Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бюджетная система \ 6159. Курсова робота Особливості застосування середньострокового бюджетного планування в Україні

Курсова робота Особливості застосування середньострокового бюджетного планування в Україні

« Назад

Код роботи: 6159

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бюджетна система

Тема: Особливості застосування середньострокового бюджетного планування в Україні

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Характеристика середньострокового бюджетного планування

1.1. Поняття середньострокового бюджетного плану

1.2. Сучасна модель середньострокового бюджетування

1.3. Середньострокове бюджетування та система бюджетних правил та обмежень

Розділ 2. Основні тенденції середньострокового планування в Україні

2.1. Середньострокове планування та якість економічних показників в Україні

2.2. Визначення методики середньострокового бюджетного планування в Україні

2.3. Характеристика стадій середньострокового бюджетного планування в Україні

Розділ 3. Застосування середньострокового бюджетного планування в Україні

3.1. Нормативна база по середньостроковому плануванню в Україні

3.2. Варіанти впровадження середньострокового бюджетного плану

3.3. Позитивні та негативні сторони застосування середньострокового бюджетного планування в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

У квітні 2012 року Постановою Кабінету Міністрів України №318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» були затверджені основні бюджетні показники на середньострокову перспективу.

Актуальність дослідження. Ефективна бюджетна політика – важливий фактор регулювання соціально-економічного розвитку держави. Одним із основних інструментів бюджетного регулювання соціально-економічних процесів є середньострокове бюджетне прогнозування – саме від таких прогнозів залежить якість і своєчасність рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин, відповідно і збалансованість бюджетної системи, рівень ефективності бюджетного регулювання.

Питанням середньострокового бюджетного прогнозування присвячені праці вітчизняних вчених: С. Буковинського, С. Булгакової, О. Василика, В. Гейця, В. Глущенка, А. Даниленка, І. Запатріної, О. Кириленко, Л. Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, В. Федосова, І. Чугунова, А. Чухна, С. Юрія та ін. Однак питання економічного змісту, методів, моделей середньострокового бюджетного прогнозування досліджені недостатньо.

Метою роботи є розкриття теоретико-методологічних засад середньострокового бюджетного прогнозування.

Об’єктом дослідження є поняття та характеристика середньострокового бюджетного прогнозування.

Предметою дослідження є середньострокове бюджетне планування в Україні.

Макроекономічні прогнози за періодом упорядження поділяють на короткострокові, середньострокові, довгострокові, далекоглядні.

Прогнозування – як річне, так і середньострокове – складається з двох частин: макроекономічної (кінцевим продуктом є програма та прогноз економічного та соціального розвитку, відповідальним за складання – Міністерство економічного розвитку і торгівлі) та бюджетної (кінцевий продукт – прогноз бюджету, відповідальним за складання якого є Міністерство фінансів України).

Основні нормативно-правові акти, що регулюють процес планування та середньострокового прогнозування: Бюджетний кодекс України [1], Закон України "Про державне прогнозування та розроблення программ економічного і соціального розвитку України" від 23 березня 2000 р. № 1602-ІІІ [2], Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" [3].

Таким чином вперше в історії незалежної України в новій редакції Бюджетного кодексу на законодавчому рівні задекларовано такі положення:

- прогноз бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди має подаватися до Верховної Ради разом із проектом закону про Державний бюджет України. У подальшому середньостроковий прогноз уточнюється на підставі прийнятого Закону про Державний бюджет України та схвалюється Кабінетом Міністрів України у місячний строк із дня опублікування Закону про Державний бюджет України;

- у Кодексі законодавчо встановлено складання планів діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди для головних розпорядників бюджетних коштів. Такі плани складаються, на базі індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету, та повинні містити заходи з реалізації інвестиційних програм відповідно до прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм із визначенням очікуваних результатів діяльності;

- для досягнення поставлених цілей головні розпорядники коштів державного бюджету формують бюджетні програми на середньостроковий період;

- середньострокове бюджетне прогнозування запроваджується також на рівні місцевих бюджетів;

- прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди формується на індикативних прогнозних показниках, які не є директивними.

Отже, прогнозування макропоказників і доходів зведеного бюджету значно якісніше здійснюється на короткостроковий період. Здійснення середньострокового бюджетного прогнозування – це досить складний процес, який впливає на обґрунтованість бюджетно-податкової політики як вагомого інструменту соціально-економічного розвитку суспільства.

Список використаної літератури

1. Бюджетний кодекс України вiд 8 лип. 2010 р. № 2456-VI // Уряд. кур'єр. - 2010. - 17 серп. - № 151.

2. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України / Верховна Рада України // Відом. Верховної Ради України: офіц. вид. - 2000. - № 25. - Ст. 195. - С. 442–449.

3. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квіт. 2003 р. № 621 / Кабінет Міністрів України.

4. Чугунов І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький. - К.: Поліграф-Консалтинг, 2007. - 312 с.

5. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

6. Глівенко С. В. Економічне прогнозування: навч. посіб. / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Теліженко. - 3-тє вид., доп. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2010. - 207 с.

7. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. - М.: Экономика, 2009. - 214 с.

8. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 квіт. 2010 р.

9. Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 верес. 2002 р. № 538-р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua.

10. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: [у 6 т.] / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, О. І. Амоша; редкол.: М. Я.Азаров (голова) [та ін.]. - К.: НДФІ. - Т. 4: Програмно- цільовий метод у бюджетному процесі. - 2004. - 368 с.

11. Афанасьев М. П. Модернизация государственных финансов: [учеб. пособие] / Мстислав Афанасьев, Илья Кривогов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. - 2-е изд. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. - 439 c.

12. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм / Т. І. Єфименко, І. Б. Стефанюк, Н. І. Рубан, М. В. Бариніна-Закірова, А. В. Мамишев. - К.: НДФІ, 2009. - 320 с.

13. Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна. - К.: Ін-т соц.-екон. стратегій, 2007. - 528 с.

14. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: [монографія] / Ю. В. Пасічник. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд.", 2005. - 642 с.

15. Тюнина С. В. Профессиональный взгляд на новый Бюджетный кодекс / С. В. Тюнина, М. М. Шамьюнов // Финансы. - 2007. - № 8. - С. 10–15.

16. Public Expenditure Management Handbook, 2008, The World Bank.

17. The Stability and Growth Pact [Електронний ресурс]. - Way of access: http://www.europa.eu/scadplus/ leg/en/s01040.htm.

18. Бюджетний менеджмент: підручник / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2009. - 864 с.

19. Ганущак Ю. Местные бюджеты: 4,1 млрд - и реализуйте свои полномочия / Ю. Ганущак // Зеркало недели. - 2006. - № 36(615). - 23 сентября. - С. 7.

20. Деркач Н. И. Бюджетний процесс на Украине / Н. И. Деркач, Л. П. Гордеева. - Д.: Пороги, 2010.

21. Епифанов А. О. Механизм регулирования комплексного социально-экономического развития обласного региона в условиях перехода к рынку / А. О. Епифанов. - X.: Основа, 2010. - 76 с.

22. Єпіфанов А. О. Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Дьяконова. - 2-ге вид. - К.: Наук. думка, 2011.

23. Завгородній А. Т. Фінансовий словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Словенко. - 3-тє вид., випр. і допов. - К.: Знання, 2010.

24. Запашріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна. - К.: Ін-т соц.-екон. стратегій, 2011. - 528 с.

25. Запгонацька Т. Т. Стратегія нарощування швестиційного потенціалу національної економіки / Т. Г. Затонацька, В. Л. Осецький // Фінанси України. - 2009. - № 7. - С. 38-49.

26. Кириленко О. Л, Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О. П. Кириленко. - К.: НІОС, 2009.

27. Копилов В. А. Проект Державного бюджету на 2007 р. як складова стратегії прискореного економічного зростання / В. А. Копилов // Фінанси України. - 2010. - № 11.

28. Кулик В. В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / B. B. Кулик, A. B. Кулик // Економіка та держава. - 2012. - № 6.

29. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л. О. Миргородська. - К.: Центр навч. л-ри, 2013. - 240 с.

30. Опарін В. М. Бюджетна система: навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. І. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. - 2-ге вид. - К.: КНТЕУ, 2011.

31. Семенихін I. M. Формування оборонного бюджету України і контроль за його виконанням в умовах ринкової економіки / І. М. Семенихін, I. O. Марко // Фінанси України. - 2012. - № 9.

32. Старостенко Н. Я. Методологія формування міжбюджетних трансфертів / Н. В. Старостенко // Фінанси України. - 2011. - № 7. - С. 36-43.

33. Шевчук С. Л. Державні фінанси зарубіжних країн / С. П. Шевчук // Фінанси України. - 2012. - № 2.

34. Юрій С. І. Бюджетна система України / С. І. Юрій, Й. М. Бескид. - К.: НІОС, 2012. - 400 с.