Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Информационные системы и технологии в учете и аудите \ 6168. Контрольна робота Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. Принципи побудови управлінських інформаційних систем

Контрольна робота Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. Принципи побудови управлінських інформаційних систем

« Назад

Код роботи: 6168

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті

Тема: Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. Принципи побудови управлінських інформаційних систем

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

1. Принципи побудови управлінських систем

2. Інструментальні засоби для роботи користувача. Робота з вікнами і формулами

Висновки

Список літератури

Інформаційні системи існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії розвитку суспільство вимагає для свого управління систематизованої, заздалегідь підготовленої інформації. Особливо це стосується процесів, пов'язаних з виробництвом матеріальних і нематеріальних благ, оскільки вони життєво важливі для розвитку суспільства. Саме виробничі процеси удосконалюються найдинамічніше. А в міру їх розвитку ускладнюється і управління ними, що, у свою чергу, стимулює вдосконалення і розвиток інформаційних систем.

Система – це сукупність взаємозв'язаних елементів, працюючих як єдине ціле, що набуває певної властивості, відсутньої у елементів окремо.

В інформатиці поняття «система» найбільш поширено і має багато смислових значень. Найчастіше воно використовується стосовно набору технічних засобів і програм. Системою може називатися апаратна частина комп'ютера або кілька програм для вирішення конкретних прикладних завдань, доповнених процедурами ведення документації та управління розрахунками.

Додання до поняття «система» слова «інформаційна» відображає мету її створення і функціональну приналежність. Інформаційні системи забезпечують збирання, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі ухвалення та вирішення завдань певної області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти.

Управлінська інформаційна система (УІС) являє собою, отже, спробу шляхом логічного аналізу безпосередньо зв'язати систему і її розробку з цілями організації.

Управлінські інформаційні системи (УІС) регулярно створюють структуровані звіти про різні аспекти діяльності організації. Їх завдання полягає в оцінка операцій і створення на її основі звіту. Зазвичай УІС обробляють дані, що поставляються фінансовими системами. Користувач передає запит на створення повідомлення системі підтримки управління. Вона у свою чергу обробляє дані СПФО, структуруючи їх, і потім видає звіт. Ці звіти можуть бути відображені на дисплеї або роздруковані.

Управлінські інформаційні системи являють собою комплекси взаємопов'язаних машин, організованих в ієрархічну структуру, що охоплює всі аспекти діяльності компанії знизу доверху. Взагалі кажучи, УВМ утворюють перший, рідше другий рівень інформаційної системи і виконують свої звичайні функції, а також передають інформацію машин другого рівня. На цьому рівні дані використовуються для оптимізаційних розрахунків, розрахунків по змішуванню продуктів, для складання графіків роботи об'єктів і підготовки зведених звітів керівництву.

Управлінська інформаційнасистема (УІС) являє собою, отже, спробу шляхом логічного аналізу безпосередньо зв'язати систему і її розробку з цілями організації.

Управлінські інформаційні системи послідовно реалізують принципи єдності виробничого процесу, інформації та організації шляхом застосування технічних засобів збору, накопичення, обробки і передачі інформації в поєднанні з використанням аналітичних методів математичної статистики і моделей прогнозно-аналітичних розрахунків.

Управлінська інформаційна система (або MIS) служить для розподілу великого масиву інформації між підрозділами організації. Вона складається в основному з пов'язаних між собою баз даних, генерує і розподіляє дані у формі зведених звітів. Це, наприклад, звіти про випуск продукції, дебіторської заборгованості, звіти про складські запаси, які забезпечують управлінський персонал самої свіжої (або, навпаки, архівної) інформацією, необхідною для прийняття оперативних або майбутніх рішень.

Управлінська інформаційна система (УІС) організації складається з набору підсистем, що мають своєю метою представлення інформації про діяльність організації.

Управлінська інформаційна система (management information system - MIS) містить фінансову інформацію, яка дозволяє порівнювати фактичні результати з поставленими цілями. Відхилення слід аналізувати як можна частіше, краще щомісяця. Наприклад, поквартальний аналіз відхилень може бути запізнілим для того, щоб дозволити менеджерам виправляти помилки.

Управлінські інформаційні системи послідовно реалізують принципи єдності виробничого процесу, інформації та організації шляхом застосування технічних засобів збору, накопичення, обробки і передачі інформації в поєднанні з використанням аналітичних методів математичної статистики імоделей прогнозно-аналітичних розрахунків.

Автоматизовані управлінські інформаційні системи покликані на основі швидкої обробки інформації видавати інформацію про відхилення від запланованих показників.

Автоматизовані управлінські інформаційні системи покликані на основі швидкої обробки інформації видавати інформацію про відхилення від запланованих показників.

Її відмітні ознаки: повнота, документальна обгрунтованість, застосування грошового вимірника та деяких інших - дозволяють перетворити облікову інформацію і доводити її до апарату управління і зовнішніх користувачів в будь-якого ступеня деталізації і узагальнення. Тим самим вони мають чітке уявлення про господарську діяльність підприємства.

1. Інформаційні системи і технології в економіці / За редакцією Пономаренка В. Г. - К.: ВЦ „Академія”, 2002.

2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку / За редакцією Бутинця Ф. Ф. - Житомир: ПП „Рута”, 2002.

3. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / Глівенко С. В., Лапін Є. В., Павленко О. О. та ін.. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 407 с.

4. Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета. - СПб, Питер, 2001.

5. Устинова Г. М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. - СПб: ”ДиаСофтЮп”, 2000.

6. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анаплиза и аудита. - К: А.С.К., 1998.

7. Аудит і ревізія підприємницької діяльності / За редакцією Бутинця Ф. Ф. - Житомир: ПП „Рута”, 2001.

8. Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2007.

9. Кондрашова С. С. «Інформаційні технології в економиці»: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1998. – 136 с.

10. Хонгрен Ч. Т. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект / Ч. Т. Хонгрен, Дж. Форстер. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

11. Палий В. Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета) / В. Ф. Палий. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 279 с.

12. Голов С. Ф. Управлінській облік: підручник / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

13. Атамас П. Й. Управлінський облік: навчальний посібник / П. Й. Атамас. – 2-е вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.

14. Шеннон Клод Э. Работы по теории информации и кибернетике / Клод Э. Шеннон. – Издательство иностранной литературы. – 1963. – 832 с.

15. Макарова Н. В. Информатика. Учебник для Вузов / Н. В. Макарова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 768 с.