Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международная экономика \ 6134. Курсова робота Емісія цінних паперів на міжнародному ринку

Курсова робота Емісія цінних паперів на міжнародному ринку

« Назад

Код роботи: 6134

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародна економіка

Тема: Емісія цінних паперів на міжнародному ринку

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМИ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВЛАСНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ЕМІСІЇ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність дослідження. Важливим напрямом для стабілізації економічного розвитку є наявність ефективних механізмів залучення фінансових ресурсів суб‘єктами господарювання. Ринок цінних паперів України завдяки своїй інвестиційній ресурсомісткості відіграє важливу роль у фінансовій системі держави. Необхідність забезпечення відновлення економіки (після кризових, військово-політичних обставин) також потребує широкого використання цінних паперів як фондових інструментів залучення капіталу.

У світовій практиці ринок цінних паперів визначається одним із найважливіших елементів мобілізації інвестиційних ресурсів, котрий функціонує як інструмент регулювання фінансової системи держави, адже є взаємопов’язаним як із фондовим ринком, так і з фінансовим ринком у цілому. В економічно розвинених країнах ринок цінних паперів, залежно від ступеня розвитку, є найбільш ефективним та оптимальним способом залучення коштів у національну економіку, механізмом розподілу і перерозподілу вільних фінансових ресурсів серед галузей економіки.

Визначення важливості функціонування ринку цінних паперів в системі ринкових відносин, а також аналіз сучасних тенденцій та перспективних напрямів його подальшого розвитку становлять значний науковий і практичний інтерес, адже ефективний розвиток та функціонування ринку цінних паперів є запорукою належного економічного розвитку України, а також сприятиме активізації євроінтеграційних процесів країни.

Еволюції ринку цінних паперів, інституційного впливу на їх стан і параметри діяльності, відповідних емісійних механізмів, виявлення тенденцій та перспектив регулювання за присвячено значну кількість наукових праць. Зокрема заслуговують на увагу дослідження таких західних авторів, як Л. Зінгалес, В. Іноземцева, С. Каплан, Д. Норткотт, М. Портер, Дж. Стигліц, російських дослідників Л. Абалкіна, М. Бунчука, С. Глазьєва, В. Матюшка, багатьох вітчизняних авторів, серед яких - О. Білорус, В. Будкін, Р. Гнатюк, В. Кузьменко, Д. Лук'яненко, З. Луцишин, О. Мозговий, В. Новицький, О. Сльозко, Ю. Пахомов, В. Шелудько, Ю. Ямко та ін.

Актуальним на сьогодні є дослідження проблеми створення та розвитку ефективно функціонуючого ринку цінних паперів, який може забезпечити економіку країн достатньою кількістю інвестиційних ресурсів. При цьому

Об’єктом дослідження є ринок цінних паперів як економічний феномен.

Предметом дослідження є особливості емісії цінних паперів на міжнародному ринку.

Мета дослідження - обґрунтувати особливості емісії боргових цінних паперів та цінних паперів власності на міжнародному ринку в сучасних умовах.

Завдання дослідження:

1) визначити сутність та структура міжнародного ринку цінних паперів;

2) описати особливості боргових цінних паперів та цінних паперів власності;

3) охарактеризувати поняття та значення емісії цінних паперів;

4) проаналізувати механізм емісії цінних паперів власності;

5) обґрунтувати механізм емісії боргових цінних паперів.

Методи дослідження: загальнонаукові - аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація й узагальнення теоретичних даних, представлених у науковій літературі; теоретичне узагальнення; спеціальні – економіко-статистичного аналізу; економіко-математичного моделювання.

Мiжнарoдний ринок цінних паперів є важливим сегментом свiтoвoгo фiнансoвoгo ринку. Мiжнарoдний ринoк цінних паперів об’єднує частину мiжнарoднoгo ринку бoргoвих зoбoв'язань (мiжнарoдний ринoк бoргoвих цінних паперів, що переважнo є мiжнарoдним ринком oблiгацiй), мiжнарoдний ринок титулів (прав) власності та міжнародний ринок фінансових деривативів. До інструментів позики належать облігації, векселі, ощадні сертифікати. До інструментів власності - акції та депозитарні розписки. Загальновизнаними орієнтирами у створенні національного законодавства є такі міжнародні документи: Директиви ЄС (обов'язкові для країн-членів ЄС); Резолюції IOSCO; Рекомендації Групи 30-ти.

Емісія є спеціальним позначенням процесу випуску цінних паперів в обіг. Найпоширенішими варіантами емісії цінних паперів на міжнародному ринку є емісія цінних паперів нерезидентами в національній або іноземній валюті на національному фінансовому ринку країни; емісія цінних паперів резидентами в іноземній валюті; емісія цінних паперів, деномінованих в національній валюті, проте призначених для продажу іноземним інвесторам. Для цінних паперів характерною є законодавчо встановлена обов’язковість урахування емітентом визначеного найменшого цінового значення їх номінальної вартості. Методами розміщення цінних паперів у міжнародному масштабі є:

- приватне розміщення;

- розміщення «за правилом 144 А»;

- відкрите розміщення;

- розміщення у вигляді депозитарних розписок;

- емісія єврооблігацій.

Ринок цінних паперів власності (пайових цінних паперів) - це сектор на якому обертаються цінні папери, що засвідчують участь їх власника у статутному капіталі підприємства, а відтак надають право на участь в управлінні емітентом та отриманні прибутку від його діяльності у вигляді дивідендів, а також на частку майна у разі ліквідації підприємства. Більшість економістів відносять до цього ринку акції та депозитарні розписки. Найвідомішим інструментом емісії цінних паперів власності є IPO (Initial Public Offering). Це первинна публічна прoпoзицiя кoрпoративних прав кoмпанiї для прoдажу ширoкoму кoлу iнвестoрiв, тoбтo рoзмiщення акцій кoмпанiї на фoндoвiй біржі з внесенням їх у список акцій, щo кoтируються на ній (лістинг біржі). IPO на закoрдoннoму фoндoвoму ринку підвищує ринкoву вартість та ліквідність бізнесу, розширює його бізнес-контакти та створює можливості доступу до міжнародних ринків капіталу на кращих умовах, порівняно з конкурентами на фінансовому ринку в майбутньому. ІРО дає змогу, не змінюючи показник фінансового лівереджу компанії через неборговий характер фінансування, залучати фінансові ресурси фактично на невизначений період.

Ринок боргових цінних паперів - це сектор на якому обертаються цінні папери, що засвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити кошти у визначений термін відповідно до своїх зобов’язань. До цього ринку відносять казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі, а також основний інструмент цього ринку - облігації різного типу. Більше половини емісії на міжнародному ринку цінних паперів припадає власне на облігації, що є борговими інструментами міжнародного ринку цінних паперів. Серед них найбільш поширеними є іноземні та єврооблігації. Застосування боргових цінних паперів на міжнародних ринках капіталу відбувається шляхом випуску боргових європаперів - єврооблігацій, які за терміном обігу поділяються на євробонди (eurobonds), євроноти (euronotes) та єврокомерційні папери (eurocommerian paper). На сьогодні використовуються три основні схеми організації випуску єврооблігацій:

- прямий випуск єврооблігацій від імені українського емітента;

- випуск від імені дочірньої компанії українського емітента, зареєстрованої за кордоном;

- випуск іноземною компанією від імені українського емітента. Розміщення боргових цінних паперів надає можливість емітенту ефективно управляти структурою капіталу та здійснювати фінансування господарської діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах / М. М. Агарков. - М.: Финстатинформ, 1993. - 140 с.

2. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг / М. Ю. Алексеев. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 186 с.

3. Біда С. О. Випуск корпоративних єврооблігацій / С. О. Біда // Ринок цінних паперів України. - 2015. - №3-4. - С. 47-52.

4. Бриндак Д. Класифікація боргових цінних паперів / Д. Бриндак // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 12. - С. 117-120.

5. Буй Т. Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів / Т. Г. Буй // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 190-197.

6. Бурмака М. О. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: навч.-метод. посіб. / М. О. Бурмака, В. В. Посполітак, Д. С. Бутенко та ін. - К.: АДС УМКЦентр, 2014. - 852 с.

7. Бутузов В. Організація діяльності спільного інвестування в США // Економіка, фінанси, право. - 2010. - №3. - С.36-39.

8. Ватаманюк З. Г. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації/ З. Г. Ватаманюк, Н. В. Звонар // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 82­89.

9. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Галанов, А. И. Басов, З. К. Голда, О. А. Гришина, С. Н. Диго. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 448 с.

10. Галенко Н. О. Міжнародний фондовий ринок в контексті глобальної фінансової системи: специфіка взаємодії [Електронний ресурс] / Н. О. Галенко. - Режим доступу: http://perspektyva.dp.ua/files/articles/ 04.03.2013.pdf.

11. Гаршина О. К. Цінні папери: навч. посіб. / О. К. Гаршина. - К.: Слово, 2004. - 364 с.

12. Гладчук К. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. - 2011. - № 3-4. - С. 15-21.

13. Гнатюк Р. А. Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів / П. І. Островерх, Р. А. Гнатюк // Збірник наукових праць ЧДТУ. - 2016. - Вип. 40.1. - С. 106-114.

14. Джусов О. А. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія / О. А. Джусов. - Д.: ДНУ, 2013. - 324 с.

15. Добрынина Л. Понятие и признаки бездокументарных ценных бумаг / Л. Добрынина // Хозяйство и право. - 2014. - № 6. - С. 52-54.

16. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1072 с.

17. Іваненко І. Концептуальні засади інтеграції України до ринку єврооблігацій в умовах глобальної фінансової нестабільності / І. Іваненко // Вісник ТНЕУ. - 2007. - №5. - С. 200-204.

18. Калагач Г. М. Вплив фінансової глобалізації на фондовий ринок України / Г. М. Калагач // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 115-121.

19. Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. - М.: Филинъ, 2008. - 144 с.

20. Килячков А. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Килячков А. А., Чалдаева Л. А. - М.: Юристъ, 2000. - 704 с.

21. Коваленко Ю. М. Депозитарні розписки як альтернативний механізм залучення інвестицій (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) // Ю. М. Коваленко / Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. Академії муніципального управління. - К.: АМУ, 2011. - С.197-203.

22. Кондрашихін А. Регіональні особливості функціонування ринку цінних паперів / А. Кондрашихін // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С.34-38

23. Косик С. Становлення ринку цінних паперів / С. Косик // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 3. - С. 32-33

24. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: учеб. пособ. / Ю. Я. Кравенко. - К.: Ника-Центр, 2005. - 536 с.

25. Кузнєцова Н. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування / Н. Кузнєцова, І. Назарчук. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 525 с.

26. Кузьмін О. Є. Міжнародний фондовий ринок: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор’єв та ін. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 336 с.

27. Лепейко Т. Інструменти ринку цінних паперів в Україні / Т. Лепейко // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 11-14.

28. Луцишин З. Сучасна світова фінансова архітектоніка: тенденції та суперечності розвитку в умовах глобалізації / З. Луцишин // Економічний Часопис-ХХІ. - 2015. - №5-6. - С. 27-36.

29. Лысенков Ю. М. Рынок ценных бумаг: основные понятия и термины / Лысенков Ю. М., Фетюхина Н. В. - К.: Ин-т банкиров Украины, 2005. - 168 с.

30. Мендрул О. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: навчальний посібник / О. Мендрул, І. Павленко. - К.: КНЕУ, 2012. - 156 с.

31. Миколишин М. М. Передумови формування емісійної політики банків / М. М. Миколишин // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Економіка і менеджмент. - 2013. - № 1. - С. 157-168.

32. Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальних факторов, прогноз и политика развития / Я. Миркин. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 624 с.

33. Михайловська О. В. Вплив глобалізації інформаційного простору на розвиток міжнародних інноваційно-інвестиційних процесів: монографія / О. В. Михайловська. - К.: Дакор, 2009. - 424 с.

34. Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С. З. Мошенский. - М.: Экономика, 2010. - 240 с.

35. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nssmc.gov.ua

36. Ноздрев С. В. Современное состояние и тенденции развития международного рынка ценных бумаг / С. В. Ноздрев. - М.: ИМЭМО РАН, 2012. - 110 с.

37. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.bis.org.

38. Павлов В. Цінні папери в Україні: навчальний посібник / В. Павлов, І. Пилипенко, І. Кривов’язюк. - К.: Кондор, 2014. - 398 с.

39. Пальчевич Г. Т. Ринок цінних паперів: навчальний посібник / Г. Т. Пальчевич, В. В. Подплєтній. - Кіровоград: Мавік, 2012. - 238 с.

40. Пасічник В. Г. Ринок цінних паперів: навч. посіб. / Пасічник В. Г., Акіліна О. В. - К.: Центр навч. літ., 2005. - 382 с.

41. Приказюк Н. В. Рейтинг цінних паперів: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / Н. В. Приказюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 5. - С. 21.

42. Про ринки фінансових інструментів: Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни в Директиву Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту

43. Пурій Г. Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів / Г. Пурій // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Економіка. - 2015. - № 102. - С. 54-56.

44. Рак Р. В. Ринок державних цінних паперів та його ліквідність / Р. В. Рак // Фінанси України. - 2015. - № 9. - С.116-121.

45. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: монографія / І. О. Лютий, Т. В. Грищенко, О. В. Любкіна та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 431 с.

46. Федоренко А. Інвестиції в іпотечні цінні папери / А. Федоренко // Ринок цінних паперів. - 2012. - №5-6. - С.45-49.