Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2825. Курсова робота Вибір сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм

Курсова робота Вибір сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм

« Назад

Код роботи: 2825

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Вибір сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичне вивчення проблеми вибору сфери профессійної діяльності за існуючим життевим сценарієм

1.1. Визначення поняття життєвого сценарію

1.2. Сутність професійного самовизначення

1.3. Вплив життєвого сценарію на вибір професійної діяльності

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Результати ємпіричного дослідження впливу життевого сценарію на вибір профессійної діяльності

2.1. Цілі, задачі та організація емпіричного дослідження

2.2. Результати емпіричного дослідження та їх обговорення

Висновки до другого розділу

Висновки

Список літератури

Додатки

Актуальність дослідження. Багато досліджень сучасності присвячено проблемі професійного самовизначення. Так А. Маслоу запропонував концепцію професійного розвитку і виділив як центральне поняття самоактуалізацію як прагнення людини удосконалюватися, виражати, проявляти себе в значимій для нього справі.

П. Щедровіцький розглядає самовизначення як здатність людини будувати саму себе, свою індивідуальну історію, як уміння переосмислювати власну суть. Цінною є думка Є. Клімова, про те, що спостережуваний і усвідомлюваний процес ухвалення остаточного рішення про вибір професійного учбового закладу, роду роботи може представлятися однократним або навіть швидкоплинним.

Узагальнюючи міркування Клімова Є., можна констатувати, що професійне самовизначення не зводиться до одномоментного акту вибору професії і не закінчується завершенням професійної підготовки по вибраній спеціальності, воно продовжується впродовж всього професійного життя.

Професійне і особове самовизначення стало предметом дослідження Н. Пряжникова, який істотно збагатив теорію і практику професійного самовизначення. Він постійно підкреслював нерозривний зв’язок професійного самовизначення з самореалізацією людини в інших важливих сферах життя.

Особливу увагу при обранні фаху діяльності слід приділяти існуючому життєвому сценарію, який є неусвідомлюваним життєвим планом, що складається у дитинстві, підкріплюється батьками, виправдовується ходом життя людини, і повинен підкріпитися обраним життєвим шляхом.

Уперше теорія сценарію життя (життєвого сценарію) була розроблена Эріком Берном і його колегами, особливо Клодом Стайнером. Нині концепція сценарію разом з моделлю его-станів є центральною ідеєю ТА (транзакційного аналізу).

Н. Грішина аналізує поняття життєвого сценарію і життєвого шляху, розрізняє нормативний і індивідуальний життєвий сценарій, наводить результати ряду досліджень життєвого сценарію та ін. Але, на нашу думку, досліджень, що присвячені вивченню особливостей впливу життєвого сценарію на вибір професійного шляху не достатньо, особливо у вітчизняній науковій практиці.

На основі вищесказаного, ми можемо констатувати недостатність вивчення взаємозв’язку життєвого сценарію з вибором професійної діяльності, що й обумовило вибір теми курсової роботи: «Вибір сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм».

Об’єктом дослідження є життєвий сценарій.

Предметом дослідження – особливості життєвих сценаріїв у представників різних типів професій.

Мета дослідження: теоретично вивчити та експериментально дослідити особливості життєвих  сценаріїв у юнаків із схильністю до різних типів професій.

Концептуальна гіпотеза: наявність сформованого життєвого сценарію має вплив на вибір типу професії.

Емпіричні гіпотези:

1. Професійна направленість «Людина – знак» буде позитивно корелювати із успішним життєвим сценарієм.

2. Професії типу «Людина-людина» будуть позитивно корелювати із успішним життєвим сценарієм.

Завдання дослідження:

1) Провести теоретичний аналіз літератури стосовно проблеми вибору сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм;

2) Дати визначення важкій дефініції «життєвий сценарій» та «професійне самовизначення»;

3) Обґрунтувати зв’язок вибору сфери професійної діяльності з існуючим життєвим сценарієм;

5) Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування ролі життєвого сценарію особистості на вибір її професійної діяльності;

6) Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження

З метою визначення провідної ролі життєвого сценарію особистості у виборі її професійної діяльності використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ. З використанням організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних факторів, які зумовлюють появу феномена, що вивчається.

Для з’ясування ролі життєвого сценарію особистості у виборі її професійної діяльності використано психодіагностичні засоби: опитувальник ДДО Є. Клімова; методика опитувальник з виявлення рівня фіксованої емоційної установки В. Макарова.

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи складають психологічні дослідження таких вітчизняних дослідників як Є. Іванова, Є. Клімов, В. Макаров, Т. Марцинковская, Н. Пряжніков, а також закордонних дослідників Е. Берна, Л. Йовайші, А. Маслоу та ін.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему вибору сфери професійної діяльності за існуючим життєвим сценарієм.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів консультантів, що працюють з людьми, менеджерів по підбору персоналу.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на 41 сторінці друкованого тексту.