Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 1523. Лекція №5 - Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах

Лекція №5 - Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах

« Назад

Код роботи: 1523

Вид роботи: Лекція

Предмет: Українська мова

Тема: №5, Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

За дослідженням Н. Ф. Непийводи, вплив російської мови на свідомість і мислення українських науковців призвів до того, що вони перестали розмежовувати синтаксичні відмінності російської та української мов у наукових текстах.

Синтаксис української наукової мови багато в чому втратив свою національну самобутність і потребує відновлення його синтаксичних традицій, які надали б науковим текстам яскравого національного колориту. З-поміж важливих аспектів цієї пробеми слід розглянути насамперед використання різних типів пасивних конструкцій.

У книжних стилях російської мови широко використовують трикомпонентні пасивні конструкції, утворені:

1) іменником у формі називного відмінка на позначення об'єкта дії;

2) дієсловом недоконаного виду пасивного стану на -ся;

3) іменником у формі орудного відмінка, що визначає суб’єкт дії.

Незважаючи на те, що згаданий тип пасивних конструкцій для української мови нетиповий, він став широковживаним у наукових текстах, особливо в авторефератах, дисертаціях, наукових статтях тощо, напр.: Прийменникова система розглядається мовознавцями за допомогою різних підходів; Термін «соціатив» використовується лінгвістами поряд із термінами «комітатив», «асоціатив»; Референція в лінгвістичній семантиці визначається дослідникамипо-різному.

З приводу доцільності вживання таких пасивних конструкцій українські мовознавці висловлюють різні думки:

1) пропонують залишити їх у синтаксисі наукової мови тільки тому, що вони мають тут тривалу історію свого використання;

2) вважають пасивні конструкції периферією синтаксичної системи загальнонародної української мови, але повністю не вилучають їх з наукових текстів, рекомендують уживати тоді, коли вони комунікативно доцільні;

3) категорично проти вживання в українській науковій мові таких трикомпонентних пасивних конструкцій, тому що її синтаксис сформувався переважно на основі синтаксису української народної мови, типовою ознакою якого є розмовний, активний характер його конструкцій.

Спеціалізованим засобом вираження виконавця дії є називний відмінок, для орудного відмінка функція діяча є вторинною. Крім того, орудний суб'єкта в пасивних конструкціях дещо нівелює його активність. Щоб повернути синтаксису української наукової мови національну самобутність, вони пропонують замінити пасивні трикомпонентні конструкції органічними активними, у яких присудок виражений дієсловами у формі 3-ої особи однини або множини теперішнього часу і поєднується з підметом, який визначає активного суб'єкта дії, та додатком, що вказує на об’єкт активної дії.

Крім названих конструкцій, у наукових текстах сучасної української мови широкого вжитку набули також двокомпонентні пасивні конструкції, в яких редуковано позицію орудного суб'єкта дії, напр.: У сучасному мовознавстві речення з сурядними рядами розглядаються по-новому; Проблема граматичного статусу наказового способу дієслова описується у різних дослідженнях.

У таких випадках потрібно вживати безособові речення з віддієприкметниковими предикативними формами на -но, -то, які мають досить тривалу традицію використання і становлять національну специфіку синтаксису української мови. Проте варто звернти увагу на поширену помилку при вживанні безособових конструкцій з формами на -но, -то: автори використовують у їхньому складі третій член у формі орудного відмінка зі значенням виконавця дії, напр.: Нами запропоновано новий підхід у вивченні явища сегментації; Нами проаналізовано більше 2 тисяч лексичних одиниць; Реалізацію засобів контрастності досліджено автором раніше.

Щоправда, з приводу вживання з предикативними формами на -но, -то орудного суб’єкта мовознавці досі сперечаються. Проте слід пам’ятати, що основне призначення конструкцій із предикативними формами на -но, -то – акцентувати на завершенні дії та її результаті, а не на виконавцеві дії, що спостерігаємо в російській мові. Найхарактернішою особливістю українських форм на -но, -то, як цілком слушно відзначив О. О. Потебня, є вживання при них знахідного відмінка, пор. описано явище позитивної апперцепції. Охарактеризовано причину цього явища. Комплексно проаналізовано демонологічні назви української мови.

Нівелює національну синтаксичну самобутність української наукової мови й абсолютно переважне вживання тих три- та двокомпонентних конструкцій, до складу яких уходить предикативний пасивний дієприкметник доконаного виду, для прикладу: пропозиції враховані комісією та пропозиції враховані; протокол був підписаний членами засідання та протокол був підписаний.

Одні з дослідників уважають, що з формального боку такі конструкції не порушують синтаксичну норму, але дієслівні конструкції для української мови природніші. Тому конструкціям з пасивним дієприкметником доконаного виду вони відводять у ряду синтаксичних синонімів місце після активних дієслівних, пор. комісія врахувала пропозиції; пропозиції врахували; пропозиції враховані (комісією), але повністю їх не заперечують, тому що вони становлять проміжний етап у перетворенні особових речень у безособові.

Інші дослідники кваліфікують конструкції з предикативним пасивним дієприкметником доконаного виду як такі, що мають ознаки російського синтаксису, а саме, використання іменних складених присудків. Вони наполегливо пропонують поміняти їх на українські відповідники:

а) неозначено-особові речення та безособові речення, головний член яких виражають предикативні форми на -но, -то, якщо предикативний пасивний дієприкметник уживається без зв'язкових і модальних компонентів (пор. пропозиції враховані й пропозиції врахували або пропозиції враховано);

б) двоскладні речення з дієслівним складеним присудком, коли предикативний пасивний дієприкметник поєднується із зв'язковими та модальними компонентами (пор. пропозиції можуть бути враховані й пропозиції вони можуть врахувати).

Отже, для надання українським науковим текстам національної ідентичності потрібно змінити в них співвідношення між активними і пасивними конструкціями. Перевагу необхідно надавати активним конструкціям, оскільки вони більш притаманні та природніші для синтаксису сучасної української літературної мови й української загальнонародної мови. З-поміж пасивних умотивованим є лише використання конструкцій з пасивними дієприкметниками доконаного виду, бо вони становлять проміжну ланку в перетворенні особових речень у безособові на позначення результативного стану.

Завдання 1. Перебудуйте конструкції з дієсловами пасивного стану на активні дієслівні конструкції.

1. Цей «Збірник текстів для переказів із творчими завданнями» пропонується лінгвістами для письмового випускного екзамену з української мови на атестат про середню освіту (З рецензії).

2. До деяких текстів філологами подаються варіанти таких завдань, серед яких є можливість вибрати (З рецензії).

3. Пропонований збірник укладається мовознавцями за тематичним принципом (З рецензії).

4. У цих матеріалах записуються учнями слова і вирази до первинного тексту (З рецензії).

5. Від класу до класу творчі завдання укладаються вчителями.

6. Здебільшого у школі застосовується читання тексту вчителями (З рецензії).

7. Після первинного прослуховування тексту вчителем даються поради учням (З рецензії).

8. Творче завдання до переказу оформляється учнем у вигляді нового тексту (З рецензії).

9. Зміст тексту сприймається учнями по-різному (З рецензії).

10. З метою ознайомлення з предметом викладачами використовуються різні прийоми і методи (Зі статті).

11. Під час повторного слухання учнями уточнюється правильність запам’ятовування послідовності тексту (Зі статті).

12. Авторами використовуються різноманітні виражальні прийоми у текстах (З автореферату).

13. Глибокий підтекст не сприймається студентами зразу і потребує значної уваги (З автореферату).

14 Викладачами пропонується лексичний матеріал учням (З автореферату).

15. Юкстапозити досить повно аналізуються у русистиці (З автореферату).

16. У дисертації наводяться приклади застосування комп’ютерних технологій (З автореферату).

17. У дослідженні виділяються методи схемотехнічного аналізу (З автореферату).

18. Визначаються основні математичні співвідношення, за допомогою яких оптимізуються параметри технічних систем (З автореферату).

19. Електорнні компоненти використовуються для побудови різноманітних комп’ютерних систем (Зі статті).

20. Проблема побудови сучасних комп’ютерних систем може іноді трактуватися у складності створення елементів наноелектроніки (Зі статті).

21. У дисертації узагальнюються основні підходи щодо проектування високоефективних перетворювачів форми інформації (Зі статті).

Завдання 2. Перебудуйте подані конструкції з пасивними дієприкметниками доконаного виду на активні двоскладні конструкції або безособові речення з предикатними форматами на -но, -то.

Зразок: Колективом внесені зміни до нового проекту. – Колектив вніс зміни до нового проекту. – Колективом внесено зміни до нового проекту.

1. Орендоване гуртківцями приміщення знаходиться у належному стані.

2. Порядок денний ухвалений загальними зборами.

3. Податківцями вчасно стягнена пеня.

4. Екологічною комісією поновлений договір щодо охорони навколишнього середовища.

5. Нами розроблений курс «Фонетика» для майбутніх філологів.

6. У статті наведені результати наукових досліджень з проблеми виховання молоді.

7. У навчальному посібнику авторами залучені різні види творчих вправ і завдань, у тому числі текстового характеру, спрямовані на піднесення культури української мови.

8. Ученими був розроблений прилад високоточного вимірювання значень аналогових сигналів.

9. У рефераті автором наведені загальні відомості щодо виховного процесу у середніх навчальних закладах (З реферату).

10. Авторами статті систематизовані як основні принципи побудови, так і методи проектування інформаційних систем (З анотації).

11. А. Макаренком уперше розроблені та впроваджені методи виховання малолітніх злочинців (Зі статті).

12. Експертами була проведена робота щодо визначення наслідків, які будуть мати місце після впровадження економічних реформ (Зі статті).

Завдання 3. Запишіть правильно речення з предикативними формами на -но, -то. Поясніть неправомірність уживання з цими формати орудного відмінка зі значенням виконавця дії.

1. Кращі статті надруковано нами у фаховому журналі (З доповіді).

2. Вченими досліджено місця залягання корисних копалин на території України (Зі статті).

3. Дослідниками добуто проби води з морського дна (З автореферату).

4. Аспірантом здобуто нові знання з комп’ютерної грамотності (Зі статті).

5. Нами розроблено нові родовища нафти і газу у Прикарпатті (Зі статті).

6. На основі проаналізованого матеріалу нами було визначено параметри композитів у різних терміносистемах (З автореферату).

Завдання 4. З поданого переліку конструкцій виберіть найорганічніші для української мови одиниці й обґрунтуйте свій вибір.

1. У статті автором проаналізовано односкладні речення. – У статті автор проаналізував односкладні речення. – У статті аналізуються односкладні речення. – У статті автором проаналізовані односкладні речення – У статті проаналізовано односкладні речення (Зі статті).

2. Зафіксовано вітер східний, п’ять метрів за секунду. – Зафіксований вітер східний, п’ять метрів за секунду. – Зафіксували вітер східний, п’ять метрів за секунду. – Метеорологами зафіксовано вітер східний, п’ять метрів за секунду. – Метеорологи зафіксували вітер східний, п’ять метрів за секунду.

3. Список присутніх додано. – Список присутніх додається. – Доданий список присутніх.

4. У звіті ректор відзначив переможців олімпіади. – У звіті ректором відзначені переможці олімпіади. – У звіті відзначено переможців олімпіади. – У звіті відзначили переможців олімпіади. – Переможці олімпіади відзначилися ректором у звіті.

Завдання 5. Перекладіть українською мовою подані речення, зважаючи на особливості використання в українській мові пасивних конструкцій.

1. Новый прибор изобретён украинскими инженерами и конструкторами.

2. Рукопись найдена в ХХ веке.

3. Нужный ответ получен на основании опытов.

4. Вопрос решён удовлетворительно для ведения практических работ.

5. В аудитории установлен порядок проведения занятий.

6. Расписание занятий составлено на первый и второй семестры включительно.

7. График практических занятий на некоторое время изменён.

8. Создан кружок знаков компьютерной техники.

9. Начинающим программистам повсюду открыт путь (Зі статті).

10. В диссертации нами рассматривается проблема соотношения сложных слов и словосочетаний (З автореферату).

11. В работе впервые систематизируются количественные показатели гармонии построения сложных слов (З автореферату).

12. Словообразование сложных слов образуется по определённым моделям.

13. Независимость Украины определяется эффективностью работы государственных институтов: политических, экономических, информационных (З підручника).

14. Возможности развития экономики учитывается при анализе развития государства в целом (З підручника).

15. Экономические рычаги развития страны различаются очередностью введения их в действие (З підручника).

16. Модель экономического развития страны разработана и апробирована ведущими специалистами академии наук (З газети).

17. В диссертации впервые использован системный подход для определения основних задач исследования (З автореферату).

18. Изделия полупроводниковой техники создаются по совокупности системных требований (Зі статті).

19. Изучению основ стратегического маркетинга уделяется большое внимание при подготовке крупных проектов (З газети).

20. Ставится задача проанализировать основные недостатки развития промышленного производства страны (З газети).

21. В условиях подъема экономики транспортируется огоромное количество разнообразных грузов (З газети).