Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6054. Курсова робота Франчайзингова діяльність на підприємстві «МакДональдз - Україна»

Курсова робота Франчайзингова діяльність на підприємстві «МакДональдз - Україна»

« Назад

Код роботи: 6054

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Франчайзингова діяльність на підприємстві «МакДональдз - Україна»

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи франчайзингу на підприємстві

1.1. Сутність франчайзингу, об’єкти та суб’єкти

1.2. Види франчайзингу

1.3. Методика застосування концепції франчайзингу на підприємстві, його переваги та недоліки

Розділ 2. Аналіз франчайзингової діяльності на підприємстві «МакДональдз-Україна»

2.1. Аналіз господарської діяльності «МакДональдз»

2.2. Особливості функціонування. Організаційна структура компанії «МакДональдз»

2.3. Франчайзингова діяльність підприємства

Розділ 3. Стратегія та напрямки вдосконалення діяльності «МакДональдс»

Висновки

Список використаної літератури

Франчайзинг - це об'єктивне явище, що склалося історично і міцно закріпилося в розвинених країнах під впливом об'єктивних потреб економічного розвитку.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає у тому, що серед договорів на передачу прав в останні десятиліття широкого застосування в країнах з розвинутою економікою дістав договір франчайзингу. Однак в Україні для законодавчого регулювання комерційних справ, відомих у міжнародній практиці як "франчайзинг" і "франшиза", використовується термінологія "комерційна концесія". Правовідносини сторін у договорі комерційної концесії регулюються ЦК України (статті 1115-1129) і ГК України (статті 366-376).

Метою курсової роботи є вивчення сутності франчайзингу та його застосування на підприємствах.

Предметом курсової роботи є «McDonald’s - Україна».

Об’єктом курсової роботи є господарська діяльність, шляхи її покращення, розвиток підприємства в усіх його напрямках.

В процесі курсової роботи відбувається формування професійних умінь і навичок, Під час цього виду практики студенти мають можливість збирати теоретичний та практичний матеріал для роботи над курсовими роботами та дипломними проектами.

Франчайзинг можна розуміти як пільгове підприємництво, як форму тривалого ділового співробітництва, у процесі якого велика компанія надає індивідуальному підприємцю чи групі підприємців ліцензію (франшизу) на виробництво продукції, торгівлю товарами чи надання послуг під торговою маркою даної компанії на обмеженій території, на термін і умовах, визначених договором.

Для компаній франчайзинг - це спосіб поширення бізнесу.

Для підприємців франчайзинг - це один зі способів стати власником бізнесу.

В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин це пояснюється тим, що основою ринкової економіки, з одного боку, є великі підприємства, які надають їй стабільності й керованості, визначають рівень науково-технічного і виробничого потенціалу, з другого — малий бізнес, який формує конкурентне середовище, характеризується високою мобільністю та забезпечує самостійність підприємницької ініціативи. Для економіки України останнім характерна активізація саме малого бізнесу. Але, незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі становлення і функціонування ринкової економічної системи, він має свої слабкі сторони, пов'язані насамперед із фінансуванням. Тому одним із шляхів вирішення даної проблеми є розвиток франчайзингу в Україні.

Вивченням та дослідженням механізму використання франчайзингу займалися багато вчених-економістів, серед них як українські: З. Опейда, Г. Андрощук, В. Денисюк, А. Цірат, Я. Сидоров; російські: І. Риков, Н. Месяшна, С. Сосна, Є. Васильєва, а також і європейські вчені: Д. Прат, Д. Стенворт, Б. Сміт, Я. Мюрей, Ж. Адамс, М. Мельдельсон, Р. Гамельтон, проте через різноманітність його видів та типів вивчення особливостей франчайзингу залишається неповним. Усе це й зумовлює необхідність та доцільність вивчення даної теми.

На основі проведеного дослідження зроблено наступні висновки:

1. Фpaнчaйзинг - це контрактна будова, в якій фpaнчaйзер надає незалежному від нього фpaнчaйзі ліцензію на використання його імені та торгових марок, а також на використання його системи управління бізнесом. Також фpaнчaйзингова угода передбачає навчання персоналу фpaнчaйзингового підприємства та технічну допомогу фpaнчaйзера. Фpaнчaйзі зобов'язаний вести свій бізнес відповідно до системи, що її розробив фpaнчaйзер та проводити належні відрахування.

2. Основною рисою та найбільшою перевагою фpaнчaйзингу є те, що він поєднує в собі глибокі знання, досвід, стабільне фінансове становище фpaнчaйзера - організатора справи, власника генеральної ліцензії, ноу-хау, патенту, головного консультанта та постачальника сировини, продуктів, обладнання, технології, необхідних для ведення бізнесу та фpaнчaйзі- бізнесмена, підприємця, менеджера, чия діяльність є самостійною, але його підприємство функціонує не як окремий суб'єкт підприємництва, а як частина єдиного комплексу, що об'єднаний фpaнчaйзером - власником нематеріальних активів підприємства, що належить фpaнчaйзі.

3. Слід особливо відзначити, що саме нематеріальні активи, інтелектуальна власність фpaнчaйзера є основною причиною, що спонукає незалежного підприємця ставати під фpaнчaйзингову угоду, навіть у тих випадках, коли підприємець - фpaнчaйзі знає певну справу досконало.

4. Фpaнчaйзингова система співробітництва являє собою специфічну варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Вони дозволяють фpaнчaйзі, тобто невеликій фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою стороною - фpaнчaйзером, переважно великою (головною) фірмою.

5. У світовій практиці найбільш поширеними різновидами фpaнчaйзингу на внутрішньому ринку є бізнес-формат, на зовнішньому - майстер-франшиза.

6. Перспективність застосування фpaнчaйзингу підтверджує життєздатність малих фірм. За даними АМБ, в США до кінця п`ятого року існування банкрутами стали лише 14% фpaнчaйзингових підприємств, тоді як для незалежних молодих фірм цей показник становить більше 65%. Фінансова підтримка у формі фpaнчaйзингу користується широкою популярністю в США, Канаді, Західній Європі, Японії, в країнах Карибського та Тихоокеанського басейнів.

7. Для України фpaнчaйзинг є порівняно новим явищем, тоді як у промислово розвинутих країнах він практикується століттями, забезпечуючи потреби суспільства в різних послугах. Більшість істориків підприємництва вважають, що фpaнчaйзинг зародився в США. У кінці XIX століття, коли ряд великих компаній США продають малому бізнесу право на продаж своїх виробів по всій країні, він досягає розквіту.

8. Одним з найбільш показових прикладів ефективної реалізації фpaнчaйзингової технології є мережа компанії МсDоnаld's, яка представлена на сьогоднішній день у 119 країнах світу більше 30000 ресторанами, близько 75% (приблизно 23000) з який знаходяться в управлінні фpaнчaйзі.

9. Законодавчою основою здійснення фpaнчaйзингових відносин в Україні є Цивільний та Господарський кодекси України.

За результатами проведеної оцінки ефективності проекту розвитку фpaнчaйзингової системи підприємства «МакДональдс-Україна» у 2010 році можна зробити висновки, що підприємство є ефективним, отримує додаткову чисту теперішню вартість у розмірі 10874760 грн., внутрішня ставка доходності проекту складає 74,85%, індекс прибутковості проекту дорівнює 13,519, що свідчить про прибутковість підприємства.

1. Цивільне право України. Підручник. Книга перша. - К.: «Юринком Інтер». 2000 р.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. //zakon1.rada.gov.ua.

3. Андрощук Г. А., Денисюк В. Л. Франчайзинг: определения, преимущества, перспективы. Бизнес-информ, № 9, 1997. - С. 10-15.

4. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2004. – 712 с.

5. Данніков О. В. Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем в Україні // Маркетинг в Україні. - 2008. - №5(51). - С. 62-69.

6. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. – К.: Блиц-информ. 2005 р.

7. Довгань В. Франчайзинг - путь к расширению бизнеса. - М.: Дело, 2004.

8. Колєнченко Л. П. Тенденції та перспективи розвитку франчайзингу в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2008. – № 3(3) – с. 98-101.

9. Корольчук О. П. Формування та розвиток вертикальних маркетингових систем в Україні: Монографія. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 217 с.

10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 944 с.

11. Кочетков Г. Б. Франчайзинг: организация малого бизнеса // США. Канада. Экономика. Политика 2007 г.

12. Лопушанський Т. В Правовий та економічний аспект розвитку франчайзингу в країнах ЄС та Україні // Зовнішня торгівля: Право та Економіка. - 2007. - №4(33). - С. 56-61.

13. Львова І. Франчайзинг в Україні // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2007. - №9. - С. 6-8.

14. Мирончук Т. В. Фактори, що визначають розмір фінансових зобов'язань франчайзі // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Тези доп. (3-5 червня 2005 р.) / Відп. ред. Р. А. Слав'юк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. - С. 353-355.

15. Москвич Т. Почти идеальная модель бизнеса. Развитие мировых франчайзинговых сетей // Ресторанная жизнь, 2004. - №7. - С. 26-28.

16. Мыц Л. Урок франчайзинга // Торговое дело. - 2004. - №6. - С. 84-88.

17. Мюррей Я. Франчайзинг / Пер. с англ. к.э.н. К. Любимова. - СПб.: Питер, 2004. – 144 с.

18. Нечепуренко С. О. Особливості функціонування франчайзингових систем // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2003. - №494. - С. 97-102.

19. Нечепуренко С. О. Проблеми становлення франчайзингу в Україні // Проблеми економіки та управління. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2004. - №504. - С. 103-105.

20. Стонер Джеймс А. Ф. Долан Едвін Г. Вступ у бізнес К. Видавництво Європейського факультету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. - 2009 р.

21. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні. - Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №3. – с. 78-85.

22. Терехов В. І., Максимчук Л. В., Бадзим О. О. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7(73). – С. 90-97.

23. Терещук Н. М. Маркетингові стратегії підприємств у системі франчайзингу: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Київський національний торговельпо-екошмічний ун-т. - К., 2002. - 20 с.

24. Журнал Галицькі контракти Андрій Миронюк, Олена Мозгова Франчайзинг: за образом і подобою - №24, червень 1999 р.

25. http://www.readbookz.com/book/211/8041.html.

26. http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=11.

27. Сайт асоціації франчайзингу: http://www.franchising.org.ua/index.php?pageid=63.

28. http://franchising.ua/franchise-basics/3.

29. Суковатий О. В. Особливості реалізації франчайзингу в Україні // Проблеми науки. - 2007. - №2. - С. 14-18.

30. http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-25a9c279cedd/list-1490a9d7b27.

31. Посилання на партнерів макдональдс: http://www.mcdonalds.ua/ukr/pro-kompaniju/partneri/.

32. http://www.mcdonalds.ua/.

33. http://smida.gov.ua/db.