Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее библиотековедение \ 2765. Курсова робота Життєвий та творчий шлях Слободяника Михайла Семеновича

Курсова робота Життєвий та творчий шлях Слободяника Михайла Семеновича

« Назад

Код роботи: 2765

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Загальне бібліотекознавство

Тема: Життєвий та творчий шлях Слободяника Михайла Семеновича

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Біографія Михайла Семеновича Слободяника

Розділ 2. Внесок професора М. С. Слободяника у сучасне бібліотекознавство

2.1. Дослідження наукової бібліотеки

2.1.1. Стратегічні напрями прориву

2.1.2. Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема

2.1.3. Базова модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції

2.2. Українське бібліотекознавство

Розділ 3. Доробок професора М. С. Слободяника в теорії і практиці документознавства

3.1. Українське документознавство

3.1.1. Проблемне поле документологічних досліджень

3.1.2. Основні напрями розвитку документознавства в Україні

3.1.3. Структура сучасного документознавства в Україні

3.2. Документознавча концепція М. С. Слободяника

Висновки

Список використаної літератури 

Досліджуючи тему «Життєвий та творчий шлях Слободяника Михайла Семеновича» було вирішено поставлені завдання, а саме:

1) Досліджено життєвий шлях професора М. С. Слободяника.

2) Охарактеризовано внесок професора М. С. Слободяника у сучасне бібліотекознавство.

3) Досліджено внесок професора М. С. Слободяника в сучасне документознавство.

4) З’ясовано вплив професора М. С. Слободяника в сучасне бібліотекознавство та документознавство в Україні.

Професор Слободяник Михайло Семенович – доктор історичних наук (1995), професор (1997), директор Інституту державного управління та інформаційної діяльності Національної академії керівних кадрів і мистецтва. М. С. Слободяник зробив дуже великий внесок в розвиток бібліотекознавства та документознавства в Україні.

В сфері бібліотекознавства, вчений дуже плідно досліджував наукову бібліотеку, яка описується в його праці «Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій». В ній М. С. Слободяник звернув увагу на систему, структуру, функції та модель наукової бібліотеки. Також вивчав стратегічні напрями прориву в бібліотекознавстві, які описані в його роботі «Бібліотечна справа України: стратегічні напрями прориву». В ній фахівець дослідив та запропонував рекомендації для реалізації стратегічних напрямів розвитку в українському бібліотекознавстві.

Вивчаючи проблему електронної бібліотеки М. С. Слободяник писав свої міркування в праці «Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема», де зазначив визначення, класифікації, стан організації роботи та проблематику електронної бібліотеки в Україні. В праці «Базова модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції» професор дослідив та представив власну модель бібліотеки, в якій виділив та описав чотири елементи - інформаційний потенціал, інформаційна діяльність, комунікаційний процес та управління.

В сфері документознавства М. С. Слободяник вивчав проблеми документологічних досліджень, які описав в своїй роботі «Проблемне поле документологічних досліджень». В ній професор досліджував перш за всього проблеми у вивченні документної інфраструктури суспільства, науки про документ та безпосередньо документа. Вивчаючи різні напрями українського документознавства М. С. Слободяник описав свої дослідження в праці «Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні».

Також варто зазначити його роботу «Структура сучасного документознавства в Україні», де фахівець запропонував власну структуру, визначив об’єкт, предмет та дослідив теорію документних потоків та комунікацій, документне фондознавство, електронне документознавство та управлінське документознавство.

Також, на розвиток документознавства вплинула концепція М. С. Слободяника, де фахівець досліджує документологію, визначає об’єкт та предмет документології, визнає фундаментальну щодо документознавства науку це інформологію тощо.

За ініціативою М. С. Слободяника організовані та результативно працюють аспірантура і спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій із спеціальності «Документознавство, архівознавство». Під науковим керівництвом М. С. Слободяника захистили кандидатські дисертації чимало фахівців.

Вибрані праці яскраво відображають плідний шлях становлення та формування вченого, його ґрунтовний внесок у розвиток бібліотекознавства, документознавства та теорію соціальних комунікацій.

1. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток [Текст]: монографія / В.В. Бездрабко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 720 с.

2. Бездрабко В. В. Історики про документознавство або досвід визначення змісту дисципліни в сучасній історичній науці [Teкст] / В. В. Бездрабко // Мандрівець. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 23–29.

3. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація [Текст] : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.

4. Внесок професора Михайла Семеновича Слободяника у розвиток науки про документ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://allref.com.ua/uk/skachaty/Vnesok_profesora_Mihaiyla_Semenovicha_Slobodyanika_u_rozvitok_nauki_pro_dokument?page=3.

5. Комова М. В. Діловодство [Teкст] : навч. посіб. для студ. / М. В. Комова. – Л. : Тріада плюс, 2009. – 220 с.

6. Корж А. В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери : навч. посіб. [Текст] / А. В. Корж. – 3-тє вид. – К. : КНТ, 2009. – 316 с.

7. Кулешов С.Г. Документознавство : Історія. Теоретичні основи [Текст] / С. Г. Кулешов. – К. : 2000. – 162 c.

8. Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія, типологічні схеми [Текст] / С.Г. Кулешов ; Укр. акад. інформатики. – К. : УкрІНТЕІ, 1995. – 190 с.

9. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: учеб. для студ. вузов культуры [Текст] / Н. Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – К. : Знання, 2008. – 459с. – (Серия «Высшее образование XXI века»).

10. Палеха Ю. І. Загальне документознавство [Текст]: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — К. : Ліра-К, 2008. — 393 с.

11. Професор Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) [Текст] : зб. матеріалів презентації біобібліогр. покажч. 18 верес. 2015 р. / НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ : Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, 2015. — 36 с. : іл. (. — Серія ”Наукові історико-бібліографічні читання”; читання 9).

12. Професор Слободяник Михайло Семенович (1949-2015) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974-2015 роки / НААН, ННСГБ ; уклад. : В. А. Вергунов, В. В. Добровольська, О. П. Анікіна та ін. ; авт. вступ. ст. В. А. Вергунов. – Київ., 2015. - 148 с. – (Сер. «Біобібліографія діячів науки, освіти, культури України» ; Кн. 2).

13. Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації [Текст]: вибрані праці (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Г. Кириленко, наук. ред. В. Г. Чернець. — К. : Ліра-К., 2010. — 308 с.

14. Слободяник М. С. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку [Teкст] / М. С. Слободяник // Бібліотечна планета. - 2002. - № 1. - С.6-12. - С. 2002

15. Слободяник М.С. До питання структуризації комунікаційних наук [Teкст] / М.С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 4-6.

16. Слободяник М. С. Документологія: Зміст. Перспективи [Текст] / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 4-9.

17. Слободяник М. С. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи [Teкст] / М. С. Слободяник, С. Л. Зворський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С.13-19.

18. Слободяник М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій [Текст] : Дис... д-ра іст. наук: 05.25.03 / С. М. Семенович ; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. - К., 1995. - 400 л.

19. Слободяник М. С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні [Teкст] / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 2. - С. 4-15.

20. Слободяник М. С. Проблемное поле документологических исследований [Teкст] / М. С. Слободяник // Документ как социокультурный феномен: сб. матер. IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Участием (Томск, 29-30 окт. 2009 г.). – Томск : ТГУ, 2010. – С. 16-20.

21. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства [Текст] / М. С. Слободяник // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

22. Українське бібліотекознавство (1991–2008) [Teкст] : наук.-допом. бібліогр. по-кажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; уклад.: М. С. Слободяник,О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2010. – 178 с.

23. Швецова-Водка, Г. М. Документознавство [Текст] : Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — К. : Знання, 2007. — 398 с.

24. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій [Текст] / Г.М. Швецова-Водка. – Рівне, 2001. – 438 с.

25. Шрайберг Я. Л. Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий (Ежегодный доклад) [Текст] / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. — 2002. — № 1. — С. 70

Вступ

Багатогранні сторони діяльності М. С. Слободяника, його наукові досягнення та людські якості висвітлені в публікаціях великої групи відомих український та російських науковців, яких об’єднує з професором М. С. Слободяником багаторічна спільна робота та особисті дружні стосунки.

Дана Курсова робота присвячена життєвому та творчому шляху професора М. С. Слободяника. В першому розділі, під назвою «Біографія Михайла Семеновича Слободяника» розглядається весь життєвий шлях професора. Велика увага приділяється його навчанню; роботі в бібліотеках, навчальних закладах, в редакторських колегіях; досягненням в сфері бібліотекознавства, документознавства та інформології тощо.

В другому розділі «Внесок професора М. С. Слободяника у сучасне бібліотекознавство» розглядається науковий доробок науковця в бібліотечну справу в Україні. Особливо приділяється увага дослідженню професором.

М. С. Слободяником наукової бібліотеки, стратегічних напрямів прориву, формуванню електронної бібліотеки, базової моделі бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції та розвитку і власного внеску в бібліотечну справу в Україні.

В третьому розділі «Доробок професора М. С. Слободяника в теорії і практиці документознавства» розглядається внесок Михайла Семеновича в розвиток науки про документ. Найбільше приділяється увага внеску професора в проблемне поле документологічних досліджень, основним напрямам розвитку українського документознавства, структурі сучасного українського документознавства та власне концепції М. С. Слободяника.

Також, в даній роботі представляється заслуги професора в сферах бібліотекознавства та документознавства. Особливо заслуженим авторитетом професійної спільноти як в Україні, так і за її межами, користується міжнародний науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», головним редактором якого був М. С. Слободяник, та щорічна Міжнародна наукова конференція «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», що з 2004 року постійно організовувалась під керівництвом Михайла Семеновича.

Об’єкт дослідження – життєвий і творчий шлях професора М. С. Слободяника.

Предмет дослідження – внесок професора М. С. Слободяника в розвиток бібліотекознавства та документознавства в Україні.

Мета курсової роботи – на основі комплексного аналізу документів, опублікованих джерел та аналізу розвитку бібліотекознавства та документознавства, дослідити життєвий шлях та внесок професора М. С. Слободяника.

Завдання:

1) Дослідити життєвий шлях професора М. С. Слободяника.

2) Охарактеризувати внесок професора М. С. Слободяника у сучасне бібліотекознавство.

3) Дослідити внесок професора М. С. Слободяника в сучасне документознавство.

4) З’ясувати вплив професора М. С. Слободяника в сучасне бібліотекознавство та документознавство в Україні.

Методи під час дослідження:

Методами дослідження даної роботи є порівняльно-історичний, культурологічний, інформаційний, пізнавальний та аксіологічний методи.

Наукова новизна:

Науковою новизною даної роботи є те, що вперше з урахуванням багатьох джерел комплексно досліджується життєвий та творчий шлях М. С. Слободяника та його внесок в сучасне бібліотекознавство та документознавство.

Структура курсової роботи зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг курсової роботи складає 41 сторінку. Список використаних джерел і літератури включає 25 позицій.