Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинг \ 6028. Курсова робота Маркетинговий аналіз проведення товарної політики на ПрАТ завод «Іскра» (на прикладі поліетиленової плівки)

Курсова робота Маркетинговий аналіз проведення товарної політики на ПрАТ завод «Іскра» (на прикладі поліетиленової плівки)

« Назад

Код роботи: 6028

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Маркетинг

Тема: Маркетинговий аналіз проведення товарної політики на ПрАТ завод «Іскра» (на прикладі поліетиленової плівки)

Кількість сторінок: 58

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Оцінка ринкового потенціалу підприємства

1.1. Основні економічні характеристики підприємства

1.2. Оцінка зовнішнього маркетингового середовища функціонування підприємства

1.3. Оцінка ринкової пропозиції підприємства

2. Маркетинговий аналіз проведення товарної політики на ПрАТ завод «Іскра» (на прикладі поліетиленової плівки)

2.1. Аналіз якісних характеристик товару та їх видаткового забезпечення

2.2. Аналіз ціни товару

2.3. Аналіз конкурентоздатності товару

2.4. Дослідження сезонності попиту на товар

2.5. Товарна марка та упаковка

3. Пропозиції щодо підвищення ефективності проведення товарної політики на ПрАТ завод «Іскра»

Висновок

Список використаної літератури

Додатоки

В процесі виконання курсової роботи було розглянуто маркетингову товарну політику ПрАТ завод «Іскра».

Проаналізувавши основні економічні показники діяльності за останні 3 роки, можна спостерігати нестійку економічну ситуацію на досліджуваному підприємстві. Фінансовий клімат вдається поліпшувати завдяки зростанню обсягів виробництва.

ПрАТ завод «Іскра» реалізує свою продукцію на ринку України. Враховуючи недостатні обсяги збуту на освоєному цільовому ринку, підприємству доцільно запропонувати вихід на нові ринки. Важливим буде встановлення конкурентних переваг на обраних ринках за рахунок виробництва високоякісної продукції та забезпечення споживчих вимог покупців.

Оскільки досліджуване підприємство проводить діяльність на ринку пластмасових виробів України, то кожне підприємство, яке випускає аналогічну продукцію можна вважати конкурентом. Кожен конкурент відрізняється якістю продукції, що випускається, її ціноутворенням і засобами доставки до споживачів. Основними конкурентами досліджуваного підприємства є: ТзОВ «Плест модерн» та ТзОВ «Полімер ПАК».

Перевагою діяльності ПрАТ завод «Іскра» є наявність постійних та надійних замовників. Основним недоліком підприємства є те, що постачальники хімічної сировини з інших областей України (Київської, Дніпропетровської), що вказує на значні транспортні затрати.

В структурі виробленої продукції переважає виробництво поліетиленової плівки, яка відповідно приносить найбільший прибуток підприємству. Така тенденція спостерігається протягом 2008…2010 рр.

На сьогоднішній день поліетиленова плівка є найбільш звичним і зручним пакувальним матеріалом для більшості товарів. Поєднання невисокої ціни і гарних експлуатаційних параметрів робить поліетиленову плівку привабливим вибором для широкого спектру застосувань.

ПрАТ завод «Іскра» виготовляє та реалізує плівку в якості пакувального матеріалу, що використовується в різних галузях народного господарства.

Провівши оцінку конкурентоздатності товару можна сказати, що інтегральний показник конкурентоздатності з обома конкурентами вищий одиниці, це свідчить про те, що поліетиленова плівка 550х70 (полотно) ПрАТ завод «Іскра» є конкурентоздатною. Хоча порівнюючи з поліетиленовою плівкою ТзОВ «Полімер ПАК» інтегральний показник – не набагато вищий. Для підприємства потрібно працювати над маркетинговою товарною політикою.

Для здійснення ефективної діяльності ПрАТ завод «Іскра» було запропоновано маркетингові заходи в рамках товарної політики, а саме: прогнозування зміни ситуації на ринку; чіткий контроль якості продукції; використання заходів по стимулюванню збуту та ін. Крім перелічених заходів пропонується запровадити товарну марку, це дасть можливість виділити підприємство з поміж інших виробників пластмасової продукції та позитивно вплине на формування іміджу підприємства, а в подальшому на зростання фінансових показників та відповідно прибутків.

Для підприємства на сьогоднішній день існують сприятливі умови на даному сегменті ринку, і якщо керівництво підприємства скористається даною ситуацією, це може призвести до позитивних змін у діяльності. Для цього потрібно активізувати свою поведінку на ринку.

1. Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – Рівне: Видавець О. Зень, 2007. – 268 с.

2. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін; За ред. В. В. Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова.– К.: Товариство “Знання”, КОО, 2005.

3. «Статистичний щорічник України за 2009 рік» Державний комітет статистики України. За редакцією О. Г. Осауленка. – Київ. – 2010. – 567 с.

4. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Конкурентоспроможність продукції: Посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005.

5. Клімова І. Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 115-118.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингова товарна політика» для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг» (Дейнега І. О. - Рівне: РІСКСУ, 2006. – 36 с.)

7. Панорама бізнесу: Журнал. Рівне «ТАСС», 2006.

8. Підсумки функціонування хімічного комплексу України в 2008 році, основні тенденції та прогноз розвитку галузі на 2009 рік [Електронний ресурс] / Т. В. Ковеня // Режим доступу: http://niitehim.ck.ua/chemcomplex_2008.doc.

9. Довідка «Про підсумки роботи галузей промисловості за січень-листопад 2009 року» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=375E5E8D427DA2BA1519210AADCCBFF4?art_id=74636&cat_id=36479.

10. Довідка «Про підсумки роботи галузей промисловості за січень-квітень 2010 року» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76792&cat_id=71272.

11. Довідка «Державна служба Гірничого нагляду та промислової безпеки України» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://dnop.kiev.ua.

Вступ

Хімічна промисловість є однією з найважливіших ланок господарства України. Оскільки зумовлює науково – технічний прогрес інших галузей господарства, може створювати нові матеріали з певними властивостями та сприяє повній переробці відходів інших галузей господарства.

Хімічна промисловість належить до складних галузей. У структурі хімічної та нафтохімічної промисловості виділяють такі підгалузі: гірничо-хімічну; основну хімію; хімію органічного синтезу; галузі з виробництва полімерних матеріалів, хімію тонкого органічного синтезу (лаків, фарб, фотохімічних товарів); побутову хімію.

Останнім часом як окремі галузі виділилися мікробіологічна і фармацевтична промисловість, які не належать до хімічної. Основу хімічної промисловості становлять видобуток сировини, виробництво мінеральних добрив і полімерних матеріалів.

За даними «Статистичного щорічника України за 2009 р.» обсяг реалізованої промислової продукції в хімічній та нафтохімічній промисловості склав 6 відсотків до загального обсягу [3, с. 130].

За особливостями розміщення хімічна і нафтохімічна промисловість є однією з найскладніших. Багатогалузева хімічна промисловість України випускає продукцію більш як 120 тис. найменувань. Численні міжгалузеві, внутрішньогалузеві та технологічні зв’язки, широкий асортимент продукції, використання великої кількості палива, енергії та води зумовлюють своєрідність територіальної організації хімічної промисловості.

Обґрунтування розміщення конкретних хімічних виробництв пов’язане з урахуванням факторів, що випливають із структури витрат на одержання і споживання хімічної продукції. Це передусім:

– сировинний фактор (частка сировини і матеріалів в 1т готового продукту);

– енергетичний фактор (витрати палива в умовних тоннах на одну тонну готового продукту);

– водний фактор (розміри водоспоживання і кількості стічних вод, які потребують очищення);

– трудовий фактор (виділення виробництв з високими затратами живої праці на одиницю готової продукції);

– споживчий фактор (наявність споживача готової продукції).

Хімічна промисловість зосереджена у Донбасі, Придніпров’ї та Прикарпатті. З інших районів виділяються Сумщина, Причорномор’я, Черкащина, Волинь. Але тільки у Донбасі зосереджена майже третина виробництва всієї галузі.

На Луганщину припадає 17% випуску хімічної та нафтохімічної продукції. В області сформувався Лисичансько-Рубіжанський промисловий вузол хімічної спеціалізації. На Донеччині створено потужний Горлівсько-Слов’янський промисловий вузол, на Дніпропетровщині – Дніпропетровсько-Дніпродзержинський вузол, на Львівщині – Дрогобицько-Бориславський, Львівський та інші промислові центри. Великі промислові центри є також в Івано-Франківській, Сумській областях, у Причорномор’ї. Важливими регіонами хімічного виробництва стали Київ, Чернігів, Рівне.

Україна займає одне з провідних місць у світі і має великі експортні можливості щодо мінеральних добрив. За виробництвом мінеральних добрив Україна займає третє місце в Європі після Німеччини – 8,7 млн. т і Росії та п’яте місце в світі (після названих країн, США – 20 млн. т і Китаю – 18 млн. т.).

Промисловість синтетичних смол і пластичних мас, пластмасових виробів – підгалузі хімічної промисловості, підприємства (чи виробництва) яких у результаті синтезу штучних чи природних матеріалів виготовляють високомолекулярні сполуки – різні смоли, пластичні маси та матеріали з них.

Сучасне виробництво пластикової тари неймовірно широко, продовжує невпинно розвиватися, щоб вміти задовольняти постійно зростаючі потреби ринку, як за асортиментом, так і за якістю. Виробники пластмаси знову набирають оборот, як і всі виробництва по країні, ринок пластмас поступово стає конкурентноздатним уже на міжнародному рівні.

Виробництво пластичних мас і синтетичних смол в Україні створено переважно в складі великих комбінатів азотної і хлорної промисловості з використанням переваг внутрішньогалузевого комбінування на основі комплексного використання сировини. У складі азотних підприємств у Дніпродзержинську (ВАТ «Дніпроазот») і Горлівці (ВАТ Концерн Стирол») введені потужності з виробництва полістиролу і сополімерів стиролу, в тому числі зі спеціальними властивостями – АВС пластик; у Сєверодонецьку – поліетилену високої щільності, капролактаму, похідних вінілацетату; в Черкасах – капролактаму та іонообмінних смол, у Рівному (ВАТ «Рівнеазот») – сіль АГ.

У Калуському ВАТ «Оріана», Первомайському ДП «Хімпром», Дніпродзержинському ВАТ «Дніпроазот», створені потужності з виробництва полівінілхлориду та сополімерів вінілхлориду, а також карбамідних смол і поліетилену низької щільності. Виробництво алкідних смол розміщено в складі підприємств лакофарбової промисловості в Дніпропетровську, Одесі, Бориславі (Львівська область) та ін.

На основі міжгалузевого комбінування створені виробничі потужності з випуску пропілену в нафтопереробній промисловості (Луганська область), карбамідних смол у лісохімічній промисловості(Закарпатська, Львівська, Рівненська); феноло-формальдегідних (Донецька, Запорізька обл.) та епоксидних (Донецька обл.) смол – у машинобудівній промисловості.

Провідні підприємства промисловості пластмасових виробів: Сєверодонецьке ВАТ «Об'єднання склопластик», Бердянський завод скловолокна, Броварський завод пластмас, ВАТ «Луцькпластмас», ВАТ «Пластмасприлуки», ЗАТ Київський завод полімерних матеріалів, Одеське ВАТ «Пласта» та ін.

У період 2005-2009 рр. виробництво промислової продукції хімічної та нафтохімічної промисловості в Україні скоротилось. Таку тенденцію можна спостерігати виходячи із даних «Статистичного щорічника України за 2009 рік» (Див. табл. 1) [3, с. 131].

Таблиця 1

Індекси промислової продукції хімічної та нафтохімічної промисловості за видами діяльності

(відсотків до попереднього року)

 

2005

2006

2007

2008

2009

Хімічна та нафтохімічна промисловість

109,8

103,2

108,4

91,4

77

хімічне виробництво

107,8

100,9

106,8

89,2

77,3

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво основної хімічної продукції

104,5

101,7

106,3

86,5

67,7

виробництво лаків та фарб

118

85,4

112

92,7

78,8

фармацевтичне виробництво

117,7

106,5

106,4

91

101,9

виробництва мила та миючих засобів,

 

 

 

 

 

засобів для чищення та полірування;

 

 

 

 

 

парфумерних та косметичних засобів

118,8

103,1

102,3

97,3

100,8

Виробництво гумових та пластмасових виробів

117,6

111,1

114,5

99,1

76,3

виробництво гумових виробів

110,7

100,8

90,3

84,5

64,7

виробництво пластмасових виробів

121

115,8

129,1

105,2

80,2

Головними причинами такого становища у галузі внутрішнього ринку є: криза у галузях – споживачах продукції – машинобудуванні, будівництві, нафтопереробній промисловості; скорочення експорту в країни СНД, а також відсутність проміжних чи кінцевих продуктів.

Мета курсової роботи – здійснити економічну оцінку проведення маркетингової товарної політики на ПрАТ завод «Іскра».

Поставлена мета обумовлена вирішенням наступних завдань:

- охарактеризувати внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовище функціонування підприємства;

- оцінити та дослідити організаційну та виробничу структуру управління, товарний асортимент (номенклатуру продукції, технологічний процес створення продукції);

- провести аналіз конкурентоздатності продукції підприємства (обираючи один або два види продукції);

- розробити заходи щодо підвищення ефективності проведення товарної політики на підприємстві.

Отже, об’єктивна необхідність забезпечення ефективного функціонування підприємства, шляхом проведення маркетингової товарної політики з врахуванням особливостей сучасних умов господарювання визначає актуальність теми даної курсової роботи.