Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительная типология английского и украинского языков \ 2460. Шпаргалка з курсу Порівняльна типологія англійської та української мов - 47 питань

Шпаргалка з курсу Порівняльна типологія англійської та української мов - 47 питань

« Назад

Код роботи: 2460

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Порівняльна типологія англійської та української мов

Тема: 47 питань

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Предмет порівняльної типології, її теоретичні та практичні цілі

2. Основні терміни та поняття порівняльної типології (ізоморфні /аломорфні риси та явища, абсолютні універсалії, неповні універсалії, типологічні константи, типологічні домінанти та риси, що втрачають домінуючу роль

3. Види типологічних досліджень (універсальна, спеціальна, загальна, рівнева, ареальна, структурна, функціональна, контенсивна, семасіологічна, ономасіологічна, синхронічна та діахронічна типологія)

4. Основні лінгвістичні методи, що використовуються в порівняльній типології (порівняльний, індуктивний, дедуктивний, компонентний, трансформаційний методи, метод індексів Джозефа Грінберга)

5. Історія європейських типологічних вчень 17-18 сторічь. Українські лексеми в санскриті

6. Внесок в порівняльні типологічні дослідження братів Шлегелів, В. Гумбольдта, Штейнталя та інших лінгвістів 19 сторіччя

7. Празький лінгвістичний гурток (Матезіус, Трубецький, Скалічка, Якобсон) та його внесок у типологічні дослідження

8. Лінгвісти 20 сторіччя (Сепір, Грінберг, Ісаченко, Мар, Калинович, Жлуктенко) та їхній внесок у типологічні дослідження

9. Домінуючі типові мовні риси проти структурного типу мови

10. Типологічні константи на фонетичному /фонологічному рівні

11. Якісні та кількісні характеристики системи голосних у порівнюваних мовах. Аломорфізм в системі англійських та українських голосних

12. Якісні та кількісні розбіжності в системах бінарних та групових опозицій англійських голосних проти українських голосних

13. Редукція/ мутація голосних у порівнюваних мовах

14. Опозиції проти фономорфологічних кореляцій в системах англійських та українських голосних

15. Якісні та кількісні характеристики системи приголосних у порівнюваних мовах. Ізоморфізм та аломорфізм в артикуляції та палаталізації англійських та українських приголосних фонем

16. Головні характеристики асиміляції в порівнюваних мовах

17. Бінарні, множинні та групові опозиції в системах приголосних у порівнюваних мовах

18. Паралелограм Мензерат та вивчення складів у різних мовах

19. Принципи та правила складоутворення в порівнюваних мовах

20. Ізоморфні та аломорфні структурні типи складів у порівнюваних мовах

21. Наголос та його функції в англійській та українській мовах

22. Спільні та розбіжні інтонаційні моделі в порівнюваних мовах

23. Екстралінгвістичні фактори утворення та функціонування універсальної лексики

24. Принципи та підходи до систематичного вивчення та класифікації лексики

25. Ізоморфні та аломорфні риси в ономасіологічній структурі англійських та українських повнозначних та службових слів

26. Фонетична, морфологічна, семантична мотивація англійських та українських лексичних одиниць

27. Типологічно ізоморфні шари англійської та української лексики. Співвідношення стилістично-нейтральних та стилістично-забарвлених лексичних одиниць у порівнюваних мовах

28. Типи дериваційних морфем /афіксів та їхня роль в аглютинації в англійському та українському словоутворенні

29. Феномен субстантивізації, адєктивізації, вербалізації, адвербалізації в порівнюваних мовах

30. Ізоморфічні та аломорфічні риси в ідентифікації, класифікації та функціонуванні інтернаціональних, національних та універсальних типів ідіоматичних виразів

31. Типологічна класифікація ідіоматичних і усталених виразів у генеалогічно неспоріднених мовах

32. Морфологічні та синтаксичні домінанти, що розрізняють структурний тип сучасної англійської та української мов

33. Морфема як типологічна константа у порівнюваних мовах. Якісне та кількісне співвідношення афіксальних морфем в англійській та українській мовах

34. Типи флективних морфем у порівнюваних мовах

35. Ізоморфізм та аломорфізм у кількісній репрезентації морфологічних категорій та засобів їхнього вираження в їменних частинах мовлення в порівнюваних мовах

36. Типологічні характеристики їменника (класи, морфологічні категорії, функції) у порівнюваних мовах

37. Ізоморфізм та аломорфізм в засобах вираження означеності /неозначеності в порівнюваних мовах

38. Морфологічні /структурні, категоріальні, функціональні та інші ізоморфні та аломорфні риси різних класів прийменника в порівнюваних мовах

39. Займенник. Класи займенників. Ізоморфні та аломорфні риси англійських та українських займенників

40. Числівник. Класи числівників. Ізоморфні та аломорфні риси англійських та українських числівників

41. Дієслово. Ізоморфізм та аломорфізм в класах дієслів. Морфологічні категорії дієслова та способи їхньої реалізації в порівнюваних мовах

42. Типологічні константи на синтаксичному рівні в порівнюваних мовах

43. Ізоморфізм та аломорфізм у засобах граматичного вираження синтаксичних зв’язків в порівнюваних мовах

44. Ізоморфізм та аломорфізм у типах синтаксичних процесів і у формах їхньої реалізації в синтаксичних одиницях мов, що порівнюються

45. Спільні та розбіжні риси предикативних словосполучень в порівнюваних мовах

46. Ізоморфні та аломорфні риси в структурі одно- та двочленних речень в англійській та українській мовах

47. Типологія складного речення в порівнюваних мовах