Распечатать страницу

Шпора з предмету Філософія - 79 питань

« Назад

Код роботи: 251

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Філософія

Тема: 79 питань

Кількість сторінок: 160

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Світогляд, його структура та роль в життєдіяльності людини

2. Міфологія та релігія як історичні типи світогляду

3. Предмет філософії. Зміна предмету філософії в процесі історичного розвитку

4. Специфіка філософського знання

5. Структура філософського знання

6. Функції та методи філософії

7. Філософія як мудрість та наука, образ життя та система знань

8. Наука, як спеціалізована форма пізнання та вид діяльності

9. «Науки природи» (точні, природничі) та «науки про дух» (гуманітарні, суспільні)

10. Проблема пізнання як предмет філософського пізнання

11. Структура пізнання (предмет, суб’єкт, об’єкт, процес). Діалектика суб’єкт –обє’ктних відношень в процесі пізнання

12. Рівні наукового пізнання: емпіричний та теоретичний. Чуттєве, емпіричне та теоретичне пізнання

13. Загальнонаукові методи пізнаня (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, формалізація)

14. Творчість, натхнення та інтуїція: філософські аспекти та проблеми

15. Проблема істини: властивості та функції

16. Концепції істини в філософії. Об'єктивна істина та історична правда

17. Істина в філософії, науці та релігії

18. Основні закони, принципи, категорії. Альтернативи діалектики

19. Проблема буття та сущого в філософії. Концепції буття

20. Поняття субстанції, атрибутів та акциденції

21. Філософське поняття світу

22. Категорії буття

23. Матерія як філософська категорія

24, 25. Час Простір Рух

26. Свідомість як філософська категорія

27. Біологічні передумови та соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості

28. Властивості свідомості

29. Природа психіки. Свідомість і форми психічної діяльності

30. Структура свідомості її компонентний та рівневий вияви

31. Взаємозв’язок свідомості і мови

32. Самосвідомість та самопізнання людини

33. Форми суспільної свідомості

34. Проблема людини в філософії (субстанціоналістська та екзистенціальна концепції)

35. Філософські виміри та наукові підходи до проблеми походження людини (натуралістичний та супранатуралістичний підходи)

36. Специфіка людського існування. Людська сутність та екзистенція

37. Діалектика біологічного (інстинкти, задатки), психічного («Я», воля, свідомість, несвідоме), соціального (символи, речі, культура), духовного (мораль, цінності, переконання) в людині. Складна сутність особистості

38. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість»

39. Поняття практики та досвіду як основ життєдіяльності суспільства людини

40. Діалектика свободи і необхідності в життєдіяльності людини. Роль особи в історії

41. Філософське поняття, зміст, функції та форми культури

42. Культура та цивілізація: розуміння та перспективи їх розвитку. Проблеми кризи культури

43. Класифікація і функції цінностейКласифікація цінностей

44. Поняття ціностей та їх види (культурні, духовні, соціально-політичні, інформаційні). Проблема справжнії і несправжнії цінностей

45. Поняття суспільства. Структура суспільства

46. Поняття суб’єкта суспільного розвитку: рід, плем’я, народ, народність, нація, етнос

47. Теорії аграрного, індустріального, постіндустріального і технотронного суспільств

48. Закони та рушійні сили історії, проблема сенсу історії. Історичний процес

49. Проблема періодизації людської історії: формаційний, цивілізаційний підходи

50. Сучасні глобальні проблеми людства: екологічна, економічна, демографічна тощо

51. Науково-технічна революція та її соціальні наслідки

52. Досократичний період Античної філософії

53. Моральнота логічна проблематика філософії Сократа

54. Філософія Платона і платонізм: онтологія і гносеологія

55. Філософія арістотеля та арістотелізм: онтологія та гносеологія

56. Елліністична філософія (стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм)

57. Етапи розвитку та загальна х-ка середньовічного світогляду та філософії

58. Середньовічна патристика (Аврелій, східні отці церкви)

59. Середньовічна схоластика (проблема універсалій)

60. Віра і розум, філософія та теологія у Фоми Аквінського

61. Світоглядні риси, представники та періоди розвитку філософії Відродження

62. Образ людини та Всесвіту в філософії Ренесансу

63. Загальна характеристика філософії Нового Часу: школи, представники, їдеї

64. Емпіризм як науковий та політико правовий принцип (Бекон, Гоббс, Локк)

65. Раціоналізм як науковий підхід та напрямок метафізики (Декарт, Спіноза, Лейбніц)

66. Субєктивний ідеалізм про можливість пізнання світу та людини (Юм, Берклі)

67. Концепції «природного права», «суспільного договору», «громадянського суспільства» та «правової держави» в філософії французького Просвітництва (Руссо, Монтескьє)

68. Характерні особливості Німецької Класичної Філософії (Фіхте, Шеллінг, Гегель)

69. Гносеологічні та етичні погляди І. Канта

70. Напрямки,представники та тенденції сучасної неокласичної філософії ХІХ – ХХ ст.

71. Ідеї та напрями філософії прагматизму,позитивізму та неопозитивізму

72. Марксизм та його історичні інтерпретації в ленінізмі та лівому марксизмі

73. Класичний психоаналіз Фрейда та неофрейдизм Юнга та Фрома про побудову психіки та природу людини

74. Релігійний та атеїстичний екзистенціалізм про сенс існування людини

75. Сучасна феноменологія та герменевтика

76. Філософія постмодернізму

77. Особливості української філософії 14-18 століття, Києво-Могилянська академія

78. «Філософія серця», самопізнання,вчення про три світи у Г. Сковороди

79. Філософія національної ідеї