Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2823. Курсова робота Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку творчого мислення молодших школярів

Курсова робота Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку творчого мислення молодших школярів

« Назад

Код роботи: 2823

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку творчого мислення молодших школярів

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретиіні основи використання проблемних ситуацій як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики

1.1. Проблемна ситуація, як етап методу проблемного вивчення матеріалу

1.2. Прийоми і способи створення проблемних ситуацій

1.3. Проблемна задача та проблемне питання як способи створення проблемних ситуацій

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Використання проблемних ситуацій на уроках математики для розвитку творчого мислення молодших школярів у шкільній практиці

2.1. Використання проблемних ситуацій на уроках математики у розвитку творчого мислення молодших школярів

2.2. Рекомендації по здійсненню процесу формування творчого мислення молодших школярів на уроках математики

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність теми. В даний час у зв’язку з переходом на стандарти нового покоління, особливо актуальним стає розвиток особистості школяра на основі освоєння універсальних навчальних дій пізнання і освоєння світу. Формування таких якостей, як готовність і здатність учнів до саморозвитку, мотивації до навчання і пізнання, виховання вміння вчитися, здатності до самоорганізації з метою вирішення навчальних завдань. Все вищевикладене вимагає нетрадиційних підходів у навчанні, використання сучасних педагогічних технологій, зокрема технології проблемного навчання.

Таким чином, сьогодні ми є свідками процесу переходу від «школи пояснення» до «школи розвитку», переходу від педагогіки пам’яті до педагогіки мислення, від педагогіки старанності до педагогіки ініціативності. Проблемне навчання надає для цього широкі можливості.

Теорія проблемного навчання розробляється у вітчизняній та світовій педагогіці з середини 50-х років XX століття і пов’язана з дослідженнями вітчизняних учених − Б. Г. Ананьєва, А. Я. Пономарьова, А. Н. Леонтьєва, Д. Н. Узнадзе і, особливо, С. Л. Рубінштейна, який відкрив феномен проблемної ситуації як джерела розумової діяльності.

Сьогодні теорія проблемного навчання − досить глибоко розроблена і струнка галузь педагогічної науки. Продуктивність, ефективність проблемного навчання незаперечно доведена. Випускається велика кількість теоретичної та методичної літератури з даного питання, виходять статті в журналах «Початкова школа».

Накопичений значний досвід використання його елементів у педагогічній діяльності кращих вчителів. Створюється враження, що проблемне навчання прийнято учительством, широко і грамотно використовується на практиці.

Формування творчого мислення молодших школярів − важлива складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням в повній мірі проявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал − одне з основних завдань сучасної школи.

Проблему розвитку творчого мислення досліджували видатні вітчизняні та зарубіжні психологи і педагоги, зокрема П. П. Блонський, Л. С. Виготський, Л. В. Занков, В. В. Давидов, Г. С. Костюк, Г. О. Люблінська, Н. О. Менчинська, М. М. Шардаков, та ін. На сучасному етапі розвитку української педагогіки проблема розвитку творчих здібностей залишається актуальною і певною мірою дослідженою.

Мислення дитини в тій чи іншій мірі розвиває кожен загальноосвітній предмет, що викладається в початковій школі. Однак математика серед інших предметів займає особливе місце. Саме протиріччя у високому попиті освітніх технологій із використання проблемних ситуацій на уроках математики і не достатня практична та теоретична розробленість цього питання зумовило актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження: теоретично вивчити та емпірично обґрунтувати, ефективність використання проблемних ситуацій на уроках математики як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів.

Об’єкт дослідження − розвиток творчого мислення школярів на уроках математики.

Предмет дослідження − використання проблемних ситуацій на уроках математики як засобу розвитку творчого мислення молодших школярів.

Завдання:

1) проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження;

2) розкрити сутність проблемного навчання і його роль у розвитку творчого мислення молодших школярів;

3) проаналізувати реалізацію проблемного навчання на уроках математики в початковій школі;

4) виявити, чи сприяє проблемне навчання математики розвитку творчого мислення школярів.