Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2856. Курсова робота Емоційне вигорання педагогів

Курсова робота Емоційне вигорання педагогів

« Назад

Код роботи: 2856

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Емоційне вигорання педагогів

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний стан розробки проблеми емоційного вигорання педагогів

1.1. Поняття емоційного вигорання у сучасній психологічній науці

1.2. Етапи та форми емоційного вигорання

1.3. Особливості емоційного вигорання педагогів

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження емоційного вигорання педагогів

2.1. Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження.

Під «емоційним вигоранням» розуміють специфічний синдром, який розвивається у людини в процесі її професійної діяльності і виражається в стані емоційного і фізичного виснаження, відчуження від людей, з якими людина взаємодіє, а також у відсутності професійних планів і катастрофі надій.

Теоретичний інтерес до теми вигорання обумовлений практичним запитом. Так як феномен вигоряння виникає у людини в контексті роботи і має негативні наслідки для неї, організації в цілому і психічного благополуччя учнів, колег та тих, з ким вона взаємодіє, синдром вивчений найбільше в психології праці та соціальній психології (як у вітчизняній, так і зарубіжній).

Незважаючи на вивченість синдрому в іноземній психології, в роботах вітчизняних психологів на цей момент накопичено досить багато фактичного матеріалу (що відноситься до умов, при яких виникає вигорання, його негативних наслідків), актуальність вивчення синдрому вигоряння не зменшується. Це обумовлено тим, що пояснювальні можливості існуючих підходів до вигоряння невеликі, і до сих пір немає хорошої теорії, яка пояснювала б даний синдром.

Професійна педагогічна діяльність пов’язана, як правило, з великим емоційним напруженням, комунікативними перевантаженнями, соціальною незахищеністю і низьким статусом професії в масовому сприйнятті, що призводить до появи певних професійних деформацій, серед яких однією з основних є синдром емоційного вигоряння.

Педагогічну діяльність, яка в сучасних умовах розуміється як становлення професійної кар’єри, можна віднести до розряду складних, стресогенних, найбільш напружених в психологічному плані. Отже, викладені дані дають нам право обрати темою дослідження «Емоційне вигорання у педагогів».

Мета дослідження: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити психологічні особливості прояву емоційного вигорання у педагогів.

Об’єкт дослідження: педагоги як суб’єкти прояву емоційного вигорання.

Предмет дослідження: взаємозв’язок особистісних факторів та емоційного вигорання педагогів.

Концептуальна гіпотеза: особистісні якості педагогів будуть чинити певний вплив на прояв емоційного вигорання.

Емпіричні гіпотези:

1) На рівень розвитку синдрому емоційного вигорання у педагогів будуть впливати такі особистісні якості як: моральна нормативність, конформність, довірливість.

2) На синдром емоційного вигорання у педагогів буде впливати такий чинник як «Відкритість досвіду».

Завдання дослідження:

1) розкрити поняття та основні характеристики процесу емоційного вигорання;

2) розглянути емоційне вигорання у педагогів;

3) провести емпіричне дослідження емоційного вигорання у педагогів;

4) визначити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи порівняння, узагальнення, систематизації, аналіз і синтез та ін. В емпіричному дослідженні використовувалися наступні методики: методика діагностики рівня «емоційного вигорання» В. В. Бойко, багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла та п’ятифакторний опитувальник особистості.

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи склали дослідження багатьох дослідників, таких, як В. О. Абабкова, С. В. Асямова, В. В. Бойко, О. І. Бондарчук, Н.Є. Водопянова, В.В. Шевченко та ін.

У цих працях зачіпаються проблеми емоційного вигорання, особливості прояву емоційного вигорання, емоційне вигорання у педагогів.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему особливостей прояву емоційного вигорання у педагогів. Дані, отримані у ході дослідження, можуть використовуватись у лекціях, розробках семінарських та практичних занять даної тематики.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів-консультантів, що працюють з проблемами емоційного вигорання у педагогів.

Структура роботи. Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та списку літератури.