Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бухгалтерский учет \ 6045. Курсова робота Малоцінні та швидкозношувані предмети

Курсова робота Малоцінні та швидкозношувані предмети

« Назад

Код роботи: 6045

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бухгалтерський облік

Тема: Малоцінні та швидкозношувані предмети

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Законодавчо-нормативна база з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

1.1. Загальна характеристика малоцінних та швидкозношуваних предметів

1.2. Класифікація малоцінних та швидкозношуваних предметів

1.3. Методи оцінки

2. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.1. Документальне оформлення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.2. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.3. Облік вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів

2.4. Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів

3. Бухгалтерський облік господарських операцій та складання фінансової звітності підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Практична значимість малоцінних та швидкозношуваних предметів у тому, що підприємство утримує їх з метою використання при наданні послуг або для здійснення адміністративних і соціально – культурних функцій.

Без малоцінних та швидкозношуваних предметів сьогодні не може здійснюватися практично жоден господарський процес.

Стан малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства багато в чому визначає рівень його запасів, в певній мірі опосередковано впливає на якість виробленої продукції, наданих послуг, виконаних робіт, а також продуктивність праці.

Метою курсової роботи є висвітлення методологічних та практичних засад ведення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Для досягнення зазначеної мети ставляться наступні задачі:

- розвиток вміння використовувати первинні документи по дослідженню об'єкта;

- систематичне закріплення і розширення теоретичних знань й практичних навичок з бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

- набуття навичок самостійної роботи із спеціалізованою літературою, законами і іншими нормативними документами по обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

В курсовій роботі об'єктом дослідження є порядок ведення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Предметом дослідження є - бухгалтерський облік господарських операцій та складання фінансової звітності підприємства.

Основний метод дослідження, який використовується у курсовій роботі – це вивчення та аналіз бухгалтерської, фінансової літератури, підручників, статей періодичних видань, які висвітлюють питання про облік малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також аналіз документів, які відображають дійсний стан ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Теоретичну-методологічну основу написання курсової роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (Закон України «Про бухгалтерський облік, фінансову звітність», Положення (стандарт) № 9 «Запаси», та інші.), праці вітчизняних - економістів (Ткаченко Н. М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. Підручних за редакцією Ф.Ф. Бутинця «Бухгалтерський фінансовий облік», та інші.).

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів та висновку, а також прикладених до неї додатків.

В першому розділі розкривається законодавча база та методологічні засади з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, їх поняття, класифікація та оцінка.

У другому розділі висвітлюються порядок ведення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, їх документальне оформлення, облік придбання та вибуття, а також порядок проведення інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів.

У третьому розділі відображаються господарські операції виробничого підприємства за звітний період та складається фінансова звітність підприємства.

У висновку відображаються основні проблеми обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів та пропонуються заходи щодо покращення стану обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Малоцінні і швидкозношувані предмети обліковуються у складі запасів.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів використовується рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Важливою проблемою обліку МШП та напівфабрикатів є правильна організація аналітичного обліку.

Основна проблема пов’язана з відображенням у бухгалтерському обліку інформацію про наявність і рух МШП, полягає у визначенні його вартісної межі.

Друга проблема є наслідком першої і зводиться до оптимізації бухгалтерського обліку операцій про наявність і рух МШП. Прийняття Положення (стандарту), яким були б встановлені методологічні принципи формування в обліку інформації про МШП зі строком корисного використання більше року, не передбачається. Тому розробку методології обліку МШП доведеться провадити підприємствам самостійно виходячи з положень П(С)БО 9, Плану рахунків та Інструкцій.

Наявність певних розбіжностей у різних нормативних документах та наукових джерелах, зокрема, щодо класифікації МШП, їх оцінки, віднесення того чи іншого активу до МШП і т.д. вказують на наявність проблем, які не під силу вирішувати окремому працівнику або службі (бухгалтерії) підприємства.

У зв’язку з цим для оперативного вирішення проблем, пов’язаних із використання та обліком запасів, на підприємстві доцільно створити спеціальну, постійно діючу комісію, яку можна назвати „експертна комісія по запасам”. До її складу необхідно включати керівників або провідних фахівців функціональних підрозділів заводу. В разі потреби до участі в роботі комісії слід запрошувати консультантів, аудиторів, експертів з інших організацій.

Основними функціями, які має виконувати експертна комісія стосовно МШП та напівфабрикатів, є:

- розгляд пропозицій (документів) щодо придбання або самостійного створення відповідних об’єктів МШП чи напівфабрикатів;

- складання проектів угод на придбання МШП;

- оцінка МШП під час їх придбання та реалізації;

- інформування керівництва підприємства про необхідність придбання певних об’єктів МШП;

- проведення інвентаризації МШП та напівфабрикатів та здійснення контролю за їх використанням;

- оформлення первинної облікової та іншої документації з питань, пов’язаних з придбанням, переміщенням, продажем, передаванням та використанням МШП та напівфабрикатів, а також інші функції.

Для покращення обліку МШП та напівфабрикатів на підприємстві треба застосувати такі заходи:

- затвердити графік документообігу;

- організувати аналітичний облік по господарському інвентарю;

- дотримуватися вимог щодо оформлення документів, тобто вказувати всі необхідні реквізити;

- якнайшвидше закінчити перехід на нову комп’ютерну програму автоматизації бухгалтерського обліку.

Що стосується шляхів вдосконалення ведення обліку, то особливу увагу слід приділити раціоналізації системи контролю за збереженням МШП та напівфабрикатів. Даний контроль здійснюють такими методами:

1) через систему матеріальної відповідальності – укладанням договорів з працівниками, які мають доступ та оформляють документи, пов’язані з рухом матеріальних цінностей;

2) документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей (прийняття, відпуск, списання);

3) затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають право підписувати документи з прийняття, відпуску та списання матеріальних цінностей;

4) налагодження складського господарства;

5) проведення інвентаризацій.

Таким чином, бухгалтер має можливість уважно стежити за рухом і зберіганням матеріальних цінностей, так як основою такого контролю є первинна документація.

1. Закон України від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV «Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні».

2. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів" від 22.05.96 р. - №145.

3. П(С)БО 9 "Запаси", затверджений наказом Міністерства фінансів України" від 20.10.99 р. - №246.

4. П(С)БО 7 "Основні засоби", затверджений наказом Міністерства фінансів України"- від 27.04.2000 р. - № 92.

5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. - №291.

6. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зі змінами та доповненнями.

7. Вказівки по організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.05.93 р. - №25.

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. - №2.

9. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецькаю. – Житомир: ПП "Рута", 2010.

10. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2011. – 1080 с.

11. Массаковський В. В. Концепція побудови бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - №10.

12. Газета “Все про бухгалтерський облік” 2014.