Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бюджетная система \ 6039. Курсова робота Фінансова система та політика України

Курсова робота Фінансова система та політика України

« Назад

Код роботи: 6039

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бюджетна система

Тема: Фінансова система та політика України

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття фінансової системи України, її складові

1.1. Теоретичні основи функціонування фінансової системи

1.2. Фінансова система: сутність, функції та структура

Розділ 2. Оцінка становлення та сучасні тенденції розвитку фінансової системи України

2.1. Основні тенденції формування фінансових ресурсів в межах фінансової системи

2.2. Вплив фінансової політики на соціально-економічні процеси в Україні

2.3. Фінансова політика України на сучасному етапі

Розділ 3. Шляхи та напрямки удосконалення фінансової політики України

3.1. Проблеми фінансової системи України та шляхи їх подолання

Висновки

Список використаних джерел

Фінансова система є фундаментальною підвалиною цивілізації. Як і держава, ринок, гроші, власність, релігія вона – ефективне знаряддя здійснення державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, і насамперед процесів розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами й територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами; заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічне регулювання економіки; підтримання рівня зайнятості; стабілізації економічного стану в державі.

За умов побудови ринкової моделі економіки дуже важливе значення має глибоке усвідомлення економічної природи й суті фінансів та фінансової системи, їхньої об’єктивної необхідності, зв’язку з іншими економічними категоріями і ролі в економічній системі держави.

Фінансова система є найважливішою ознакою незалежності держави. Тому вивчення витоків становлення і розвитку національних фінансів є особливо актуальним у період трансформаційних процесів в економіці та суспільстві.

Основна мета даної курсовоїроботи полягає у дослідженні особливостей становлення та функціонування фінансової системи України.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

- розглянути теоретичні основи фінансової системи;

- дослідити особливості розвитку та становлення фінансової системи України;

- проаналізувати проблеми у функціонування фінансової системи України та розглянути можливі шляхи їх подолання.

Предметом курсової роботи є економічні відносини, які виникають з приводу взаємодії структурних елементів фінансової системи України.

В якості об’єкта курсової роботи виступає фінансова система України.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, шести підпунктів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження.

Будівництво незалежної держави неможливе без створення власної фінансово-грошової системи. При ведучій ролі Національного банку України в напрямі демонополізації виробництва з метою поліпшення існуючих економічних відносин сформована широка мережа банківських установ. Введена національна грошова одиниця.

Однак демонополізація фінансової системи, небачено швидке розширення мережі комерційних банків відбувалося стихійно, без належної законодавчої бази і надійного контролю з боку держави. У результаті сфера банківської діяльності створила умови для численних зловживань.

Показником кризи системи державних фінансів стала деформація податкової системи. Колосальна кількість і розміри платежів в кінцевому результаті приводили, з одного боку, до штучного згортання виробничої і комерційної діяльності, а з іншого - до теневизации економіки. Велика кількість комерційних структур всіляко ухилялися від сплати податків, приховували прибутки. Не допомагало і формування багатотисячної армії податкових інспекторів, обов'язкове введення касових апаратів.

Фінансова сфера держави продовжує знаходитися в кризовому стані. Його подолання можливе тільки при умові цілого комплексу ринкових реформ, покликаних забезпечити входження України до складу розвинених держав світу.

У висновку можна сказати, що тільки при комплексному підході до проблеми вдосконалення фінансової системи України можна добитися бажаних результатів, тобто сформувати сучасну соціально орієнтовану фінансову систему, справно функціонує в умовах ринкових відносин.

1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., переробл. і допов. / За заг. ред. В. Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2007. – 368 с.

2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 608 с.

3. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2009. – 416 с.

4. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посібник / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. М. І. Карліна. – К.: Кондор, 2003. – 220 с.

5. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансова система: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2008. – 184 с.

6. Кудряшов В. П. Фінанси: Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2008. – 352 с.

7. Пабат М. Г. Державні та муніципальні фінанси: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – 240 с.

8. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання- Прес, 2005. – 341 с.

9. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання- Прес, 2003. – 523 с.

10. Василик О. Д. Теорія фінансів. - Київ: НІОС, 2001, - 416 с.

11. Кудряшов В. П. Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002, - 352 с.

12. Державний комітет статистики України за 2009 рік / За ред. О. Григоровича. – К.: Консультант, 2009. – 632 с.

13. Карлін М. І., Горбач Л. М., Новосад Л. Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. - Київ: Кондор, 2003, - 220 с.

14. Базилюк Г. О. Бюджетний менеджмент. - Київ: Атіка, 2003, - 265 с.

15. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія). - Київ: КНЕУ, 2001, - 240 с.

16. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. - Київ: Вища школа, 1998, - 544 с.