Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Деньги и кредит \ 6051. Курсова робота Структура та динаміка грошового ринку в Україні за 2010-2015 рр.

Курсова робота Структура та динаміка грошового ринку в Україні за 2010-2015 рр.

« Назад

Код роботи: 6051

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Гроші та кредит

Тема: Структура та динаміка грошового ринку в Україні за 2010-2015 рр.

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування грошового ринку

1.1. Роль, значення і структура грошового ринку

1.2. Особливості попиту та пропозиції на грошовому ринку

1.3. Графічна модель грошового ринку та рівновага на ньому

Розділ 2. Сучасний стан грошового ринку України

2.1. Оцінка складу грошової маси України

2.2. Аналіз депозитних операцій грошового ринку

2.3. Стан цінних паперів

Розділ 3. Напрями розвитку грошового ринку

3.1. Державне антикризове регулювання грошового ринку України

3.2. Зміна підходів до грошово-кредитної політики

3.3. Реформування банківської системи України

Висновки

Список використаних джерел

Додатоки

Грошовий ринок у механізмі сучасної економіки формує системні зв'язки, які з'єднують у національну економіку окремі економічні аспекти, забезпечує співставлення витрат та результатів економічної діяльності та, щонайважливіше, визначення внутрішньої та зовнішньої вартості грошей.

В сучасних ринкових економіках грошовий ринок досліджують у структурі ринку капіталу і цей термін переважно використовують для торгівлі кредитними інструментами, випущеними терміном до одного року. У визначенні суті грошового ринку, на наш погляд, важливим є розмежування макроекономічного та фінансового аспектів.

Дослідження грошового ринку є складовою більшості монетарних теорій, що пов'язано з його важливою роллю в економічних процесах. Сучасні моделі грошового ринку розвиваються в межах, окреслених, з одного боку, кейнсіанцями, з другого - монетаристами. Неокейнсіанці та представники неокласичного синтезу намагаються поєднати переваги державного регулювання економіки з можливостями ринкових сил в оптимізації функціонування механізмів грошового ринку.

Становлення та розвиток грошового ринку в Україні можна розглядати у контексті трансформаційних процесів, що пов'язано із синхронним розвитком ринкових механізмів та основних ринкових інститутів: банківської та грошової систем, розвитком ринку цінних паперів та платіжної системи.

В системі ринкових механізмів стан реформування грошового ринку України виступає одним з найбільш адекватних індикаторів глибини трансформаційних перетворень. Фінансово-економічна стабілізація таким чином, пов'язана з використанням потенціалу можливостей сучасного грошового ринку, а стабільність внутрішньої та зовнішньої вартості національних грошей є передумовою макроекономічної стабільності.

Становлення ринкової економіки в Україні пов'язано з використанням можливостей грошового ринку, який є визначальною складовою ринкового механізму. У процесі ринкових трансформацій роль та завдання грошового ринку поступово набувають нового змісту, пов'язаного зі зростанням ролі монетарних чинників в економічних процесах. Розвиток грошового ринку пов'язаний з інтеграцією усіх сфер соціального життя суспільства в товарно-грошові відносини та формування на їх основі ринкових механізмів, спроможних утвердити тенденції економічного зростання.

Проблеми формування грошового ринку та його регулювання в умовах ринкових трансформацій досліджено в працях багатьох українських вчених Б.П. Адамика, О.С. Любунь, І.О. Лютого, А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної, М.І. Савлука та ін. Проте складність та багатогранність проблематики грошового ринку лишили поза достатньою увагою його вплив на становлення ринкових механізмів у трансформаційний період.

Метою дослідження є розробка напрямів розвитку грошового ринку України за допомогою теоретичних та практичних аспектів його функціонування.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань дослідження:

1. Розглянути роль, значення і структура грошового ринку.

2. Дослідити особливості попиту та пропозиції на грошовому ринку.

3. Навести графічну модель грошового ринку та рівновага на ньому.

4. Здійснити аналіз складу грошової маси України.

5. Проаналізувати депозитні операції грошового ринку.

6. Дослідити стан цінних паперів.

7. Розглянути напрями державного антикризового регулювання грошового ринку України.

8. Проаналізувати зміну підходів до грошово-кредитної політики.

9. Навести шляхи реформування банківської системи України.

Предметом дослідження є принципи та механізм функціонування грошового ринку.

Об’єкт дослідження – грошовий ринок України.

Для виконання поставлених завдань було використано наступні методи досліджень:

- методи теорії пізнання, які допомогли розглянути та охарактеризувати суть та механізм формування та функціонування грошового ринку;

- методи економічного аналізу (порівняння і групування, визначення середніх величин, методи комплексної оцінки, метод економічного прогнозу), за допомогою яких було здійснено аналіз грошового ринку України.

Практичне значення дослідження полягає у розробці напрямів розвитку грошового ринку України, які дозволять удосконалити грошово-кредитну політику України та віднайти шляхи стабілізації фінансової системи країни.

Інформаційна база дослідження. При виконанні роботи були використані підручники та навчальні посібники, наукові статті, Інтернет-джерела, а також матеріали статистичних збірників.

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2014 № 302 «Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 № 40 «Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 633 «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та внесення змін до його Статуту».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2014 № 151 «Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 713 «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» та внесення змін до його Статуту».

7. Постанова Правління НБУ від 13.07.2010 № 327 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України».

8. Постанова Правління НБУ від 25.12.2014 № 860 «Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України».

9. Постанова Правління НБУ від 30.10.2014 № 691 «Про внесення змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України».

10. Демківський А. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / А. В. Демківський. – К.: Дакор, 2007. – 528 с.

11. Круш П. В., Клименко О. В. Гроші та кредит: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 216 с.

12. Макаренко М. І. Ризики посткризової нормалізації грошово-кредитної політики / М. І. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 40. – С. 12-18.

13. Маслова С. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. – 2-ге вид., випр. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – К.: Каравела, 2003. – 344 с. – С. 48.

14. Науменкова С. В. Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 1. – С. 19-26.

15. Небава М. І. Теорія макроекономіки: Навч. посіб. - К.: Слово, 2005. - 536 с.

16. Педерсен І. О. Оцінка стану грошової маси в Україні / І. О. Педерсен // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції – 2012. – № 6. – С. 83-87.

17. Піонтковська Я. О. Методичні засади формування рівноваги грошово-кредитного ринку України: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» / Я. О. Піонтковська; ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2013. – 245 с.

18. Щетинін А. І. Гроші та кредит: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 432 с.

19. Національний банк України змінює підходи до проведення грошово- кредитної політики, одночасно посилюючи її жорсткість // Офіційний сайт Полтавської міської ради та виконавчого комітету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada-poltava.gov.ua/people/36742151/.

20. Національний банк України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.uа.

21. Річний звіт НБУ за 2014 рік // Національний банк України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450.

Висновки

Невід’ємною складовою частиною сучасних товарно-грошових відносин є грошовий (фінансовий) ринок. В умовах розвитку соціально орієнтованої і регульованої ринкової економіки організація цього ринку і рівень ефективності його функціонування - це один з вирішальних важелів вирішення економічних і соціальних завдань, які ставить перед собою суспільство.

Сьогодні грошовий ринок має складну внутрішню структуру, що складається з низки взаємопов’язаних між собою елементів. їх взаємозв’язок і спосіб функціонування врешті-решт і формують механізм грошового ринку. Об’єктивні основи дії цього механізму, його особливості і припустимі межі втручання держави в його роботу - усе це стає занадто значущим моментом не тільки для пізнання та формування певного світогляду, але й для практичних дій щодо забезпечення необхідного втручання держави в механізм ринкового саморегулювання.

Останнє особливо важливо сьогодні з огляду на широке використання монетаризму як теоретичної підвалини організації й забезпечення ефективного суспільного відтворення та економічного зростання.

На грошовому ринку, як і на будь-якому іншому ринку, як базові виступають категорії попиту і пропозиції. Щодо цього розуміння суті цих категорій стає ключовим, визначальним для формування уявлення про механізм функціонування всього грошового ринку.

Визначення обсягу попиту на гроші, тенденцій його розвитку, вивчення мотивації суб’єктів господарювання і населення стосовно зберігання грошей — усе це має надзвичайно важливе значення для розуміння механізму реалізації попиту на гроші, а відтак, для розробки науково обґрунтованої кредитно-грошової політики.

Величезне значення для забезпечення функціонування грошового ринку має також з’ясування суті й особливостей механізму пропозиції грошей. Урахування дії банківського та кредитного мультиплікаторів і чітке визначення обсягів і динаміки пропозиції грошей має надзвичайно виняткове значення для оптимізації роботи як грошового ринку, так і всієї економіки в цілому.

Грошовий ринок на даний момент знаходиться в стані певної рівноваги, але цей стан миттєвий і сама рівновага є наслідком постійного її порушення. У цьому сенсі надзвичайно важливим стає розуміння шляхів і методів забезпечення такої рівноваги на грошовому ринку, яка б дала змогу оптимізувати його функціонування і забезпечувала б економічне зростання в нашій державі.

На кінець грудня 2014 року залишки за грошовим агрегатом М3 становили 956.7 млрд. грн. і збільшилися за рік на 5.3%, або на 47.7 млрд. грн., порівняно зі зростанням на 17.6% у 2013 році. Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями збільшилися за 2014 рік на 19.0%, або на 45.2 млрд. грн., і на кінець грудня становили 282.9 млрд. грн. (за 2013 рік – на 17.0%, або на 34.5 млрд. грн.).

Протягом 2014 року грошова маса залишалась основним компонентом фінансування вимог до інших секторів економіки. За підсумками 2014 року внутрішній кредит збільшився на 25.4%, або на 306.9 млрд. грн., – до 1 512.7 млрд. грн., а його динаміка упродовж року була різноспрямованою. Обсяги коливалися в межах від 1 204.4 млрд. грн. до 1 512.7 млрд. грн. У листопаді 2015 р. обсяг монетарної бази збільшився на 0,9% (з початку року зменшився на 3,6%) – до 321,2 млрд. грн., готівки поза банками зменшився на 0,6% (з початку року – на 3,4%) – до 273,2 млрд. грн.

У 2014 році фондовий ринок України характеризувався швидким зростанням операцій, здійснених на його біржовому сегменті. У 2014 році Міністерством фінансів України на первинному ринку було розміщено ОВДП у національній валюті на суму 218.05 млрд. грн. із середньозваженою дохідністю 13.44% річних, у доларах США – 0.79 млрд. дол. США із середньозваженою дохідністю 5.80% річних та в євро – 0.04 млрд. євро із середньозваженою дохідністю 7.50 % річних.

Упродовж 2014 року складна економічна ситуація продовжувала тиснути на грошово-кредитний ринок та вимагала від Національного банку України відповідної гнучкості та оперативності у проведенні монетарної політики і формування комплексу заходів антикризового регулювання.

Також з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, виходячи із пріоритетності підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності банківської системи України Національним банком України в 2014 році прийнято ряд постанов, якими було запроваджено комплекс антикризових заходів.

З метою забезпечення прогнозованого та контрольованого розвитку ринкової ситуації Національний банк застосовуватиме жорсткішу грошово-кредитну політику. Зокрема прийнято рішення про підвищення з 6 лютого 2015 року облікової ставки з 14,0% до 19,5% річних та відповідного коригування ставок за активними та пасивними операціями Національного банку.

З урахуванням дворівневої структури банківської системи України проведення структурних змін вимагає здійснення комплексних реформ на двох її рівнях.