Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Учет и аудит \ 6101. Звіт з практики Облік та фінансова звітність ПрАТ «Вікторія»

Звіт з практики Облік та фінансова звітність ПрАТ «Вікторія»

« Назад

Код роботи: 6101

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Облік та аудит

Тема: Облік та фінансова звітність ПрАТ «Вікторія»

Кількість сторінок: 220

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства ПРАТ «Вікторія»

1.1. Загальні відомості про підприємство та його організаційна структура

1.2. Інформація про основні види діяльності та основні економічні показники діяльності підприємства

Розділ 2. Аналіз існуючої системи обліку на підприємстві

2.1. Загальна характеристика бухгалтерської служби на підприємстві

2.2. Аналіз облікової політики

2.3. Аналіз існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку

2.4. Аналіз організації бухгалтерського обліку основних засобів

Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємтсва

3.1. Структурно-динамічний аналіз бухгалтерського балансу

3.2. Структурно-динамічний аналіз звіту про фінансові результати

3.3. Аналіз структури і динаміки основних засобів

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Стисла характеристика об’єкта дослідження з питань охорони праці

4.2. Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Необхідною умовою успішного функціонування підприємств на ринку є забезпечення ефективності управління формуванням та використанням фінансових ресурсів. Це зумовлено насамперед негативними наслідками впливу фінансово-економічної кризи на прибутковість, платоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість підприємств усіх галузей економіки. Особливо відчутною є проблема покращення результатів діяльності підприємств вітчизняної машинобудівної галузі, які сьогодні сильно потерпають від браку інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку їхнього економічного потенціалу. Здійснення ефективної виробничо-господарської діяльності підприємств цієї галузі неможливе без вдосконалення механізмів фінансування з різних джерел. Цілий ряд об'єктивних і суб'єктивних чинників змушує підприємства поряд з власними внутрішніми коштами використовувати для фінансування своєї діяльності залучені кошти. Залучення коштів на підприємства пов'язане з суттєвими витратами та ризиками, тому існує необхідність дослідження взаємного впливу процесів залучення коштів і формування прибутку машинобудівних підприємств з врахуванням особливостей їх фінансово-економічного стану на ринку.

Управління підприємством нерозривно пов'язане з використанням фінансових ресурсів, які беруть участь у всіх стадіях суспільного відтворення. Свою діяльність, підприємство, зазвичай, розпочинає з використанням власних коштів, однак у процесі господарської діяльності виникає нагальна потреба у залученні додаткових коштів для здійснення операційної діяльності, забезпечення розвитку підприємства чи фінансування інвестиційних проектів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку, визначає облікову політику підприємства, має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Успіх будь-якого підприємства на сучасному етапі господарювання в більшості залежить від того, як організовано отримання та переробка економічної інформації. Чим достовірніші дані про виробництво і чим скоріше їх отримують, тим більше можливостей для ефективного управління підприємством.

Метою переддипломної практики є оволодіння методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, шляхом ознайомлення з діяльністю підприємства і здійснення професійної діяльності в умовах реального виробничого середовища, конкретизація і використання засвоєних раніше різноманітних знань, отриманих у процесі навчання.

У відповідності з метою було поставлена сукупність наступних завдань:

- надати загальні відомості по підприємству, його організаційну структуру, інформацію про основні види діяльності та основні економічні показники діяльності підприємства ознайомлення з системою управління підприємством ПрАТ «Вікторія», організацією обліково-аналітичної роботи та загальна економічна діагностика його діяльності;

- надати загальну характеристику бухгалтерської служби підприємства;

- провести аналіз облікової політики підприємства;

- провести аналіз існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку;

- розглянути документообіг окремими об’єктами бухгалтерського обліку;

- провести структурно-динамічний аналіз бухгалтерського балансу та фінансових результатів підприємства;

- розглянути питання охорони праці. Організація бухгалтерського обліку має бути такою, щоб забезпечити мінімальний шлях збирання і обробки інформації і мінімальну кількість операцій і документів та максимальну ефективність праці виконавців.

Базою практики є ПрАТ «Вікторія». Місцезнаходження пгт. Великодолинское, Одесской области.

Інформаційною базою є річні звіти за 2012-2014 роки, документи первинного, синтетичного і аналітичного обліку.

Звіт з переддипломної практики складається з чотирьох розділів.

У першому розділі звіту переддипломної практики надана загальна характеристика підприємства ПрАТ «Вікторія».

У другому розділі звіту переддипломної практики проведено аналіз існуючої системи обліку підприємства ПрАТ «Вікторія».

У третьому розділі звіту переддипломної практики проведено аналіз фінансової звітності підприємства ПрАТ «Вікторія».

У четвертому розділі звіту переддипломної практики розглянуті питання охорони праці.

При виконанні звіту з переддипломної практики були використані прийоми статистичного, економічного, фінансового аналізу, методи дослідження: групування, аналіз, синтез. Зіставлення, порівняння статистичних даних тощо.

Усі необхідні розрахунки для аналізу фінансової звітності були проведені з використанням сучасної комп’ютерної програми Mіcrosoft Excel, яка інтегрована до пакету Mіcrosoft Offіce для Wіndows.

Висновки

Під час проходження переддипломної практики на підприємстві ПрАТ «Вікторія» проведено дослідження діяльності підприємства, структури та діяльності бухгалтерії, організації бухгалтерського обліку, методикою організації та проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства.

У першому розділі звіту переддипломної практики надана загальна характеристика підприємства ПрАТ «Вікторія», а саме: загальні відомості про підприємство та його організаційна характеристика, інформація про основні види діяльності та основні техніко-економічні показники.

У другому розділі звіту переддипломної практики проведено аналіз існуючої системи обліку підприємства ПрАТ «Вікторія». Надана характеристика бухгалтерської служби підприємства, проведено аналіз облікової політики підприємства та існуючої системи бухгалтерського та податкового обліку.

В результаті аналізу визначено, що:

Головною метою ПрАТ «Вікторія» є здійснення виробничо-господарської діяльності, та іншої діяльності, спрямованої на одержання прибутку на вкладений капітал та більш повне насичення ринку високоякісною продукцією промисловості, а також надання різноманітних послуг та робіт підприємствам, установам, організаціям і приватним особам.

Організація та ведення бухгалтерського обліку на базовому підприємстві здійснюється у відповідності з Законом України про бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємства.

За правильну організацію бухгалтерського обліку на заводі відповідає керівник підприємства, а здійснюється працівниками бухгалтерії, яку очолює головний бухгалтер. Форма організаційної побудови бухгалтерії централізована. У апараті облікової служби виділяють самостійні підрозділи у вигляді секторів: обліку праці та заробітної плати, обліку матеріалів, обліку виробництва, обліку готової продукції та її реалізації, обліку розрахунків та податкового обліку. Самостійними структурними підрозділами облікового апарату є обчислювальний центр, а також сектор центрального складу. Організаційну структуру бухгалтерії можна віднести до лінійного типу, при якому всі працівники обліку підпорядковані безпосередньо головному бухгалтеру.

У третьому розділі звіту переддипломної практики проведено аналіз фінансової звітності підприємства ПрАТ «Вікторія».

У четвертому розділі звіту переддипломної практики розглянуті питання охорони праці.

В результаті аналізу визначено, що:

За період з 2012р. по 2013р. активи підприємства ПрАТ «Вікторія» зменшилися з 299,0 тис.грн. до 294,3 тис. грн. (або на 1,6%), а за період з 2013р. по 2014р.- збільшилися з 294,3 тис.грн. до297,5 тис. грн. (або на 1,1%).

Зміни активів у першу чергу зв'язані зі змінами оборотних активів підприємства ПрАТ «Вікторія». Їхня питома вага в активах за звітний період з 2012р. по 2013р. зменшилася з 12,1 до 10,7%., а за період з 2013р. по 2014р - збільшився з 10,7 до 11,6%.

Головною причиною, яка обумовила нарощування питомої ваги оборотних активів стало зростання запасів. Якщо на початок 2012р. Запаси дорівнювали 25,9 тис. грн. (8,7% від загальної суми оборотних активів), то на кінець 2014р. вони зросли до 31,3 тис.грн. (10,5% від загалу). Це збільшення відбулося в першу чергу за рахунок нагромадження залишків запасів.

Необоротні активи підприємства в період з 2012 по 2014рр. були не змінні.

Пасивна частина балансу характеризується переважаючою питомою вагою власних засобів підприємств ПрАТ «Вікторія» а, яка стабільно скорочується: на кінець 2014р. вона дорівнювала лише 60,2%, при тому, що на початок звітного періоду становила 75,2%.

У той же час треба відзначити ріст поточних зобов’язань підприємства ПрАТ «Вікторія». В першу чергу мова йде про збільшення внутрішніх розрахунків з 62,8 тис. грн. у 2012р. до 72,3 тис. грн. у 2014р., з оплати праці з 4,5 тис. грн. у 2012р. до 26,5 тис. грн. у 2014р., бюджетом з 5,5 тис. грн. у 2014р. до 6,8 тис. грн. у 2014р та страхуванням з 1,5 тис. грн. у 2012р. до 8,5 тис. грн. у 2014р.

У четвертому розділі звіту переддипломної практики розглянуті питання охорони праці. Надана стисла характеристика питань охорони праці, проведено дослідження можливих небезпечних і шкідливих факторів, створених об’єктом дослідження, розроблені заходи щодо усунення можливих небезпечних і шкідливих факторів.

Отже, проведені дослідження дозволяють скласти базу для подальшого вивчення питань бухгалтерського та податкового обліку ПрАТ «Вікторія».

З метою удосконалення організації обліку на підприємстві ПрАТ «Вікторія» запропоновано доповнити перелік кількісних і якісних показників та характеристик об’єктів, які підлягають інвентаризації. При цьому до їх складу віднесено: наявність та стан активів і зобов’язань, реальну вартість та оцінку активів, власного капіталу і зобов’язань, правильність визнання активів, дотримання умов та порядку збереження цінностей, правил утримання і експлуатації основних засобів.

Список використаних джерел

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”. Постанова ВР України від 16.07.99 р. № 996-XІV: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

2. Закон України "Податковий кодекс України". Постанова ВР України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ:. - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р., зі змінами і доповненнями:. - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92 зі змінами і доповненнями: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

5. Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати” Наказ міністерства фінансів України №318 від 31.12.99р: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. №415: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

7. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язаннь та господарських операцій підприємств та установ. Наказ міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 5 грудня 1997 року №268, від 26 травня 2000 року №115, зі змінами і доповненнями.. – К.: ТОВ «Кондитерська фабрика «Ярич», 2006. – 1152с.: - Режим доступу до докум.: http// www.zakon.gov.ua.

9. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. / Заг. ред. Р. Л. Хом’ка. – 5-те вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.

10. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. За ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект – Захід”, 2008. – 1224 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця. – 8-ме вид., допов. і перероб. – Житомир, ПП “Рута”, 2009. – 912 с.

12. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: "Рута", 2003.

13. Верига Ю. Л., Зима Г. І. «Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи, коментар» - Київ «Центр учбової літератури», 2009.

14. Верхоглядова, Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: Навч.-практ. посіб / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 536 с.

15. Волкова І. А. Фінансовий облік-2: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 224 с.

16. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007. – 566 с.

17. Гладких Т. В. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

18. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану і перспективи розвитку: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

19. Грабова, Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2005. – 266 с.

20. Герасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс управлінського обліку: Навчальний посібник. – К.:Знання, 2007.

21. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 541 с.

22. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник - Київ: „Цeнтp навчальної літератури”, 2004.

23. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник / С. Ф. Голов. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

24. Даньків Й. Я., Остап’юк М. Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007.

25. Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К: МАУп, 2005.

26. Загородній А. Г., Партии Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. І доп. — К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. — 377 с.

27. "ЗІК" щотижневий науковий вісник. – К.: Вид-во "Логос". – 2009. – № 3(269). – С. 15-20.

28. Косміна Р. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ – К.: Вища школа, 2008. – 255 с.

29. Кругляк, Б. С. Бухгалтерський облік на підприємствах: Навч. посіб. – Хмельницький: ПП "Едельвейс", 2006. – 632 с.

30. Клименко, О. В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб / О. В. Клименко. — К.: Центр навчальної літератури, 2008. — 320 с.

31. Кім С. Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення. - К.: Центр навч. л-ри, 2004.

32. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб. — К.: Знання, 2004. — 473 с.

33. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет. – К.: Изд-во "Экспо", 1998. – С. 5-25.

34. Кужельний, М. В. Організація обліку: Підруч / М. В. Кужельний, С. О. Левицький. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 352 с.

35. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 223 с.

36. Левицька С. О. “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності” конспект лекцій для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” – Рівне: УДУВГП, 2004.

37. Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика 3-те видання. Навч. посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2009.

38. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. для ВУЗ. – 3-те вид., випр. – К.: ЦУЛ, 2008. – 606 с.

39. Литвин Б. М., Стельмах М. В. «Фінансовий аналіз»: Навчальний посібник. К.: «Хай-ТекПрес», 2008 р.

40. Руденко Л. В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: Укоопспілка, 2008. – 422 с.

41. Ференц І. Д. Економічний аналіз. Навчальний посібник. - Львів: «Армія України», 2008. – 235 с.