Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6037. Курсова робота Сегментація та позиціювання на ринку

Курсова робота Сегментація та позиціювання на ринку

« Назад

Код роботи: 6037

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Сегментація та позиціювання на ринку

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття сегментації

Розділ 2. Позиціонування товару

2.1. Принципи сегментації ринку

2.2. Види цільових сегментів ринку

2.3. Місткість ринку

Розділ 3. Вибір цільових сегментів

Практична робота

Висновки

Перелік використаних джерел

Актуальність теми. Ринок у розумінні маркетологів - це сукупність наявних і потенційних покупців товарів і послуг.

При сучасному стані ринку, при постійній зміні ринкової кон’юнктури для підприємства велике значення має постійний контроль та аналіз зовнішнього середовища.

Тому для будь-якого підприємства значну роль відіграє процес сегментації ринку та позиціювання. Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення значної кількості різноманітних даних про розвиток підприємства та середовища. При цьому дуже важливим є урахування ступеня і характеру впливу, тенденцій змін окремих факторів на різноманітні підприємства.

Стрімкий розвиток технологій, конкуренція в глобальному масштабі, різноманітність купівельних переваг — об’єкт пильної уваги управлінців, які своєчасно виявляють нові ринкові можливості. Успішне рішення цієї задачі також передбачає безперервний процес моніторингу вимог покупців, що змінюються, своєчасну реакцію на зміни в позиціюванні конкурентів і вироблення оптимального рішення про те, яких покупців вибрати як цільових і яким чином позиціонувати той або інший товар або послугу.

Важливу роль при цьому відіграє здатність глобального бачення ринку, навіть тоді, коли інтереси компанії зосереджені на одному або декількох сегментах окремого ринку. Глобальне бачення ринку дозволяє зрозуміти і передбачати тенденції його розвитку, а також виявляти погрози з боку конкурентів.

З усього вище сказаного, можна зробити висновок: актуальність обраної теми полягає саме у визначенні оптимальних шляхів адаптації підприємства до умов ринку, використовуючи механізми сегментації та позиціювання.

Мета роботи. Метою роботи є визначення значення, методів, видів та шляхів впровадження сегментації на підприємстві, а також обґрунтування та вибір стратегії позиціювання продукції для конкретного підприємства.

Завданням роботи є проведення аналізу процесів сегментації ринку та позиціювання продукції, визначити слабкі та сильні сторони організації процесу сегментації та позиціювання.

Структура роботи. Курсова робота містить вступ, три розділи, практичну частину, висновки та перелік використаних джерел.

Сегментування ринку — це поділ покупців на групи (сегменти) залежно від їх певних ознак. У цих групах об’єднуються покупці, для яких характерна схожість у виявленні певних потреб та реагуванні на певні інструменти маркетингу.

Сегмент ринку — група споживачів, що мають схожі підходи до задоволення своїх потреб і схильні до схожого сприйняття певних маркетингових інструментів.

Сегментування ринку дає змогу визначити найбільш привабливі для підприємства сегменти ринку і практично застосувати найбільш адекватні маркетингові інструменти для роботи з обраними сегментами.

Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.

Недоліки і переваги сегментування.

Переваги:

- сегментування допомагає знайти свою нішу на ринку, на якій фірма зможе проявити себе з найкращого боку;

- сегментація підказує, як правильно розробити і реалізувати всі елементи комплексу “маркетинг-мікс”;

- сегментація збільшує шанс щодо правильності визначення бажань і прагнень споживачів.

Недоліки:

- сегментація робить бізнес більш дорогим, оскільки передбачає розробку різного асортименту товару для різних категорій споживачів;

- при спробі розробити багато моделей або варіацій товарів або послуг з метою охоплення більшої кількості сегментів ринку існує ризик втрати впливу компанії на основних сегментах.

Фактори, які необхідно враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:

- наявність ресурсів (при обмежених ресурсах найдоцільнішою є стратегія концентрованого маркетингу;

- ступінь однорідності продукції (для однорідного товару більш підходить масовий маркетинг, для товарів широкого асортименту прийнятна стратегія диференційованого чи концентрованого маркетингу);

- етап життєвого циклу товару (при виході фірми на ринок із новим товаром доцільно пропонувати лише один варіант новинку, тому краще використовувати стратегію концентрованого чи масового маркетингу);

- ступінь однорідності ринку (якщо споживачі мають схожі смаки, бажання, купують однакову кількість товарів за певні періоди й однаково реагують на певні маркетингові стимули, то необхідно орієнтуватися на масовий маркетинг);

- маркетингові стратегії конкурентів (якщо конкуренти сегментують ринок. Застосування масового маркетингу може бути згубним, якщо конкуренти орієнтуються на масового споживача фірма може виграти від використання диференційованого чи концентрованого маркетингу.

1. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища шк, 1994. - 327 с.: іл.

2. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынок / Филип Котлер; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 283 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 656 с.

4. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. - 2-е вид. - Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід" 2002. - 244 с.

5. Н. В. Бутенко. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Київського національного університету, 2003.

6. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.

7. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.

8. Старостіна А. О. та ін. Маркетинг: Навч. Посібник для студентів вузів / К.: «Знання», 2002. – 360 с.

9. http://bookdn.com/book_249_glava_11_Tema_10._Rinkove_segmentuvannj.html.

10. http://www.intalev.ua/.

11. http://fortunalviv.com.ua/.