Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономический анализ \ 6052. Курсова робота Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та зниження господарського ризику ВАТ «Біоветфарм»

Курсова робота Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та зниження господарського ризику ВАТ «Біоветфарм»

« Назад

Код роботи: 6052

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економічний аналіз

Тема: Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства та зниження господарського ризику ВАТ «Біоветфарм»

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень в умовах ризику

Розділ 2. Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства

2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо проведення рекламної кампанії

2.4. Оцінювання ефективностігосподарського рішення

2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства

Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризику

3.1. Оцінювання ступеня ризику

3.2. Обґрунтування зниження ризику за рахунок рекламної кампанії

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми. Упродовж останніх 10 років ринок України почав поповнюватися великою кількістю ветеринарних препаратів та кормових добавок у першу чергу імпортного, а згодом і вітчизняного виробництва. Все це зумовило розвиток ветеринарної фармакології, яка на сучасному етапі повинна базуватися на комплексних дослідженнях, зокрема на фармакокінетиці, фармакодинаміці та токсикології, що дає підставу для створення високоефективних і нешкідливих засобів захисту тварин (Малінін О.О. і сп., 1998; Лукьянчук В.Д., 1998; Калинюк Т.Г. і сп., 1999).

Невід’ємною частиною фармакології є токсикологія лікарських речовин, яку обов’язково вивчають спочатку на лабораторних, а потім на сільськогосподарських тваринах. За цих умов звертають особливу увагу на гостру та хронічну токсичність, видову чутливість, побічну негативну дію та наслідки після тривалого застосування – наявність ембріотоксичності, терато-, мута- і алергенної дії тощо (Каган Ю.С., 1978; Трахтенберг И.М. з співавт., 1991; Хмельницький Г.О. з співавт., 1994).

Отже, з вище наведених даних видно, що проблема токсикологічного контролю ветеринарних препаратів, особливо готових лікарських форм, розробка нових альтернативних методів токсикологічних досліджень з використанням тест-організмів є надзвичайно актуальною і потребує нагального вирішення та впровадження у практику ветеринарної медицини України.

Метою роботи – є економічне обґрунтування покращення господарської діяльності ВАТ «Біоветфарм» на основі результатів теоретичних і практичних досліджень.

Ця проблема розроблялась науковцями: В.В. Геєць, Л.Г. Руденко, С.Н. Малюк та іншими.

Основною метою аналітичної роботи є розробка та планування господарської діяльності ВАТ «Біоветфарм» та обгрунтування методичних підходів і реалізації вибраної теми.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування на практиці результатів дослідження, реалізації методичних підходів в господарсько-фінансовій діяльності пропозицій щодо її удосконалення.

Об’єктом дослідження є ВАТ «Біоветфарм», що знаходиться за адресою Волинська область, Горохівський район, смт. Мар’янівка, вул. Незалежності 13, 45744.

За останні роки в харчовій промисловості намітилася тенденція до збільшення обсягу виробництва продукції. Так, за 2010 р. він зріс на 7,8%. Позитивно вплинули на стабілізацію галузі реструктуризація підприємств та їх адаптація до умов ринкової кон'юнктури.

Через надмірне забруднення природного середовища актуальною нині є проблема виробництва екологічно чистої харчової продукції, зага­лом екологізації агропромислового виробництва, тобто постійного поліпшення природних умов для його розвитку з метою нарощування виробництва екологічно чистої, вітамінізованої, внсокопожпвної продукції землеробства й тваринництва. Для цього повинні запрацювати всі можливі економічні механізми стимулювання її виробництва, насамперед ціновий. На екологічно чисті продукти ціни, безперечно, мають бути значно вищими, ніж на звичайні Інвестиції треба спрямовувати на впровадження технологій з виробництва екологічно чистої продукції.

Екологізація розвитку продуктивних сил і насамперед сільського господарства повинна стати стратегічним напрямом державної політики і господарської діяльності населення.

У першому розділі курсової ми обґрунтували значення хлібобулочної галузі. У другому розділі ми здійснили аналіз діяльності ВАТ «Біоветфарм», та на основі розрахункових показників дослідили його внутрішнє середовище, знайшли резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

1. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир.: Рута, 2003. – 680 с.

2. Економічний аналіз: Навч. посібн. / За ред. М. Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2000. - 208 с.

4. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ПБОЮЛ, 2000. - 424 с.

5. Ковбасюк М. Р. Анализ эффективности использования производственных ресурсов. - М.: Финансы и статистика, 1985.

6. Лазаришина І. Д. Методологія та організацій економічного аналізу: Монографія. - Рівне:УДУВГП, 2004. - 112 с.

7. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку: Монографія. - Рівне: УДУВГП, 2002. - 182 с.

8. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручн. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 424 с.

9. Рудницький B. C. Лазаришина І. Д., Бачинський В. І., Поліщук В. Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі. - К.: Професіонал. 2004. – 480 с.

10. Руденко Л. В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібн.- К.: Укоопспілка, 2000. - 422 с. Ру Д., Сулье Д. Управління: Пер. з франц. - К.: Основи, 1995. – 448 с.