Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6079. Звіт з практики Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень, рекламна діяльність та цінова політика кав’ярні «Фабрика кави»

Звіт з практики Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень, рекламна діяльність та цінова політика кав’ярні «Фабрика кави»

« Назад

Код роботи: 6079

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень, рекламна діяльність та цінова політика кав’ярні «Фабрика кави»

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Науково-педагогічна практика

Список використаної літератури до розділу 1

Розділ 2. Виробнича практика

2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз основних техніко-економічних показників діяльності кав’ярні «Фабрика кави»

2.2. Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень

2.3. Товарна, цінова, збутова та комунікаційна політика кав’ярні «Фабрика кави»

2.4. Аналіз рекламної діяльності кав’ярні «Фабрика кави»

2.5. Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємства на перспективу

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

Комплексна науково-педагогічна практика є невід‘ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, яка проводиться для студентів денної форми навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” або “спеціаліст”. Практика відіграє системоутворюючу роль серед усіх форм навчальної діяльності студента у вузі, дозволяє засвоїти, проявити та передати одержані знання з методики навчання фізики та педагогіки, психології та педагогічної майстерності, а також збагатити і відкоригувати їх. Вона забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь та навичок, професійне становлення майбутнього педагога.

Метою проведення науково-педагогічної практики є поглиблення фундаментальної та професійної підготовки, закріплення набутих у магістратурі навичок науково-дослідної роботи, теоретичних знань з організації навчально-виховного процесу, а також набуття знань, умінь та практичних навичок.

Основні завдання науково-педагогічної практики:

- ознайомитися з формами та методами викладання спеціальних дисциплін, що вивчаються в Черкаському державному бізнес-коледжі, а також практично оволодіти ними;

- виховати творчий підхід до навчально-методичної роботи, наукової праці, сформувати потребу в самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації;

- здобути професійні якості майбутнього викладача - вміння готувати лекційний матеріал, чітко, доступно, логічно, послідовно викладати цей матеріал, вміння співпрацювати з аудиторією тощо;

- сформувати вміння критично оцінювати лекції та семінарські (практичні, лабораторні) заняття своїх колег, робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи.

Під час написання звіту з практики було проаналізовано організаційно – економічну діяльність кав’ярні «Фабрика кави» та рекламу закладу в системі маркетингових комунікацій.

Рекламна діяльність кав’ярні «Фабрика кави» має на меті привернути увагу теперішніх і потенційних гостей, та проінформувати про наявні пропозиції, зміни в меню та актуальні акції.

Основна частина рекламних повідомлень кав’ярні «Фабрика кави» поширюється через соціальні мережі. Кав’ярня має сторінки у соціальних мережах «Facebook», «ВКонтакте», «Instagram».

Для визначення ефективності поширення реклами кав’ярні через соціальні мережі було проведено аналітичне дослідження аудиторії підписників у соціальних мережах.

За даними дослідження рекламні повідомлення активніше знаходять відгук через сторінку в «ВКонтакте». Саме тому, створення подій та запрошення відвідувачів краще здійснювати через дану соціальну мережу.

Виходячи з побудованої матриці SWOT-аналізу кав’ярні «Фабрика кави» можемо зробити загальний висновок про те, що позиції даного закладу на ринку Черкас є сильними і конкурентоспроможними.

Було запропоновано провести інформаційну кампанію, розробити креативну сувенірну продукцію, впровадити креативний засіб збільшення поінформованості споживачів та реалізувати план по проведенню акцій та розіграшів.

1. Барибіна Я. О. Комунікаційна політика крупноформатних підприємств торгівлі / Я. О. Барибіна // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 173-180.

2. Башинська І. О. Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах / І. О. Башинська // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012. – Випуск 9 (34). – Частина 1. – С. 36-41.

3. Дибчук Л. В. Сутність та особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій / Л. В. Дибчук // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - № 5(2). - С. 58-61

4. Івашова Н. В. Сучасний підхід до формування системи комунікацій промислового підприємства / Н. В. Івашова, Т. П. Гончаренко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – №1. – С. 120-126.

5. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С. М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4 (2). - С. 64-74.

6. Кожухівська Р. Б. Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій / Кожухівська Р. Б. // Бізнесінформ. – 2013. - №3. – с. 362-366.

7. Козьменко О. В. «4P» маркетингу страхових компаній: монографія/ [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.]; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. – Суми: Університетська книга, 2014. – 432 с.

8. Кузик О. В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах / О. В. Кузик // Стратегія економічного розвитку України. - 2014. - № 34. - С. 130-135.

9. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга, 4-е европейское издание.: Пер. с англ. - М.: ООО» И. Д. Вильямс», 2007. - 1200 с.

10. Литовченко І. Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: монографія / І. Л. Литовченко. - К.: Наукова думка, 2008. - 196 c.

11. Носач Л. Л. Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій / Л. Л. Носач, К. Ю. Величко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 213-221.

12. «Оранта-Онлайн» [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: http://online.oranta.ua.

13. Офіційний сайт ВАТ «НАСК «Оранта» [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: http://www.oranta.ua.

14. Панченко О. В. Теоретичні основи розвитку маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2014. – №. 2. – С. 62-66.

15. Папроцкий В. А. Использование сети интернет в организации интерактивных маркетинговых коммуникаций / В. А. Папроцкий // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – №. 4 (30).

16. Пацалюк К. О. Складові елементи системи маркетингових комунікацій / К. О. Пацалюк // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 3. - С. 346-349.

17. Реклама на радіостанціях України [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: http://www.radioreklama.biz.

18. Романенко О. О. Сутність та процес формування інтегрованих маркетингових комунікацій / О. О. Романенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2010. - № 1. - С. 112-119.

19. Романенко О. О. Теоретичні засади маркетингових комунікацій в контексті формування їх комплексу / О. О. Романенко // Науковий вісник Академії муніципального управління. - 2013. - Вип. 1. - С. 131-138.

20. Тимохіна Я. О. Інтегровані маркетингові комунікації: періодизація розвитку та визначення понять / Я. О. Тимохіна // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 324-328.

21. Фориншурер страхование [Електрон. Ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com.

22. Шкляєва Г. О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства / Г. О. Шкляєва // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1 (7). – С. 509-515.

23. Шпак Н. О. Комунікаційний менеджмент: сутність та розвиток / Н. О. Шпак // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 30-33.

24. Berry B. Marketing Communications in a Digital Age. – 2012.

25. Borden N. H. The concept of the marketing mix //Journal of advertising research. – 1964. – Т. 4. – №. 2. – С. 2-7.

26. Goi, Chai Lee (2009) “A Review of Marketing Mix: 4Ps or more?” International Journal of Marketing Studies, Vol. 1, No. 1, May, 2009.