Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономическое управление предприятием \ 6078. Звіт про проходження науково-дослідної практики Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення на прикладі ТОВ «УБК Будіндустрія»

Звіт про проходження науково-дослідної практики Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення на прикладі ТОВ «УБК Будіндустрія»

« Назад

Код роботи: 6078

Вид роботи: Звіт про проходження науково-дослідної практики

Предмет: Економічне управління підприємством

Тема: Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення на прикладі ТОВ «УБК Будіндустрія»

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Обгрунтування актуальності проблеми, вибраної для дослідження, характеристика ступеня її розробленості

Розділ 2. Стислий аналіз матеріалів з вибраної проблеми, зібраних для написання магістерської роботи

Розділ 3. Короткий зміст наукових досліджень, що виконувалися під час науково-дослідної парктики

Розділ 4. Стислий виклад методичних матеріалів щодо обгрутнування економіко-математичної моделі, обраної для виконання аналітичної частини дослідної роботи

Висновки

Список використаних джерел

На сьогодні система управління прибутковістю підприємства трактується як усвідомлений цілеспрямований вплив суб'єкту на процес формування прибутку підприємства. Для реалізації такого впливу використовується комплекс методів та інструментів, які в сукупності забезпечують виконання основних функцій системи управління, до яких відносяться: планування, організація, контроль, мотивація прибутковості діяльності підприємства.

Питання управління прибутком в умовах впливу організаційних та економічних факторів ринкового середовища залишаються недостатньо
вивченими. Розвиток економічних відносин вимагає відповідного поглиблення теорії і практики досліджень такого економічного поняття як прибуток, що є результатом ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства і визначається як різниця між сукупними доходами та відповідними витратами, відображаючи якісну складову загальної системи управління підприємством, пов’язаної зі швидким реагуванням та адаптацією на зміни зовнішнього і внутрішнього економічного середовища.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що прибутковість підприємства є основною метою його діяльності. Від вибору політики управління прибутковістю підприємства залежить стан економічного розвитку країни та реалізація її соціально-економічної політики.

Досліджувана тема відповідає й проводилося у межах теми НДДКР «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами і шляхи їх вирішення», номер державної реєстрації 0116U004579.

Мета науково-дослідної практики – аналіз й узагальнення досвіду провідних вітчизняних й зарубіжних вчених в дослідженні механізму управління прибутковістю підприємства з метою підвищення стабільності його діяльності задля можливості використання набутих знань в подальшій діяльності.

У процесі дослідження поставлено та вирішено наступні завдання:

1) дослідити поняття та економічну сутність управління прибутковістю підприємства;

2) обґрунтувати еволюцію наукових підходів до управління прибутковістю;

3) дослідити методологічні підходи до управління прибутковістю;

4) обґрунтувати актуальність обраної теми для дослідження;

5) стисло проаналізувати матеріали, вибрані для написання магістерської роботи;

6) обґрунтувати та стисло описати обрану економічно-математичну модель для виконання аналітичної частини дослідної роботи.

Об’єктом дослідження є система управління прибутковістю обраного підприємства з метою підвищення стабільності його діяльності.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних й практичних аспектів до управління прибутковістю підприємства з метою підвищення стабільності його діяльності.

Для вирішення визначених завдань і досягнення поставленої мети були використані наступні методи дослідження: діалектичний, системний, формально-логічний, метод аналізу і синтезу, порівняльний, факторний, метод абстракції, систематизації та узагальнення.

Теоретичні й практичні аспекти, що стосуються управління прибутковістю, висвітлені у працях багатьох учених-економістів. Теоретико-методичним підходам управління прибутком присвячені праці В.Г. Андрійчука, М.Д. Білик, І.О. Бланка, П.С. Березівського, С.Ф. Голова, О.О. Красноруцького, Т.Г. Маренич, А.М. Поддєрьогіна та інших. У роботах М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева, В.Я. Месель-Веселяка, Л.І. Михайлової, О.В. Олійника, В.Я. Плаксієнка, Ю.М. Тютюнника, Ю.С. Цал-Цалка та інших учених вивчався найважливіший етап управління прибутковістю – процес формування прибутку. Напрямами удосконалення управління прибутком займалися такі науковці як В.Я. Амбросов, Л.В. Гуцаленко, Й.А. Даньків, Л.Ю. Кучер, М.Г. Михайлов, Г.О. Партин, Т.І. Олійник та ін.

Інформаційною базою досліджень є роботи таких вчених: Ф. Кене, А.М. Поддєрьогін, А.І. Бланк, В.М. Марченко, М.Д. Білик, М. Портер, А. Карпов, І.В. Пономарьов та ін.

Але кожному етапу розвитку економіки характерні свої напрями її зростання, які визначаються впливом факторів зовнішнього середовища та внутрішніми тенденціями розвитку самих підприємств. Тому ефективне управління прибутковістю для кожної галузі господарства, для кожного підприємства має свій механізм та правила поведінки, які потрібно досліджувати для кожного підприємства окремо, ґрунтуючись на попередніх дослідженнях провідних економістів світу.

Під час науково-дослідної практики було обґрунтовано актуальність теми «Управління прибутковістю підприємства з метою підвищення стабільності його діяльності», яка пов’язана з тим, що прибуток – це основний результат операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а прибутковість – це показник, який характеризує прибуток, отриманий підприємством. Тому дуже важливим аспектом в управління підприємством є управління прибутковістю, оскільки саме від цього механізму залежить виробничий потенціал підприємства, його конкурентоспроможність на ринку.

Від введення ефективної політики управління прибутковістю на підприємствах України залежить не лише їх подальша діяльність, а й економічне та соціальне становище країни.

Також було обґрунтовано ступінь розробленості даної проблеми, при цьому наголошено, що для кожного галузі та для кожного підприємства слід окремо підходити до вибору політики управління прибутковістю.

У звіті наведено стислий аналіз матеріалів із управління прибутковістю, зібраний для написання магістерської роботи. Зокрема, описано та проаналізовано погляди й роботи таких науковців: Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, А.М. Поддєрьогін, А.І. Бланк, В.М. Марченко, М.Д. Білик, М. Портер, А. Карпов, І.В. Пономарьов та ін.

Представлено наукову новизну при написанні теоретичного розділу магістерської роботи, зокрема виокремлено нові класифікаційні ознаки прибутку.

Наведено короткий зміст наукових досліджень, що виконувалися під час наукової роботи, зокрема двох наукових статей та тез.

Описано короткий зміст методичних матеріалів щодо обґрунтування вибору економіко-математичної моделі, розробленої представниками фірми «DuPont», її доречності застосування у магістерській роботі при аналітичному аналізу прибутковості діяльності ТОВ «УБК Будіндустрія».

1. Guell Robert C. Issues in economics today / Robert C. Guell. P. cm. 2003. – 396 p. Includes index.

2. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ – М., Соцэкгиз. – 1960. – 551 с.

3. Сміт А. Добробут націй: Дослідження про природу та причини добробуту націй / А. Сміт. – К., 2001. – 593 с.

4. Рикардо Д. Сочинения: В 4-х т. Т. 1. / Д. Рикардо / Пер с англ. под ред. М. Н. Смит. М., Госполитиздат, 1955. – 360 с.

5. Милль Дж. С. Основы политической экономии: В 3-х т. Т. 2 / Дж. С. Милль / Пер. с. англ. А. Г. Милейковского. – М.: Прогресс. 1980 / Экономическая мысль запада. – 480 с.

6. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.

7. Бланк А. І. Управління прибутком підприємства / А. І. Бланк. – М.: Фінанси й статистика, 2005. – 456 с.

8. Білик М. Д. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 130-132.

9. Балдич Н. І. Проблеми асиметричності інформації та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]: навч.-метод. комплекс / Н. І. Балдич // Державне управління: теорія та практика. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2012. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/economy/. – Назва з екрану.

10. Шевченко Т. І. Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках України [Текст]: навч. посіб. / Т. І. Шевченко. – К.: Вищ. шк., 2010. – 191 с.

11. Директ-костинг як інструмент контролінгу в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління прибутком промислового підприємства [Електронний ресурс] / Р. С. Шулла, М. М. Попик // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 4. - С. 155-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_4_32.

12. Адаптація системи "стандарт-костинг” до сучасних економічних реалій України [Електронний ресурс] / В. М. Сердюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: Економічна. - 2014. - Вип. 44. - С. 66-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_44_15.

13. Застосування АВС-костингу при калькулюванні собівартості продукції [Електронний ресурс] / О. Маркус // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2015. - № 1. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echcenu_2015_1_15.

14. Вдосконалення управління підприємством на основі функціонально-вартісного аналізу [Електронний ресурс] / Л. А. Пунчак // Інтелект XXI. - 2015. - № 5. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2015_5_9.

15. Желтова М. Ф., Меркулова И. Ф. Кайзен-костинг и таргет-костинг как направление повышения эффективности деятельности предприятий АПК // Молодой ученый. - 2013. - №12. - С. 287-290.

16. Олініченко К. С. Економічні аспекти ево-люції поглядів на управління витратами / К. С. Олініченко // Вісник міжнародного Слов’янського університету. Серія: Еко-номічні науки. – 2007. – № 1. – C. 29-37.

17. Грегори Х. Ватсон. Стратегический бен-чмаркинг стимулирует развитие предп-риятий / Грегори Х. Ватсон // Деловое совершенство. – 2006. – № 9. – С. 29.

18. Вумек Дж. П. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании: пер. с англ. / Дж. П. Вумек, Д. Т. Джонс. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 473 с.

19. Слезко Т. Методы учета затрат “стан-дарт-кост” и нормативный: история и современность / Т. Слезко // Бухгалтер-ский учет и аудит. – 2007. – № 7. – С. 3-8.

20. Шапіро І. А. Характеристика основних підходів до формування систем управління витратами промислових підприємств / І. А. Шапіро // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 1 (10). – С. 263-270.

21. Сопко В. Таргет-костинг як метод конт-ролю витрат і прибутку / В. Сопко, Л. Тринька // Наукові записки ТНЕУ. – 2006. – № 15. – С. 207-211.

22. Портер М. Міжнародна конкуренція. Конкурентна перевага країн / М. Портер. – М.: Міжнародні відносини, 1993. – 896 с.

23. Ефимов В. В. Метод АВС: учебно-мето-дическое пособие / В. В. Ефимов, Н. В. Паймушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 32 с.

24. Карпов А. Cила простоты и логики. Управ-ленческий учет по ТОС / А. Карпов // Управленческий учет и бюджетирование. – 2008. – № 5. – С. 81-83.

25. Пономарьова І. В. Управління нематеріальними активами підприємства за допомогою збалансованої системи показників // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку підприємства», 11 грудня 2009 р. Том 2 – Харьків: ФОП Павлов М. Ю., 2009. – 124 с.

26. Марченко В. М. Управління витратами: конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Марченко. – Київ: 2015. – 131 с.

27. Шевчук О. Еволюція наукових підходів до управління витратами. Електронний ресурс / Шевчук О. // Вісник КНТЕУ. 2009. – № 3. – с. 77-84. Режим доступу: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2009/03/11.pdf.

28. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності / О. Кононенко, О. Маханько. – Х.: Фактор, 2006. – 208 с.