Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономический анализ \ 6179. Контрольна робота з курсу Економічний аналіз - Варіант №17

Контрольна робота з курсу Економічний аналіз - Варіант №17

« Назад

Код роботи: 6179

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Економічний аналіз

Тема: Варіант №17

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ОформленняМетодичка

Теоретичні завдання

1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств

2. Аналіз рентабельності капіталу (інвестицій)

3. Економічний аналіз виконує такі функції: а) регулюючу; б) діагностичну; в) прогнозну; г) оцінювальну; д) контрольну

4. За рівнем залучення резервів виділяють фактори: а) екстенсивні; б) кількісні; в) інтенсивні; г) зовнішні

5. Форма №3 містить інформацію про: а) майно підприємства; б) доходи і витрати підприємства; в) грошові кошти підприємства і їх рух; г) величину власного капіталу підприємства; д) правильної відповіді немає

6. Термінова ліквідність - це спроможність підприємства оплатити свої: а) поточні зобов'язання; б) зовнішні зобов'язання; в) довгострокові зобов'язання; г) зобов'язання перед бюджетом; д) інше

Практична частина

1. Характеристика господарської діяльності підприємства

2. Аналіз необоротних активів підприємства

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

4. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

5. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

6. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Висновки

Список використаних джерел

За кількістю працюючих на підприємстві та за оборотами воно відноситься до числа малих. Чисельність працюючих протягом року коливається на рівні 10-11 чол. З них 3 - адміністративний персонал, 6 продавців, 1 водій та один працівник господарського відділу.

ПАТ "ШП "Світанок" знаходиться на загальній системі оподаткування, воно є платником податку на додану вартість і сплачує податок на прибуток від своєї діяльності.

Асортиментний ряд продукції, яку реалізує підприємство складається з продовольчих та непродовольчих товарів та побутової хімії. Найбільшу частку в виручці від реалізації складає пиво, хлібно-булочна продукція та ковбасні вироби.

Аналіз фінансового стану ПАТ "ШП "Світанок" було проведено за наступною методикою:

- було вивчено баланс підприємства, проведено його горизонтальний та вертикальний аналіз;

- досліджено звіт про фінансові результати підприємства, динаміку зміни доходів та витрат;

- проведено експрес-аналіз діяльності підприємства.

Активи підприємства протягом всієї діяльності підприємства мали здатність до збільшення. Це було пов'язано із постійним накопиченням капіталу за рахунок отриманих прибутків. Проте із збільшенням вартості основних засобів в 2009 році, темп приросту активів підприємства зменшився. Це відбувається за рахунок поступового зменшення вартості основних фондів за рахунок їх перенесення до собівартості шляхом амортизаційних відрахувань. Отже, в 2009 році темп приросту активів склав -0,19%, хоча попереднього року даний показник становив 2,12%.

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.

2. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г. Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

3. Бандурка О. М., Коробов М. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2005. — 384 с.

4. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120 с.

5. Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с.

6. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз: Практикум: Навчальний посіб. для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит", 7.050201 "Менеджмент організацій" — Житомир: ТОВ "Рута", 2000. — 416 с.

7. Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік Ж: ПП „Рута”, 2000. – 221 с.

8. Бутинець Ф. Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит”. Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.

9. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.

10. Бондаренко Н. О., Понікаров В. Д,, Попова С. М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с.