Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бюджетная система \ 6036. Курсова робота Економічний зміст бюджетної системи

Курсова робота Економічний зміст бюджетної системи

« Назад

Код роботи: 6036

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бюджетна система

Тема: Економічний зміст бюджетної системи

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття та склад бюджетної класифікації

1.1. Поняття і підходи до визначення бюджетної класифікації

1.2. Структура бюджетної класифікації України

1.3. Система доходів і видатків бюджету

Розділ 2. Бюджетна система України та принципи її побудови

2.1. Становлення та розвиток бюджетної системи

2.2. Загальні принципи побудови бюджетної системи

Розділ 3. Шляхи стабілізації бюджетної системи україни

Висновки

Економічний зміст бюджетної системи розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджетної системи в управлінні економікою.

Актуальність теми дослідження обумовлюється не тільки потребами практики державного будівництва, а й необхідністю всебічного наукового дослідження бюджетної системи та бюджетного процесу в цілому. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, передбачуваних та довгострокових доходних джерел бюджетів.

Особливості функціонування бюджетної системи досліджено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В. Андрущенка, С. Буковинського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Глущенка, А. Гриценка, І. Д'яконової, А. Ілларіонової, Б. Кваснюка, С. Лондар, І. Луніної, І. Мітюкова, А. Покритана, В. Протасова, І. Радіонової, І. Сала, В. Сумарокова, В. Суторміної, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін.

Визначальну роль у формуванні і розвитку економічної структури будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснене у рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм - фінансова система суспільства, головним ланкою якої є державний бюджет.

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.

Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції.

Очевидно, що бюджетна система потребує вдосконалення: форм та методів планування бюджетів різних рівнів, ефективного використання бюджетних коштів, міжбюджетних стосунків. Успіх економічного реформування в нашій країні у великому ступені залежить від того, у яких напрямках піде перетворення фінансової системи суспільства, наскільки бюджетна політика держави буде відповідати вимогам часу [1].

Основна мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування бюджетної системи України та дослідження основних можливих векторів її розвитку. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

- дослідити теоретичні підвалини існування бюджетної системи;

- проаналізувати особливості функціонування бюджетної системи України;

- напрацювати можливі шляхи оптимізації бюджетного процесу в Україні.

Предметом даної роботи є дослідження економічних відносин, які виникають у процесі взаємодії між суб’єктами бюджетної системи України.

Об’єктом дослідження виступає бюджетна система України.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню визначеної проблеми, а саме визначити структуру бюджетної класифікації, становлення та розвиток бюджетної системи, складові частини бюджету, принципи побудови бюджетної системи, а найголовніше з усього це визначити шляхи стабілізації та вдосконалення бюджетної системи України.

У висновках сформульовано основні результати курсової роботи.

Висновки

На сьогоднішній день безперечним фактом є те, що однією з головних складових здійснення комплексу економічних реформ в Україні є проведення реформи у сфері державних фінансів. Першим кроком до цього є визначення основних шляхів здійснення такого реформування шляхом розробки і прийняття відповідної концепції.

Концепція реформування державних фінансів повинна включати в себе реформи у податковій та бюджетній системі країни, грошово-кредитній системі, визначення статусу державної та комунальної власності.

Розбудова державних фінансів за єдиними, чітко визначеними критеріями, з обов’язковим врахуванням взаємозв’язку окремих ланок державних фінансів між собою створить підґрунтя для побудови сучасної системи управління фінансовими потоками як на державному, так і на місцевому рівнях.

Однією з головних задач по реформуванню державних фінансів в Україні є реформування бюджетних відносин між державою в особі Кабінету Міністрів України та органами місцевого самоврядування.

Система забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів характеризується значною залежністю місцевих бюджетів від встановлених законом про державний бюджет на відповідний рік нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та обсягів запланованих трансферів. Сьогоднішня практика організації міжбюджетних відносин показує необґрунтовано низький рівень власних і закріплених законом джерел наповнення доходної частини місцевих бюджетів [7].

Законом України “Про бюджетну систему України” закладенні основні принципи побудови бюджетної системи України. Одним із головних принципів побудови бюджетної системи є принцип достовірності, який полягає у необхідності формування бюджету кожної окремої ланки бюджетної системи на основі реальних показників, науково обґрунтованих нормативів з метою збалансування бюджетів за доходами та видатками. При цьому важливим фактором забезпечення виконання цього принципу є обов’язкове врахування інтересів держави через державний бюджет України та інтересів громад через місцеві бюджети [22].

Збалансування державних та місцевих інтересів повинно бути головною метою реформування всього комплексу міжбюджетних відносин та бюджетної системи України взагалі.

Зростання ролі місцевих органів влади в управлінні фінансовими ресурсами держави є запорукою вирішення численних проблем сьогоднішнього життя в Україні, а підвищення ролі і значимості місцевих фінансів в забезпеченні соціального і економічного реформування є визначальним чинником подальшого розвитку України. Забезпечення місцевого самоврядування стабільними та достатніми фінансовими ресурсами є запорукою становлення дієздатної та ефективної місцевої влади [15].

На сьогоднішній день можливо чітко визначити наступні законодавчі дії щодо забезпечення реформування місцевих фінансів та міжбюджетних відносин:

1. Встановлення нового адміністративно-територіального поділу шляхом прийняття проекту Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”;

2. Проведення земельної реформи, розвиток земельних відносин та створення сучасного ринку землі шляхом прийняття проекту Земельного кодексу України;

3. Визначення оптимальних шляхів розподілу загальнодержавних податків між окремими рівнями бюджетної системи, впровадження нової трансферної політики та забезпечення місцевих бюджетів відповідними фінансовими ресурсами шляхом прийняття проекту Бюджетного кодексу України;

4. Визначення сталих та вагомих джерел формування місцевих бюджетів шляхом прийняття проекту Податкового кодексу України;

5. Створення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування та розмежування державного та комунального майна шляхом прийняття проекту Закону України “Про право комунальної власності” [17].

На сучасному етапі розвитку України вкрай необхідним є проведення ефективної та виваженої бюджетної політики, спрямованої на вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку, зокрема стимулювання сталого економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, підвищення рівня життя населення, підтримка малозабезпечених верств населення тощо. Відповідно до положень Послання Президента України “Європейський вибір.

Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України необхідним є забезпечення переорієнтації бюджетного механізму, перетворення його на ефективний інструмент соціально-економічної стратегії, підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів [8].

Основною метою бюджетної політики 2004 року було і є посилення впливу бюджету як вагомої складової системи державного регулювання на соціально- економічний розвиток України.

Бюджет повинен бути достатньо реалістичним, збалансованим, спрямованим на вирішення важливих проблем соціально-економічного розвитку та інституціонально-структурних змін національної економіки, необхідно, зокрема:

- подальше запровадження ефективної системи перспективного бюджетного планування та прогнозування балансу фінансових ресурсів держави з метою оптимізації їх використання для прискорення соціально-економічного розвитку держави;

- посилення соціальної спрямованості бюджету та якості надання соціальних гарантій, подальше впровадження системи надання адресних пільг і субсидій населенню;

- подальше запровадження програмно-цільового методу планування бюджету з метою посилення обґрунтованості та ефективності використання бюджетних коштів;

- удосконалення податкового регулювання, посилення стимулюючої функції податків із метою забезпечення розширеного відтворення виробництва і підвищення інвестиційної активності суб'єктів господарювання;

- підвищення прозорості та ефективності системи взаємовідносин між бюджетами усіх рівнів, поглиблення реформи міжбюджетних відносин як необхідної умови залучення потенціалу регіонів до забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення;

- забезпечення фінансування бюджету з дотриманням принципів фінансової безпеки, зменшення боргового навантаження на бюджет, виважене управління державним боргом та сприяння розвитку внутрішнього ринку державних запозичень;

- створення цілісної й ефективної системи фінансового контролю та її законодавче забезпечення, запровадження додаткових механізмів забезпечення прозорості формування та ефективного використання бюджетних ресурсів.

Отже, основні зусилля в бюджетній політиці України повинні бути спрямовані на вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами держави, у тому числі їх перерозподіл через бюджет, досягнення реальної збалансованості бюджетної системи [14].