Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2945. Магістерська робота Формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі ЗОШ № 3 м. Умань

Магістерська робота Формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі ЗОШ № 3 м. Умань

« Назад

Код роботи: 2945

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі ЗОШ № 3 м. Умань

Кількість сторінок: 90

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми соціальної культури молодших школярів в умовах ЗОШ

1.1. Сутність соціальної культури як соціально-педагогічна проблема

1.2. Особливості соціальної культури дітей підліткового віку в умовах ЗОШ

1.3. Педагогічні умови соціальної культури молодших школярів в умовах загальноосвітньої школи

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Експериментальне дослідження педагогічних умов соціальної культури молодших школярів в умовах ЗОШ

2.1. Стан соціальної культури молодших школярів в умовах ЗОШ

2.2. Реалізація педагогічних умов формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

1. Звєрєва І.Д. Діяльність соціального педагога в середовищі: зміни, форми, методи // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. – У., 1999.-ч.1. – 271.

2. Караман О.Л. Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. – Луганськ, 2002. – 20 с.

3. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного ставлення дошкільника. – К., 2001. – 137 с.

4. Лукашевич M. П. Соціальна робота: (теорія і практика): підруч. / М. П. Лукашевич, T. В. Семигіна. - К.: Каравела, 2009. - 368 с.

5. Москаленко В.В. Социализация личности. – К.: Вища шк., 1986. – 200 с.

6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

7. Богуш А.М. Дефініції «Дитинство», «Духовність», і «Довкілля» у педагогічній спадщині В.Сухомлинського // Педагогічні нотатки та роздуми. – Запоріжжя: ТОВ «ЛПС», 2001. – С. 60 – 67.

8. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: Школа, 1998. – 204 с.

9. Богуш А., Печенко І. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Монографія. – Луганськ: «Альма-Матер», 2006. – 367 с.

10. Вікова та педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенко. – К., 1980.

11. Ковальчук Н.П. Історичні аспекти розвитку проблеми соціалізації студентської молоді у зарубіжних дослідженнях.// Соціальна педагогіка: теорія та практика. - №1. – 2009. – 83 с.

12. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – 380 с.

13. Кравчук П.Ф. Формирование развитой творческой личности студента (философско-социологический и методологический анализ). Киев: Вища школа, 1984- 160 с.

14. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навчально-методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 112 с.

15. Педагогічний словник / За ред. С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 64 с.

16. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Либідь, 1982. – 215 с.

17. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.

18. Соціальна педагогіка / За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. – 465 с.

19. Соціальна педагогіка / За заг. ред. А.Й.Капської. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. – 465 с.

Вступ

Актуальність дослідження. Соціально-педагогічні процеси, які відбуваються в сучасному суспільстві, висувають нові завдання щодо забезпечення умов соціального розвитку особистості, зокрема дітей молодшого шкільного віку, а саме удосконалення і формування у дітей соціальної культури, культурних цінностей особистості в умовах ЗОШ, здатної діяти і взаємодіяти в суспільстві.

Про питання забезпечення повноцінного соціального розвитку молодшого школяра, за допомогою такого чинника, як соціальна культура, наголошено в концептуальних державних документах, зокрема Конвенції Організації Об’єднаних націй (ООН) про права дитини, Національній програмі «Діти України» та Державних заходах щодо виконання Національної програми «Діти України» на період 2001-2005 років, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, законах України «Про освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства» та ін.

Носієм соціальної культури є молодший школяр з притаманними йому соціальними властивостями і рисами (такими, як свідомість, мислення, споглядання, бажання, воля, любов, діяльність). Засвоюючи суспільні відносини, дитина виробляє певні світоглядні цінності, освоює норми і правила різних навичок, умінь – того, що сукупно утворює її соціальний потенціал. Соціальна культура являє собою не лише процес повсякденного міжособистісного спілкування, а й специфічний спосіб організації і розвитку людської діяльності, представлений у системі відносин між людиною і природою, людиною і суспільством, людиною і людиною.

З огляду на зазначене вище в сучасній соціальній педагогіці актуалізовано проблему соціальної культури, змістове наповнення якої представлено у соціально-педагогічних, психологічних, філософських дослідженнях.

В соціально – педагогічній літературі проаналізовано поняття, сутність, структура, фактори соціальної культури ( І. Звєрєва, А. Капська, О. Сухомлинська, О.Безпалько, Л. Міщик, С. Омельченко та ін.).

У працях психологів відбито результати дослідження соціально-психологічної атмосфери середовища, психологічних процесів і явищ, характерних для первинного періоду соціалізації й пов’язаних з особливостями особистісного зростання дітей (В. Кудрявцев, В. Петровський, Д. Фельдштейн, І. Бех, О. Кононко, та ін.); аналіз стосунків з однолітками та методи впливу й становлення позитивних взаємин однолітків (І. Башкатов, В. Абраменкова та ін.).

Зокрема у філософських дослідженнях розкрито методологічні основи соціальної педагогіки та визначено зміст цінностей, соціальних орієнтирів (С. Батенін, Г. Батищев, М. Каган та ін.).

Проблема соціальної культури дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ актуалізується низкою суперечностей між: розвитком ідей соціальної педагогіки,яка зумовлює необхідність соціокультурного розвитку молодших школярів та реальною практикою їхньої соціальної культури в навчально виховному середовищі ЗОШ; значним потенціалом навчально виховного середовища ЗОШ та недостатньою розробкою форм і методів соціальної компетентності учнів; можливостями молодшого шкільного віку та недостатнім урахуванням їх у процесі соціалізації в умовах ЗОШ; підвищенням життєвого комфорту школяра та кількістю і якістю мотивації розваг – книг, фільмів, іграшок для дітей та ін.

Зазначенні протиріччя у сфері молодшого шкільного віку, а також економічні, юридичні, політичні й соціальні чинники – вагоме соціально-педагогічне підґрунтя, викликають необхідність переосмислення соціальною педагогікою змісту та ролі соціальної культури в житті співтовариства молодших школярів як її носія.

Отже, актуальність проблеми та наявні суперечності визначили вибір теми дипломної роботи: «Формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в навчально – виховному процесі ЗОШ № 3 м. Умань».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування соціальної культури дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ.

Об’єкт дослідження – процес формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної культури у дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ.

Гіпотеза дослідження цілеспрямована робота дітьми молодшого шкільного віку у навчально-виховному процесі ЗОШ може впливати на збагачення соціальної культури та забезпечувати відповідно зворотній вплив на формування соціальної культури, якщо забезпечувати такі педагогічні умови в ЗОШ:

1) урахування вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку, сприяння збагаченню соціальних уявлень, соціально комунікативних умінь через застосування системи літературно-творчих завдань;

2) урахування особливостей навчально-виховного середовища ЗОШ, забезпечення розвивального середовища для особистісного зростання дитини молодшого шкільного віку в суспільних стосунках з однолітками та дорослими;

3) використання форм і методів соціально-педагогічної роботи в умовах загальноосвітньої школи, організація спільної продуктивної діяльності у формі творчих проектів.

Завдання дослідження:

1) На основі вивчення соціологічно-педагогічної, психологічної, філософської, розкрити теоретичні аспекти проблеми.

2) Розкрити сутність, структуру, особливості та педагогічні умови соціальної культури дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ.

3) Визначити критерії та показники, охарактеризувати рівні сформованості соціальної культури дітей молодшого шкільного віку в умовах ЗОШ.

4) Експериментально перевірити педагогічні умови формування соціальної культури дітей молодшого шкільного віку у просторі соціальної культури.

Для досягнення поставлених мети та завдань було використано такі методи: теоретичні – аналіз (соціально-педагогічний, теоретичний, порівняльний) філософської, соціально-педагогічної, психологічної, культурологічної літератури для розкриття сутності та особливостей процесу ранньої соціалізації, визначення структурних компонентів соціальної культури, її місця та впливу на особистість дитини; моделювання та проектування для визначення логічної структури дослідження й розробки технологій виховної роботи з дітьми в різних умовах соціалізації; емпіричні – спостереження, інтерв’ю дітей, бесіда; констатувальний зріз, формувальний експеримент для перевірки соціально-педагогічних умов сприяння соціалізації підлітків; математичні методи для обробки та інтерпретації результатів дослідження (метод факторного аналізу).

Базою для експериментальної роботи виступила Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, Уманська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9.

Апробація результатів дипломної роботи. Основні положення й результати дослідження були представлені на науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науково - практична Інтернет – конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі», за темою статті «Специфіка соціально - педагогічних умов щодо розвитку соціальної культури підлітків в умовах ЗОШ» від 27-28 жовтня 2016 року в Мукачево; Дев`ята Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь», за темою статті «Основні соціально - педагогічні чинники профілактики девіантної поведінки серед підлітків» від 28 квітня 2016 року.

Структура дипломної роботи.Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дипломної роботи – 90 сторінок.