Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) \ 6171. Дипломна работа Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та Німеччиною

Дипломна работа Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та Німеччиною

« Назад

Код роботи: 6171

Вид роботи: Дипломна работа

Предмет: Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

Тема: Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та Німеччиною

Кількість сторінок: 124

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Аналіз сучасних зовнішньоекономічних відносин України з Німеччиною

1.1. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України з Німеччиною

1.2. Товарна структура експорту та імпорту України до Німеччини. Теорії торгівлі

1.3. Програми зовнішньоекономічних відносин між Україною та Німеччиною

1.4. Інвестиційна діяльність Німецьких компаній в Україні

Розділ 2. Сучасна україно-німецька співпраця

2.1. Українсько-німецька співпраця у галузі культури й освіти

2.2. Військово-політичне і військове співробітництво між Україною та Німеччиною

2.3. Співробітництво в галузі молодіжної політики

2.4. Зовнішньоторгівельний оборот сучаних економічних відносин

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних звязків України з Німеччиною

3.1. Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної політики України

3.2. Шляхи покращення торгівельних взаємин між Україною та Німеччиною

3.3. Інвестиціне співробітництво як перспективний напрямок відносин

Висновки

Список використаної літератури

РЕФЕРАТ

Центр післядипломної освіти

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Виконавець: слухач(ка) групи

Керівник:

Дипломна робота (проект) 116 с., рис. 8 , табл. 15 , джерел 125.

Об’єкт дослідження: є зовнішньогосподарський комплекс України та зовнішньоторгівельні звязки з Німеччиною.

Мета роботи: Метою роботи є вивчення аспектів зовнішніх торгівельних зв’язків України та Німеччини в сучасних умовах та визначення їх ефективності.

Одержані висновки та їх новизна. Особливе місце у зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних орієнтаціях України займає Німеччина, яка є складовою частиною Європейського Союзу та західного альянсу. Це зумовлено як історичними взаємовідносинами двох країн, так і тим, що саме від Німеччини Україна отримує відчутну економічну допомогу. На сьогодні Німеччина є одним з економічних лідерів у світі. Зараз Німеччина, як частина тісного європейського та атлантичного співробітництва і, по суті, “мотор” європейського об’єднання є для України ключовим партнером для успішного проникнення українських підприємств на ринки об’єднаної Європи. До того ж, з усіх країн Західної Європи найбільший інтерес до країн Східної Європи виявляє саме Німеччина, яка історично орієнтована на Схід так само, як і на Захід.

Результати дослідження можуть бути використані у розгляді питання розширення українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва та поступового нарощення присутності української продукції і товарів на німецькому ринку, слід наголосити, що, незважаючи на ряд існуючих у цій сфері проблем і факторів, що до цього часу певною мірою негативно впливали на стан українського експорту до ФРН, українська економіка - це об'єкт підвищеного інтересу з боку німецьких підприємців.

Ключові слова: Німеччина, Україна, торгівельні відносини, співробітництво, еспорт, імпорт, сальдо, інвестиції, інвестиційні фонди, торгівельна політика.

 

RESUME

ondiplomawork

The diploma work’s present the student of five–year training ____________________. The work is done in DNU, Faculty of Economics, Department of Finance.

The work contains 125 sources, 8 illustration, 15 tables, composed on 116 pages.

The research results can be used in considering the expansion of Ukrainian-German economic and trade cooperation and the gradual increase of the presence of Ukrainian goods and products on the German market, it should be emphasized that, despite a number of existing problems in this area and the factors that time to some extent adversely affect the status of Ukrainian exports to Germany, the Ukrainian economy - is an increased interest on the part of German businessmen.

Keywords: Germany, Ukraine, trade relations, cooperation, esport, imports, trade balance, investment, investment funds, trade policy.

 

Анотація

Дана дипломна робота представлена студентом п'ятирічного навчання ____________________. Робота виконана в ДНУ, факультет економіки, факультет фінансів.

Робота містить 125 джерел, 8 ілюстрація, 15 таблиць, що розміщені на 116 сторінках.

Результати дослідження можуть бути використані в ході розгляду можливості розширення українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва та поступового збільшення присутності українських товарів і продуктів на німецькому ринку, слід підкреслити, що, незважаючи на ряд існуючих проблем у цій галузі і чинників, які в деякій мірі негативно вплинути на стан українського експорту до Німеччини, української економіки - це підвищений інтерес з боку німецьких підприємців.

Ключові слова: Німеччина, Україна, торговельні відносини, співпраця, імпорт, торговий баланс, інвестиції, інвестиційні фонди, торгової політики.

 

Аннотация

Данная дипломная работа представлена студентом пятилетнего обучения ____________________. Работа выполнена в ДНУ, факультет экономики, факультет финансов.

Работа содержит 125 источников, 8 иллюстрация, 15 таблиц, расположенных на 116 страницах.

Результаты исследования могут быть использованы в ходе рассмотрения возможности расширения украино - германского торгово-экономического сотрудничества и постепенного увеличения присутствия украинских товаров и продуктов на немецком рынке, следует подчеркнуть, что, несмотря на ряд существующих проблем в этой области и факторов, которые в некоторой степени негативно повлиять на состояние украинского экспорта в Германию, украинской экономики - это повышенный интерес со стороны немецких предпринимателей.

Ключевые слова: Германия, Украина, торговые отношения, сотрудничество, импорт, торговый баланс, инвестиции, инвестиционные фонды, торговой политики.

 

Вступ

Актуальність теми. Важливою особливістю сучасного світового господарства є те, що в його межах жодна країна не здатна існувати і забезпечувати ефективну життєдіяльність в умовах економічної автаркії.

Реалії сучасного економічного співробітництва і політичного співіснування вимагають від України розробки збалансованої зовнішньоекономічної стратегії з визначенням пріоритетів розвитку дво- і багатосторонніх взаємовідносин. Таким пріоритетним напрямом для України став європейський вектор зовнішньої політики, який передбачає інтенсивний розвиток вкрай важливих зв’язків, передусім зовнішньоекономічних. Належність України до Європи визначається не тільки географічними, а й історичними і культурними чинниками.

Особливе місце у зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних орієнтаціях України займає Німеччина, яка є складовою частиною Європейського Союзу та західного альянсу. Це зумовлено як історичними взаємовідносинами двох країн, так і тим, що саме від Німеччини Україна отримує відчутну економічну допомогу. На сьогодні Німеччина є одним з економічних лідерів у світі. Зараз Німеччина, як частина тісного європейського та атлантичного співробітництва і, по суті, “мотор” європейського об’єднання є для України ключовим партнером для успішного проникнення українських підприємств на ринки об’єднаної Європи. До того ж, з усіх країн Західної Європи найбільший інтерес до країн Східної Європи виявляє саме Німеччина, яка історично орієнтована на Схід так само, як і на Захід.

Спеціальних публікацій, присвячених дослідженню суспільно-географічних аспектів зовнішніх українсько-німецьких зв’язків практично немає. Наукова правомірність саме такої постановки питання підкріплюється значним інтересом до досліджень зовнішніх зв’язків в цілому та зовнішніх зв’язків України в сучасних умовах українських та російських вчених-геграфів О.І. Шаблія (1994, 2000 рр.), Ф.Д. Заставного (1994 р.), Б.П. Яценка (1996, 1997, 1998, 1999 рр.), П.В. Луцишина (1998, 2000, 2001 рр.), В.П. Максаковського (1998 р.), Балабанова І.Т. (1999, 2000 рр.), Балабанова А.І. (1999, 2000 рр.), Алісова Н.В. (2000 р.), Хорєва Б.С. (2000 р.), а також вітчизняних та російських вчених-економістів, зокрема А.С. Філіпенка (1992 - 2002 рр.), С.І. Соколенка (1995, 1998, 1999 рр.), В.С. Будкіна (1992 - 2002 рр.), А.І. Мокія (1999, 2000 рр.), О.І.Рогача (1996, 1998, 2000 рр.), І.В. Бураківського (1996, 1998, 2001 рр.), М.А. Дудченка (1994 – 2002 рр.), О.І. Шниркова (1992, 1994, 1996, 2000 рр.), М.Л. Копиленко (1996, 1997 рр.), Є.Ф. Авдокушина (1999р.), А.П. Кірєєва (1997, 2000 рр.) та інших. Питаннями теорії національних господарств та міжнародної торгівлі, конкурентоспроможності країн займались також зарубіжні, в тому числі і німецькі вчені, такі як Ойкен В. (1966 р.), Портер М. (1993 р., 1998 р.), Abele H. (1991 р.), Bleuel H. (1996 р.), Borchert M. (1987 р.), Broll U. (1997 р.), Dixit A.(1982 р.), Norman U. (1982 р.), Rose K. (1989 р.), Siebert H. (1994 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вивчення аспектів зовнішніх торгівельних зв’язків України та Німеччини в сучасних умовах та визначення їх ефективності.

Досягнення цієї мети вимагало вирішення наступних задач:

- розкриття механізму формування суспільно-географічної сутності зовнішніх зв’язків країни;

- обґрунтування чинників і підвалин пріоритетного розвитку українсько-німецького партнерства;

- визначення механізмів реалізації Україною своїх планів і інтересів розвитку через двостороннє співробітництво;

- дослідження загальних тенденцій розвитку зовнішніх українсько-німецьких зв’язків в рамках системи Україна – Німеччина – ЄС;

- дослідження структури та територіальної організації українсько-німецького торговельного та інвестиційного співробітництва; аналіз причин неефективної структури експорту-імпорту; вивчення географії німецьких інвестицій в економіку України; розробка пропозицій щодо оптимізації торговельного та інвестиційного співробітництва;

- дослідження українсько-німецьких зв’язків у сфері суспільних відносин (наукові, культурні, екологічні, військові, гуманітарні, ін.); розкриття механізмів їх взаємодії;

- доведення можливості взаємодії економік з різним ступенем розвитку на прикладі українсько-німецького співробітництва;

- розробка перспективних напрямків розвитку зовнішніх зв’язків України та Німеччини.

Обєктом дослідження є зовнішньогосподарський комплекс України та зовнішньоторгівельні звязки з Німеччиною.

Предметом дослідження є територіальна організація зв’язків зовнішньогосподарського комплексу України з Німеччиною.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять основні положення теорії суспільної географії та наукові засади її аналітичних та синтетичних дисциплін (основи теорії суспільної географії, економічна та соціальна географія України, географія світового господарства, географія зарубіжних країн), а також діалектичні методи пізнання, комплексний і системний аналіз економічних категорій, процесів і явищ в рамках розвитку міжнародних економічних відносин.

У роботі були використані як загальнонаукові методи (системний підхід, структурний аналіз, порівняльно-географічний, історичний), так і спеціальні методи (картографічний, методи математичної статистики). Основним в роботі є системний підхід, який визначив логічну послідовність використання інших спеціальних методів.

Вихідними матеріалами для написання роботи стали зібрані та проаналізовані автором емпіричні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Національного інституту стратегічних досліджень, Депозитарію ООН, бібліотеки представництва Європейського Союзу в Україні, бібліотеки Інституту Гете за період 1996 – 2013 рр.

Структурно робота складається з вступу, висновків, трьох основних розділів, списку використаної літератури.

 

Висновки

Ми вважаємо, що з метою поступового нарощення зовнішньоторговельного обороту на рівні регіонів, збільшення експорту продукції та завоювання нових сегментів ринку Німеччини доцільно створити банк даних про експортоспроможну продукцію підприємств області з коментарями виробника щодо реального та потенційних зарубіжних ринків збуту, перспективою їх використання чи освоєння, проблемами на цьому шляху. Це можливо реалізувати через запровадження механізму щоквартального надання експортерами регіону (області) інформації про наявні для реалізації обсяги експортоспроможної продукції та її поширення через Торгово-економічні місії в складі посольств України за кордоном серед потенційних іноземних партнерів (крім того, можливе використання мережі Інтернет). Актуальним залишається питання впровадження заходів щодо формування повноцінних кваліфікованих служб зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу на підприємствах, які є основними експортерами в областях, із залученням до цієї роботи спеціалістів вузів, розташованих на їх території. Крім того, робота економічних служб органів влади та підприємств в областях має бути спрямована на визначення господарських об'єктів для інтеграції в межах цільових комплексних програм повного циклу в найперспективніших напрямках виробництва конкурентоспроможної продукції на основі використання місцевих сировинних ресурсів.

Серед найактивніших партнерів України є об'єднана Німеччина, її геополітична роль визначається не лише високими і сталими темпами економічного зростання, а, насамперед, стабільним фінансовим становищем.

Німеччина посідає вигідну стратегічну позицію ''перехрестя'' Європи і є одним із промислових та фінансових гігантів світу. Вона здійснює активну інвестиційну політику.

Німецькі політики ''нової хвилі'' дотримуються традиційних постулатів вітчизняної дипломатії, вважають Австрію, Чехію, Хорватію, Словенію, а також Україну та Росію сферою свого впливу. Важливу роль вони відводять нашій країні, беручи до уваги її геоекономічний потенціал і зростаючу зовнішньополітичну роль як однієї з великих держав Європи. В цих стратегічних розрахунках Україні належить не останнє місце у системі противаг Росії і, водночас, як її партнеру.

Індикатором стану двосторонніх відносин є взаємні візити вищого керівництва, оскільки вже сам факт їх здійснення засвідчує наявність у політичного істеблішменту прагнення до зміцнення різнопланових зв'язків. Підтримка Німеччини - визнаного лідера інтеграційних процесів на континенті - означає для України готовність Європи співпрацювати з нею як із перспективним, передбачуваним партнером, визнання її вагомим чинником політичної стабільності в європейському просторі.

Важливе місце у двосторонній співпраці посідають зв'язки між НАН України і Німецьким науково-дослідним товариством (згідно з Угодою про співробітництво між НАН України і DFG), а також між Німецьким аерокосмічним агенством і Центром аерокосмічних спорстережень НАН України. Поширюються взаємовигідні умови в галузі культури й освіти.

Подальшого розвитку набувають партнерські зв'язки між містами Німеччини та України. Такі зв'язки існують майже у 40 містах. Урізноманітнюються форми діяльності численних німецько-українських товариств, об'єднань вихідців з України, зокрема волинських, галицьких та бессарабських німців.

Отже, є всі підстави сподіватися, що подальший розвиток українсько-німецьких зв'язків буде не менш динамічним, ніж у 90-х роках XX ст. Запорука цього - історія плідної співпраці на сучасному етапі, досягнутий високий рівень взаєморозуміння між народами, спільні інтереси у розбудові мирної та стабільної Європи, прагнення урядів двох країн впевнено, крок за кроком йти курсом утвердження стабільного партнерства, взаємного розв'язання проблем.

Як підсумок у розгляді питання розширення українсько-німецького торговельно-економічного співробітництва та поступового нарощення присутності української продукції і товарів на німецькому ринку, слід наголосити, що, незважаючи на ряд існуючих у цій сфері проблем і факторів, що до цього часу певною мірою негативно впливали на стан українського експорту до ФРН, українська економіка - це об'єкт підвищеного інтересу з боку німецьких підприємців.


Список використаної літератури

І. Офіційні документи та матеріали державної влади України, Федеративної Республіки Німеччина та Європейського Союзу:

1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. - Нові закони України, - Суми, 1991. - 199 с.

2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990, - Нові закони України. - Суми, 1991. - 199 с.

3. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, - М. Сорока „Світ відкриває Україну.” Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття. Статті. Документи. Коментарі. – Видавничий центр „ДрУк” – 2000. - 680 с.

4. Договір між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки від 10 червня 1993 року. – 10 с.

5. Додатковий протокол між Міністерством оборони України і Федеральним міністерством закордонних справ ФРН про співробітництво в галузі опрацювання спільних технологій по ліквідації шахтних пускових установок від 12 липня 1995 року. – 10 с.

6. Додатковий протокол до Протоколу між Міністерством оборони України і Федеральним міністерством закордонних справ ФРН про співробітництво в галузі опрацювання спільних технологій по ліквідації шахтних пускових установок від 21 серпня 1996 року, укладений 27 травня 1997 року. – 8 с.

7. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. - Київ, 2002. – 26 с.

8. Європейський Союз. Консолідовані договори. – Київ, 1999. – 207 с.

9. Євросоюз не замикається у собі. Виступ Президента України Леоніда Кучми на Європейській конференції "Нове сусідство ЄС", Прес-реліз МЗС України. - 17 квітня 2003р. – 6 с.

10. Зовнішньополітичний баланс федерального уряду. Прес-конференція канцлера Г.Шрьодера та міністра Й.Фішера, 11.06.20012 // www.auswaertiges-amt.de/ www/de/infoservice/ausgabe.htm.

11. Заява Надзвичайного та Повноважного Посла ФРН в Україні Д. Штюдемена // Урядовий кур’єр. - №193. – 18 жовтня 2002. – 3 с.

12. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР.

13. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України від 16.01.97 р. №3/97 ВР.

14. Меморандум про взаєморозуміння щодо закриття ЧАЕС між Україною, “Великою сімкою” та Європейським Союзом від 20 грудня 1995 року. – м. Оттава. – 12 с.

15. Основні напрями зовнішньої політики України, Постанова Верховної Ради України № 3360-XII, 02.07.1993.

16. Поточний архів МЗС України. Довідка про українсько-німецькі відносини. – 2001. – 15 с.

17. Поточний архів МЗС, Довідка про двосторонні українсько-німецькі відносини. - 1999– 9 с.

18. Поточний архів МЗС, Довідка про двосторонні українсько-німецькі відносини, 2000р. – 12 с.

19. Протокол між Міністерством оборони України і Федеральним міністерством закордонних справ ФРН про співробітництво в галузі опрацювання спільних технологій по ліквідації шахтних пускових установок від 13 жовтня 1994 року. – 6 с.

20. Протокол між Міністерством оборони України і Федеральним міністерством закордонних справ ФРН про співробітництво в галузі опрацювання спільних технологій по ліквідації шахтних пускових установок від 21 серпня 1996 року. – 6 с.

21. Протокол між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців та керівних кадрів у галузі економіки та державних органів управління економікою від 16 лютого 1993 року. – 5 с.

22. Протокол про наміри щодо співпраці між Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України та Федеральним міністерством внутрішніх справ ФРН у сфері державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців від 30 липня 1997 року. – 4 с.

23. Рамкова угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво від 29 травня 1996 року. – 8 с.

24. Розширення ЄС: Ширша Європа – нові рамки відносин Україна-ЄС, Представництво Європейської Комісії в Україні //www.delukr.cec.eu.int/site. php/ page24478.html.

25. Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина від 9 червня 1993 року // Політика і час. - 1993. - №7. – С. 78-85.

26. Спільна заява Державного комітету ядерного регулювання України та Федерального міністерства довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів ФРН про продовження співробітництва в галузі ядерної безпеки діючих українських АЕС та в галузі поводження з відходами від 6 грудня 2001р. – 7 с.

27. Спільна заява Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина про посилення співробітництва для підтримки процесу реформ в Україні від 3 вересня 1996 року. – 4 с.

28. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України // Політика і час, - №3-4, 2000. - С. 15-26.

29. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, Указ Президента України №615/98, 11.06.1998.

30. Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом ФРН про взаємний захист таємної інформації від 29 травня 1998 року. – 4 с.

31. Угода між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони ФРН про співробітництво у військовій галузі від 16 липня 1993 року. – 3 с.

32. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина Про співробітництво в галузі поштового та електронного зв’язку від 3 липня 1992 року. – 5 с.

33. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про судноплавство на внутрішніх водних шляхах від 14 липня 1992 року. – 7 с.

34. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про необмежену свободу пересування від 15 лютого 1993 року. – 4 с.

35. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про культурне співробітництво від 15 лютого 1993 року. – 12 с.

36. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про сприяння здійсненню та взаємний захист інвестицій від 15 лютого 1993 року. – 10 с.

37. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про направлення німецьких викладачів у навчальні заклади України від 10 червня 1993 року. – 5 с.

38. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у розв’язанні проблем ліквідації ядерних озброєнь від 10 червня 1993 року. – 5 с.

39. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища від 10 червня 1993 року. – 5 с.

40. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10 червня 1993 року. – 6 с.

41. Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення Бюро делегата німецької економіки в Україні від 10 червня 1993 року. – 2 с.

42. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими тяжкими злочинами від 6 лютого 1995 року. – 7 с.

43. Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні від 3 вересні 1996 року. – 6 с.

44. Угода між Урядом України та Урядом ФРН про співробітництво у військово-технічній галузі від 16 грудня 1997 року. – 4 с.

45. Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про реструктуризацію частини зовнішнього боргу України від 6 грудня 2001 року. – 8 с.

46. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 16 червня 1994 року. – Київ, 1998. – 25 с.

47. Указ Президента України від 11 червня 1998 року «Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС» // Політика і час. - 2000, - №3-4. - С. 30-35.

48. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, укладена в Мадриді 9 липня 1997 р. – Київ. – 1998. - 8 с.

49. 2 plus 4 - Die Verhandlungen über die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit. Eine Dokumentation – Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 1999. – 32 с.

50. Aufbruch und Erneuerung – Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert, Koalitionsvereinbarung zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Bonn, 20. Oktober 1998 // www.gruene-darmstadt.de/progr/koalo.htm.

51. Bulletin der Bundesregierung, 1994, 714 S.

52. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Brussels, 11.3.2003, COM (2003) 104 final.

53. Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts – Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2003. – 79 с.

54. Erneuerung – Gerechtigkeit – Nachhaltigkeit. Fur ein wirtschaftlich starkes, soziales und okologisches Deutschland. Fur eine lebendige Demokratie. Koalitionsvertrag zwischen SPD und Bundnis 90/Die Grunen vom 16. Oktober 2002 // www.spd.de/koalitionsvertrag.htm.

55. Europaeischer Rat Korfu, Schlussfolgerungen des Vorsitztes, in:EU-Nachrichten 6/1994, 28 S.

56. Gemeinsamer Standpunkt zu den Zielen und Prioritaeten der EU in bezug auf die Ukraine, in: Auswaertiges Amt (Hrsg.), Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik der Europaeischen Union, Dokumentation, Bonn 1994, S. 396-398.

57. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 // www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/.

58. Jahresbericht der Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland, 2003 – Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. – Berlin, 2003. - 138 S.

59. Joint Statement, Summit Ukraine-EU, Yalta, 7 October 2003 // The European Union and Ukraine: Strategies in View of Enlargement. – Institute for Regional and Euro-Integration Studies “EuroRegio Ukraine”. – K.: “K.I.S.”, 2003. - 194 p.

60. Deutscher Bundestag (DB), Stenografische Berichte, 1989. - 13510 S.

61. Regionalkonzept „Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Nachfolgestaaten der UdSSR“, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Enrwicklung // www.bmz.de/de/laender/regionen/europa_udssr/index.html

62. Von der KSZE zur OSZE - Grundlagen, Dokumente und Texte zum deutschen Beitrag – Auswärtiges Amt, Berlin. – 1999. – 55 с.

ІІ. Довідкові матеріали:

63. Абетка української політики: Довідник. Вип. 5 / Авт.-упоряд.: М. Томенко (кер. кол.)., Л. Бадешко, В. Гребельник та ін. – К.: Смолоскип, 2002. – 368 с.

64. Короткий статистичний збірник "Україна в цифрах". – Державний комітет статистики України. – Київ, 2003 р. – 56 с.

65. НАТО. Довідник. – Київ, Основи. – 1997. – 430 с.

66. ОБСЕ. Хельсинский документ 1992 г. Вызов времен перемен. – Хельсинки, 1992. – 57 с.

67. Презентація проекту Європейського нафтотранспортного коридору представника «Укртранснафта АТ» 22 липня 2003 року. – Берлінб 2003. – 16 с.

68. Програма “ТРАНСФОРМ” // www.transform.kiev.ua.

69. Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Української держави у 1990-х роках ХХ століття. Статті. Документи. Коментарі. – Видавничий центр „ДрУк”, Київ. – 2000. – 680 с.

70. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. 3. – Київ. – 2003. – 824 с.

71. Україна на міжнародній арені. Зб. Документів. – Київ. – 1998. – 621 с.

72. Außenpolitik für Umweltschutz (Broschüre) - Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2000. – 118 с.

73. Das Auswärtige Amt. Weltweit. Bürgernah. - Broschüre über das Auswärtige Amt und seine Arbeitsbereiche - Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2003. – 135 с.

74. Deutsche Aussenpolitik 2000. – Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2000. – 180 с.

75. Deutsche Außenpolitik 2003/2004 – Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2004. – 87 с.

76. Die Europäische Union - Fragen zur Erweiterung – Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2004. – 123 с.

77. Edition Diplomatie Band 1: "Konfliktprävention und Krisenbewältigung", Band 2: "Zusammenwachsen Europas", Band 3: "Außenpolitik weltweit", Band 4: "Abrüstung und Rüstungskontrolle", Band 5: "Globale Fragen", Band 6: "Umwelt und Biotechnologie", Band 7: "Außenwirtschaftsförderung" - Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2003. – 658 с.

78. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik - Auswärtiges Amt, MediaCompany, Berlin. – 2004.– 178 с.

79. Statistisches Jahrbuch 2004 für die Bundesrepublik Deutschland und das Ausland – DESTATIS, Berlin, 2004, 775 S.

80. Tatsachen über Deutschland. – Societaetsverlag, Frankfurt/Main/ - 2000. –226 S.

81. Woyke W. Europäische Union als internationaler Akteur // Woyke W. (Hrsg.) Handbuch Internationale Politik. – Bonn: Bundeszentrale fuer politische Bildung, 2000. – 622 s. – S. 109-131.

ІІІ. Монографічні видання українською, російською, англіською та німецькою мовами:

82. Армазанова Т. В., Армазанов М. Г. Политика безопасности Германии на рубеже веков: аналит. Обзор / РАН ИНИОН. Центр науч.-информ. Исслед. Глобал. И регионал. Проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; Отв. Ред. Пархалина Т. Г.. – М., 2001. – 108 с.

83. Базiв Д. “Геополитическая стратегия Украины”. – К.: Институт государства и права им. В. Корецкого НАН Украины, 2000. – 192 с.

84. Борко Ю. А., Загорский А. В., Караганов C. В. Общий европейский дом: что мы о нем думаем? – М.: Международные отношения, 1991. – 130 с.

85. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, «Освіта», 1998. – 176 с.

86. Власов С. Н. Европейская безопасность в контексте германских интересов / АН УССР Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран. – К.: Наукова думка, 1991. - 199 с.

87. Власов С. Н. Правительственные и неправительственные концепции ФРГ по проблемам европейской безопасности. – К., 1989. – 178 с.

88. Вовчак В., Висоцький К., Літошенко Н., Дубінчак О.: Україна на шляху європейської інтеграції, Науково-практичний збірник матеріалів. - К., 2000. – 287 c.

89. Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – Київ, 2002. – 182 с.

90. Гонтар Тетяна. Послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки": Посіб. для вчителя. — Т.: Підручники & посібники, 2000. — 80с.

91. Зленко А. М. Дипломатія і політика: Україна в процесі динамічних геополітичних змін / Н. Є. Фоміна. — Х.: Фоліо, 2003. — 558с.

92. Зленко А. М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. (Виступи, промови, інтерв’ю та статті Міністра закордонних справ А. М. Зленка). – Київ, 2001. – 370 с.

93. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретропектива та сучасний стан. – К., «РІЦ УАННП», 1997. – 688 с.

94. Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України: Витоки. Концептуальні основи. Практична еволюція. — К.: Політична думка, 1998. — 547 с.

95. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1999. – 446 с.

96. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К.: «Arc-Ukraine”, 1996. – 793 с.

97. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001. – 224 с.

98. Кудряченко А. І., Грабарчук Г. О. Україна та Німеччина – двосторонні відносини на початку 1990-х рр. Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 1994. – 48 с.

99. Кудряченко А. І. Європейська політика Федеративної Республіки Німеччина (1970-1991 рр.). – К.: Наукова думка, 1996. – 239 с.

100. Лотоцький С., Трохимчук С. Україна в світовому геополітичному просторі / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / Маркіян Мальський (наук.ред.). — Л., 2002. — 192 с.

101. Максимычев И. Ф. Объединеннная Германия как фактор европейской безопасности. – М.: Институт Европы РАН, 1997. – 43 с.

102. Максимычев И. Ф. Место ФРГ в общеевропейской системе межгосударственных отношений // Мировая политика: теория и практика. – Москва: МГИМО, 1997. – С. 68-85.

103. Максимычев И. Ф. Российско-германские отношения: формирование, состояние, перспективы. М.: Институт Европы РАН, 1997. – 53 с.

104. Мартинов А. Ю. “Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції / НАН Укр., Інститут історії Укр. - Київ, 2000, 86 с.

105. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000): підручник / Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

106. Мінгазутдінов І. О. Міжнародна та європейська безпека: конспект лекцій. – К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 1998. – 61 с.

107. Парахонський Б. О. Національні інтереси України. – Київ, 1993. – 48 с.

108. Перепелиця Г. М. Без’ядерний статус та національна безпека України. – К., 1998. – 109 с.

109. Стратегії розвитку України: теорія і практика / За редакцією О. С. Власюка. – К.: НІСД, 2002. - 864 с.

110. Ткаченко В. Співдружність незалежних держав та національні інтереси України. – Київ. – 1998. – 132 c.

111. Україна в європейських міжнародних відносинах: Наук. зб. / НАН України; Інститут історії України / С. В. Віднянський (відп.ред.). — К., 1998. — 526 с.

112. Українська державність у ХХ столітті: історико-політологічний аналіз / О. Дергачов (керівник авторського колективу). – К.: Політична думка, 1996. – 448 с.

113. Фишер Й. Речь Федерального министра иностранных дел Германии Й.Фишера «От союза государств к федерации» 12 мая 2000 года в Берлинском университете им. Гумбольдта // www.germany.org.ru.

114. Хорошковський В. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями – К.: «Інтелект», 2002. – 428 с.

115. Adam R. Die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik der EU nach dem Europaeischen Rat in Nizza // Mueller-Brandeck-Bocquet G. (Hrsg.) Europaeische Aussenpolitik. GASP und ESVP-Konzeptionen ausgewaehlter EU-Mitgliedstaaten. – Baden-Baden: Nomos, 2002. – 152 S.

116. Alexandrova O., Aspekte ukrainischer Außenpolitik // Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki (Hrsg.): Deutschland – Polen – Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegungen zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union, Harrassowitz Verlag, 2002, S. 160-164.

117. Alexandrova O., Grundlinien ukrainischer Außenpolitik // Die Ukraine und Belarus’ in der Transformation: eine Zwischenbilanz / Hrsg. Von Rainer Lindner und Boris Meissner. – Köln: Verl. Wiss. und Politik, 2001, S. 247-264.

118. Bahr, E. Deutsche Interessen, - Muenchen, 1998. - 161 S.

119. Besters-Dilger, J. [Hrsg.]: Die Ukraine in Europa: aktuelle Lage, Hintergründe und Perspektiven - 1. Aufl.. - Wien: Böhlau, 2003. - 432 S.

120. Bierling, S. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Nornem, Akteure, Entscheidungen, - München-Wien, 1999. – 154 S.

121. Bock, S., Schünemann M. (Hrsg.): Die Ukraine in der europäischen Sicherheitsarchitektur. – 1. Aufl. - Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1997. - 113 S.

ІV. Статті:

122. Активізуються двосторонні відносини // Урядовий кур’єр.- 1994. - №332. - 24 лютого. – C. 3.

123. Аналітична доповідь УЦЕПД “Стратегічні партнери України: декларації і реалії” // журнал «Національна безпека та оборона», №12, 2000. – C. 2-56.

124. Березовська, Ірина: Стратегічна мета – повноправне членство. Правове врегулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час, №5, 2002. - С. 66-72.

125. Берлін вітає Київ // Німецько-український огляд. - №3. - 2011.- C. 9-11.