Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Менеджмент внешнеэкономической деятельности \ 6143. Звіт з практики Експортна та імпортна діяльність підприємства ТОВ «Промислове рішення»

Звіт з практики Експортна та імпортна діяльність підприємства ТОВ «Промислове рішення»

« Назад

Код роботи: 6143

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Тема: Експортна та імпортна діяльність підприємства ТОВ «Промислове рішення»

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ПРОМИСЛОВЕ РІШЕННЯ»

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 3. ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ТА ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 8. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 10. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми звіта з практики полягає в тому, що провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу. Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок. Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, технології, товарів. Внутрішній ринок доступний для таких надходжень, але водночас відкрита економіка не допускає безконтрольності у зовнішньоекономічних зв'язках. Вона вимагає активного державного регулювання структури експорту та імпорту, руху капіталів, митної, валютної, податкової, кредитної та інвестиційної політики тощо, щоб не допустити одностороннього переважання економічно розвинених країн

Об’єкт дослідження – підприємство ТОВ «Промислове рішення»

Предмет дослідження – експортна та імпортна діяльність підприємства ТОВ «Промислове рішення» по виготовленню на експорт в Польшу та Російську Федерацію та виготовленню для споживання в Україні продукції.

Мета досліджень – підготовка матеріалів по вивченню закономірностей та принципів діяльності підприємства в галузі міжнародної торгівлі електрообладнанням, оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, побудова та обгрунтування пропозицій по оптимізації схем зовнішньоекономічних розрахунків підприємства та менеджменту персонала підприємства.

Для досягнення мети дослідження потрібно вирішити такі завдання:

1. Дослідити сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств в України;

2. Провести аналіз світового досвіду основних форм ЗЕД та впливу вступу України до СОТ на ЗЕД підприємств, в тому числі на галузь електрообладнання;

3. Дослідити загальні оцінки динаміки розвитку ЗЕД підприємств України за останні роки;

4. Дослідити характеристики сучасного стану, проблем та перспектив розвитку ЗЕД;

5. Дослідити світові тенденції розвитку галузі електрообладнання;

6. Провести економічну діагностику та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

7. Виконати SWOT – аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність підприємства.

Методи досліджень: історичний метод, метод порівнянь та аналогій, дедуктивний метод, метод проведення горизонтального(індексно хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу показників експорту - імпорту продукції та її реалізації на внутрішньому ринку, фінансово- балансової звітності підприємства.

Інформаційно-методологічна база досліджень — звітні документи ТОВ «Промислове рішення».

Комерційне торгове підприємство ТОВ «Промислове рішення» працює в складних умовах конкурентної боротьби, боротьби за споживача з метою отримання прибутку. Його положення ускладнює економічна криза в Україні, що зумовлюється багатьма факторами перехідної економіки, в число яких слід віднести і недосконалість системи управління організацією підприємства.

Це призводить до ускладнень в управлінні товарообігом продукції та пояснює те, що побудова моделей прийняття рішень по управлінню організацією по цілям і результатам в умовах антикризового управління є досить складною процедурою, яка включає ряд формалізованих та неформалізованих етапів. Не варто керуватися дещо спрощеними підходами в управлінні організацією коли вважається, що певним чином обраний єдиний критерій за яким проводиться оцінка ефективності і треба лише відшукати максимум (мінімум) деякого показника ефективності. Важливим моментом при такому управлінні повинен стати аналіз програми діяльності підприємства та динаміки його товарообігу.

Засобами грамотного вирішення задач, що стоять перед підприємством, мають стати економіко-математичні методи, що базуються на теорії конфліктних ситуацій. В той же час виникає необхідність в неординарних підходах використання математичних методів прийняття раціональних рішень, при коригуванні виробничої діяльності підприємства.

Алгоритм прийняття управлінських рішень, що покликаний забезпечити відповідний рівень управління організацією по цілям і результатам в умовах невизначеності можна представити послідовністю етапів:

1. Визначення інформаційної ситуації щодо вибору економічним середовищем своїх станів.

2. Визначення методу нормалізації та співвідношення пріоритету альтернатив.

3. Контроль обрання методів нормалізації та співвідношення пріоритету альтернатив.

4. Вибір критеріїв щодо узагальнення елементів матриці ефективності теоретико-ігрової моделі.

5. Розрахунок ймовірностей змішаної стратегії виробничої діяльності підприємства.

Таким чином, аналіз економічних ситуацій в сфері вирішення задач управління виробничою діяльністю підприємства є дуже важливим моментом при визначенні стратегії управління підприємством в цілому. Проте, певна складність полягає також в тому, що виробнича стратегія не є незмінною, а шмагає періодичного коригування з урахуванням змін в зовнішньому середовищі і нових можливостей щодо зростання підприємства.

Запропонований підхід в прийнятті управлінських рішень є спробою пошуку найефективніших шляхів реалізації стратегічних цілей діяльності ТОВ «Промислові рішення» під час якої вирішуються задачі:

Визначення співвідношень оптимальних пропорцій реалізації продукції;

Визначення раціональної спрямованості фінансової діяльності підприємства.

В умовах перехідної економіки в Україні посилюється конкуренція, невизначеність, ризик. Щоб вижити за цих умов, менеджерам слід впроваджувати нові технології і технічні нововведення, йти на сміливі, нетрадиційні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик. Отже, необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик; йти на нього, але це переходити допустимих меж. Основні завдання під час прийняття економічних рішень - це врахування ризику, керування ним, зведення його до прийнятних меж, зниження можливих збитків. З метою запобігання кризовим ситуаціям на підприємстві створена програма фінансового оздоровлення, що включена до останнього розділу бізнес-плану.

1. Бойчик I. М., Харгв П. С, Хопчан М. І., Пгча Ю. В. Економіка підп-риємства: Навч. посіб. — друге видання, випр. и доп. — К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ — 2010», 2010.

2. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів / І. М. Павлюк: Навчальний посібник. — Київ.: ЦНЛ, 2012.

3. Господарський Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. —№ 18-22.

4. Грузинов В. П. и др. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В. П. Грузинова. — М.: ЮНИТИ, 2010.

5. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін.; За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2010.

6. Економіка підприємства: Навч. посіб. / A. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2011.

7. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний та ін. — К.: КНЕУ, 2010.

8. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н. М. Ушакова, Л. О. Лігоненко, М. М. Скотнікова, I. О. Чаюн. — К.: КНТЕУ, 2012.

9. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.:КНЕУ, 2011.

10. Економіка підприємства: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Т.: Екон. думка, 2010.

11. Економіка торговельного підприємства: Підручник / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: «Хрещатик», 2009.

12. Ерохина Л. Н., Башмачников Е. В., Романеева Е. В. Маркетинг в оптовой и розничной торговле: учеб. пособ. / Л. Н. Ерохина, Е. В.Башмачников, Е. В. Романеева. – М.: КНОРУС, 2011. – 248 с.

13. Жеккер О. Цільові орієнтири торговельного підприємства на різних етапах його розвитку / О. Жеккер. – Х., 2009.

14. Жигун Л. А. Менеджмент: современные основы организации контроля на предприятии / Л. А. Жигун. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 469 с.

15. Загорна Т. О. Економічна діагностика: навч. посіб. / Т. О. Загорна; Мін. освіти і науки України. Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. – К.: ЦУЛ, 2011. – 400 с.

16. Заярна Н. М. Формування і розвиток споживчого ринку товарів і послуг у період реформування економіки України.// Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 8. / Н. М. Заярна. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2011.

17. Заярна Н. М. Особливості реагування підприємств торгівлі на зміни зовнішнього середовища // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: Збірник тез доповідей до міжвузівської науково-практичної конференції студентів та аспірантів. / Н. М. Заярна. - Львів: видавництво ЛКА, 2010. – с. 16-18.

18. Заярна Н. М. Особливості взаємодії торговельного підприємства із зовнішнім середовищем за ринкових умов господарювання// Вісник ЛКА. – Серія економічна, випуск 28 / Н. М. Заярна.– Львів: Видавництво ЛКА, 2011.

19. Заярна Н. М. Методи оцінки конкурентних позицій торговельного підприємства з огляду на власні купівельні переваги та внутрішню силу підприємств-конкурентів // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. Випуск 9. / Н. М. Заярна.– Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2011.

20. Иванов Г. Н. Экономика торговли / Г. Н. Иванов. - М., Академия, 2013.

21. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика: підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми: Університетська книга, 2010. – 281 с.

22. Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць: Держ. митна служба України. Акад.. митної служби України / За ред. О. О. Дячка. – Д., 2010. – 204 с.

23. Карпенко Е. М., Драгун Н. П. Планирование на предприятии: бизнес-планирование: учеб. пособие. / Е. М. Карпенко, Н. П. Драгун. – Минск: НВЦ Минфина, 2010. – 224 с.

24. Качмарик Я. Д., Васильців Т. Г. Функціонально-економічні особливості моделювання господарсько-фінансових показників бізнес-планування торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, Т. Г. Васильців // Вісник ЛКА. Серія економічна. – Вип. 19. - Львів. В-во ЛКА, – 2010. – С. 177 – 184.

25. Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства в ринковому економічному середовищі / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 225 - Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 224 – 231.

26. Качмарик Я. Д., Лупак Р. Л. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу торговельного підприємства / Я. Д. Качмарик, Р. Л. Лупак // Вісник ЛДФА: Збірник наукових статей. - Економічні науки. - № 10. – Л.: ЛДФА, 2009. - С. 106 – 112.

27. Клименко С. М., Барабась Д. О., Омельяненко Т. В., Дуброва О. С., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С. М. Клименко, Д. О. Барабась, Т. В. Омельяненко, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2009. - 527 с.