Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Издательское дело и редактирование \ 2920. Курсова робота Проблеми редагування видань медичного напряму

Курсова робота Проблеми редагування видань медичного напряму

« Назад

Код роботи: 2920

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Видавнича справа та редагування

Тема: Проблеми редагування видань медичного напряму

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Медична термінологія як складова частина української лексики

1.1. Формування української медичної термінології

1.2. Сучасний стан української медичної термінології

Розділ 2. Проблеми редагування видань медичного напряму

2.1. Проблема синонімів та паронімів у медичній термінології

2.2. Кальки термінів під час перекладу з російської мови

Висновок

Список джерел

Словники

Серед наукової літератури можна знайти багато праць, присвячених особливостям редагування наукових видань загалом. Проте складніше знайти дослідження, що стосуються конкретної вузької спеціалізації, якою є, наприклад, медична галузь. Саме тому проблеми редагування видань медичного напряму і досі можна вважати малодослідженою науковцями темою. Це можна обґрунтувати тим, що для якісно проведеного редагування потрібно залучати не лише працівників-редакторів, а також і фахівців медичної галузі, які добре знають українську медичну термінологію. Цим визначається актуальність цього дослідження.

Новизна роботи полягає в тому, що вперше була зроблена спроба узагальнення напрацювань фахівців медичної термінології у контексті використання їх у своїй роботі редактором.

Об’єктом дослідження є українська медична термінологія як складова української наукової термінології.

Предмет дослідження — мовностилістичні особливості медичної термінології.

При написанні цієї роботи були опрацьовані праці таких науковців, як Н. Місник, Н. Литвиненко, О. Новіцької. Темі дослідження також присвячені публікації О. Кіцера, І. Головко, М. Павловського, С. Нечая, Т. Лепехи та ін.

Мета курсової роботи — виявити складнощі, з якими може зіткнутися редактор під час редагування видань медичного напряму та/або текстів, багатих на медичну термінологію.

Реалізація зазначеної мети зумовила постановку таких завдань:

- проаналізувати та охарактеризувати стан сучасної української медичної термінології;

- виявити особливості української медичної термінології;

- сформулювати можливі шляхи вирішення проблем в медичній термінології.

Курсова робота складається з двох розділів, що поділяються на два підпункти кожний.

У першому розділі роботи аналізується сучасний стан української медичної термінології. У рамках даного аналізу розглядаються також основні етапи розвитку і становлення термінології в медичній практиці, завдяки чому можна.

Другий, практичний, розділ присвячений проблемам, що виникають під час редагування медичних видань. Зокрема розглядається питання синонімії термінології — проблеми української термінології, що не оминула й медичну галузь. Також аналізуються медичні омоніми та пароніми, що можуть стати каменем спотикання для редактора.

Великою проблемою сучасних медичних видань є російськомовні кальки. Витоки та стан цієї проблеми в україномовних виданнях також викладені у другому розділі.

У роботі були використані такі методи дослідження, як історичний — хронологічно розглянуто розвиток української медичної термінології, аналіз — проаналізовано та описано стан медичної термінології сьогодні, узагальнення — сформовано основні проблеми редагування.

Практичне значення курсової роботи полягає у використанні наведених шляхів вирішення проблем, з якими може зіткнутися редактор під час редагування медичних текстів.

Медична термінологія складає вагому частину мовлення фахівців медичної галузі. Проте сьогодні вона має кілька проблем, як, наприклад, невпорядкованість терміносистеми, її синонімія, надмірна кількість запозичень. Ці проблеми зумовлені складною історією розвитку медичної лексики в Україні.

Наразі багато науковців та практиків-медиків наголошують на тому, що медична термінологія потребує вдосконалення та внормування, задля полегшення її використання та подальшого розвитку.

У цій роботі було проаналізовано стан та основні проблеми української медичної термінології, що можуть викликати складнощі під час редагування медичних видань.

Однією з найбільших проблем сучасної української медичної термінології є синонімія. Вона зумовлена декількома факторами:

- запозичення грецьколатинських відповідників протягом останніх століть формування української медичної термінології;

- наявність синонімів-власне українських термінів, та синонімів-запозичень;

- скорочення термінів та використання абревіатур;

- одночасне існування в мові застарілих та сучасних термінів;

- поглиблене вивчення певних понять, що зумовлює розширення значення певного терміну;

- різні класифікації понять.

Варіативність медичної термінології ускладнює процес написання медичних текстів та їх редагування. Тому слід уникати вживання різних термінів на позначення одних і тих самих понять. Якщо цієї вимоги не дотримано, редактор повинен прослідкувати синонімічні пари та вилучити один з термінів-дублетів. Йому слід унифікувати термінологію даного видання та прослідкувати за тим, щоб кожен термін познавав єдине унікальне поняття.

Другою проблемою редагування медичних видань є паронімія термінології. Редактор має розумітися на темі, якій присвячений текст, що він опрацьовує, адже це значно полегшить виявлення неправильних термінів-паронімів, якщо воні наявні у тексті. Якщо редактор не володіє предметом дослідження, йому слід перевірити термінологічну базу за спеціалізованими тлумачними словниками, щоб уникнути спотворення змісту, що вклав у свої слова автор.

Третьою, проте не менш значущою проблемою українських видань медичного напряму є неправильний переклад російськомовних текстів та кальки.

Близькоспорідненість цих мов спричиняє велику кількість помилок під час перекладання наукового тексту. Певна частина української термінології майже не відрізняється від російської, проте є і складні випадки перекладу термінів. Задля уникнення помилок під час перекладу слід користуватись медичними російсько-українськими словниками.

Поширення правильної ті грамотної медичної літератури сьогодні є надзвичано важливим. Це є одним із засобів упорядковування медичної термінології, усунення мовних помилок майбутніх лікарів. Адже через наукові та навчальні праці студенти-медики та молоді фахівці складають свій власний медичний словниковий запас, який потім активно вікористовують у лікарській практиці. Тому слід приділяти неабияку увагу до редагування медичної літератури.

1.1. Гавриш І. Українська наукова мова: проблеми і перспективи розвитку / І. Гавриш // Українська термінологія і сучасність. — Київ: НАН України, 1998. — c. 60-62.

1.2. Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Фахова мова медика: Підручник. — Київ: Здоров'я, 2001. — 392 с.

1.3. Кочан І. Іншомовні слова в сучасній технічній термінології // Укр. правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. — Матер. засідань мовознавчої комісії та комісії всесвітньої л-ри НТШ у Львові 1994–1995 рр. — Львів, 1996. — С.129–135.

1.4. Лещенко Т. О. Професійна мова медика: навч. посібн. — Полтава, ПФ «Форміка», 2004. — 140 с.

1.5. Литвиненко Н. П. Сучасний український медичний дискурс. — автореф. дис. — Київ, 2010.

1.6. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Медичний термін у лінгвістичному аспекті / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник; за ред. В. Г. Коляденка ; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. — Київ : Здоров'я, 2001 (НМУ). — 174 с.

1.7. М. С. Зарицкий. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник. — Київ: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»"; ТОВ "Фірма «Періодика»", 2004. — 128 с.

1.8. Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький, 2013 р. — 272 с.

1.9. Місник Н. Про «стан здоров'я» мови медицини / Наталія Місник, Людмила Симоненко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — 2002. — № 453. — С. 262–269.

1.10. Місник Н. В. Формування української медико-клінічної термінології: навч. посібн. – Київ : Книга плюс, 2004. — 168 с.

1.11. Місник Н. В. Медичний словник як основне джерело систематизації та унормування галузевої термінології. — Київ: НАН України, 1997. — С. 197–199.

1.12. Місник Н. В. Формування української медичної клінічної термінології: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Н.В. Місник; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2002. — 20 с. — укp.

1.13. Навчук Г.В. Українська медична термінологія на сучасному етапі: проблеми впорядкування / Г.В. Навчук, А.В Ткач // Буковинський медичний вісник. — Чернівці, 2010. — т. 14, № 4. — С.163-166.

1.14. Орешко О. УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ (розвиток і сучасний стан) [Електронний ресурс] / О. Орешко // Брно: Ун-т Масарика. — 2010. — Режим доступу до ресурсу:

https://is.muni.cz/th/110609/ff_m/diplom00.pdf.

1.15. Симоненко Л. О. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку / Л.О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність. — . Київ: КНЕУ, 2001. — Вип. ІV. — c. 3-8.

1.16. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посібн. для ВНЗ нефілологічного напрямку підготовки / доц. Мачай Т.О., доц. Шавлак Л.В., доц. Лазарєва Л.К. та ін. — ДонНТУ, 2006. — 191 с.

Словники

2.1. Кисільов В. Ф. Медичний російсько-український словник: Відтворення видання 1928 року / д-р В. Ф. Кисільов. — Київ, НАН України, Ін-т Енциклопедичних Досліджень, 2008.

2.2. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Тлумачний словник медичних термінів / Київ – Ірпінь, ВТФ «Перун», 2010.

2.3. Присяжнюк М. Російсько-український медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченнями) / М. Присяжнюк. — Київ: Видавничий дім «KM Academia», 1995.

2.4. Словник медичної термінології / Уклад.: І.М. Кириченко та ін. — 1К.: Держмедвидав, 1936. — 220 с.