Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 2819. Курсова робота Роль самостійної роботи в розвитку особистості молодшого школяра

Курсова робота Роль самостійної роботи в розвитку особистості молодшого школяра

« Назад

Код роботи: 2819

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Роль самостійної роботи в розвитку особистості молодшого школяра

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку особистості молодшого школяра засобами самостійної роботи

1.1. Поняття та функції самостійної роботи

1.2. Форми та види самостійної роботи

1.3. Вплив самостійної роботи на розвиток особистості молодшого школяра

Розділ 2. Практичне дослідження ролі самостійної роботи в розвитку особистості молодшого школяра

2.1. Аналіз досвіду вчителів

2.2. Система вправ і завдань для самостійної роботи, спрямованих на розвиток особистості молодшого школяра

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність обраної проблеми обумовлюється необхідністю реалізації основ самостійності і передумов до формування умінь самостійної навчальної роботи. У молодшому шкільному віці важливий перехід від управління до самоврядування. Формування навичок самостійної діяльності учнів є одним з актуальних завдань сучасної освіти, а прищеплення школярам навичок самостійної роботи над навчальним матеріалом є однією з обов’язкових умов успішного навчання.

Діюча система освіти суттєво відстає від процесів, що відбуваються в суспільстві. Освіта віддалена від реальних потреб життя, які вимагають поліпшення підготовки підростаючого покоління до життя і праці, формування таких способів діяльності, які дозволяють ефективно вирішувати виробничі, культурні та соціальні проблеми.

Модернізація освіти, в тому числі і початкової, пов’язується зі створенням механізму її відповідності соціальним та економічним потребам країни, запитам особистості, суспільства і держави.

Самостійність, самодіяльність потрібна дитині, щоб пізнати сили у самої себе, розвинути свої здібності. Дійсно, суть самодіяльності слід шукати в семантиці таких слів: «сам роблю, власне моя діяльність». Значить самодіяльність є діяльність з власного почину, а самостійна діяльність є діяльність, що здійснюється власними силами, без сторонньої допомоги, що передбачає самовираження особистості, є засобом її самореалізації.

Найбільш сприятливим періодом формування готовності дитини до самодіяльності і розвитку самостійності це вік 6 — 9 років. Цей вік характеризується наявністю великих потенційних можливостей для повноцінного всебічного розвитку. І в силу властивих йому психологічних новоутворень, особливостей соціального розвитку, цей вік є сензитивним для розвитку самодіяльності і самостійності. Необхідно, щоб дитина з малих років розуміла, що все досягається працею, що немає легких шляхів.

Щоб у школяра не пропав інтерес до навчання, вчителю дуже важливо його захопити: вчити працювати самостійно, розвивати увагу, творче мислення, уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти ініціативу, диференціювати свої інтереси, раціонально використовувати час. Наскільки свідомо, з бажанням, творчо працюватимуть діти на уроках, ще в початковій школі, залежить те, як вони надалі будуть думати, міркувати, самостійно і творчо мислити, застосовувати знання в практичній діяльності.

У дослідженнях останніх років з проблем самостійності молодших школярів у навчальній діяльності внесли вагомий вклад Ш. Амонашвілі, М. Гриньова, В. Давидов, Д. Дмитрієва, Н. Качанівська, Г. Коджаспірова, Н. Лошкарьова, М. Львів, М. Осипова, А. Пишкало, А. Раєв, І. Сівов, Н. Тализіна, Т. Шамова та інші. Однак аналіз наукових джерел та практичної роботи шкіл свідчить не тільки про активізацію уваги до проблеми формування самостійності молодших школярів у навчальній діяльності, але і дозволяє зробити висновок про недостатню вивченість стимулюючих факторів, тому тема дослідження є актуальною.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально вивчити роль самостійної роботи у розвитку особистості молодшого школяра.

Об’єкт дослідження: розвиток особистості молодшого школяра в процесі самостійної діяльності.

Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови розвитку учнів 4 класу під час самостійної роботи на уроках читання.

Завдання дослідження:

- проаналізувати літературу з проблеми дослідження;

- визначити критерії та показники ролі самостійної роботи в розвиток особистості молодшого школяра;

- визначити методики та провести експеримент;

- розробити корекційні рекомендації щодо підбору дидактичних ігор та завдань, що сприятимуть покращенню самостійної роботи молодших школярів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літератури за темою дослідження; метод спостереження за дітьми.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.