Распечатать страницу

Наукова стаття Омовлення базових понять болонського процесу

« Назад

Код роботи: 1390

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Сучасна лінгвістика (англійська мова)

Тема: Омовлення базових понять болонського процесу

Кількість сторінок: 7

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

У статті розглянуто сутність Болонського процесу та визначено базові поняття, ідеї, що ґенеруються процесами глобалізації. Основну увагу приділено залученню до навчального процесу релевантних за тематикою текстів та їх філологічному аналізу. Автори пропонують текст для аналізу та низку типових завдань до поданого тексту.

Ключові слова: глобалізація, Болонський процес, етимологічний аналіз.

К.И. Кобякова, С.О. Швачко Оязыковление базовых понятий Болонскогопроцесса. В статье рассмотрена сущность Болонского процесса и определены базовые понятия, идеи, генерируемые процессами глобализации. Основное внимание уделено привлечению к учебному процессу релевантных по тематике текстов и их филологическому анализу. Авторы предлагают текст для анализа и ряд типовых заданий к поданному тексту.

Ключевые слова: глобализация, Болонский процесс, этимологический анализ.

K.I. Kobiakova, S.O. Shvachko Speech representation of the basic notions of the Bologna process. The article under consideration focuses on the essence of the Bologna process and determines the basic notions, ideas generated by the globalisation process. The attention is paid to the involvement in learning process relevant to the subject texts and philological analysis of such texts. The authors suggest a text for analysis and typical tasks to the submitted text.

Key words: globalization, Bologna process, etymological analysis.

1. Швачко С. О. Навчити вчитися! / Світлана Олексіївна Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 133 с.

2. Швачко С. О. Нові технології вивчення квантитативних одиниць англійської мови / С. О. Швачко, І. К. Кобякова // Зб. Актуальна проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес : Матеріали міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 р.) – Чернівці : Рута, 2004. – С.297-298.

3. Sokolets I. I. Bologna process – European Higher Education Reform / І. І. Sokolets // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного ун-ту. Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2006. – Вип. 12. – С.178-185.

Концепція, основні ідеї Болонського процесу екстеріоризуються у мовах за діючими принципами креативності, динамізму та адаптивності. Феномен креативність передбачає наявність у соціуму досвіду, фонових знань, завдяки яким люди творять щось нове, модернізоване, трансформоване. Аксіоматично: нове – це забуте старе, культура – це пам‘ять людства. Цивілізація ХХІ сторіччя позначена дієвістю процесу глобалізації. Постіндустріальне суспільство ввібрало в себе риси минулих етапів – аграрного та індустріального, і розвивається у руслі ментального вектора – комп’ютеризації, телебачення, радіомережі, інтеграції, демографічного буму. Кожну годину на нашій планеті народжується 16 000 малят; населення ХХІ сторіччя перебільшить усіх людей, що жили на планеті за 20 віків. Пріоритетними на часі, таким чином, стають питання ліквідації бідності , скорочення безробіття, розподілу праці та глобалізації. Номінації зазначених понять представляють неабиякий інтерес у руслі дискурсивного аналізу.

Філологічний аналіз свідчить про структури слів англ. globe, global, лат. globus та їх семантизацію в українській мові – планета, загальний, спільний, людство. Етимологічні витоки є прозорими у лексичній дихотомії англ. “mankind”: man'kind (відповідно – представництво чоловіків та людей планети Земля). Етимологічні дублети представлені словами англ. human, humane та їх дериватами. Пор.: англ. human – mankind, contrasted with animals; human being, human nature, human affairs, to err is human, to forgive – divine; humane – the best qualities of human nature, kindness, tenderness, humane studies, humanities, humanitarian- reducing pain, suffering; humanitarianism – improving condition of mankind; the human race. Пор. укр. гуманнийгуманітарний.

Явище етимологічних розходжень є універсальним з огляду на постійно діючий семантичний зсув. Пор. російські етимологічні дублети Родина – родимка, народ, народность, природа, род, родной, родимый, народный, рождаться, урод, в яких спільність коренів не передбачає ідентичності вторинних утворень, дериватів (семантичних та морфологічних).

Філологія – цариця ХХІ сторіччя – займає центральне місце серед гуманітарних наук, які опікуються питаннями гуманізації. Гуманітарні науки на часі розглядаються як пріоритетні, ведучі у парадигмі міждисциплінарного освітнього циклу. Лексеми англ. human, humane, укр. гуманний, гуманітарний є однокореневими, але різноосновними одиницями на позначення адгерентних, супутникових понять. Вони не взаємозамінюються, але категорізують базові, актуальні концепти. Людство накопичило багато знань, які потребують глобального підходу. Болонський процес – це девіз ХХІ сторіччя, інтернаціоналізація всіх доменів соціального буття, розширення людського тезаурусу, здібностей, досвіду та несприйняття маргіналізації, відособленості. Лінгвокреативність мови стає дійовою для забезпечення матеріалізації нових понять, ідей, що генеруються процесами глобалізації. Слова міняють денотати, утворюють нові парадигми, розширюють сфери старих доменів, потребують уваги до адекватного осмислення процесів концептуалізації та категоризації. Тлумаченню домінантних слів зазначеного процесу сприяє філологізація релевантних номінативних та комунікативних одиниць. Транснаціональна освіта передбачає ревізію методичних та методологічних засад викладання іноземної мови. Пріоритетним на часі є фокусування уваги на активній діяльності студентів. Дієвими є принципи “Навчати вчитися!”, партнерства, співпраці та кооперації учасників академічного процесу на інтернаціональних теренах.

Правомірним, вважаємо, залучення до навчального процесу релевантних за тематикою текстів та їх філологічний аналіз. Наприклад:

Ukraine is oriented at Eurointegration in its economic, scientific and educational policy. In May 2005 Ukraine joined the Bologna process, which stipulates structural reform of national higher education systems of European countries, changes of their education programmes, and institutional transformations in higher education institutions with the aim to establish a European Area of Higher Education by 2010.

By that time, higher education systems in European countries should have been organized in the way that:

- the obstacles to the mobility of students and teachers are eliminated: it is easy to move from one country to the other (within the European Higher Education Area) – for the purpose of further study or employment;

- the attractiveness of European higher education is increased: many people from non-European countries also come to study and / or work in Europe;

- the European Higher Education Area provides Europe with a broad, high quality and advanced knowledge base, and ensures the further development of Europe as a stable, peaceful and tolerant community;

- undergraduate and postgraduate levels in all countries are introduced, with first degrees no shorter than 3 years;

- a European Credit Transfer System is introduced (a student-centred system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme; the objectives are preferably specified in terms of the learning outcomes and competences to be acquired).

The push towards the Bologna process was given in May 1998, when the ministers in charge of higher education of France, Italy, the United Kingdom and Germany signed the Sorbonne declaration on harmonization of the architecture of the European Higher Education System at the Sorbonne University in Paris [3].

До поданого тексту додається низка завдань типу:

- Question and Answer Time: Assignments (bits of text analysis)

- Pick out the Educationese units

- How are the following text words attributed: policy, systems, reform, programmes, institutions, Education, Education Areas, community, knowledge, base, Transfer System, process?

- Dwell on the importance of precision units.

- Make the list of dominant words relevant to the Bologna process.

- Comment on the meaning of international words.

- Are the following units available in the text: to move from one country to the other; further study or employment; to study and/ or work in Europe; stable, peaceful and tolerant community; undergraduate and postgraduate levels; the ministers in charge?

- Enlarge оn the preferable objectives of the Bologna process. Use the above mention units and those for your choice.

- Are text units stylistical charged? What words major here – neutral, bookish, or colloquial?

- What syntactical devices work in the text (polysyndeton, asyndeton, parallel constructions, repetition, inversion, enumeration)?

- Do the phrases of N1 + N2 frequent in the text?

- What positively charged words and phrases permeate the text?

- Make a resume (summary) of the text.

Актуальними є питання професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної мови, а саме: розширення інтернаціональних фонових знань міжмовної комунікації, міжкультурної компетенції. Мотивацією навчального процесу слугує кантівський девіз “Від знань до навиків”.

В епоху глобалізації вагомою є вироблення спільного концепту, ословлення його засобами мови на теренах філології та контрастивістики. Для студентів прерогативою є розуміння концептів сьогодення та здатність їх омовлювати.