Распечатать страницу

Доповідь Апробація

« Назад

Код роботи: 3669

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Сучасна лінгвістика (англійська мова)

Тема: Апробація

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Професіоналізми та їх відмінність від термінів

Використана література

1. Паламар Л. М. Мова ділових паперів / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – Київ: Либідь, 2000. – 296 с.

2. Прохорова В. Н. Об эмоциональности термина / В. Н. Прохорова. – Москва: Наука, 1970. – 159 с. – (Лингвистические проблемы научно-технической терминологии).

3. Шелов С. Д. Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы (к проблеме классификации специальной лексики) / С. Д. Шелов. – Москва: Наука, 1984. – 87 с.

4. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – Москва: Высшая школа, 1990. – 253 с.

5. Заболоцкий Н. А. Нотатки перекладача / Н. А. Заболоцкий. – Москва: Наука, 1993. – 138 с.

6. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд. – Москва: Просвещение, 1990. – 300 с.

7. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика / В. Д. Бондалетов. – Москва: Просвещение, 1987. – 160 с.

1. Професіоналізми та їх відмінність від термінів

Проблема розмежування термінологічної та професійної лексики спричинена безпосередньо її вживанням у тій чи іншій сфері людської діяльності. У сучасному вітчизняному мовознавстві думки науковців різняться щодо кількості видів спеціальної лексики. Систематизовані назви понять, які фіксують термінологічні словники традиційно називають термінами, а слова, які не становлять чіткої системи, особливо слова вузької спеціалізації прийнято називати професіоналізмами.

Проблемою розмежування цих понять займались такі вчені як: В. М. Прохорова, С. Д. Шелов, О.О. Реформатський, В.Д. Бондалєтов та інші. С. Д. Шелов зазначає, що терміни та професіоналізми отримують тотожну або близьку семантичну характеристику, але різняться узусом, орієнтацією на сферу використання. Як зауважує В.Д. Бондалєтов, слова-професіоналізми розпізнають за тими самими ознаками, що і терміноодиниці, але з підкресленням їхньої невідповідності тим високим критеріям, які висуваються до термінів. Вдале визначення наводить В. М. Прохорова: "Терміни є узаконеними назвами будь-яких спеціальних понять. Професіоналізми вживаються як їх неофіційні замінники лише в обмеженому спеціальною тематикою мовленні осіб, пов’язаних між собою професією". В багатьох інших наукових дослідженнях також підкреслюється, що професіоналізми є ненормованою формою існування спеціальних мовних засобів.

Різниця професіоналізму й терміна виявляється у його семантичній структурі. Так, структура терміна вибудувана з урахуванням логіки й представляється досить чіткою. Для термінів характерні спеціалізовані словнники. Професіоналізми здебільшого утворені з урахуванням образних асоціацій, зрозумілих для певної групи людей, що працюють у цій сфері протягом тривалого часу.

Професіоналізми (лат. professio –"заняття, фах") – це слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії, виступають синонімами до вже існуючих термінів та побутують переважно в розмовній мові. Професіоналізми мало поширені в літературній мові. Разом із тим вони є джерелом для творення термінології. Значна частина професіоналізмів — це розмовні замінники термінів, тобто усталених слів і словосполучень для позначення понять різних галузей знань, наукових дисциплін, понять мистецтва тощо. У писемному, діловому мовленні вживання таких слів, які "не мають чіткого наукового визначення, не становлять цілісної системи, але детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії", є небажаним.

Таким чином, основними ознаками для виокремлення професіоналізмів можна вважати їхню обмежену сферу застосування (зазвичай це розмовна мова спеціалістів певної галузі та нефахова література) та емоційно-експресивне забарвлення.

Слід зазначити, що поява професіоналізмів пов’язана не стільки з прагненням мовців до виразності мовлення, скільки з необхідністю позначення різноманітних понять, які в літературній мові передаються шляхом опису.

Прикладами професіоналізмів в англійській мові є: tin-hat, в буквальному перекладі означає «бляшаний капелюх», але у певній сфері є назвою сталевого шолома, чи каски. Також, tin fish (дослівно «бляшана риба») - підводний човен; block-buster (дослівно «що змітає квартал») - особлива бомба, призначена для руйнації великих будинків.

Досить часто професіоналізми можна зустріти у таких сферах людської діяльності як:

1. Політика (так для членів британського парламенту характерним є вживання таких професіоналізмів: another place – інша палата (вживається членами палати лордів про палату громад і навпаки); baby of the house –наймолодший член парламенту; back-bencher – рядовий член парламенту; carpetbagger – “чужак”, кандидат на виборах, який не живе в даному виборчому окрузі).

2. Військова справа ( наприклад, Archie – тип зенітного кулемету (від Archibald); lifer – старослужбовець; red cap – військовий поліцейський; red hat – штабний офіцер; prune – льотчик-невдаха).

3. Спорт (наприклад, висловлювання four-bagger (home-run) – удар за межі поля; coveted paste boards (hard-to-get tickets) - важко придбати квитки; grid classic (big game) – велика гра; tankmen (swimmers) - плавці; centure (100-yard dash) - забіг на 100 ярдів.

4. Навігація та мореплавство (наприклад, висловлювання to let go the lines - віддати кінці, відчалити; fo'c'sle - бак, півбак тощо.)

Ступінь поширення професіоналізмів у повсякденній мові залежить, передусім, від рівня популярності та затребуваності цього виду діяльність у суспільстві.

Чим ближче та чи інша галузь виробничої діяльності загальним інтересам суспільства, тим швидше професіоналізми стають загальновідомими, тим менше вони потребують авторських пояснень при необхідності їх використання. Для англійського народу однією з таких галузей виробничої діяльності є навігація. Величезна кількість термінів і професіоналізмів з цієї галузі увійшли в словниковий склад літературної мови і, тому, майже не відчуваються, як професіоналізми. Так вираз fore and aft – від носа коробля до корми – залишивсся професіоналізмов, хоча є досить відомим.

Часто професіоналізми вживаються у газетних статтях, призначені для таких людей, що цікавляться даним видом діяльності, сферою виробництва і т.д. У таких статтях часто немає пояснень, що стосуються професійних висловлювань, оскільки передбачається, що читач в достатній мірі знайомий з предметом публікації.

Професіоналізми можуть також вживатися у мистецькій і науково-популярній літературі для створення необхідного контексту і надання фразі яскравого забарвлення. У такій літературі професіоналізми виконують стилістичні функції, тоді як в оригінальному середовищі, тобто, у професійному спілкуванні, вони не виконують таких функцій.

Отже, професіоналізмами називають слова та висловлювання, які використовуються у мові для позначення принципово нових об'єктів, які раніше не зустрічалися і яким потрібно було підібрати назву. Професіоналізмами в певному сенсі можна вважати термінами, проте, слід розмежувати їх вживання. Позначення професійної лексики через поняття «термін» застосовуються більшою мірою стосовно спеціалізованої літературно-книжної частини лексики. Більше широкий спектр висловів, які вживаються в усній розмовній мови, але специфічні для конкретної професійної сфери краще позначати поняттям «професіоналізми».