у «витонченій формі» - рівність статей, розповсюдження одностатевих шлюбів тощо, плюралізм ідей як в суспільстві так і особистісних відносинах в середині середнього класу – не завжди можна знайти консенсус (раціональне рішення), середній клас «пересичений» політикою, сильний вплив масової політичної культури, яка дещо розмиває специфічні політичні цінності та орієнтації середнього класу.

Ознаки політичної субкультури українського та російського середнього класу є: відданість політичній та економічній стабільності, прагнення до обмеження державного патерналізму, певний консерватизм, націленість на підтримання рівноваги в суспільстві, домінування індивідуалістичних інтересів, неприйняття правових норм в якості імперативу.

На теоретико- науковому рівні ідеологія, політичні цінності та політичні знання європейського зразка та в Україні та Росії відрізняються. Для ідеології середнього класу європейського зразка характерні прихильність до існуючих та установлених соціальних систем і норм, «скептичне» сприйняття ідей рівності людей, неприйняття революцій та радикальних реформ, обстоювання еволюційного органічного, максимально повільного розвитку. На Заході така позиція більшої частини середнього класу обумовлена наявністю високого рівня політичних знань. Однак, в середині середнього класу простежується прихильність нижчого шару до радикальних реформ, протестних акціях і рухах, тому ідеології середнього класу європейського зразка можна визначити як консервативно-радикальну.

Український та російський середній клас є в основному об'єктом доповнення зусиль з боку правих і центристських партій. Їх ідеологи вважають середній клас основою подальшого розвитку незалежності держав. Якщо говорити про середній клас, то, як виявилось, ні комуністична, ні ліберальна, ні націоналістична доктрини не є в цій сфері домінуючими. Більшість складають ті, хто взагалі себе ідеологічно ні з якою політичною течією не ідентифікує.

На побутово-емоційному рівні ментальність і ціннісні установки нинішнього українського та російського середнього класу формуються під впливом двох тенденцій, які часто суперечать одна одній. З одного боку, для цих країн характерне посилення консервативних тенденцій як в менталітеті і настроях провідних груп суспільства, так і в трансформації політичної системи. З іншого боку, друга тенденція, яка суперечить цьому посиленню консерватизму, тенденція - та, що, тим не менш, суспільство досить успішно модернізується.

Виходячи з визначення політичної культури, стереотипи та міфи середнього класу європейського зразка та в Україні і Росії займають дуже важливе місце, адже саме система переконань, вірувань та почуттів, які забезпечують прийняття правил, що спрямовують поведінку в політичній системі може складатися лише з міфів та стереотипів, які суттєво змінюють картину світу.

Середній клас європейського взірця в силу свого положення в суспільстві і одержуваних доходів зацікавлений у політичній стабільності, схильний до компромісів, примиренню політичних крайнощів. Його відрізняють компетентність і активність при прийнятті електоральних і політичних рішень. Він досить чуйний стосовно змін у державній політиці, оскільки будь-які зміни в розподілі ресурсів загрожують йому неприємностями у всіх сторонах життєдіяльності. Тому він намагається впливати на державні структури, в першу чергу через інститути громадянського суспільства - політичні партії, громадські організації та об'єднання.

Більшість дослідників визначаючи роль середнього класу як європейського зразка так і в Україні та Росії вважають, що він основою стабільності та добробуту. Однак, роль середніх верств в зародження і розвитку фашистських рухів, у встановленні і збереженні фашистської диктатури дійсно значна. Особливо помітна вона в країнах з «класичним» фашистським режимом, якою була гітлерівська Німеччина 30-х років. За останні десять років середній клас також є основою опозиційних та протестних рухів та революцій (Помаранчера революція в Україні, 2004 р; Болотна справа в Росії, 2012-2013 роки, протестні рухи в Іспанії, Італії, Великобританії).

У сучасному українському та російському суспільствах середній клас, як він розуміється в західних спільнотах, знаходиться в зародковому стані. Якщо процес реформування в країнах СНД вдасться направити в сприятливе русло, то внаслідок змін в економічній структурі середні класи будуть все більш поглинати колишні соціальні шари і класи і стануть важливою соціальною силою. Сьогодні важко сказати, стануть вони гарантом розвитку громадянського суспільства чи будуть основою для чергової революції, однак, слід зазначити, що поки середній клас в Україні та Росії орієнтований не на виробництво, а на перерозподіл благ, і ця обставина може виявитися вирішальним для майбутнього країн.

Використовуючи результати проведеного дослідження, з метою підвищення рівня та аналізу політичної культури середнього класу, а також прискорення та покращення процесів демократизації політичної системи України та Росії, виявляється необхідним надати певні практичні рекомендації.

Управлінню освіти Миколаївської Міської ради на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили пропонується провести наукову конференцію з теми «Порівняльний аналіз політичної культури середнього класу країн СНД та Західної Європи» (додаток В).

Пропонується Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії (ОДТРК) створити серію з двох телепередач на спільну загальну тематику в рамках проекту «Політична культура середнього класу європейського зразка та її особливості в Україні та Росії» (додаток Г).

Міністерству освіти і науки України пропонується створити дослідницьку групу з розробки системи політичної освіти всіх прошарків середнього класу. (додаток Д).

Список використаної літератури

1. Аксельрод Л. И. Критика основ буржуазного обществоведения и материалистическое понимание истории: Курс лекцій. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 104 с.

2. Александрова О. С. Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ngoua.org/archives/504

3. Александрова О. Российский средний класс: идейный контекст становления / О. А. Александрова // Общественные науки и современность. 2002. № 1. - С. 25-33.

4. Аристотель. Сочинения в 4-х тт. М.: Мысль. 1983. Т. 4. - 830 с.

5. Андреев А. Средний класс в России. К анализу российской модели национальной консолидации [Электронный ресурс]. – Режим доступу:

http://www.moskvam.ru/l 999/12 99/andreev.htm

6. Андрєєв А. Світогляд і цінності середнього класу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.isras.ru/publ.html?id=1290

7. Анурин В. Контуры провинциального среднего класса России / В. Ф. Анурин // Социологические исследования. 2006. № 10. - С. 3-15.

8. Анурин В.Ф. Политическая стратификация: содержательный аспект. // Социологические исследования. 1996. - №12. - С.72 - 96.

9. Архангельская Н. И это всё о нём // Эксперт. 2003. №25. - С. 50-51.

10. Бызов Л. Ментальность и ценностные установки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.proza.ru/2011/09/15/1539

11. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. №5. - С. 147-156.

12. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.vehi.net/vehi/

13. Височина Н. Політична активність середнього класу на Хмельниччині [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://naub.oa.edu.ua/2012/vysochyna-n-politychna-

aktyvnist-serednoho-klasu-na-hmelnychchyni/

14. Гаврилюк В.В., Трикоз H.A. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации // Социологические исследования. 2002. №1. - С. 96-105.

15. Галкин А. Германский фашизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scepsis.net/library/id_2735.html

16. Гальчинський А.С. Базові проблеми становлення середнього класу // Економіка і прогнозування – 2002. – № 2. – С. 76-81.

17. Гелей С., Рутар. С. Політологія: Навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://politics.ellib.org.ua/pages-2317.html

18. Глібовицький Є. «Ознаками середнього класу в Україні є гідність, раціональність, відповідальність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://blogs.pravda.com.ua/authors/kushniruk/50e5e542af2b7/

19. Горбань А. Гуманитарная интеллигенция как субъект формирования идеологии среднего класса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

Gileya/2011_48/Gileya48/F14_doc.pdf

20. Грицанюк В. Політичні уподобання та цінності середнього класу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=

rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpostua.

info%2Fgrycaniuk.htm&ei=9YOdUerdLYvfOMPTgaAE&usg

=AFQjCNGadywhbU-kDhIglXm5HJhy-L7oDQ&sig2=H6CCs_mcCKZRJgR4LZxynA&bvm=

bv.46865395,d.ZWU

21. Гофф ле, Ж. Интеллектуалы в средние века [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.krotov.info/libr_min/04_g/of/f_01.htm

22. Далтон Р. Политическая культура и политическая социализация // Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие / Сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; Под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 104.

23. Джоніс Д. XIX век европейского среднего класса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://courses.wcupa.edu/jones/his311/notes/mid-clas.htm

24. Девятов А. Особенности экономического сознания и поведения среднего класса / А. А. Девятов, Ю. П. Лежнина // Средний класс в современной России / Отв. ред. М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. Ин-т социологии РАН. М.: ИС РАН, 2008. С. - 59-75.

25. Дилигенский Г. Люди среднего класса / Г. Г. Дилигенский. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2002. 285 с.

26. Дискин И. Средний класс как "мигрант" в белорусском обществе / И. Е. Дискин // Средний класс в современном российском обществе. М., 1999. - С. 92-116.

27. Дмитричев И. М. Проблемы формирования среднего класса / И. М. Дмитричев // Мониторинг социально-экономического потенциала семей. М., 1998. Вып 4. - С. 10.

28. Дэвис К. Некоторые принципы стратификации / К. Дэвис, У. Мур // Социальная стратификация / Под ред. С.А. Белановского. М.: ИНП РАН, 1992. Вып. I. - С. 160-177.

29. Дятлов В. Новые средние / В. Дятлов // Итоги. 2009. № 53.- С. 48-51.

30. Ефременко Т. Экономическая культура как социологическое понятие / Т. Ефременко // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 3. С. 123 -141.

31. Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общественные науки и современность. 1995. №1. С. 17-32.

32. Ильин В. Модели классообразования в пост-коммунистическом мире /В. И. Ильин // Мир России. 2008. № 2. С. 3-21.

33. Каганов Ю. Л. Базовая метафора в структуре социальной идентичности / Ю. Л. Каганов, Н. А. Шматко // Социол. исслед. 1996. - № 1. - С. 61 - 71.

34. Кагарлицкий Б. Ю. Восстание среднего класса / Б. Кагарлицкий. М.: «Ультра. Культура», - 2003. - 320 с.

35. Калимуллин Т. Р. Конструирование мифа о среднем классе в России / Т. Р. Калимуллин // Векторы развития современной России. М.: МВШСЭН, 2002. – 328 с.

36. Кальной І. Середній клас як носій нових цінностей. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/-i/3733-2012-01-26-07-48-47

37. Капустин Б. Либеральные ценности в сознании россиян / Б. Капустин, И. Клямкин // Полит, исслед- 1994. № 1. - С. 68 - 92.

38. Капустин Б. Г. Кризис ценностей и шансы российского либерализма / Б. Г. Капустин // Полит, исслед. 1992. - № 6. - С. 76-83.

39. Карпова В. Спасет ли средний класс демократию в России? / В. Карпова // Новое лит. обозрение. 2001. - № 2. – С. 54-69.

40. Климова С. Г. Новые предприниматели и старая культура / С. Г. Климова, Л. Г.Дунаевский // Социол. исслед. 1993. - № 5. - С. 64 - 68.

41. Кенуорти Л. Пять мифов о среднем классе [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://inosmi.ru/world/20120806/196152589.html

42. Козьма В. Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

3&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN

%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name

%3DDOC%2F2008%2F08kvvsus.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD

%3D1&ei=dIOdUfziNIKrPIvqgKAN&usg=AFQjCNG6YmTQLhHTMu83

sE2v-Qb_ilU2Ww&sig2=1TA5Bubb2-6OwpSbaLs6IA&bvm=bv.4686

5395,d.ZWU

43. Козьма В Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1320

44. Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://demoscope.ru/weekly/2009/0381/analit02.php

45. Лапин Н.И. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. №6. С.3-17.

46. Лапин Н.И. Пути развития России. М.: Институт философии РАН, 2000. – С. 321- 323.

47. Лапкин В.В., Пантин В.И. Политические ориентации и политические институты в современной России: проблемы коэволюции // Политические исследования. 1999. №6. – 154 с.

48. Левада Ю. Общественное мнение и общество на перепутьях 1999 года // Куда идет Россия? Власть, общество, личность. М., 2000. – 345 с.

49. Лопатина Н.Ю. Предпринимательство в политическом пространстве // Мировая экономика и международные отношения. 1993. №4. С.43-57.

50. Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. / Пер. с нем. С.Н. Земляного. - Москва: Логос-альтера, 2003. - 416 с.

51. Маркс К., Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта: Соч. 2-е изд., Т.8, С. 151 – 164.

52. Маркузе. Г. Одновимірна людина. М.: "Refl-book", 1994. - 368 с.

53. Мейжис І., Дроздов О. Середній клас в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.u =s&sour%2F2012%2F184-172-18.

pdf&ei=M4WdUf6-GIHBOKrEgJAK&usg=AFQjCNFx_I72Bs-

E5V1UOigb0M5S631uUQ&sig2=c-

DHwjRbO4vb_u3_b_1dg&bvm=bv.46865395,d.ZWU

54. Митина И.В. Неравенство: соціально-философский аналіз. – Ростов н/д: Изд-во Рост. ун-та, 2005. – 260 с.

55. Муррос К. Опорные базы и революция [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://volniza.info/?p=2335

56. Обыденова Т.Б. Средний класс и его работа // Социологические исследования. 2000. №3. С.33-42.

57. Оруджев Н. Современное мішление и марксизм. Вестник московського университета 1993, №3, С.15-26

58. Осадчая Г.Н. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и региональная дифференциация // Социологические исследования. 2002. №10. С.88-94.

59. Пантин В.И. Средний' класс в процессе трансфомации // Политая: Анализ. Хроника. Прогноз. 2000. №1 С. 98-109.

60. Панферова В.Н., Мечникова М.А. Социальная стратификация. -Социально-политический журнал. 1995. №5: С. 92-105;

61. Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. Под ред. В.Кувалдина. М., 1996. – С. 125-153.

62. Перегудов С.П. Гражданское общество: «трехчленная» или «одночленная» модель? // Политические исследования. 1995. №3. – С. 23-44.

63. Пивоваров Ю. С. Две политические субкультуры пореформенной России: проблема взаимодействия // Ретроспективная и сравнительная политология. Публикации и исследования. Вып. I. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 266.

64. Петухов В. Політичні цінності і поведінка середнього класу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://sbiblio.com/biblio/archive/petuhov_politzennosti/

65. Політична свідомість і культура / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк [та ін.]; за ред. Б Кухти. - Львів: Кальварія, 1998. - 556 с.

66. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - К.: ВЦ " Академія", 2003. - 528 с.

67. Разумнова И. Американский средний класс в условиях регулируемой экономики / И. И. Разумнова // США-Канада: экономика, политика, культура. 2004. № 4. С. 15-19.

68. Райт Э. Марксистские концепции классовой структуры / Э. О. Райт // Рубеж. 2000. № 15. С. 35-84.

69. Ріголіні Д., Торхе Ф.. Що таке середній класс? Класові відмінності цінностей і політичних орієнтацій в Латинській Америці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ftp.iza.org/dp6292.pdf

70. Римашевская Н. М. Экономическая стратификация населения Восточной Европы/ Н. М. Римашевская // Общество и экономика. № 12. 2002. С. 6-14.

71. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Осипова Г.В. М.: Инфра-М, 1999. - 665 с.

72. Романович. У вопросу об иерархии власти. Вопросі философии. 2008 № 8. С. 51-59.

73. Ротар Н. Регіональні субкультури та проблема консолідації демократії в Україні // Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та конфронтаційні небезпеки. Матеріали Міжнародної наукової конференції, Чернівці, 18 -1 9 вересня 2000. – Чернівці: БУКРЕК, 2000. – С. 111.

74. Святненко В. Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source

=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpapers.

univ.kiev.ua%2Fekonomika%2Farticles%2FMiddle_Class_in_

Ukraine_Essence_and_Classification_s_Signs_14010.pdf&ei=

WIKdUfy7FYSuO-3IgOgJ&usg=AFQjCNE7apZtQSD9A2TWDFz

_kasba79vAQ&sig2=N7pcrf9XI1bwL9QaPOcUGw&bvm=

bv.46865395,d.ZWU

75. Солонников Д. «Ни одна идеология не отвечает вызовам времени» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.sensusnovus.ru/interview/2012/04/25/13342.html

76. Тихонова Н. Російський середній клас: особливості світогляду і фактори соціальної мобільності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source

=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%

2Fecsocman.hse.ru%2Fdata%2F228%2F013%2F1220%2F003.

TIKHONOVA.pdf&ei=zYSdUaq3OoSrOunXgcAJ&usg=

AFQjCNEf0Yvkh0nIOh2rHQU7JFBiv3lN5g&sig2=

JDDoIttJoERSuwNjrkam-w&bvm=bv.46865395,d.ZWU

77. Узлов Ю. Средний класс как потенциальный субэкт российской модернизации [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://cyberleninka.ru/article/n/sredniy-klass-kak-

potentsialnyy-subekt-rossiyskoy-modernizatsii

78. Уледов А.К. Политическая идеология рабочего класса [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.medzzz.ru/obschestvennaya_psihologiya_

i_ideologiya/vzaimosvyaz_obschestvennoy_psihologii_i_ideo304/8907.html

79. Фурсов А. Прощальный поклон капитализма [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.apn.ru/publications/articlel7585.htm

80. Хазин М. Идеология "Западного" проекта рушится на глазах [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://newsland.com/news/detail/id/573701/

81. Хайнс У. В. Свобода, свободные рынки и человеческие ценности / У. В. Хайнс // Свободная мысль. 1994. № 4. - С.51-54.

82. Хальбвакс М. Социальные классы и морфология / М. Хальбвакс. М.: Институт экспериментальной социологии, 2000.- 509 с.

83. Хахулина JI. А. Субъективный средний класс: доходы, материальное положение, ценностные ориентации / Л. А. Хахулина // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999. №2. С. 24-34.

84. Хевеши М.А. Социально-политические стереотипы, иллюзии, мифы и их воздействие на массы // Философские науки. – 2001. - №2. – С. 5-17

85. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы» / Дойчер И. Незавершенная революция; Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». – М., «Интер-Версо», 1991. – 272 с.

86. Шангіна Л. Громадянська активність українського середнього класу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=

s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CFcQFjAF&url

=http%3A%2F%2Fwww.razumkov.org.ua%2Ffiles%

2Fcategory_journal%2FNSD101_ukr_4.pdf&ei=

eYudUdqSKofUOM_zgcgN&usg=AFQjCNGS5t9z-

uFMSXkMwgFvL0KzJWz7Gw&sig2=mKy6NwElW9kpXQ

25sMVXAg&bvm=bv.46865395,d.ZWU

87. Шкаратан О. И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ / О. И. Шкаратан. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 468 с.

88. Эксперт-ДАТА: проект «Стиль жизни среднего класса» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.middleclass.ru

89. Blumin S. M. The emergence of the middle class: Social Experience in the American City, 1760-1900. / S. M. Blumin. New York: Cambridge University Press, 1989. - 452 с.

90. Gilbert D. The American Class Structure / D. Gilbert. New York: Wadsworth Publishing, 1998. 332 с.

91. Lipset S. M. Political man: the social bases of politics / S. M. Lipset. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981. 432 c.

92. Lewis R. The English Middle Classes / R. Lewis, A. Maude. New York: A.A.Knopf, Inc., 1950. 320 с.

93. Centers R. The Psihology of Socsal Class / R. Centers. Princeceton: Princeceton Univ. Press, 1949. 244 c.