Распечатать страницу

Курсова робота Оцінка конкурентоспроможності Starbucks

« Назад

Код роботи: 6161

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Тема: Оцінка конкурентоспроможності Starbucks

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства

3. Характеристика конкурентного середовища підприємства

4. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства

5. Характеристика конкурентних стратегій підприємства

6. Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

7. Розробка загальних рекомендацій та власних узагальнень щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції, підприємства чи галузі

Висновки

Список літератури

Метою курсової роботи є оцінка конкурентоспроможності компанії, які необхідні в сучасних умовах господарювання, заходи необхідні для подолання кризової ситуації на підприємстві, та використання їх на практиці в аналітично-практичній частині.

Об’єктом дослідження в роботі є мережа кав’ярень Starbucks.

Методики оцінки конкурентосередовища сформовані та проаналізовані в працях таких зарубіжних вчених, як: Г. Бірман, Р. Брелі, Дж. Фіннері, С. Шмідт, Р. Хіт. Серед вітчизняних дослідників, різноманітні теоретико-методологічні та прикладні аспекти антикризового управління є предметом розгляду у роботах наступних науковців: З.Є. Шершньової, , В.О. Василенка, В.Я. Захарова, Л.О. Лігоненка, А.Г. Грязнової, А.А. Бикова, Т.Н. Беляцької та ін.

На прикладі фірми «Starbucks Coffee Company» здійснено формування стратегічного бачення і місії, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ, оцінка конкурентної позиції, розрахунок показників діяльності та оптимізація структури капіталу . Виходячи з результатів SWOT-аналізу, організація міцно утримує свої позиції на міжнародному ринку послуг. Її стійка репутація визначає і коло постійних клієнтів. На сьогодні мережа Starbucks має понад 14 тис. відділень, близько 70 % з них - на території США, решта - в 40 інших країнах. Сильною стороною «Starbucks Coffee Company» залишилася відповідність технологій до ринкових вимог та лояльність споживачів до фірми (завдяки вже існуючим постійним клієнтам).

1. Амоша О. І., Кузьменко Л. М., Ращупкіна В. М. Антикризове управління: технологія процесів реорганізації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донбаська національна академія будівництва та архітектури. - Макіївка: [б. в.], 2008. – 400 с.

2. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. - К. : ЦУЛ, 2005. – 503 с.

3. Кривов'язнюк І. Вч. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Луцький держ. технічний ун-т; Волинський ін-т економіки та менеджменту. - К. : Кондор, 2008. – 366 с.

4. Лігоненко Л. О., Тарасюк М. В., Хіленко О. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2005. – 377 с.

5. Манойленко О. В. Механізми антикризового управління в корпоративному секторі економіки / Національна академія держ. управління при Президентові України. - К. : Видавництво НАДУ, 2006. – 351 c.

6. Масенко Б. П., Афонченкова Т. М. Антикризове управління: Навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун- т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 263 c.

7. Раєвнєва О. В., Голіяд Н. Ю. Моделювання антикризового управління регіоном. - Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. - 300 с.

8. Ансофф И. Стратегическое управление/ Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989.-519 с.

9. Ансофф И., Макдоннел Эдвард Дж. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. - СПБ.: ПитерКом, 1999. -416 с.

10. Портер М.Стратегія конкуренції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 390 с.

11. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебн. для вузов / Пер. с англ. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

12. Пастухов В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. - К.: КНЕУ, 2002. - 301 с.

13. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. - К., 2000.

14. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. - Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 388 с.

15. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.

16. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент. - К., 2002.

17. http://www.starbucks.com/.

18. http://starbucks.od.ua/.