Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Деньги и кредит \ 765. Тести з курсу Гроші та кредит - 40 тестів, Валютний ринок і валютні системи

Тести з предмету Гроші та кредит - 40 тестів, Валютний ринок і валютні системи

« Назад

Код роботи: 765

Вид роботи: Тести

Предмет: Гроші та кредит

Тема: 40 тестів, Валютний ринок і валютні системи

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Валюта в широкому розумінні:

a) це грошова одиниця будь-якої країни;

b) це грошова одиниця іноземної держави;

c) це золотий запас країни;

d) це кількість прибуткових підприємств.

 

2. Комбінація двох конверсійних операцій з валютами на умовах спот і форвард, які здійснюються одночасно і розраховані на одну й ту саму валюту – це:

a) валютний своп;

b) валютний арбітраж;

c) опціонні операції;

d) ф’ючерсні операції.

 

3. В вузькому розумінні валюта:

a) це грошова одиниця будь-якої країни;

b) це грошова одиниця іноземної держави;

c) це золотий запас країни;

d) це кількість прибуткових підприємств.

 

4. Залежно від країни емітента валюта класифікується таким чином:

a) іноземна валюта;

b) національна валюта;

c) валюта імпортера;

d) валюта експортера.

 

5. Комбінація з кількох операцій з купівлі та продажу двох чи кількох валют за різними курсами з метою одержання додаткового доходу – це:

а) опціонні операції;

b) ф’ючерсні операції;

c) валютний своп;

d) валютний арбітраж.

 

6. Залежно від режиму використання валюта класифікується:

а) конвертована валюта;

b) хенчерна валюта;

c) неконвертована валюта;

d) системна валюта.

 

7.Залежно від сфери і цілей використання валюта класифікується:

а) валюта платежу і клірингу;

b) валюта ціни і операцій;

c) валюта векселя;

d) валюта комутаційна.

 

8. Різновид строкових операцій, за яких між учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право (але не обов’язок) купити чи продати другому певну суму валюти в становлений строк (чи протягом певного строку) і за узгодженим сторонами курсом – це:

а) валютний арбітраж;

b) ф’ючерсні операції;

c) валютний своп;

d) опціонні операції.

 

9. Різновид строкових операцій, у яких два контрагенти зобов’язуються купити або продати певну суму валюти в певний час за курсом, установленим у момент укладення угоди (купівлі-продажу ф’ючерсного контракту) – це:

а) опціонні операції;

b) валютний арбітраж;

c) валютний своп;

d) ф’ючерсні операції.

 

10. Валютна система складається з таких елементів:

а) валютний механізм;

b) валютні відносини;

c) валютні кооперації;

d) валютні хенчери.

 

11. Валютна система – це:

а) сукупність усіх суб’єктів держави;

b) сукупність усіх засобів впливу на валюту;

c) гроші;

d) державно-правова форма організації валютних відносин.

 

12. Групи суб’єктів валютного ринку:

а) державні установи, юридичні та фізичні особи;

b) валютні біржі;

c) комерційні банківські установи;

d) усі відповіді є вірними.

 

13. У форвардних контрактах строки передавання валюти звичайно визначаються в:

а) 3 місяці;

b) 6, 12 місяців;

c) 1, 2, 3 місяці;

d) 3,6 місяців.

 

14. Полягають у купівлі-продажу валюти на умовах поставки її не пізніше другого робочого дня з дня укладення угоди за курсом, узгодженим у момент її підписання – це:

а)валютний ринок;

b) касові операції;

c) валютна інтервенція;

d) дисконтна, або облікова, політика.

 

15. Національна валютна система – це:

а) сукупність усіх суб’єктів держави;

b) сукупність усіх засобів впливу на валюту;

c) державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами та міжнародними організаціями та політичними структурами;

d) державно-правова форма організації валютних відносин.

 

16. Система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах – це:

а) валютна інтервенція;

b) дисконтна, або облікова, політика;

c) валютний ринок;

d) касові операції.

 

17. Пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці – це:

а) дисконтна, або облікова, політика;

b) валютний ринок;

c) валютна інтервенція;

d) касові операції.

 

18. Міжнародна(регіональна) валютна система – це:

а) договірна форма організації валютних відносин між групою країн;

b) сукупність усіх засобів впливу на валюту;

c) державно-правова форма організації валютних відносин даної країни з іншими країнами та міжнародними організаціями та політичними структурами;

d) державно-правова форма організації валютних відносин.

 

19. Зміна облікової ставки центрального банку з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капіталів – це:

а) касові операції;

b) валютний ринок;

c) валютна інтервенція;

d) дисконтна, або облікова, політика.

 

20. Елементи міжнародної валютної системи:

а) національна валюта;

b) склад, режим формування та режим використання золотовалютних резервів;

c) валютний паритет та режим курсу національної валюти;

d) режим функціонування національної валюти та характер валютних обмежень;

e) форми та організація валютних розрахунків;

f) статус національних установ, які регулюють валютні відносини.

 

21. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:

a) вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця;

b) чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента;

c) банкноти США в розпорядженні резидента;

d) банкноти НБУ в касі українського підприємства;

e) банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

 

22. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними:

a) будь-які грошові платежі в країні;

b) відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти;

c) будь-які відносини, які реалізуються за участю валюти (національної та іноземної);

d) валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги;

e) податкові платежі українських підприємств до державного бюджету;

f) позички, що надаються комерційними банками клієнтам в іноземній валюті.

 

23. Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют:

a) нічим – це одне і те ж явище;

b) купівельна спроможність валют кількісно вища від курса валют;

c) валютний курс постійно коливається, а паритет залишається стабільним;

d) паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.

 

24. Дайте визначення крос-курсу:

a) курс конвертованої валюти до неконвертованої;

b) курс, офіційно встановлений центральним банком;

c) курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.

 

25. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:

a) рівнем – на першому вона вища ніж на другому;

b) характером встановлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому – ринок;

c) видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;

d) нема відмінності – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.

 

26. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти:

a) сприяє стабілізації курсу;

b) сприяє зростанню курсу;

c) сприяє зниженню курсу.

 

27. Як називається зниження курсу національної валюти:

a) ревальвація;

b) девальвація;

c) конвертація;

d) деномінація.

 

28. До методів валютного регулювання належать:

a) девальвація;

b) інфляція;

c) ревальвація.

 

29. Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку:

a) валютні надходження збільшують попит на валюту;

b) валютні надходження збільшують пропорцію валюти;

c) валютні платежі зменшують попит на валюту;

d) позитивне сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти;

e) від’ємне сальдо збільшує попит на валюту;

f) валютні платежі збільшують попит на валюту.

 

30. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:

a) стимулююче;

b) страхове;

c) трансакційне;

d) інвестиційне;

e) інтервенційне.

 

31. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської):

a) кількістю країн-членів;

b) в Бреттон-вудській системі валютні відносини між країнами регулювали США, а в Ямайській регулює МВФ;

c) перша базувалась на двох резервних валютах (долар США і фунт стерлінгів), а друга – на одній (долар США);

d) перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.

 

32. Маржа - це:

a) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках.

b) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;

c) вид кредиту, пов`язаний з операціями банку з цінними паперами.

 

33. Комерційний кредит надається:

a) одними підприємством іншому у товарній формі;

b) комерційним банком юридичним та фізичним особам;

c) банками на здійснення його клієнтами комерційних (торговельних) операцій.

 

34. Якщо центральний банк хоче ревальвувати гривню методом валютної інтервенції, то які операції він повинен здійснити на валютному ринку:

a) купляти іноземну валюту;

b) продавати іноземну валюту.

 

35. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції:

a) збільшити податки;

b) розширити кредитування підприємств банками;

c) обмежити бюджетне фінансування певних структур;

d) збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну суму.

 

36. Суб’єктами валютного ринку є

a) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу;

b) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу;

c) підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності;

d) усі відповіді правильні.

 

37. Валютні операції означають

a) будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку;

b) забезпечення прибутку учасниками валютних відносин;

c) страхування валютних ризиків;

d) забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави.

 

38. За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції

a) ф’ючерсні;

b) спот;

c) форвардні;

d) опціонні.

 

39. Виберіть правильні способи здійснення валютної інтервенції:

a) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті;

b) емісія грошей;

c) зміна ставок оподаткування;

d) використання національної валюти;

e) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди).

 

40. Коли впроваджено плаваючі валютні курси національних одиниць

a) 1837 р. — Паризька конференція;

b) 1933 р. — Бреттон-Вудська конференція;

c) 1944 р. — Бреттон-Вудська конференція;

d) 1976 р. — Ямайська конференція.