Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее библиотековедение \ 3416. Бакалаврська робота Обласна бібліотека як центр опрацювання та поширення регіональної інформації

Бакалаврська робота Обласна бібліотека як центр опрацювання та поширення регіональної інформації

« Назад

Код роботи: 3416

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Загальне бібліотекознавство

Тема: Обласна бібліотека як центр опрацювання та поширення регіональної інформації

Кількість сторінок: 75

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

1.1. Сутність та специфіка поняття "регіон"

1.2. Регіональна інформація та її види

1.3. Регіональні інформаційні ресурси як складова національного інформаційного ресурсу

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ РІВНЕНЩИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

2.2. Обласна бібліотека як центр регіональної інформації

2.2. Електронні інформаційні ресурси області в електронному каталозі та базах даних Рівненської державної обласної бібліотеки

2.3. Краєзнавчі матеріали відділу акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії Рівненської державної обласної бібліотеки

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ

3.1. Аналіз умов праці

3.2. Особливості охорони умов праці в бібліотеці

3.3. Захист бібліотечної установи як суб'єкта господарювання

3.4. Специфіка господарювання

3.4.1. Вимоги до проведення інструктажу серед персоналу бібліотеки з метою запобігання нещасних випадків

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена значущістю регіональних інформаційних ресурсів (ІР) у сучасному суспільстві. Процеси інформатизації в кожній окремій територіальній інформаційно-ресурсній системі сьогодення повинні мати характеристики локальної інформаційної мережі, адаптованої до національної інформаційної мережі переважно друкованих джерел, з можливістю відтворення у міжнародних інформаційних системах за ознакою територіальності. Проблема існування регіональних ІР у кожній області України та їх подальшого еволюціонування полягає у відсутності єдиних технологічних аспектів формування таких регіональних інформаційних систем за критеріями видового наповнення, повноти вторинної інформації та рівня аналітико-синтетичної обробки регіональної інформації. Тому надбання еволюціонування регіональних ІР в Україні потребують свого технологічного оснащення.

Для досягнення конкурентоспроможності організаційної структури регіону на ринку їй необхідно розробляти ефективні ІР та системи їх обробки. Тому актуальним є питання визначення єдиного універсального підходу, який дозволив би приймати обґрунтовані рішення та обирати оптимальні засоби та методики для продукування регіональних ІР.

Процеси використання розподілених регіональних ІР потребують особливих підходів до управління ними. Висока концентрація документальних джерел в інформаційних установах, поява та розвиток нових інформаційних технологій, що базуються на функціонуванні автоматизованих інформаційних систем, а також мереж інтегрованих чи локалізованих баз даних (БД), відкривають перспективи для впровадження принципів управління, створених на основі системного аналізу, прогнозування та програмного планування.

Створення регіональної інформаційної комплексної системи, розміщеної на регіональному сервері та виставлення в мережі Інтернет, дає можливість будь-якому користувачу в межах області, держави, світу отримати інформацію про конкретну область, сферу діяльності чи конкретну установу, фірму, організацію.

Стан наукової розробленості теми. Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Серед опрацьованих джерел слід виділити наукові роботи О. І. Архипської, яка досліджувала завдання та результати проекту зі створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України [11].

Проблеми створення та перспективи розвитку регіональних інформаційних центрів на базі обласних наукових бібліотек розкриті у статтях М. Кузнєцової. та Н. І. Шостка [25, 41]. Проблеми Рівненського регіону в цій сфері досліджували Н. М. Кожан [23], Р. М. Щербан [42].

Над загальним визначенням поняття "регіональні ІР" та ознаками їх класифікації працювали П. П. Маслянко та П. М. Лісова [27].

Метою дипломної роботи є вивчення особливостей організації ІР регіону обласною бібліотекою.

Завдання дипломної роботи обумовлені її метою:

1) розглянути основні підходи до визначення поняття "регіон" у вітчизняній та зарубіжній літературі;

2) проаналізувати існуючі дефініції поняття "регіональна інформація" (РІ) та визначити її види;

3) визначити особливості функціонування регіональних ІР у суспільстві;

4) дослідити умови та результати створення регіональних інформаційних центрів на базі бібліотек України на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки (РДОБ);

5) ознайомитися зі змістом та принципами роботи електронного каталогу (ЕК) та БД РДОБ;

6) окреслити особливості охорони праці в бібліотеці.

Об'єктом дослідження є обласна бібліотека як центр опрацювання та поширення РІ.

Предметом дослідження є технологічні процеси організації доступу та використання регіональних ІР користувачами бібліотеки.

Базою дослідження є Рівненська державна обласна бібліотека.

Методологічна база дослідження. Методологічною основою роботи є загальнонаукові підходи до пізнання (системний, структурний, модельний) з використанням інформаційного підходу. Інформаційний підхід в даній роботі виділяється як базовий. Під інформаційним методом розуміється загальнонауковий метод пізнання через ідею інформації і її передачі як одного з найважливіших інформаційних процесів.

Створення, використання, зберігання та поширення регіональних ІР потребує системного розгляду. Системний підхід дозволяє, по-перше, використовувати принцип ієрархічності, і, по-друге, розглядати явища і процеси як елементи і зв'язки системи.

Для дослідження регіональних ІР області використовувався загальнонауковий метод теоретичного та емпіричного аналізу; для виявлення базових понять – термінологічний аналіз.

Метод класифікаційного аналізу застосовувався при розробці характеристик ІР регіону і для класифікації послуг, що надають бібліотеки області.

Окрім цього, дослідження спирається і на часткові методи, які переважно виступають як методи, розроблені практикою ведення інформаційної діяльності зі створення, використання, зберігання та поширення регіональних ІР. Таким частковим методом є метод лінгвістичного аналізу термінологічної системи і динаміки її розвитку.

Наукова та практична значущість дипломної роботи полягає в узагальненні матеріалу щодо особливостей створення та використання регіональних ІР у суспільстві.

Результати дослідження мають науково-теоретичне і прикладне значення. Висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у дипломній роботі, можуть бути використані у практичній діяльності бібліотек, зокрема в РДОБ.

Обґрунтування структури дипломної роботи обумовлене логікою розгляду теми. Дипломна робота складається з трьох розділів:

1. Теоретичні основи формування регіональних інформаційних ресурсів.

2. Інформаційні ресурси Рівненщини як об’єкт діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки.

3. Охорона праці в бібліотеках України.

У першому розділі розкрито сутність основних понять дослідження, таких як: "регіон", "інформація" та "РІ". Визначені основні види РІ, а також досліджено структуру ІР регіону як складової національних ІР.

Другий розділ висвітлює особливості створення, функціонування та використання регіональних ІР в обласній бібліотеці на прикладі РДОБ. Окреслені основні напрямки краєзнавчої роботи бібліотеки, проаналізована структура ЕК та БД РДОБ.

Третій розділ дипломної роботи містить результати дослідження умов праці в бібліотеці.

У вступі до дипломної роботи розкрита актуальність обраної теми, стан наукової розробленості. Визначено також мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, охарактеризовано основні методи його проведення. Обґрунтовано структуру дипломної роботи.

Висновки узагальнюють результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми. Список використаної літератури та неопублікованих документів вказує на матеріали, які використовувались при написанні роботи. Додатки наочно демонструють основні положення дослідження.

ВИСНОВКИ

Дискусії, що точаться навколо регіональної проблематики, особливо останнім часом, свідчать про багатоманітність поглядів, що насамперед пов’язано з різним розумінням термінології самого її предмета.

Існує декілька трактувань поняття "регіон", причому "регіон" не завжди означає адміністративно-територіальну одиницю країни. В економічній літературі "регіон" характеризують як цілісно-адміністративну територію країни, для якої характерними є особливі виробничі, соціальні, культурні, етнічні та інші відмінності, що створює передумови для розвитку її за єдиною регіональною стратегією, яка органічно вписується в загальнонаціональну стратегію економічного розвитку та зростання.

Один із найважливіших чинників виникнення й існування регіону – специфічна свідомість регіональної спільноти. До її складу входять: по-перше, регіональна самоідентифікація – усвідомлення конкретною людиною своєї приналежності до того чи іншого регіону; по-друге, регіональні знання й уявлення – поінформованість людини як частини регіонального співтовариства про особливості і властивості свого регіону; по-третє, регіональний менталітет – колективно несвідоме, специфічне світосприйняття, властиве жителям певного регіону, а також характерна для них система цінностей та оцінок, що випливають з неї, настанов тощо; по-четверте, регіональні інтереси – уявлення населення про стан, цілі і шляхи розвитку свого регіону. Регіональні інтереси не можуть увібрати в себе всі інтереси в межах території, що часто не лише не збігаються, але й прямо протилежні один одному. Сума індивідуальних інтересів, інтересів окремих поселень в межах регіону, інтересів держави на території ще не становить загального (регіонального) інтересу. Повинен відбутися свого роду акт "регіональної соціалізації" – перехід інтересу в нову якість: людина повинна зрозуміти, що її інтерес збігається з інтересами багатьох співгромадян в межах регіону і що разом вони краще зможуть реалізувати цей інтерес; по-п’яте, невід’ємною ознакою регіональної спільноти є спільна дія з метою впорядкування існування свого регіону.

Лише в разі існування регіональної спільноти в сукупності вищезгаданих ознак відповідна територія і є регіоном.

Похідним від понять "регіону" та "інформація" є поняття "регіональна інформація", яке можна трактувати як систему, яка працює з документами, пов'язаними за змістом з певною місцевістю в країні, що задовольняють об'єктивні потреби регіону.

РІ – це сукупність локальної інформації, яка має актуальністю в конкретному соціальному просторі і середовищі та циркулює в межах одного регіонального ринку. Критеріями інформації такого типу є локальність і близькість до споживача, зниження інтересу при перенесенні в інший соціальне простір, предметна фізико-географічна, культурно-цивілізаційна, еколого-економічна, політико-адміністративна та правова спільність.

Беручи за основу класифікацію інформації за змістом, наведену у Законі України "Про інформацію" автор пропонує виділити такі види РІ:

- інформація про регіон довідково-енциклопедичного характеру;

- інформація про стан довкілля регіону (екологічна інформація);

- РІ про товар (роботу, послугу);

- регіональна науково-технічна інформація;

- регіональна податкова інформація;

- регіональна правова інформація;

- регіональна статистична інформація;

- регіональна соціологічна інформація.

З метою акумулювання інформації про регіон і забезпечення інформаційних потреб населення створюються РІЦ.

Регіональні ІР є однією зі складових національного ІР і характеризують загальний рівень розвитку продуктивних сил певного регіону. Їх класифікують за ознаками приналежності ресурсу до певної організаційно-технологічної системи, способом виділення об’єктів обліку, призначенням, змістом, видовим складом, джерелом інформації, правовим статусом, структурним типом, доступу, ступенем структурованості інформації, способом розповсюдження і носій, мовою та ін.

В умовах розбудови суверенної України зростає соціальна значущість регіональної (краєзнавчої) діяльності бібліотек. Створюються об’єктивні передумови для відродження кращих традицій українського бібліотечного краєзнавства, системного розвитку всіх його складових: науки, практики, освіти, управління, преси.

Важливу роль у краєзнавчій діяльності наукових бібліотек України відіграють процеси збирання, опрацювання, створення, розповсюдження РІ, надання доступу та використання регіональних електронних ІР, які радикально змінили технологічні етапи КД бібліотек у порівнянні з традиційними технологіями. Більше того, еволюція технологій збереження, оброблення, розповсюдження, пошуку та передачі краєзнавчої інформації відкрила нові можливості комунікативної компетентності у діловій взаємодії обласних бібліотек, що, безперечно, сприяє ефективному втіленню комп’ютерних технологій та розробленню нових власних оригінальних ІР, продуктів і послуг з краєзнавства.

Поява різноманітних автоматизованих пошукових засобів, за допомогою яких сьогодні проводиться кооперативне комплектування, корпоративна каталогізація, зберігання джерел краєзнавчої інформації та створення аналогів друкованих видань з краєзнавства в електронному форматі, слугує опорою для успішного розвитку регіональних ІР, продуктів і послуг наукових бібліотек України.

Пріоритетними цілями і завданнями РДОБ як РІЦ є:

- популяризація історії м. Рівного та області;

- створення оптимальних умов для повного задоволення інформаційних потреб громадян, державних і суспільних структур шляхом формування фонду книг, періодичних, відео- та електронних видань про Рівненщину на основі використання сучасних ІТ;

- створення загальнообласного банку даних інформаційного забезпечення потенційних і віддалених користувачів матеріалами про регіон;

- поліпшення якісного та кількісного складу довідково-інформаційного фонду, зокрема створення електронного краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату;

- проведення на базі РДОБ міжрегіональних і міських конференцій, семінарів, конкурсів та інших заходів, у тому числі і в он-лайн режимі, які направлені на більш поглиблене вивчення історії, етнографії, культури краю;

- проведення координаційної роботи з різними мас-медіа, організаціями, установами, товариствами тощо;

- проведення своєчасної рекламної діяльності;

- активізація діяльності з PR;

- покращення матеріально-технічної бази РДОБ шляхом її автоматизації та наповнення відео- і мультимедійними засобами.

Разом з тим, з особливою гостротою виникає питання про підвищення професійної кваліфікації та інформаційної компетентності бібліотекарів, підвищення рівня історико-краєзнавчих знань, комп’ютерної грамотності самих співробітників, які надають користувачам комплекс інформаційних послуг.

Очікуваними результатами діяльності РДОБ як РІЦ є:

- наповнення повнотекстової електронної БД про регіон новими документами краєзнавчого характеру;

- вдосконалення веб-сайту РДОБ та інформаційного порталу "Рівненщина";

- вдосконалення методичного й інформаційного забезпечення діяльності бібліотек та інших соціальних інститутів міста та області в цілому;

- розширення сфери соціального партнерства, зміцнення зв’язків із громадськістю, державними організаціями та муніципальною владою;

- використання інформаційно-документального фонду краєзнавчої літератури фахівцями різних галузей регіональної економіки, бізнесу, освіти та науки;

- якісне й кількісне поповнення бібліотечних фондів краєзнавчими та іншими матеріалами на традиційних й електронних носіях інформації;

- розкриття перед користувачами РДОБ національної та регіональної культурно-історичної спадщини.

Відділ акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії РДОБ є основним структурним підрозділом бібліотеки, що забезпечує її КД. Відділ виконує наступні функції:

- формує фонд краєзнавчих документів;

- здійснює бібліографічну діяльність у галузі краєзнавства;

- обслуговує читачів краєзнавчими документами;

- популяризує краєзнавчі документи засобами бібліотечної роботи;

- вивчає та аналізує стан КД бібліотек регіону;

- бере участь у визначенні напрямів, вирішенні організаційних і методичних проблем, розробці і впровадженні документів нормативного і методичного характеру, перспективних планів та програм;

- надає методичну допомогу бібліотекам Рівненщини з конкретних питань краєзнавчої роботи;

- проводить науково-дослідну роботу в галузі КД бібліотек;

- поширює кращий досвід краєзнавчої роботи бібліотек тощо.

За останнє десятиріччя активізувалась робота РДОБ з підготовки бібліографічних посібників. Започатковано серію "Славетні земляки" та "Дослідники краю." Щоквартально готуються новини краєзнавчої літератури. Проте, щоквартальне видання "Новини краєзнавчої літератури", як і "Календар знаменних і пам’ятних дат", друкуються лише в одному примірнику. Робота з підготовки бібліографічних посібників не завжди координується з бібліотеками інших систем і відомств міста, а отже не залучаються для відображення в посібниках їх ресурси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95-%E2%F0. – Заголовок з екрану.

2. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=2210-14&check=dCCMfOm7xBWM4ySEZijarlrnHI4Dcs80msh8Ie6. – Заголовок з екрану.

3. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12. – Заголовок з екрану.

4. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 09.04.1999 р. № 595-XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=595-14. – Заголовок з екрану.

5. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d28.htm. – Заголовок з екрану.

6. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України вiд 08.09.2005 р. № 2850-IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15. – Заголовок з екрану.

7. Цивільний Кодекс України: Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Заголовок з екрану.

8. Про комісію з розробки Концепції державної регіональної політики України: Розпорядження Президента України від 30.09.1999 р. № 241/99-рп [електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=241%2F99-%F0%EF. – Заголовок з екрану.

9. Про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України: Положення Міністерства культури і мистецтв України від 11.06.1996 р. № 314 [електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.if.ua/spec/n_kray.html. – Заголовок з екрану.

10. Азьмук Н. А. Інформаційна регіональна система як фактор активізації розвитку малого підприємництва [електронний ресурс] / Н. А. Азьмук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2010_8/st_10_10.pdf. – Заголовок з екрану.

11. Архипська О. І. Проект "Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України" [електронний ресурс] / О. І. Архипська. – Режим доступу: http://library.kr.ua/conference/arkhypska.html. – Заголовок з екрану.

12. Берегой Т. Багатоманітність поглядів на основні поняття регіонально-управлінської проблематики [електронний ресурс] / Т. Берегой. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Apdu_o/2009_2/R_1/Beregoi.pdf. – Заголовок з екрану.

13. Головенко Р. Інформація як правова категорія [електронний ресурс] / Р. Головенко. – Режим доступу: http://media.parlament.org.ua/ss_analitics/action/article_detail/article_id/1278. – Заголовок з екрану.

14. Гудима Р. Р. Новітні підходи до визначення поняття "регіон" та окремих концепцій його розвитку [електронний ресурс] / Р. Р. Гудими. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvbdfa/2011_1/hudyma.pdf. – Заголовок з екрану.

15. Гудимова Н. Краєзнавча діяльність бібліотеки: історія і сьогодення [електронний ресурс] / Н. Гудимова, І. Цуріна. – Режим доступу: http://zounb.zp.ua/node/973. – Заголовок з екрану.

16. Дармограй В. І. Дослідження і порівняння підходів до визначення поняття "регіон" [електронний ресурс] / В. І. Дармограй. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_2/9.pdf. – Заголовок з екрану.

17. Документалістика: конспект лекцій [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/786. – Заголовок з екрану.

18. Дронь Ю. П. Категорія "регіон": сутність і напрями досліджень [електронний ресурс] / Ю. П. Дронь. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSU_ekon/2011_1/11dypsnd.pdf. – Заголовок з екрану.

19. Засади регіональної інформатизації [електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.carpathia.gov.ua/ua/105.htm. – Заголовок з екрану.

20. Информационные ресурсы России: национальный доклад [электронный ресурс] / Гос. комитет РФ по связи и информатизации. – М., 1999. – Режим доступа: http://www.gsnti.ru/inf_res/index.html#contents. – Загл. с экрана.

21. Інструкція з охорони праці для бібліотекаря [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dubanevychi.info/?p=480. – Заголовок з екрану.

22. Інформаційні ресурси [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8. – Заголовок з екрану.

23. Кожан Н. М. Документальна пам’ять Рівненщини / Н. М. Кожан // Пріоритети діяльності Рівнен. держ. обл. б-ки. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – С. 91–97.

24. Кузнєцова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи / М. Кузнєцова // Вісник Кн. палати. – 2009. – № 6. – С. 24–28.

25. Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ [електронний ресурс] / М. Кузнєцова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/vkp/2010_8/st_10_10.pdf. – Заголовок з екрану.

26. Кушнаренко Н. М. Стратегічні напрями краєзнавчої діяльності бібліотек в умовах електронного середовища [електронний ресурс] / Н. М. Кушнаренко // Бібліотечне краєзнавство: нові технології: матеріали міжнар. семінару 22–23 березня 2005 р. – Режим доступу: http://www.irp.rv.ua. – Заголовок з екрану.

27. Маслянко П. П. Інформаційні ресурси та засоби їх створення [електронний ресурс] / П. П. Маслянко, П. М. Ліссов. – Режим доступу: http://www.lissov.kiev.ua/guest/publications/kpi/Maslyanko_Lissov_InformativeResourcesCreation.pdf. – Заголовок з екрану.

28. Організація краєзнавчого ресурсу центральних районних та міських бібліотек Рівненської області: програма соціологічного дослідження [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/index.php?name=Files. – Заголовок з екрану.

29. Панченко Т. В. Регіон як об’єкт та рівень соціально-політичного аналізу: світовий та вітчизняний досвід [електронний ресурс] / Т. В. Панченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_15/Panchen.pdf. – Заголовок з екрану.

30. Панько М. В. Регіон як системне поняття [електронний ресурс] / М. В. Панько. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20100916/ek_panko.htm. – Заголовок з екрану.

31. Панько М. В. Теоретичні підходи до формування змісту економічного поняття "регіон" [електронний ресурс] / М. В. Панько. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20100916/ek_panko.htm. – Заголовок з екрану.

32. Правила охорони праці для працівників бібліотек [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-5-2.php. – Заголовок з екрану.

33. Про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України: проект Закону України [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uacm.kharkov.ua/ukr/index.shtml?ulaws/usuvetr.htm. – Заголовок з екрану.

34. Пургин Ю. П. Функционирование медиахолдинга в условиях трансформации регионального информационного рынка (на примере издательского дома "Алтапресс"): автореф. дис... канд. филолог. наук: 10.01.10 [электронный ресурс] / Ю. П. Пургин. – Екатеринбург, 2011. – Режим доступа: http://media.parlament.org.ua/ss_analitics/action/article_detail/article_id/1278. – Загл. с экрана.

35. Регіональна економіка. Словник-довідник: [укл. О. Д. Богорад, О. М. Невелєв, М. В. Підмогильний]. – К.: Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста, 2004. – 560 с.

36. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irp.rv.ua. – Заголовок з екрану.

37. Суб’єкт господарювання [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. – Заголовок з екрану.

38. Токарчук О. В. Соціально-економічна сутність поняття "регіон" [електронний ресурс] / О. В. Токарчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Economics/21481.doc.htm. – Заголовок з екрану.

39. Топалова Е. Х. До питання про визначення сутності поняття "регіон" [електронний ресурс] / Е. Х. Топалова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apdup/2010_2/2-3-5.pdf. – Заголовок з екрану.

40. Черленяк І. Регіоналізація як системний чинник реформування суспільно-управлінської системи [електронний ресурс] / І. Черленяк, М. Кляп. – Режим доступу: http://www.uzhgorod.iatp.org.ua/ipard/studii.htm. – Заголовок з екрану.

41. Шостко Н. І. Публічний центр регіональної інформації: методично-бібліографічні матеріали [електронний ресурс] / Н. І. Шостко. – Режим доступу: http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid =168. – Заголовок з екрану.

42. Щербан Р. М. Регіональний інформаційний портал: Рівненщина / Р. М. Щербан // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – С. 33–40.

43. Ярощук В. П. Історія комп’ютеризації ОУНБ: етап інтенсифікації / В. П. Ярощук // Пріоритети діяльності Рівнен. держ. обл. б-ки. – Рівне: Волин. обереги, 2006. – С. 6–20.

44. Declaration of the Assembly of european regions on regionalism in Europe of the 4th of. December 1996 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.a-e-r.org/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/Declaration Regionalism/GB-Declaration-Regionalism.doc. – Заголовок з екрану.

45. Recommendation 1811 (2007) “Regionalisation in Europe” [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://assembly.coe.int/ main.asp?Link=/documents/ workingdocs/doc08/edoc11626.htm. – Заголовок з екрану.

46. Recommendation 240 (2008) of the Congress of local and Regional Authorities on the Draft European Charter of Regional Democracy [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1287511&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679. – Заголовок з екрану.

47. Веб-сайт Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроРегіо Україна" [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eru.org.ua/index.php?page=1236. – Заголовок з екрану.

48. Веб-сайт Рівненської державної обласної бібліотеки [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua. – Заголовок з екрану.