Распечатать страницу

Курсова робота Дебіторська заборгованість

« Назад

Код роботи: 6073

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Дебіторська заборгованість

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Визначення та види дебіторської заборгованості

2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3. Дебіторська заборгованість, за розрахунками з підзвітними особами

4. Дебіторська заборгованість, забезпечена векселями

5. Дебіторська заборгованість за розрахунками

6. Резерв сумнівних боргів

7. Порядок обліку дебіторської заборгованості

7.1. Актив у вигляді заборгованості

7.2. Оцінка дебіторської заборгованості

Висновок

Література

Список ілюстрацій

Принципи формування та обліку інформації про дебіторську заборгованість та вимоги, що до її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) Бухгалтерського обліку 10 «дебіторська заборгованість» П(с)БО, затверджено наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість.

Взагалі питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним для функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу.

Дебіторська заборгованість впливає на економічну діяльність будь-якого підприємства особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів.

Крім усього зазначеного відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів може збільшуватися кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів).

Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу, що до банкрутства підприємства, чи у кращому разі, погіршення результатів діяльності (гальмування чи припинення розвитку). Тому це питання є дуже актуальним у наш час.

Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.

У найзагальнішому вигляді зміни в обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального та вертикального аналізу балансу.

Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги", яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів.

Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан | розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.

Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування.

Отже, аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно вивчити причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.

1. План рахунків - Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30.11.1999 р. - № 291.

2. Бухгалтерський облік, Садовська І. Б. - Видавництво ЦУЛ, 2013 р.

3. П(С)БО 10 - Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" від 08.10.1999 р. № 237.

4. Конспект з бухгалтерського обліку.

5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. За ред. Ф. Ф. Бутінця; 2-ге вид., перероб і доп. Житомир: ПП «Рута», 2008.