Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 2776. Контрольна робота Переклад із російської мови на українську

Контрольна робота Переклад із російської мови на українську

« Назад

Код роботи: 2776

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Українська мова

Тема: Переклад із російської мови на українську

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Завдання 1. Перекладіть із російської мови на українську 1 сторінку друкованого тексту за вашим фахом.

Завдання 2. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту.

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою, доповнивши його засобами мовного зв’язку.

Что бы вы сказали, если … вам был представлен экран мирового телевидения на три минуты.

Ученый: Я … обратился к молодежи и напомнил об Архимеде …, не о погружении тела в жидкость. Когда-то Архимед говорил: «Дайте мне рычаг, и я переверну землю». …человечество придумало такой рычаг. Но для чего? Для того, … он перевернул землю … улучшил ее? Я … сказал молодым людям, … мы на пороге великих открытий, … или «проглотят» нас, … усовершенствуют, … сделают нас и наше производство идеально удобным для того, … мы называем жизнью.

Я сказал … что верю в разумность разума. … он великий разрушитель, но он и великий созидатель. И нужно отстоять второе его качество.

Еще я сказал … о той важной роли, которую играет объективная научная информация в современном мире и о том, … каждый человек должен бороться за мир и предложил … показать по телевидению все те места, … где идут войны, царит голод. … вряд ли на это хватит трех минут.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою подані нижче іменники визначте їх рід, поясніть вживання м’якого знака.

Путь, насыпь, дробь, месяц, меньший, миллион, степь, верфь, количество, токарь, барельеф, степень, боль, войско, кузница.

Завдання 5. Утворіть форми родового відмінка однини для поданих нижче слів, поясніть вибір закінчення.

Вагон, гектар, червень, колектив, конденсатор, метал, азот, вогонь, штаб, розвиток, камінь, студент, мотор, радіус, Київ.

Завдання 6. Прочитайте запропонований уривок, визначте, до якого стилю він належить. Обґрунтуйте свою думку.

Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

Завдання 7. Відредагуйте речення.

1. Заняття почалось в вісім годин.

2. Найбільш простіший вид механічного руху – це рівномірний прямолінійний рух.

3. Студенти опанували теорією відносності.

4. Прикладом рівномірного прямолінійного руха може бути рух автомобілю, на прямолінійній дільниці дороги.

5. Відбулась нарада по питаннях комерційної торгівлі.

Завдання 8. Прочитайте речення, порівняйте обидва варіанти. Поясніть писемно, які особливості української мови порівняно з російською запропоновано у завданні.

Російська мова

Українська мова

1. Проезд грузового транспорта по этой улице запрещен.

1. Проїзд вантажного транспорту цією вулицею заборонено.

2. Журналистское расследование не дало результатов.

2. Журналістське розслідування не дало результатів.

3. Договор подписан заведующим отделения.

3. Договір підписано завідувачем відділу.

4. В этом году в Харькове состоится выставка-продажа.

4. В цьому році в Харкові відбудеться виставка-продаж.

5. О результатах исследования мы будем докладывать каждый час.

5. Про результати дослідження ми докладатимемо щогодини.

Завдання 9. Складіть анотацію тексту №8.

Завдання 10. Складіть резюме до тексту №8.

Текст № 8. Способи ліквідації пилу при виробництві прокату

Прокатне виробництво є завершальною стадією металургійного процесу. З екологічної точки зору воно вважається відносно чистим. Основною проблемою прокатних цехів є неорганізовані викиди пилу на дільниці прокатних станів. Найнебезпечнішим пилом вважають дрібнодисперсну окалину, кількість якої становить 40 грамів на тонну готового прокату. Ці викиди створюють значну запиленість повітря у цехах, що негативно впливає на персонал, а також велика кількість пилу викидається у довкілля через аераційні ліхтарі.

Вирішення проблеми неорганізованих викидів дозволить поліпшити не тільки екологічний стан, але й умови праці. У цій роботі було поставлене завдання щодо істотного зниження шкідливих викидів у атмосферу цеху за рахунок пригнічення пилоутворення на виході з місця деформації компактним струменем відпрацьованого охолоджувача.

У роботі на підставі аналізу технології прокатки запропоновано встановлення для чистової кліті форсунок, що дозволяє водночас забезпечувати і пилопригнічення і прискорене охолоджування прокату для підвищення якісних властивостей прокату; в чорнових та передчистових клітях форсунок для пилопригнічення під час виходу розкату з кліті.

Потік води подають в зону виходу металу з робочого калібру за допомогою конічних форсунок струменевого типу. Через водопровідні труби буде надходити вода з оборотного циклу водопостачання. Ця вода подається далі в форсунки. Форсунки створюють розпилення води, яке покриває джерела викиду пилу. Пил буде падати і спрямовуватися разом з водою у підстановий тунель для подальшого очищення від окалини.

За допомогою розробленої універсальної програми, що передбачає розрахунок кількості форсунок, загальні витрати води та витрати води на кожну групу клітей, відстань, на якій потрібно встанови форсунку від джерела утворення пилу залежно від обраного діаметра сопел, тиску та температури води, кількості форсунок та калібрів у кожній групи клітей. Було проведено аналіз відношення витрати води кожної групи клітей до загальної витрати води (рис. 1) та залежності витрати води від діаметра сопел (рис. 2) стана 250 ВАТ "ДМЗ".

Для поліпшення механічних властивостей розроблена система технологічного проектування дільниці прискореного охолоджування в потоці сортового стану. Конструкції приладів передбачали подачу на розкат з боку виходу з місця деформації струменя води, що брала участь у теплообміну на всій протяжості активної охолоджувальної зони влаштування. При цьому окалина, яка відривалась від поверхні металу під час його контакту з валками, змочується та уноситься водою, а не потрапляє в атмосферу цеху. Рівень заглушення пиловиділень становив 98-99%. Результати промислового засвоєння на стані 350 ВАТ "ДМЗ" та станах 250 та 360 ЄМЗ підтвердили вірність розрахунків та ефективність прийнятих технічних рішень, що дозволяє рекомендувати розроблену систему технологічного проектування при розрахунках систем прискореного охолодження як на прокатних агрегатах, що реконструюються, так і на знов у введених агрегатах.

Розроблена методика дозволяє визначити конструктивні та технологічні параметри систем охолодження, параметри розміщення приладу. Відносно до вихідного місця деформації задля забезпечення потрібного рівня пилопригнічення, стану температури в процесі як прискореного охолодження, так і за вирівнювання температур у паузах під час транспортування його по рольгангу, а також економічні показники ефективності розроблених систем охолодження. Використовуючи розроблену програму, можливо визначити витрату охолоджувача залежно від температури металу на виході з пристрою та діаметра профілю, що охолоджуваного. Результати розрахунків для стану 350 ВАТ "ДМЗ" подано у таблиці.

Таблиця - Залежність витрати охолоджувача (м3/год) від температури металу на виході з пристрою та діаметра профілю, що охолоджується. 

Температура металу, °С

Діаметр профілю, що охолоджується, мм

20

22

24

26

28

30

700

1032,9

1250,0

1487,1

1745,6

2024,5

2324,0

750

863,2

1044,5

1243,0

1458,8

1691,9

1942,2

800

694,7

837,1

996,1

1169,1

1355,0

1556,4

850

605,7

732,9

872,2

1023,61

1187,1

1362,8

Таким чином економічна ефективність розроблених технологічних рішень визначається в основному збільшенням якісних показників сортового прокату. Разом з цим отримано ефект від економії металу за рахунок зменшення вторинного окалиноутворення. Також досягнено соціального ефекту за рахунок покращення умов праці персоналу при зменшенні тепло- та пиловиділення в атмосферу цеху та неорганізованих викидів у довкілля.