Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6076. Звіт з навчальної та виробничої практики Маркетингова діяльність підприємства Страхова Група «ТАС»

Звіт з навчальної та виробничої практики Маркетингова діяльність підприємства Страхова Група «ТАС»

« Назад

Код роботи: 6076

Вид роботи: Звіт з навчальної та виробничої практики

Предмет: Маркетинг

Тема: Маркетингова діяльність підприємства Страхова Група «ТАС»

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Науково-педагогічна практика

Розділ 2. Виробнича практика

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, специфіка діяльності його маркетингових служб

2.3. Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень

2.4. Товарна, цінова, збутова та комунікаційна політика підприємства

2.5. Аналіз досліджуваного напряму діяльності підприємства у відповідності до теми магістерської роботи та виявлення проблем з даного дослідження

2.6. Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємства на перспективу

Висновки

Список використаних джерел

В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією сучасних суспільних відносин. Це один із різновидів людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб людей у процесі обміну. Тому маркетинг є інструментом соціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує споживача з виробником і має забезпечити продаж товарів та послуг для максимально можливого задоволення потреб людей.

Причиною зародження маркетингу стало насичення ринку, перебільшення пропозиції над попитом. Про маркетинг може йтись лише за умови існування самого ринку. Першим типом ринку, що сформувався в розвинених країнах світу, став ринок продавця - тобто такий ринок, на якому більше влади мають виробники, і більш активними діячами ринку вимушені бути покупці.

Зі зростанням пропозиції над попитом сформувався інший тип ринку - ринок покупця, на якому більше влади мають споживачі, і активнішими діячами ринку вимушені бути продавці. І саме ринок покупця вимагає активного впровадження в практику провідної ідеї маркетингу: запорукою досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб споживачів і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами.

Основою успішної діяльності компанії виступає ефективне використання інструментів комплексу маркетингу. За допомогою інструментів маркетингу компанія може створити свій не повторний імідж, завоювати лояльність споживача. Таким чином підприємство лише закріпить свої конкурентні позиції на ринку. Постійне дослідження комплексу маркетингу, ефективне використання його інструментів запорука конкурентоспроможності на ринку та завоювання лідируючих позицій на ньому.

Дослідженням даної теми займались такі науковці: Л.В. Балабанової, О.М. Варченко, А.В. Войчака, П. Дойля, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М.А. Окландера, О.Ф. Оснача, А.Ф. Павленка, І.Л. Решетнікова, Л.Т. Саблука, М.П. Сахацького, І.О. Соловйова.

Метою науково-дослідної роботи є розробка рекомендацій щодо вдосконалення комплексу маркетингу СГ «ТАС».

Для досягнення поставленої мети у роботі потрібно виконати наступні завдання:

- вивчити теоретичні аспекти комплексу маркетингу та маркетингу страхових послуг;

- дослідити ринок страхових послуг України;

- проаналізувати стан маркетингового середовища підприємства;

- вдосконалити комплекс маркетингу страхової компанії.

Об’єктом дослідження виступає маркетингова діяльність СГ «ТАС».Предметом дослідження виступає комплекс маркетингу СГ «ТАС».

Для досягнення поставленої мети в роботі використано сукупність методів і прийомів: метод наукової абстракції (для визначення сутності понять «маркетинг страхових послуг», «страховий маркетинг»); метод узагальнення та синтезу (для удосконалення класифікації факторів впливу на поведінку споживачів страхових послуг); SWOT – аналіз.

Науково-дослідна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та містить: 11 таблиць. Список використаних джерел містить 20 найменування. Повний обсяг роботи становить 47 сторінки.

При написанні звіту з практики було проаналізовано організаційно – економічну діяльність СГ «ТАС» та комплекс маркетингу компанії.

Страхова Група «ТАС» працює в Україні з жовтня 1998 року і є частиною потужної Інвестиційно-фінансової групи, до якої також належить низка фінансових, торгових та промислових структур.

Сьогодні Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (далі - СГ «ТАС») входить до десятки лідерів вітчизняного страхування, демонструючи стабільно високі фінансові результати. Вдосконалюючи методи ведення бізнесу, СГ «ТАС» постійно працює над покращенням якості послуг, що надаються.

СГ «ТАС» - універсальний страховик, що пропонує споживачам більше 80 страхових продуктів за різними видами добровільного та обов’язкового страхування.

В структурі СГ «ТАС» понад 30 регіональних дирекцій і філій та 400 центрів продажу по всій Україні. Агентська мережа компанії налічує близько 3000 осіб. Страхові платежі СГ «ТАС» в 2014 році склали 262 млн. грн., що в 1,63 рази більше, ніж у 2010-му. Страхові виплати СГ «ТАС» в 2012 році у порівнянні з 2014-м виросли в 2,3 рази і становили майже 90,6 млн. грн. Зокрема, в 4 кварталі 2013 року СГ «ТАС» виплатила своїм клієнтам більше 31,6 млн. грн., (в 4 кварталі 2014 року – 13,544 млн. грн.).

Виявлено проблеми в елементах комплексу маркетингу:

- не лояльні ціни на страхові послуги;

- не ефективне використання соціальних мереж;

- відсутність рекламної діяльності.

Для покращення комплексу маркетингу були запропоновані такі методи:

1. Стимулювання послуг. Проведення акцій, надання пільг, надання бонусів.

2. Постійне оновлення бази клієнтів.

3. Заохочення персоналу, підвищення кваліфікації.

4. Вдосконалити роботу в соціальних мережах.

5. Провести благодійну акцію допомога дітям.

6. Використовувати рекламу в інтернеті.

Реалізувавши дані пропозиції в м. Черкаси компанії необхідно 6 000 грн.

1. Ачкасова С. А., Максимов О. Е. Антикризове управління діяльністю страхової компанії // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №. 38.

2. Архипов А. П. Управление страховым бизнесом: учеб. пособие / А. П. Архипов. – М.: Магистр, 2009. – 317 с.

3. Барановский А. Отечественный страховой рынок еще не обрел статус влиятельного социально-экономического фактора (тезисы конференции центра им. А. Разумкова) // Зеркало недели. – 2004. - 20-27 января (электронная версия // bin.com.ua).

4. Виноходова С. Маркетингові дослідження в страховому бізнесі: роль, методи, алгоритм проведення //Маркетинг в Україні. – 2005. – №. 4. – С. 32.

5. Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3, Т. 2 (129). – С. 67-73.

6. Внукова Н. М. Страхування, теорія та практика: навч. посіб. / Н. М. Внукова. – Х: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

7. Гайванович Н. В. Комплекс маркетингу у сфері послуг: процес та забезпечення. – 2009.

8. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга, 4-е европейское издание.: Пер. с англ. - М.: ООО»И.Д. Вильямс», 2007. - 1200 с.

9. Козьменко О. В. «4P» маркетингу страхових компаній: монографія / [Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.]; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. – Суми: Університетська книга, 2014. – 432 с.

10. Морохова В. О., Ковальчук О. В. Планування та організування маркетингової діяльності підприємств: Монографія. – Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 176 с.

11. Мазарікі А. А., Чаюн Т. І. Міжнародний маркетинг. – К.: КДТУ, 2007 р. – 675 с.

12. Мазаракі А. А. Страховий ринок України: стан і перспективи розвитку: монографія / А. А. Мазаракі, С. О. Булгакова, А. В. Василенко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 466 с.

13. Мазарікі А. А., Чаюн Т. І. Міжнародний маркетинг. – К.: КДТУ, 2007 р. – 675 с.

14. Офіційний сайт СГ «ТАС» [Електронний режим доступу] - Режим доступу: http://www.tas.ua.

15. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків [Електронний режим доступу]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

16. Про внесення змін до Закону України «Про страхування»: проект Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/smi/ZU_S_1 5.12.11.pdf.

17. Про внесення змін до Закону України «Про страхування»: проект Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7F200I.html.

18. Трофимова М. Страховий продукт як центральний елемент страхового маркетингу. // Страхове ревю. – 2003. – №10.

19. Хоменко П. Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №. 12. – С. 123-133.

20. Goi Chai Lee (2009) “A Review of Marketing Mix: 4Ps or more?” International Journal of Marketing Studies, Vol. 1, No. 1, May, 2009.