Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Финансы предприятий \ 6038. Бакалаврська робота Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Земля Томилівська»

Бакалаврська робота Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Земля Томилівська»

« Назад

Код роботи: 6038

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Фінанси підприємств

Тема: Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Земля Томилівська»

Кількість сторінок: 100

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

Вступ

Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти формування грошових потоків суб’єктів господарювання

1.1. Теоретичні основи формування грошових потоків підприємства, їх ознаки та об’єктивна необхідність управління ними

1.2. Методичні підходи до аналізу і оцінки грошових потоків суб’єктів господарювання

1.3. Механізм управління і методи оптимізації грошових потоків та їх характеристика

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Земля Томилівська»

2.1. Загальна характеристика підприємства та організація його фінансової роботи

2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Земля Томилівська»

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «Земля Томилівська»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

В сучасних умовах господарювання грошові потоки є інструментом, яким опосередковується не тільки фінансова, але і виробнича, інвестиційна та загальногосподарська діяльність будь-якого підприємства. Досягнення ефективної діяльності суб’єкта господарювання можливе виключно за умов застосування зваженої фінансової політики, спрямованої не лише на використання фінансових ресурсів для задоволення поточних потреб, а й на узгодження в часі та просторі обсягу грошових потоків підприємств, джерел їх виникнення та напрямів використання.

Порушення, які можуть виникати в процесі циркуляції грошових коштів, беззаперечно приводять до негативних явищ у фінансово-господарській діяльності будь-якого підприємства. В свою чергу глибокі структурні проблеми іноді завершуються тимчасовим чи повним призупиненням виробничої діяльності суб’єкта господарювання або взагалі його банкрутством. Незаперечним є той факт, що платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від його здатності своєчасно та в необхідному обсязі генерувати грошові потоки, що потребує реалізації цілісної системи управління грошовими потоками, яка формується в результаті здійснення господарської діяльності підприємства.

На сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин поряд з досягненням основної мети діяльності підприємства, яка полягає в максимізації його прибутку, набуває актуальності питання значення охорони праці на підприємстві.

Соціальне значення охорони праці полягає в сприяння зростанню ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення її безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності. При цьому економічний ефект від покращення організації охорони праці оцінюється результатами, які отримуються при зміні соціальних показників за рахунок впровадження заходів щодо поліпшення умов праці.

Дослідження даної теми набуває актуальності у зв’язку з винятковою значимістю ефективного управління грошовими потоками для забезпечення фінансової рівноваги суб’єкта господарювання.

Фактично теорія грошових потоків як самостійного об’єкту фінансового менеджменту не одержала достатнього поширення у вітчизняних наукових працях. За кордоном дане питання досліджувалося в роботах Ю. Брігхема, Л. Гапенські, В.В. Ковальова, Б. Коласса, Ч. Празанна, Е.С. Стоянова, Дж.К. Ван Хорна та інших. Вітчизняні науковці (Т.В. Белопольська, І.О. Бланк, В.П. Вишневський, В.Н. Єгоров) розглядали питання формування грошових коштів підприємства у контексті інших питань фінансового менеджменту (формування фінансових ресурсі, підприємства, антикризове управління підприємством тощо).

Метою дипломної роботи є дослідження та узагальнення теоретичних та практичних аспектів управління грошовими потоками, удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності управління рухом грошових коштів.

Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання:

– розглянути сутність, поняття, класифікацію та значення грошових потоків на підприємстві;

– вивчити основну мету, принципи, завдання та етапи управління грошовими потоками на підприємстві;

– ознайомитися з існуючими підходами щодо аналізу руху грошових коштів на підприємстві;

– проаналізувати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Земля Томилівська», провести аналіз складу, структури, динаміки та стану грошових потоків на підприємстві;

– розробити план надходжень та витрат грошових коштів;

– оптимізувати залишки грошових коштів на підприємстві;

– удосконалити методику оцінки ефективності управління руху грошових коштів на підприємстві;

– дослідити систему управління охороною праці в організації;

– проаналізувати шкідливі та небезпечні фактори умов праці на суб’єкті дослідження;

– оцінити можливість виникнення надзвичайних ситуацій на підприємстві.

Предметом дослідження є процес управління грошовими потоками підприємства.

Об’єктом дослідження виступають грошові потоки підприємства ТОВ «Земля Томилівська»

Під час написання бакалаврської роботи використовувалися наступні методи дослідження: монографічне вивчення літературних джерел (при дослідженні поняття грошових потоків та оцінці існуючих підходів до аналізу грошових потоків підприємств); методи статистичної обробки даних, зокрема, графічний (при дослідженні структури та динаміки позитивних та негативних грошових потоків підприємства) та табличний (при узагальненні підходів до класифікації грошових потоків, для систематизації показників, фінансово-господарської діяльності та показників руху грошових коштів); горизонтальний та вертикальний аналізи (при аналізі агрегованого балансу підприємства, складу та структури вхідних та вихідних грошових потоків), кореляційний аналіз (при дослідженні синхронності позитивних та негативних грошових потоків, під час удосконалення методики оцінки ефективності управління грошовими потоками); розрахунок відносних показників (для визначення питомої ваги статей надходжень та видатків вхідного та вихідного грошового потоків, для розрахунку темпів приросту показників фінансового стану та руху грошових коштів), математико-статистичні методи (для визначення варіації та середньоквадратичного відхилення вхідних та вихідних грошових потоків, для розрахунку дисперсії обсягу щоденного обсягу грошового обороту). При виконанні дипломної роботи використовувалися прикладні програми пакету.

Інформаційною базою при проведенні дослідження виступали: підручники, посібники, монографії, наукові статті вітчизняних т зарубіжних, вчених з питань управління грошовими потоками, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, дані фінансової звітності ТОВ «Земля Томилівська», інформація з мережі Інтернет. Проведене дослідження дало змогу сформувати теоретичні засади механізму управління рухом грошових коштів та визначити його ефективності на досліджуваному підприємстві, зокрема удосконалено та обґрунтовано:

– визначення поняття «грошові потоки», під яким запропоновано розуміти процес надходження та вибуття грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства протягом певного періоду часу, який характеризується факторами ризику та ліквідності;

– методику оцінки ефективності управління грошовими потоками на основі кореляційного аналізу шляхом обґрунтування необхідності застосування в якості результуючого показника коефіцієнт швидкої ліквідності замість коефіцієнту абсолютної ліквідності та кластеризації факторних ознак за більш диференційованою шкалою. Практичне значення одержаних результатів дослідження заключається в тому, що застосування запропонованих автором складових управління грошовими потоками дозволяє підвищити ефективність управління рухом грошових коштів на підприємстві.