Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2837. Курсова робота Дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій

Курсова робота Дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій

« Назад

Код роботи: 2837

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1 Сутність комп'ютерних технологій та умови їх застосування в освіті

1.1. Теоретичне обґрунтування поняття «технології мультімедіа»

1.2. Дидактичні умови використання електронних засобів навчання в школі

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Дидактичні аспекти використання мультимедійних технологій на природничих дисциплінах в начальній школі

2.1. Використання комп'ютерних технологій на уроках природознавства в молодших класах

2.2. Застосування ІКТ на уроках природознавства як засіб формування ключових компетентностей молодшого школяра

Висновки до 2 розділу

Висновки

Список використаної літератури

Процес навчання природознавства, будучи цілісною системою взаємопов'язаних елементів, що утворюють стійку єдність, покликаний забезпечити учнів загальноосвітньої школи необхідними загальними природознавчими знаннями, вміннями та навичками, даючи можливість успішно продовжити навчання в майбутньому. В даний час йде пошук шляхів перебудови навчально-виховного процесу, які забезпечують адаптацію до кожної конкретної дисципліни, пошук нових організаційних методів передачі знань, у тому числі за допомогою комп'ютерних технологій, які б були максимально комфортні для учня.

У психологічних дослідженнях зазначається, що комп'ютерні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп'ютерна візуалізація навчальної інформації справляє істотний вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті учня, збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Однією з головних умов, що сприяє розвитку дитини в ситуації комп'ютерного навчання природознавчим дисциплінам є ігрові моменти, новизна, стимулювання  інтересу, що веде до мобілізації психофізіологічних функцій.

Грамотне використання комп'ютера ставить дитину в нову, якісно відмінну ситуацію розвитку. Активізація мислення, прагнення до нових знань неминуче ведуть за собою і формування таких цінних особистісних якостей, як самостійність, допитливість, ініціативність, старанність, уважність, зосередженість.

Мультимедійна наочність на уроках природознавства дає можливість говорити про новий потужний інструмент пізнання-когнітивної комп'ютерної графіки, яка не лише представляє природничі знання у вигляді образів-картинок і тексту, а також дозволяє візуалізувати ті людські знання, для яких ще не знайдено опису або які вимагають вищих ступенів абстракції З представленими в комп'ютерній формі об'єктами можна здійснювати різні дії, вивчати не лише їх статичне зображення, але і розвиток у різних умовах. При цьому комп'ютер дозволяє як вичленити головні закономірності досліджуваного предмета чи явища, так і розглянути його в деталях.

Робота з комп'ютерними моделями на уроках допомагає школяру розглянути структуру природних та інших об'єктів, встановити зв'язки між їх компонентами, виділити етапи різних процесів.

Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, специфіку їх взаємодії з навколишнім світом, особливості сприйняття дітьми молодшого шкільного віку природних об'єктів розкривають Л. Божович, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін.

Проблемами програмно-методичного та технологічного забезпечення в області початкової і середньої природничої освіти займалися вчені: Г. Аквилева, Г.Буковська, O. Вахрушев, Н. Виноградова, І. Гайсин, В. Минаева, А. Миронов, С.Новікова, O.Плешаков, Н. Погорєлова, Е.Постнікова, Г.Сікорська, І. Суравегина, Г.Суйлеманова та ін.

Мета дослідження-теоретично обґрунтувати можливості використання мультимедійних технологій у формуванні навчальної діяльності молодшого школяра на уроках природознавства та розвитку його індивідуальності.

Об'єкт дослідження-процес навчання природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження-дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: якщо використовувати комп'ютерні технології у навчальній діяльності молодшого школяра на природничих дисциплінах, то слід очікувати більш високої якості формування предметних знань і розвитку індивідуальних здібностей учнів, так як застосування педагогічних комп'ютерних технологій сприяє формуванню навчальної діяльності учнів.

Відповідно до висунутої мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати педагогічну, психологічну літературу по даній темі.

2. Узагальнити досвід застосування комп'ютерних технологій в освіті в нашій країні і за кордоном.

3. Теоретично обґрунтувати необхідність застосування комп'ютерних технологій у навчанні природознавства молодших школярів.

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження комп'ютерних технологій на природничих дисциплінах.

Методи дослідження визначалися метою, необхідністю розв'язання теоретичних і практичних проблем і включали в себе:

- теоретичні методи: вивчення та історико-логічний аналіз  психологічної та педагогічної літератури, систематизація і узагальнення передового педагогічного досвіду;

- емпіричні: вивчення педагогічного досвіду та інші.