Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Современная лингвистика (английский язык) \ 1389. Наукова стаття Аналіз семантики англійських і українських фразеологічних одиниць на позначення переміщення в просторі, зіставний аспект

Наукова стаття Аналіз семантики англійських і українських фразеологічних одиниць на позначення переміщення в просторі, зіставний аспект

« Назад

Код роботи: 1389

Вид роботи: Наукова стаття

Предмет: Сучасна лінгвістика (англійська мова)

Тема: Аналіз семантики англійських і українських фразеологічних одиниць на позначення переміщення в просторі, зіставний аспект

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

У статті з компаративної точки зору проаналізовано семантичні особливості англійських та українських фразеологізмів на позначення переміщення в просторі. За диференційними семами фразеологічні одиниці поділені на декілька груп, виявлено їхні семантичні структури та здійснено їх порівняння за допомогою компонентного аналізу. Це дозволяє виокремити ізоморфні та аломорфні риси семантики цих одиниць.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, сема, семантична структура, ізоморфні риси, аломорфні риси.

L.A. Linnik. The analysis of the semantics of English and Ukrainian phraseological units denoting movement in space: comparative aspects. The article analyzes in comparative aspect the semantic peculiarities of English and Ukrainian phraseological units denoting transfer in space. The units are divided into several groups by their differential semes, further their semantic structures are defined and compared by means of component analysis. This allows to detect isomorphic and allomorphic features of the units’ semantics.

Key words: phraseological unit, seme, semantic structure, isomorphic features, allomorphic features.

Л.А. Линник. Анализ семантики английских и украинских фразеологических единиц обозначающих перемещение в пространстве: Сопоставительный аспект. В статье с компаративной точки зрения проанализированы семантические особенности английских и украинских фразеологизмов, обозначающих перемещение в пространстве. По дифференциальным семам фразеологические единицы разделены на несколько групп, выявлены их семантические структуры и произведено сравнение с помощью компонентного анализа. Это позволяет выявить изоморфные и аломорфные семантические признаки этих единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, сема, семантическая структура, изоморфные признаки, аломорфные признаки.

1. Грозян Н. Ф. До питання дослідження фразеологічних одиниць на позначення поведінки людини в етнопсихолінгвістичному аспекті / Н. Ф. Грозян // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр “Крым”, 2004. – №50, Т.1. – С. 61-65

2. Дапчева Й. Фразеологизмы, обозначающие интеллектуальные свойства человека в болгарском и русском языках (Семантический и лингвокультурологический аспекты) / Й. Дапчева // Вестник МГУ. – Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – № 1. – С. 172–184.

3. Коломієць З. Зіставний аналіз семантики фразеологічних одиниць української, російської та німецької мов / З. Коломієць // Наукові записки. Вип. 22. Ч. 2. / Ред. кол.: О. М. Білоус та ін. – Кіровоград : РВЦ КДПУ імені В. Винниченка. – С. 50–58.

4. Копыленко М. М. Очерки по общей фразеологии / Копыленко М. М., Попова З. Д. – Воронеж, 1982. – 190 с.

5. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2003. – 464 с.

6. Пятницкая Н. Ю. Семантико-стилистический анализ фразеологизмов в структурно различных языках / Н. Ю. Пятницкая // Сопоставительно-семантическое исследование германских и славянских языков : Межвуз. сб. науч. тр. – Куйбышев, 1985.

7. Эмирова А. М. Русская фразеология в коммуникативно-прагматическом освещении : автореф. дис. на соискаиние научн. степени д-ра филол. наук / А. М. Эмирова. – Ташкент, 1989. – 41 с.

Неможливо дослідити мови у всій повноті, їх специфічні структури, конкретні суспільні функції в різні історичні періоди, а також закономірності їх розвитку, не вдаючись до порівняння і не намагаючись осмислити результати цього порівняння у внутрішньомовному та екстралінгвістичному плані. Дослідження з контрастивної лексикології і фразеології збагачують передусім ці галузі науки, а також семасіологію, оскільки дають можливість зрозуміти загальні закони, що керують семантикою, реально відчути значущість компонентів семантичної структури.

Існують три принципово відмінні можливості зіставного вивчення фразеології: зіставлення конкретних фразеологізмів, зіставлення фразеологічних груп і розрядів і зіставлення фразеологічних систем мов, що порівнюються, в цілому. На думку вчених, навряд чи варто ставити перед собою програму-максимум – глобального охоплення й опису в ідеографічному аспекті фразеологічного складу мови в цілому. Доцільніше вирізняти й описувати окремі поняттєві поля, тобто йти не за принципом “згори-вниз”, а за принципом “знизу-вгору”. Згідно з П’ятницькою Н.Ю., синхронне зіставне вивчення ФО найбільш інтенсивно розвивалося на рівні конкретних ФО, взаємодіючи, головним чином, із двомовною лексикографією та теорією перекладу. Посилення в лінгвістиці інтересу до опису окремих фразеологічних мікросистем, потреба подальшого вивчення фразеологічних мікросистем мов віддаленої спорідненості і підвищення зацікавлення науковців у проблемі глибинних зв’язків між фразеологізмами і національним менталітетом дали поштовх до аналізу нами фразеологічних одиниць (ФО) на означення переміщення в просторі в англійській і українській мовах.

Фразеологізми – надзвичайно багатий матеріал для розв’язання багатьох актуальних і дискусійних проблем фразеології, що стосуються фразеологічної семантики. Особливо актуальним є комплексне дослідження ФО, що дає можливість отримати цілісне уявлення про таке складне явище. Для цього можна використати семантичний опис фразеологізмів і виявлення їх образних репрезентацій. Погоджуємось із Дапчевою Й., що дослідження саме цих двох сторін важливе для визначення як взаємодії образу (внутрішньої форми) і значення фразеологізмів, так і їх національної специфіки.

Ми рухатимемось від визначення груп англійських і українських ФО на означення переміщення в просторі до виявлення і порівняння їх семантичних структур за допомогою компонентного аналізу, чому й присвячено цю статтю, потім до аналізу і зіставлення опорних компонентів і образних репрезентацій ФО і, нарешті, до тлумачення результатів аналізу в плані картини світу англійців і українців. Аналіз не обмежений дослідженням семантичних структур, оскільки частина досліджуваних фразеологізмів – образно-емотивні, у значенні яких важливу роль відіграє образна репрезентація. В самому відборі образів таких ФО простежується зв’язок із культурно-національними символами та еталонами. Аналіз опорних компонентів сприяє виявленню символів і еталонів, що використовуються для позначення переміщення в просторі.

Під час проведення семантичного аналізу ми дотримуємось сучасних положень семасіології, згідно з якими фразеологічне значення, як і лексичне, є складним утворенням із ієрархічно організованих і упорядкованих семантичних компонентів або сем.

В українській мові нами виявлено 64 дієслівні фразеологізми на означення переміщення в просторі, в англійській – 108. Інтегральна сема досліджуваних ФО – сема “рух/переміщення”. Фразеологізми, які характеризують рух, за диференційними семами можна поділити на такі групи:

1) на позначення інтенсивності переміщення;

2) на позначення спрямованості руху;

3) на позначення характеру руху.

До першої групи належать ФО, що характеризують рух за його інтенсивністю, яка може коливатись у досить широких межах: від дуже високої (дуже швидке переміщення) до малої (повільне переміщення). ФО на означення переміщення в просторі, що містять сему “інтенсивність”, сконцентровані на двох протилежних полюсах, що позначають або дуже швидкий, або повільний рух. Таким чином, формуються семантичні об’єднання фразеологізмів – синонімічно-антонімічні ряди.

Перший синонімічний ряд утворений одиницями, які включають домінуючі семи “інтенсивність”, “високий ступінь ознаки”. Сюди входять українські ФО з соматичним компонентом (“ноги” – дати ногам знати*, ввіритися ногам, братися в ноги, брати ноги на плечі, дати волю ногам; “п’яти” – кивати п’ятами, мигнути п’ятами; “крила” – перелетіти на крилах; “хвіст” – тільки хвостом мелькнути; “язик” – висолопивши язик; “голова” – летіти сторч головою тощо) і фразеологізми, опорним компонентом яких є дієслово на означення швидкого руху (“летіти” – летіти галопом, летіти вітром; “мчати” – мчати як стріла, мчати аж спотикатися; “гнати” – гнати гоном та ін.). Відповідний синонімічний ряд одиниць англійської мови також утворений фразеологізмами з опорним дієсловом руху (“go” – to go full bat** (дослівний переклад – “іти повним, хорошим темпом, кроком”, означає “іти/їхати дуже швидко, на повному ходу”), to go like the wind (‘летіти як вітер’ – “мчати, нестися, летіти дуже швидко, щодуху”), to go a good streak (“іти в гарному, швидкому темпі” – “швидко йти/їхати”); “drive” – to drive hell for leather (“їхати в пекло по шкіру” – “мчати, летіти дуже швидко, щодуху”)) і одиницями з соматичним компонентом (“foot” – to put one’s best foot first (“ставити першою свою кращу ногу” – “просуватися якнайшвидше, поспішати»); “heel” – to show a clean pair of heels (“показати пару чистих п’ят” – “дуже швидко йти/бігти”)). В обох мовах є ФО на означення швидкого руху, у складі яких є іменник “земля/earth”: землі не торкатися, рвати землю; to burn the earth (‘палити землю’ – “гнати, їхати дуже швидко”).

Синонімічному ряду фразеологізмів із загальним значенням “дуже швидке переміщення простором” семантично протиставлений фразеологічний ряд, об’єднаний семами “інтенсивність”, “низький ступінь ознаки”. В українській мові це фразеологізми ледве (насилу) волокти ноги, ледве ноги нести, як не своїми ногами іти, іти нога за ногою, ходити, як неживий, плутати ногами, ледь ноги переставляти, які містять соматичний компонент “ноги” (за винятком компаративної ФО ходити, як неживий). Група англійської мови значно менша і охоплює лише дві одиниці: to go at a walk (“іти повільною ходою, ступою”) і to go at a crawl (“іти повзком” – “іти, просуватися вперед дуже повільно, ледве ноги пересувати”), які за складом подібні між собою – містять дієслово руху й іменник, який вказує на швидкість переміщення.

Друга група об’єднує ФО, що характеризують рух за його спрямованістю. Переміщення взагалі може бути односпрямованим або різноспрямованим, таким чином, ФО другої групи поділяються на підгрупи: з інтегральними семами “одно спрямованість” і “різноспрямованість” відповідно. Різноспрямований рух позначають, наприклад, такі англійські ФО, як: to take a round (“взяти коло” – “гуляти, прогулюватися, кататися”), to do the block (“робити квартал” – “прогулюватися, гуляти у фешенебельній частині міста”), to beat one’s way (“бити свою дорогу” – “бродяжити”), to be on one’s pins (“бути на своїх палицях/кілках” – “бути на ногах”), to be on the move (“бути на русі” – “бути в русі, на ногах, у роз’їздах”), to be on the pad (“бути на сідлі” – “бути бродягою, бродяжити”), to carry the banner (“носити прапор” – “ходити, тинятися вулицями всю ніч, не маючи притулку”), to cover the ground (“покривати землю” – “мандрувати, подорожувати”), to hang about (пряме значення дієслова “hang” – “вішати, розвішувати”, прийменника “about” – “всюди, кругом”, значення ФО – “тинятися, вештатися”), to hit the breeze (“ударити вітерець” – “переїжджати з місця на місце, мандрувати”), to knock about (“knock” – “ударяти, бити”, “about” – див. вище, значення фразеологізму – “тинятися, вештатися”). До складу української групи входять фразеологізми тинятися по світу, маятися по світу, блукати по світах, бігати світами, линди водити, що означають “тинятися, бродяжити”, і три ФО зі значенням “рухатися у будь-якому напрямку, куди-небудь, навмання”: іти куди ноги несуть, іти куди очі поведуть, прямувати куди очі спали.

Семантично протиставлені цим одиницям фразеологізми, що означають односпрямований рух, але залежно від характеру такої спрямованості вони далі поділяються на підгрупи:

а) зі значенням “рухатися за кимсь/чимось”: бігати хвостом за кимсь, гнатися по п’ятах за ким/чим, наступати на п’яти (на хвоста) кому, іти крок у крок за кимсь; to follow the scent (“іти услід, прямувати за запахом”), to follow at one’s heels (“іти услід, прямувати за чиїмись п’ятами”), to follow as a shadow (“іти слідом за кимсь, як тінь”), to dog one’s footsteps (“іти за чиїмись слідами, як собака”), to come to heel (“іти до п’яти”), to be at one’s back (“бути за чиєюсь спиною”), to follow in the cry (“іти, бігти за кимсь/чимось у тічці собак”);

б) на означення руху в певному напрямку: лягати на курс, тримати курс, держати путь, верстати путь, бити ноги (чоботи); to make tracks for some place (“робити сліди до якогось місця”), to break ground (“ламати ґрунт”), to go/make/take/wend one’s way (“іти/робити/брати свій шлях”), to push the wind for smth (“штовхати вітер до чогось”), to follow one’s nose (“іти за своїм носом”);

в) зі значенням “повертатися, рухатися у зворотному напрямку”: повертати голоблі, давати задній хід; to retrace one’s steps/way (“проходити своїми слідами/дорогою назад”), to tread back one’s steps (“крокувати своїми слідами назад”).

До другої групи ми також віднесли англійські ФО зі значенням “попрямувати, відправитись кудись”, об’єднані інтегральними семами “односпрямованість руху” і “початок руху”: to direct one’s footsteps (“направити свої сліди”), to strike the trail (“ударити стежку”), to set one’s foot (“налаштувати свою ногу”), to get under way (“потрапити під дорогу”), to betake oneself to (“ввірити себе”), to turn one’s face for (“повернутись обличчям до”), to set one’s face to smth (“налаштувати обличчя на”), to bend one’s footsteps towards (“повернути сліди в напрямку до”). В українській мові фразеологізмів такого значення нами не виявлено, що можна пояснити особливостями граматичного ладу української мови: оскільки дієслова української мови, на відміну від англійської, можуть бути як доконаного, так і недоконаного виду, початок руху можна передати не лексичними, а граматичними засобами, наприклад: Він злетів.., швидко досяг висоти на 20000 м, ліг на свій курс (Собко В.М.) .

До третьої групи ФО на означення переміщення в просторі належать фразеологізми, що позначають характер руху. Великих підгруп ці одиниці не утворюють, переважно засвідчено один-два фразеологізми, що позначають якийсь особливий тип переміщення. У кількох випадках характер руху зумовлений подоланням різних перешкод, як-от:

1. характер руху, зумовлений особливостями простору, який долається: зробити гак (“піти / поїхати кружним шляхом, подолавши зайву відстань”) і аналогічні ФО англійської мови to fetch/make a circuit (“взяти / зробити коло”), to take a compass (“взяти коло”), to go one’s rounds (“ходити своїми колами”); антонімічні за значенням фразеологізми to cut off a corner, еквівалентний українській ФО зрізати кут, to take the air line (“взяти повітряну лінію” – “іти навпростець”), to take the short cut (“взяти короткий зріз” – “іти навпростець”); сюди ж ми віднесли український фразеологізм місити болото (“іти/їхати по розмитій дорозі, по бездоріжжю”);

2. характер руху, на який впливає фізичний стан людини: держатися/триматися на ногах (“ходити, незважаючи на незадовільний стан”), плести кренделі ногами (“іти нетвердою ходою, хитаючись, плутаючи ногами (про п’яного)”), тягти ногу (“важко переступати, підтягуючи

пошкоджену або хвору ногу до здорової”), to dot and go (“зупинятися і йти” – “шкутильгати, важко йти, перевалюватися з ноги на ногу”);

3. рух із перешкодою, зумовленою погодними умовами: to have the wind in one’s face (“мати вітер в обличчя” – “іти/просуватися проти вітру”);

4. рух через натовп людей: ФО англійської мови зі значенням “протискатися, прокладати собі шлях, пробиратися” – to edge one’s way (“проповзати, пролізати”), to wind one’s way (“звиватися, зміїтися”), to worm one’s way (“проповзати, як черв’як”), to elbow/shoulder one’s way (“прокладати собі дорогу ліктем/плечем”), to thread one’s way (“прослизати, пробиратися, як нитка”).

Досить численна підгрупа ФО англійської мови, що позначають переміщення пішки: to foot / leg it (використання іменників “ступня” і “нога” у функції дієслів), to make foot (“робити ногу”), to beat it on the hoof (“бити копитом”), to take to one’s feet (“взятися на ноги”), to hit the grit (“ударити пісок / гравій”), to ride Bayard of ten toes (“їхати конем із десяти пальців”: Bayard – Байяр, чарівний кінь гнідої масті із лицарських романів), to ride Shanks’ mare / pony (“їхати на кобилі/поні Гомілці”), to ride in the marrowbone coach (“їхати в колінній кареті”: “marrowbone” – коліна). Українських фразеологізмів, що містять сему “переміщення пішки” – п’ять: топтати ноги (“ходити”), міряти кроками/ногами (“ходити пішки по чомусь”), іти / рухатися на своїх власних, їхати на батьківських і на своїх двох (“іти пішки”).

Кілька ФО характеризують рух разом із іншими людьми – узгоджений або неузгоджений: іти нога в ногу (“одночасно, в такт з іншими”); to keep pace/step with smb / smth (“тримати темп/крок із кимсь / чимось” – “не відставати від когось/чогось, поспівати за кимсь / чимось”), to fall into step (“падати в крок” – “іти в ногу, низкою”), to fall / be out of step (“випадати із кроку” – “збитися з ноги, іти не в ногу”).

Дві еквівалентні одиниці означають рух рачки: іти/повзти на чотирьох і to go on all fours (“іти на всіх чотирьох”).

Близькими семантично, але за зовсім різної образності є одиниці іти / ходити / підходити на пальцях зі значенням “рухатись дуже тихо, обережно, щоб не створити шуму” і to walk Spanish (“ходити по-іспанськи”), що означає “ходити навшпиньки”.

До цієї ж групи ми віднесли ФО англійської і української мов, які вказують на певний характер руху і не мають еквівалентів в іншій мові. Серед українських фразеологізмів це кресати підковами, що має значення “енергійно йти”; відбивати ногу – “іти, чітко й твердо ступаючи”; синонімічні гопки скакати і йти/бігти, як собака на посвист – “охоче, з великим бажанням бігти/іти куди-небудь”. Безеквівалентні англійські одиниці включають to travel/walk bodkin (“їхати/іти, як шило”) – “іти під руку з двома людьми/їхати втиснутим між двома сусідами”; to bow oneself from the house/apartment/room (дієслово “to bow” означає “кланятись”, тут воно використовується на позначення руху, який супроводжується поклонами) – “вийти з будинку/квартири/кімнати, кланяючись”; to have the wall (“мати стіну”) – “іти вулицею ближче до стіни, іти безпечнішою стороною вулиці”; три синонімічні фразеологізми to pick one’s steps/way (‘вибирати свої кроки/дорогу’) – “обережно просуватися вперед; іти, вибираючи дорогу”; to feel/grope one’s way (“мацати свою дорогу”) – “обережно просуватися вперед, іти помацки”; to watch one’s step (“дивитись за своїм кроком”) – “дивитися під ноги, іти обережно, щоб не оступитись”.

Узагальнюючи результати семантичного аналізу англійських і українських ФО на означення переміщення в просторі, можна зробити такі висновки:

1. За диференційними семами досліджувані ФО обох мов можна поділити на три групи: фразеологізми на позначення інтенсивності переміщення, спрямованості руху і характеру руху.

2. У межах кожної з груп і англійські, і українські ФО на означення переміщення в просторі утворюють синонімічно-антонімічні ряди за однаковим принципом (сконцентрованість фразеологізмів на протилежних полюсах ступеня вияву позначуваної ознаки) і за наявністю ідентичних диференційних сем.

3. Досить значні розбіжності спостерігаються в третій групі: певна кількість одиниць не мають семантичних відповідників в іншій мові.

Отже, уже на цьому етапі дослідження очевидно, що проаналізовані одиниці мов віддаленої спорідненості виявляють значну подібність у семантичному плані. Подальше опрацювання матеріалу (шляхом згадуваного компаративного аналізу опорних компонентів і образних репрезентацій та інтерпретації результатів з огляду на картини світу народіїв-носіїв мов) дасть можливість виявити міру та характер цієї подібності і відмінностей.