Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2846. Курсова робота Гендерні особливості професійної спрямованості підлітків

Курсова робота Гендерні особливості професійної спрямованості підлітків

« Назад

Код роботи: 2846

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Гендерні особливості професійної спрямованості підлітків

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми гендерних особливостей професійної спрямованості підлітків

1.1. Поняття професійної спрямованості та психологічні механізми її формування у підлітків

1.2. Особливості впливу гендерної ідентичності на вибір майбутньої професії

1.3. Зміст та основні аспекти профорієнтаційної роботи з підлітками

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження гендерних особливостей професійної спрямованості підлітків

2.1. Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів емпіричного дослідження

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження. В умовах постійних соціально-економічних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві, особливого значення набувають проблеми професіоналізації особистості. Успішне виконання професійної діяльності передбачає насамперед значно високу ступінь психологічної та професійної готовності. Реалізація себе в професії включає формування образу професії, особливо на етапі вибору сфери професійної діяльності. Саме тому, питання щодо вивчення професійної спрямованості підлітків та якісного проведення своєчасної профорієнтаційної роботи із ними є надзвичайно важливим для детального дослідження.

Вагомим аспектом є наявність багатьох факторів, котрі здатні впливати на професійну спрямованість підлітків. Серед цих факторів можна виділити гендерні стереотипи щодо вибору майбутньої професії. Підлітки, беручи до уваги власну гендерну ідентичність, схильні обирати професії, які в суспільстві прийнято вважати «чоловічими» та «жіночими». Досить часто вплив таких стереотипів перешкоджає повній професійній самореалізації особистості в майбутньому. Образ майбутньої професії досить складне утворення, що включає емоційні і когнітивні компоненти. Відповідність емоційно-оцінних компонентів істотним змістовним компонентам професії робить вибір обгрунтованим, а вплив гендерних стереотипів на професійну спрямованість може бути не конструктивним.

Проблематика впливу гендерних особливостей на професійну спрямованість підлітків на даний час не здобула у науці достатнього висвітлення. Недостатньо опрацьованими залишаються питання щодо врахування гендерних особливостей в контексті профорієнтаційної роботи. Виходячи з цього, дана тематика є надзвичайно актуальною для вивчення.

Мета роботи: теоретично вивчити та емпірично дослідити гендерні особливості професійної спрямованості підлітків.

Об'єкт дослідження: професійна спрямованість підлітків.

Предмет дослідження: гендерні особливості професійної спрямованості підлітків.

Концептуальна гіпотеза: гендерна ідентичність впливає на відмінності щодо вибору майбутньої професії дівчатами та хлопцями підліткового віку.

Завдання дослідження:

1. Розкрити зміст поняття професійної спрямованості та психологічних механізми її формування у підлітків.

2. Розглянути особливості впливу гендерної ідентичності на вибір майбутньої професії.

3. Проаналізувати зміст та основні аспекти профорієнтаційної роботи з підлітками.

4. Емпірично дослідити гендерні особливості професійної спрямованості підлітків.

5. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження. З метою визначення поняття професійної спрямованості та впливу гендерної ідентичності на її формування, нами використано наступні методи: теоретичний аналіз наукових робіт, систематизація, аналіз та узагальнення. Для перевірки гіпотези дослідження застосований емпіричний метод тестування, а також психодіагностичні методики: опитувальник С. Бем, методика «Дифференціально-діагностичний опитувальник» (ДДО) Є.О. Клімова.

Обробка результатів дослідження проведена за порівняльного аналізу на основі визначення середніх значень показників у двох незалежних вибірках та кореляційного аналізу із застосуванням коефіцієнту лінійної кореляції r-Пірсона. Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Теоретико-методологічною основою роботи виступали наукові положення відомих вчених щодо розуміння проблематики гендерних особливостей особистості: (В.П. Трусов, Л.Х. Стрікленд, Т. Говорун, І. Головашко, І. Жеребкіна, І. Лебединська, Л. Лушпай, С. Бем,); професійної спрямованості підлітків (Є.О. Клімов, Дж. Голланд, Д.М. Каммероу, Е. Шейн, Л.Є. Довгань, Л.Г. Почебут, Л.М. Карамушка, О.П. Поплавська).

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні та поглибленні знань про професійну спрямованість підлітків та вплив гендерної ідентичності на її формування.

Практичне значення полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі педагогів та психологів для проведення профорієнтаційної роботи із підлітками.

Структура роботи складається із: вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.